Griau­ti­ni sta­ti­niai Le­do are­nai: ne­su­vo­kia­mas pir­ki­nys, lem­tin­gas me­ro bal­sas, spren­di­mas gali ­tapti zom­biu (35)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ledo are­na bū­tų sta­to­ma vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo part­ne­rys­tės bū­du, pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rink­tų per skel­bia­mą kon­kur­są.
Ledo are­na bū­tų sta­to­ma vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo part­ne­rys­tės bū­du, pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rink­tų per skel­bia­mą kon­kur­są.
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba žen­gė dar vie­ną žings­nį link Dau­gia­funk­cės le­do are­nos at­si­ra­di­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio bal­sas lė­mė, kad šiam ob­jek­tui sa­vi­val­dy­bė už 151 tūkst. eu­rų pirk­tų sta­ti­nius iš jos kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Jie yra Žu­vin­to gat­vė­je, Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je. Nu­pirk­ti sta­ti­niai bū­tų griau­na­mi, jų už­ima­mas be­veik 44 arų skly­pas pa­nau­do­ja­mas Le­do are­nai sta­ty­ti. Pri­imant spren­di­mą dėl sta­ti­nių įsi­gi­ji­mo le­mia­mo me­ro bal­so pri­rei­kė to­dėl, kad prieš­ta­rau­jan­čių ir su­si­lai­kan­čių bal­suo­jant ta­ry­bos na­rių bu­vo tiek pat, kiek pri­ta­rian­čių. Ko­dėl ta­ry­bos na­riai su­abe­jo­jo pir­ki­niu ir ko­dėl pri­im­tas spren­di­mas dėl sta­ti­nių įsi­gi­ji­mo ga­li tap­ti fan­tas­ti­kos kū­ri­nių bū­ty­be zom­biu?

Įvar­dy­tas idė­jos au­to­rius

Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą reng­ti Dau­gia­funk­cės le­do are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą. Ta­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­za­vo šio pro­jek­to ren­gė­jo pa­slau­gos vie­šą­jį pir­ki­mą. Jį lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Pe­ri­tus part­ners“, ku­ri in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą pa­ren­gė maž­daug už 10 tūkst. eu­rų.

Pro­jek­te nu­ma­ty­tos dvi al­ter­na­ty­vos: pa­gal pir­mą­ją pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos į are­nos sta­ty­bą ir jos įran­gą bū­tų 3,1 mln. eu­rų, pa­gal ant­rą­ją – 2,3 mln. eu­rų su PVM. Kaip yra pa­ste­bė­jęs bu­vęs me­ro pa­ta­rė­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, at­li­kus fi­nan­si­nę, eko­no­mi­nę ir tei­si­nę ana­li­zę, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­rink­ta ant­ro­ji al­ter­na­ty­va. Pa­gal ją sto­gi­nės plo­tas, ga­ran­tuo­jan­tis are­nos dy­dį, bū­tų 2 tūkst. 900 kv. met­rų, jos aukš­tis – 7 met­rai, pa­gal­bi­nio pa­sta­to dy­dis – 571 kv. met­ras. Pa­gal pir­mą­ją al­ter­na­ty­vą pas­ta­rie­ji pa­ra­met­rai di­des­ni. Ta­čiau abiem at­ve­jais Le­do are­no­je bū­tų 100 kv. met­rų dy­džio ka­vi­nė, prie are­nos – au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė.

Are­na bū­tų sta­to­ma vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo part­ne­rys­tės bū­du, pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rink­tų per skel­bia­mą kon­kur­są.

Ėmus veik­ti šiam ob­jek­tui, sa­vi­val­dy­bė pen­kio­li­ka me­tų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui kas­met mo­kė­tų po 200 tūkst. eu­rų už jos veik­lą ir už­tik­rin­tų mies­to mo­ki­nių tre­ni­ra­vi­mą­si are­no­je – mi­ni­ma­liai 860 va­lan­dų per me­tus, at­si­žvel­giant į įkai­nius tai ga­lė­tų kai­nuo­ti dar 20 tūkst. eu­rų per me­tus.

Planuojami didžiausi savivaldybės turtiniai įsi­pareigojimai privačiam subjektui per 15 metų, išreikšti grynąja dabartine verte, – beveik 3,8 mln. eurų su PVM.

Sie­kiant eli­mi­nuo­ti pri­va­taus sub­jek­to ne­mo­ku­mo ri­zi­ką, ke­ti­na­ma nu­ma­ty­ti are­nos įkei­ti­mą sa­vi­val­dy­bei, o pa­si­bai­gus su­tar­čiai su pri­va­čiu in­ves­tuo­to­ju, vi­sas Le­do are­nos tur­tas bū­tų per­duo­da­mas sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn.

Va­sa­rio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė Dau­gia­funk­cės le­do are­nos in­fra­struk­tū­ros sta­ty­bos, įveik­li­ni­mo ir pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės reik­mėms pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių part­ne­rys­tės bū­du tiks­lin­gu­mui. Tuo­met vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ke­lis kar­tus bu­vo pa­brėž­ta, kad Le­do are­nos idė­ja pri­klau­so pa­čiam Aly­taus me­rui N.Ce­siu­liui. Jis to ne­nei­gė, tik pa­brė­žė, kad to­kios are­nos po­rei­kį pa­ju­tęs kal­bė­da­mas su mies­to žmo­nė­mis, ak­cen­ta­vo, kad ta­ry­ba yra pri­ėmu­si spren­di­mą reng­ti are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą.

 

Kvie­tė at­si­kvo­šė­ti, pa­si­ge­do eko­no­mi­nio pa­grin­di­mo

Jau va­sa­rio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pri­tar­ta Dau­gia­funk­cės le­do are­nos sta­ty­bos vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių bū­du tiks­lin­gu­mui, bu­vo aiš­ki are­nai pa­rink­ta vie­ta – sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus užimama be­veik 44 arų te­ri­to­ri­ja Žu­vin­to g. 4, Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je, prie Jaunimo parko.

Prieš pat Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba svars­tė klau­si­mą dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to – ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, siur­bli­nės, elek­tros pa­sto­tės, in­ži­ne­ri­nių tin­klų mi­nė­to­je vie­to­je įsi­gi­ji­mo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn už 151 tūkst. eu­rų. Pri­ėmus to­kį spren­di­mą, bū­tų at­nau­ji­na­mas Dau­gia­funk­cės le­do are­nos sta­ty­bos investicinis pro­jek­tas.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bė sto­ko­ja lė­šų da­bar­ti­niams spor­to ob­jek­tams, pa­vyz­džiui, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gai at­nau­jin­ti, sta­dio­no ve­jos dan­gai pa­keis­ti, tri­bū­noms re­mon­tuo­ti, spor­to sa­lės A. Ma­tu­čio gat­vė­je sto­gui ir pa­tal­poms re­mon­tuo­ti, o da­bar no­ri­ma pirk­ti tur­tą Le­do are­nai: „Aly­tus jau yra nu­svi­lęs su sli­di­nė­ji­mo tra­sa, ku­rios ne­be­li­ko. Drus­ki­nin­kų le­do are­na esant di­de­liems ener­ge­ti­niams kaš­tams ir ma­žė­jan­t lan­ko­mu­mui iš­si­lai­ko tik dėl Van­dens par­ko veik­los. Kaip Aly­tu­je iš­si­lai­kys Le­do are­na, ar apie tai pa­gal­vo­ja­ma. „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pa­tei­kė pro­jek­tą, kur dar­buo­to­jų per­kė­li­mas į Pra­mo­nės ra­jo­ne esan­čias ben­dro­vės pa­tal­pas kai­nuos dau­giau nei 200 tūkst. eu­rų. Juk tai bus mū­sų gy­ven­to­jų pi­ni­gai. Mes no­ri­me pirk­ti pa­sta­tus, ku­riuos nu­griau­si­me.“

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė kvie­tė vi­sus at­si­kvo­šė­ti, ne­pri­tar­ti to­kiam uto­pi­niam pla­nui, bū­si­mą pir­ki­nį įvar­di­jo ne­su­vo­kia­mu ir ne­su­pran­ta­mu, pa­si­ge­do me­ro eko­no­mi­nių ži­nių.

Apie tai, kad rei­kia bū­si­mos Le­do are­nos eko­no­mi­nio pa­grin­di­mo, kal­bė­jo ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

„Pir­ma pri­im­kim spren­di­mą, ar sta­ty­ti Le­do are­ną, o po to – dėl pa­sta­tų pir­ki­mo“, – pa­brė­žė Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la, ak­cen­tuo­da­mas mi­li­jo­ni­nę are­nos ver­tę, ku­rią dar la­biau au­gi­na įsi­gy­ja­mi grio­vi­mui pa­sta­tai.

Tos pa­čios na­rių gru­pės at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius tei­ra­vo­si, ar įver­tin­tas pa­sta­tų grio­vi­mas, pa­vyz­džiui, siur­bli­nės, elek­tros pa­sto­tės, kiek tai kai­nuos.

Me­ras kri­tiš­kų ta­ry­bos na­rių pa­si­sa­ky­mų ne­ko­men­ta­vo, tik ke­lis kar­tus pa­reiš­kė, kad spren­di­mo dėl pa­sta­tų įsigijimo rei­kia pro­jek­to ren­gė­jams, kad bū­tų aiš­ku, kur bus sta­to­ma are­na.

„Čia tik in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to eta­pas. Jei jis bus ne­pa­ke­lia­mas, toks spren­di­mas dėl pa­sta­tų taps zom­biu“, – tvir­ti­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas.

Spren­di­mas įsi­gy­ti pa­sta­tus iš „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Žu­vin­to gat­vė­je už 151 tūkst. eu­rų pri­im­tas le­mia­mu me­ro N.Ce­siu­lio bal­su. Mat tam pri­ta­rian­čių ir ne­pri­ta­rian­čių bei bal­suo­jant su­si­lai­kiu­sių ta­ry­bos na­rių bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­giai.

„Pa­ga­liau su­lau­kė­me me­ro as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės“, – pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius.

Nu­spren­dus iš ši­lu­mos tie­kė­jų įsi­gy­ti pa­sta­tus Žu­vin­to gat­vė­je, sa­vi­val­dy­bei su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba teks tvar­ky­ti jų už­ima­mo skly­po rei­ka­lus.

 

„Pa­sta­tai bū­tų par­duo­da­mi auk­cio­ne“

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas sa­kė, kad Žu­vin­to g. 4 esan­čio ben­dro­vės tur­to įver­ti­ni­mui bu­vo pa­sam­dy­ti vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro spe­cia­lis­tai: „Šio­je vie­to­je yra ne tik Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius, čia dir­ba mū­sų va­dy­bi­nin­kai. ši­lu­mos spe­cia­lis­tai ir ši­lu­mos tin­klų tech­ni­nė gru­pė. Iš vi­so 26 žmo­nės. Jei sa­vi­val­dy­bė ne­bū­tų pri­ėmu­si spren­di­mo įsi­gy­ti pa­sta­tus mi­nė­to­je vie­to­je, pa­sta­tai bū­tų par­duo­da­mi auk­cio­ne.“

M.Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, su „Dzū­ki­jos van­de­ni­mis“ jau kal­bė­ta apie ben­drą Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tro kū­ri­mą mies­to cen­tre, kas bū­tų pa­to­gu gy­ven­to­jams, apie tai bus kal­ba­ma ir su Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tru, „Aly­taus bu­tų ūkiu“. Toks pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas per pus­me­tį. O nu­ma­ty­tos lė­šos – 200 tūkst. eu­rų spe­cia­lis­tų per­kė­li­mui iš da­bar jau nu­spręs­tų sa­vi­val­dy­bės įsi­gy­ti pa­sta­tų Žu­vin­to gat­vė­je į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ bu­vei­nę Pra­mo­nės ra­jo­ne, pa­sak šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, yra pi­ni­gai pa­sta­to ir pa­tal­pų re­mon­tui.

M.Ne­var­daus­ko pa­si­tei­ra­vus, ar jo va­do­vau­ja­mai ben­dro­vei ne­teks sta­ty­ti nau­jos siur­bli­nės ir elek­tros pa­sto­tės, ku­rias, be ki­tų ob­jek­tų Žu­vin­to g. 4, įsi­gis sa­vi­val­dy­bė ir tai nu­griaus, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vas pa­reiš­kė: „Siur­bli­nė čia pa­sta­ty­ta dar so­vie­ti­niais lai­kais, apie dvi­de­šimt me­tų ji jau ne­nau­do­ja­ma. O sta­ti­nys elek­tros pa­sto­te tik pa­va­din­tas, čia yra san­dė­liu­kai ir ga­ra­žas.“

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  LR Konstitucijos 46 str. - valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. 29 str.- negali būt privilegijuotų grupių, prieš įstatymą visi lygūs. 22str.- negalima žeminti asmens orumo..109 str. - teisėja klauso tik įstatymo. 110 str. - teisėjas negali taikyt įstatymo, jei prieštarauja Konstitucijai.118 str.- prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesusu. Tad? - Pačių rinkti seimo nariai, meras su tarybos nariais atsakingi bei atskaitingi davę priesaikas laikytis įstatymų. Tad kaip gaunas, kad Alytus nuo Nepriklausomybės pradžios patys nykinas..? Vietoj sėkmingo vystymo per savivaldą tik grežia nuo silpnesnių per paslaugų kainų didinimus ir likusio miesto potencialo likučių manipuliavimus. Ir kuuo mažiau lieka gyventojų tuo daugiau taupymą nuo silpniausių praktikuoja?

  Komentaras

  Buvo įmanoma Alytų sėkmingai vystyt kaip ir per šią kadenciją, taip ir nuo Nepriklausomybės pradžios. Bet miesto interesas parklupo prieš saujelės kombinacijas. Per ką netekta daug buvusių gerų miesto įmonių per gan paprastas kombinacijas. Dabar tesiama per rafinuotesnes kombinacijas. Per ką sumažėjo pusė buvusių gšventojų skaičiaus. Dabar tesiasi ir žiūri likę mandrai. Kaip dėl likučių dar atsiplėšt..Dar aerodromas likę, kainas paslaugų didina atsilošę į vieną pusę.. ir jei kas prieš, net per teisėsaugos kombinacijas skelia, kad tik nesutrukdyt. Ypač jautrūs saujelė dėl pramonės parko ir aerodromo. Svarbiausia nuo silpnesnių dirt kiek likę. Ir tai Alytuj kaip rimta politika skaitosi. Nuo savų grežt, kad išoriniams stipresniems gerint, kad padeda valdyme pasisklaidyt. Regis ir Vilniui tinka. Vykdytojų lygis, ar geriau, kad ir nesuprastų ką daro ir kas gaunas.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdyme rimta problema, kad net teikdami metines veiklos ataskaitas meras ir tarybos nariai nepakyla į rimtus jų kompetencijos lygius. Tylu apie pokyčius paskolų, gyventojų skaičiaus kitimuose. Ir eilė prieštaravimų sau. Kaip dalis kitur prabyla, kad taupymas formuojant kitų metų biudžetą. Tai kam taškomasi biudžeto lėšom į neefektyvias sritis, kodėl pramonės parkas užleistas smulkiems ir po skundžiamasi, kad trūkata plotų rimtiems investuotojams. Kada teisėsauga kaip ir per teismus tempiama aerodromo klausimą kaip turi greičiau sprest taryba, nustos kaišiot pagalius į ratus per savivaldą Alytuj? Nes jau taip įsijautę, ar suvokia kaip tai lemia miesto vystymui per savivaldą. Net žiniasklaida negeba kokybiškai ir visumoj apie tarybos posėdžių metu priimtus sprendimus ir jų įtakas miesto vystymui informuot. Ištraukia isterikų epizodus ir erzinkites.

  Komentaras

  Tokia tradicija Alytuj valdžioje. Nuo savų grežt paskutinius per didinamus mokesčius ir kitaip, kad atiduot svetimiems. Už galimybę būt išrinktiems į valdžią ir joje pasisklaidyt. Tokių ir rinkėjų dauguma. Mobingų slopinimai parodė neįdomu visuomenei padėt apgint skriaudžiamus. Patys žiūri ką prie progos parduot. Tokie vyraujantys mentalitetai. Išugdyti per Alytaus švietimo sistemą, kur pertvarkos neįmanomos. Nes..? Dabar bus ne tik policininkų, bet hokeistų miestas.

  Komentaras

  Kokie fantastiniai deriniai. Ir koks svaiginantis atitrūkimas nuo realybės. Ir kur smegenų centrai tokių derinių...? Nepanašu, kad Alytuj? Alytiškiams tik susiveržt diržus nuo tokių svaiginančių polėkių. Ar kas gali nert iš Alytaus, ką kas gali ir daro. Lieka tik gudriausi.

  Komentaras

  Pasakykit į akis eiliniam gatvėje, pajusit ką reiškia. Jei teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 įmanoma nepaisyt triadų, - kas ubagui davė teisę klaust, aiškint.., blogo linkėt...Ar vadinant žmogysta politikui pačiam bloga daros ir tablete atgaivina. Jei teisme negalioja Konst. 21,22,25,29,33,109,110,118 str. - gatvėj už tokias triadas ka žin kaip baigtūs. Net ir asilu žmogų pavadinant.

  Komentaras

  Nesutinku su kažkieno komentaru, jog esate "asilas". Šis gyvūnas yra toks, kokį sukūrė Dievas. Nei geras, nei blogas. Net nelogiška žmogų lyginti su gyvūnais. Žmogus elgiasi (rašo) arba protingai, arba kvailai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.