Gais­ro pa­da­ri­niai: nuos­to­liams, ku­rie ga­li dar di­dė­ti, at­ly­gin­ti – per 1 mln. eu­rų, ne­gąs­di­nan­tys diok­si­nų kie­kiai pie­ne (2788)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gaisras
Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma. Zenono Šilinsko nuotr.
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je iš vals­ty­bės re­zer­vo skir­ta per 1 mln. eu­rų Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro nuos­to­liams at­ly­gin­ti. Dau­giau­sia lė­šų te­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, jų skir­ta Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms. Ta­čiau tai dar nė­ra ga­lu­ti­nė su­ma. Kol ne­at­šauk­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se, as­me­nys dar ga­li tiks­lin­ti dėl gais­ro pa­tir­tus nuos­to­lius ir jie ga­li di­dė­ti. Gais­ro ge­si­ni­mo or­ga­ni­za­to­riams, ūki­nin­kams ir gais­ra­vie­tės tvar­ky­to­jams lė­šos iš vals­ty­bės biu­dže­to jau bu­vo skir­tos ir anks­čiau, tad ša­lies iž­das dėl šios ne­lai­mės ne­te­ko ge­ro­kai dau­giau nei 1 mln. eu­rų. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau ga­vo ini­ci­juo­tų diok­si­nų pie­ne ty­ri­mų rezultatus ir jie nė­ra gąs­di­nan­tys.

Dau­giau­sia lė­šų – pla­nuo­ja­mam bio­mo­ni­to­rin­gui

Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pa­tir­tiems nuos­to­liams at­ly­gin­ti iš vals­ty­bės re­zer­vo sky­rė be­veik 1 mln. 136 tūkst. eu­rų.

Dau­giau­sia lė­šų te­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai – 421 tūkst. eu­rų. O šios su­mos di­džio­ji da­lis – be­veik 400 tūkst. eu­rų – pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti bio­mo­ni­to­rin­gui ar­ba che­mi­nių me­džia­gų ste­bė­se­nai žmo­nių bio­lo­gi­nė­se ter­pė­se, pa­vyz­džiui, krau­jy­je, at­lik­ti. Tam tu­rė­tų bū­ti at­rink­tos žmo­nių gru­pės gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai sky­rus per 250 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia jų ati­teks la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų iš­lai­doms pa­deng­ti.

Be­veik 136 tūkst. eu­rų  ga­vęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos di­dži­ą­ją da­lį lė­šų pa­nau­dos gais­rų ge­si­ni­mo ir gel­bė­ji­mo įran­gos bei prie­mo­nių, su­ga­din­tų ge­si­nant gais­rą, dar­buo­to­jų ap­ran­gos, ap­sau­gos prie­mo­nių at­kū­ri­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko be­veik 244 tūkst. eu­rų įmo­nių ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.

Įmo­nėms kom­pen­suo­tas dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, kai jos ne­dir­bo gais­ro me­tu, sau­gos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mas, pa­tal­pų va­ly­mo dar­bai, pa­tal­pų už­terš­tu­mo ty­ri­mai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai skir­ti 82 tūkst. eu­rų ūki­nin­kams pie­no uti­li­za­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, taip pat pie­no per­dir­bė­jų pa­tir­tiems nuos­to­liams kom­pen­suo­ti dėl pro­duk­ci­jos at­šau­ki­mo iš pre­ky­bos, jos uti­li­za­vi­mo. Iš  mi­nė­tos su­mos da­lis lė­šų te­ko ir pa­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už ža­lių­jų at­lie­kų su­tvar­ky­mą gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vien „Tok­si­kai“ – per 200 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to jau yra ga­vu­si per 100 tūkst. eu­rų kaip at­ly­gį už gais­ro me­tu or­ga­ni­zuo­tus dar­bus, pa­vyz­džiui, ug­nia­ge­sių mai­ti­ni­mą, pirk­tą ku­rą.

Vals­ty­bės val­do­mai ben­dro­vei „Tok­si­ka“, at­lie­kan­čiai gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus, už pir­ma­ja­me eta­pe pa­da­ry­tus dar­bus iš vals­ty­bės biu­dže­to jau su­mo­kė­ta per 200 tūkst. eu­rų.

Ant­rą­jį at­lie­kų tvar­ky­mo eta­pą „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tė­je „Tok­si­ka“ pla­nuo­ja baig­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Tad šių dar­bų kai­na kol kas ne­įvar­di­ja­ma.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ šį sa­vait­ga­lį jau tu­ri baig­ti va­ly­ti gais­ra­vie­tės van­de­nį, ku­rio bu­vo su­kaup­ta per 40 tūkst. kub. met­rų.

Šią ben­dro­vę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra at­lei­du­si nuo pa­di­din­tos tar­šos mo­kes­čio, ku­ris sie­kė apie 49 tūkst. eu­rų.

„Dzū­ki­jos van­de­nys“ sie­kia gau­ti maž­daug 70 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją  iš vals­ty­bės biu­dže­to dėl pa­tir­tų nuos­to­lių už gais­ra­vie­tės van­dens va­ly­mą ir gais­ro me­tu at­lik­tus pa­pil­do­mus dar­bus.

Iš be­veik 20 tir­tų ūkių diok­si­nų pa­di­dė­ji­mas – tik ke­liuo­se

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai jau per­nykš­tį gruo­dį iš vals­ty­bės biu­dže­to skirta 58 tūkst. eu­rų  už ūki­nin­kų ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­tus nuos­to­lius „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ vy­ku­sio gais­ro me­tu.

Sau­sio vi­du­ry­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta maž­daug 30 tūkst. eu­rų kom­pen­suo­ti­na su­ma už ūki­nin­kų ir pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių pa­tir­tus nuos­to­lius.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų rink­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti ko­mi­si­ja pa­tir­tiems nuos­to­liams įver­tin­ti ir spręs­ti dėl to­les­nių ūki­nin­kų pa­tir­tų nuos­to­lių.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad, pa­kar­to­ti­nai iš­ty­rus 7 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nius iš di­džiau­sių ūkių Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ku­ri yra ar­čiau­siai bu­vu­sio gais­ro ži­di­nio, pa­aiš­kė­jo, jog diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne žen­kliai su­ma­žė­jo ir ne­vir­ši­ja leis­ti­nų kon­cen­tra­ci­jų.

Tad pie­no tie­ki­mą leis­ta at­nau­jin­ti dar dviem Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kams. Spren­di­mai dėl li­ku­sių pen­kių ūki­nin­kų veik­los tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu, pa­pil­do­mai įver­ti­nus vi­sas ga­li­mas ri­zi­kas ūkiuo­se.

Iš vi­so dėl pie­ne nu­sta­ty­tų diok­si­nų pa­di­dė­ji­mo nuo gais­ro pra­džios į rin­ką tiek­ti šio pro­duk­to ne­ga­lė­jo 95  Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si ūki­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mo dėl pa­siū­ly­tų iš­skers­ti gy­vu­lių gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je po Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tų pie­no ty­ri­mų, sa­vo ruož­tu or­ga­ni­za­vo diok­si­nų pie­ne ty­ri­mus šios te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams vie­no­je Olan­di­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je. 

Ką tik gau­ti re­zul­ta­tai ro­do, kad pa­di­dė­ju­si diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne nu­sta­ty­ta tik ke­liuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos ūkiuo­se iš tir­tų be­veik 20-ies, ku­riuo­se yra apie 150 kar­vių.

„Re­zul­ta­tai tik­rai džiu­gi­na, nes pa­di­dė­ję diok­si­nai ap­tik­ti še­šiuo­se ar sep­ty­niuo­se ūkiuo­se, o juo­se yra apie de­šimt kar­vių. Tai ma­ži ūkiai. At­ei­nan­čią sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­si­me su­si­ti­ki­mą su ūki­nin­kais, in­for­muo­si­me apie gau­tus ty­ri­mų re­zul­ta­tus, taip pat kvie­si­mės Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vus. Tą de­šim­tį kar­vių bus re­ko­men­duo­ja­ma pa­skers­ti, už tai bus mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai