„Gim­ta­die­nis be sie­nų”. Mu­zi­kos mo­kyk­los 63-jų įkū­ri­mo me­ti­nių šven­tė (176)

Ope­ros pri­ma­do­na Jus­ti­na Grin­gy­tė (me­co­sop­ra­nas). Paul Marc Mitchell nuotr.
Ope­ros pri­ma­do­na Jus­ti­na Grin­gy­tė (me­co­sop­ra­nas). Paul Marc Mitchell nuotr.
Lai­kas pa­dik­ta­vo ne­tra­di­ci­nę gim­ta­die­nio šven­ti­mo for­mą. Kaip by­lo­ja pir­ma­sis Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los met­raš­tis, mo­kyk­la sa­vo dar­bą pra­dė­jo 1957 me­tų lap­kri­čio 10 die­ną. At­si­žvel­giant į ap­lin­ky­bes, gim­ta­die­nio šven­tę nu­spręs­ta per­kel­ti į vir­tu­a­lią erd­vę.

 

„Pu­šy­no prie­globs­ty­je skam­ban­tys Mu­zi­kos na­mai šian­dien vir­tu­a­liai at­ve­ria sa­vo du­ris ir lan­gus Jums vi­siems.“ –

prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė.

 

Ry­te Mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nę nu­džiu­gi­no „Fa­ce­bo­ok“ so­cia­li­nia­me tin­kle pa­si­ro­dęs trum­pas fil­mas, ku­ria­me, skam­bant Ca­mil­le et Ju­lie Bert­hol­let mu­zi­ki­niam kū­ri­niui, pa­de­monst­ruo­ta trum­pa mo­kyk­los is­to­ri­ja nuo­trau­ko­se.

Nuo­trau­ko­se at­si­spin­dė­jo lai­kas nuo pir­mų­jų mo­kyk­los gy­va­vi­mo die­nų se­na­ja­me pa­sta­te, pir­mų­jų jos va­do­vų, mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių iki nau­jos, mo­der­nios mo­kyk­los, nau­jų vei­dų. Žiū­ro­vai pa­si­džiau­gė at­ra­dę nuo­trau­ko­se ir sa­ve prieš 20 ar dau­giau me­tų, nuo­šir­džiai svei­ki­no mo­ky­to­jus ir vi­są mo­kyk­los ben­druo­me­nę.

Tvy­rant šven­ti­nei nuo­tai­kai, po pie­tų klau­sy­to­jai ga­lė­jo pa­si­mė­gau­ti pui­kiu kon­cer­tu, ku­rį Mu­zi­kos mo­kyk­lai do­va­no­jo ab­sol­ven­tai ir mo­ki­niai. Kon­cer­tas pra­si­dė­jo šil­tais mo­kyk­los di­rek­to­rės prof. dr. Al­do­nos Vil­ke­lie­nės žo­džiais, kvie­čian­čiais vir­tu­a­liai at­ei­ti į Gim­ta­die­nio šven­tę, pa­si­džiaug­ti ab­sol­ven­tų pa­sie­ki­mais, nuo­šir­džiu mo­ki­nių mu­zi­ka­vi­mu ir min­ty­se pa­lin­kė­ti vie­ni ki­tiems – il­giau­sių, svei­kiau­sių me­tų.

Svei­ki­ni­mo žo­džius taip sky­rė bu­vęs Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nys prof. dr. Ri­man­tas Sliu­žins­kas – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Moks­lo cen­tro Et­no­mu­zi­ko­lo­gi­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis moks­lo dar­buo­to­jas.

Vir­tu­a­lia­me kon­cer­te En­nio Mor­ri­co­ne kū­ri­nį „Gab­riel’s oboe“ at­li­ko Aly­taus seks­te­tas – Pau­li­na Bak­šai­tė (sak­so­fo­nas) – bu­vu­si Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos an­tro kur­so ma­gist­ran­tė, gro­ja su Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­niu or­kest­ru, taip pat gro­ja džia­zo gru­pė­je, šį ru­de­nį vy­ku­sia­me Vil­niaus džia­zo fes­ti­va­lio or­ga­ni­zuo­ta­me „Vil­nius Jazz Young Po­wer“ kon­kur­se bu­vo pri­pa­žin­ta kon­kur­so at­ra­di­mu, Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė (smui­kas) – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los smui­ko mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, Ga­bi­ja Krikš­čiū­nai­tė (smui­kas) – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė, In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė (al­tas) – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los smui­ko vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja, Bar­bo­ra Gai­liū­tė (vio­lon­če­lė) – bu­vu­si Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos an­tro kur­so stu­den­tė, Li­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė (pia­ni­nas) – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, kon­cert­meis­te­rė me­to­di­nin­kė.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė In­drė Nau­ji­kai­tė, bu­vu­si Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­ja, Vil­niaus Al­gir­do mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tė, kon­cer­ta­vu­si Pran­cū­zi­jo­je, Lat­vi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Tur­ki­jo­je, šiuo me­tu kon­cer­tuo­jan­ti Lie­tu­vo­je, Vil­niaus kon­cer­tų sa­lė­se. Ji taip pat sky­rė ir mu­zi­ki­nį kū­ri­nį – Fer­nan­do Ob­ra­dors dai­ną iš „Is­pa­niš­ko cik­lo“ vo­ka­lui ir for­te­pi­jo­nui.

Kon­cer­te skam­bė­jo Al­vy­dos Zda­ne­vi­čiū­tės-Lee (for­te­pi­jo­nas) at­lie­ka­mas Clau­de De­bus­sy kū­ri­nys – Ba­la­dė. Al­vy­da – taip pat bu­vu­si Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė. Ji bai­gė Ha­no­ve­rio mu­zi­kos, te­at­ro ir me­di­jų aka­de­mi­jos For­te­pi­jo­no bei me­ni­nės pe­da­go­gi­kos sky­riaus ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas, pel­nė lau­rus dau­ge­ly­je na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių fes­ti­va­lių bei kon­kur­sų.

Ki­to Mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­to – Ta­do Pa­sa­ra­vi­čiaus mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas ža­vė­jo sa­vo ori­gi­na­lu­mu – Ta­das svei­ki­no Mo­kyk­lą ir jos ben­druo­me­nę su gim­ta­die­niu, do­va­no­da­mas sub­ti­lias džia­zo me­lo­di­jas. T. Pa­sa­ra­vi­čius – sak­so­fo­ni­nin­kas, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Da­ni­jo­je, da­ly­vau­ja mu­zi­ki­niuo­se pro­jek­tuo­se įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, gro­ja su sa­vo džia­zo gru­pe „UNIT5“.

Lin­kė­ji­mus iš Bos­to­no at­siun­tė bei Fe­ren­zo Lis­zto „Me­fis­to val­są“ do­va­no­jo Ra­sa Vit­kaus­kai­tė (for­te­pi­jo­nas). Ji Bos­to­no kon­ser­va­to­ri­jo­je įgi­ju­si ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro laips­nius, kon­cer­tuo­ja Is­pa­ni­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Ki­ni­jo­je, Bra­zi­li­jo­je, Pie­tų Ko­rė­jo­je, Ar­gen­ti­no­je.

Vir­tu­a­lų­jį kon­cer­tą vai­ni­ka­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro, di­ri­guo­ja­mo Mo­des­to Pit­rė­no, kar­tu su ope­ros pri­ma­do­na Jus­ti­na Grin­gy­te (me­co­sop­ra­nas) at­lik­ta Gus­ta­vo Ma­le­rio „Dai­na apie že­mę“ 4 d. J.Grin­gy­tė 2015 me­tais tarp­tau­ti­niuo­se ope­ros ap­do­va­no­ji­muo­se Lon­do­ne pri­pa­žin­ta ge­riau­sia at­li­kė­ja, pel­niu­si „Os­ka­rą“. Stu­di­ja­vo Ka­ra­liš­ka­ja­me Vel­so mu­zi­kos ir te­at­ro ko­le­dže, Lon­do­no na­cio­na­li­nė­je ope­ros stu­di­jo­je. Dai­nuo­ja Lon­do­no Ko­vent Gar­de­no, Mask­vos di­džio­jo te­at­ro, Seu­lo ir ki­to­se ope­ros te­at­rų sce­no­se. Ji įkū­rė Jus­ti­nos Grin­gy­tės pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dą, kiek­vie­nais me­tais ren­gia kon­kur­sus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niams fon­do sti­pen­di­jai gau­ti.

Ant­ro­je kon­cer­to da­ly­je skam­bė­jo Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių at­lie­ka­ma mu­zi­ka. Me­lo­di­jas Mo­kyk­lai do­va­no­jo įvai­rių res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų, to­kių kaip I tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos vir­tu­a­lus kon­kur­sas „Al­ve­a­re di mu­si­ca 2020“, II tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės in­stru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas „Mu­si­ca Bril­lan­te“, XXVI­II res­pub­li­ki­nis Juo­zo Pa­kal­nio jau­nų­jų at­li­kė­jų pu­čia­mai­siais ir mu­ša­mai­siais mu­zi­kos in­stru­men­tais kon­kur­sas, lau­re­a­tai ir di­plo­man­tai.

Per 63 gy­va­vi­mo me­tus Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių, mo­ky­to­jų bei va­do­vų pa­sie­ki­mų jau ne­be­su­skai­čiuo­tu­me – to­dėl tu­ri­me kuo di­džiuo­tis. Skam­biau­sių me­tų, mie­la Mo­kyk­la!

 

Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los in­for­ma­ci­ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai