Gais­ro pa­da­ri­niai: nuos­to­liams, ku­rie ga­li dar di­dė­ti, at­ly­gin­ti – per 1 mln. eu­rų, ne­gąs­di­nan­tys diok­si­nų kie­kiai pie­ne (3667)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gaisras
Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma. Zenono Šilinsko nuotr.
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je iš vals­ty­bės re­zer­vo skir­ta per 1 mln. eu­rų Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro nuos­to­liams at­ly­gin­ti. Dau­giau­sia lė­šų te­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, jų skir­ta Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms. Ta­čiau tai dar nė­ra ga­lu­ti­nė su­ma. Kol ne­at­šauk­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se, as­me­nys dar ga­li tiks­lin­ti dėl gais­ro pa­tir­tus nuos­to­lius ir jie ga­li di­dė­ti. Gais­ro ge­si­ni­mo or­ga­ni­za­to­riams, ūki­nin­kams ir gais­ra­vie­tės tvar­ky­to­jams lė­šos iš vals­ty­bės biu­dže­to jau bu­vo skir­tos ir anks­čiau, tad ša­lies iž­das dėl šios ne­lai­mės ne­te­ko ge­ro­kai dau­giau nei 1 mln. eu­rų. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau ga­vo ini­ci­juo­tų diok­si­nų pie­ne ty­ri­mų rezultatus ir jie nė­ra gąs­di­nan­tys.

Dau­giau­sia lė­šų – pla­nuo­ja­mam bio­mo­ni­to­rin­gui

Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pa­tir­tiems nuos­to­liams at­ly­gin­ti iš vals­ty­bės re­zer­vo sky­rė be­veik 1 mln. 136 tūkst. eu­rų.

Dau­giau­sia lė­šų te­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai – 421 tūkst. eu­rų. O šios su­mos di­džio­ji da­lis – be­veik 400 tūkst. eu­rų – pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti bio­mo­ni­to­rin­gui ar­ba che­mi­nių me­džia­gų ste­bė­se­nai žmo­nių bio­lo­gi­nė­se ter­pė­se, pa­vyz­džiui, krau­jy­je, at­lik­ti. Tam tu­rė­tų bū­ti at­rink­tos žmo­nių gru­pės gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai sky­rus per 250 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia jų ati­teks la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų iš­lai­doms pa­deng­ti.

Be­veik 136 tūkst. eu­rų  ga­vęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos di­dži­ą­ją da­lį lė­šų pa­nau­dos gais­rų ge­si­ni­mo ir gel­bė­ji­mo įran­gos bei prie­mo­nių, su­ga­din­tų ge­si­nant gais­rą, dar­buo­to­jų ap­ran­gos, ap­sau­gos prie­mo­nių at­kū­ri­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko be­veik 244 tūkst. eu­rų įmo­nių ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.

Įmo­nėms kom­pen­suo­tas dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, kai jos ne­dir­bo gais­ro me­tu, sau­gos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mas, pa­tal­pų va­ly­mo dar­bai, pa­tal­pų už­terš­tu­mo ty­ri­mai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai skir­ti 82 tūkst. eu­rų ūki­nin­kams pie­no uti­li­za­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, taip pat pie­no per­dir­bė­jų pa­tir­tiems nuos­to­liams kom­pen­suo­ti dėl pro­duk­ci­jos at­šau­ki­mo iš pre­ky­bos, jos uti­li­za­vi­mo. Iš  mi­nė­tos su­mos da­lis lė­šų te­ko ir pa­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už ža­lių­jų at­lie­kų su­tvar­ky­mą gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vien „Tok­si­kai“ – per 200 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to jau yra ga­vu­si per 100 tūkst. eu­rų kaip at­ly­gį už gais­ro me­tu or­ga­ni­zuo­tus dar­bus, pa­vyz­džiui, ug­nia­ge­sių mai­ti­ni­mą, pirk­tą ku­rą.

Vals­ty­bės val­do­mai ben­dro­vei „Tok­si­ka“, at­lie­kan­čiai gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus, už pir­ma­ja­me eta­pe pa­da­ry­tus dar­bus iš vals­ty­bės biu­dže­to jau su­mo­kė­ta per 200 tūkst. eu­rų.

Ant­rą­jį at­lie­kų tvar­ky­mo eta­pą „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tė­je „Tok­si­ka“ pla­nuo­ja baig­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Tad šių dar­bų kai­na kol kas ne­įvar­di­ja­ma.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ šį sa­vait­ga­lį jau tu­ri baig­ti va­ly­ti gais­ra­vie­tės van­de­nį, ku­rio bu­vo su­kaup­ta per 40 tūkst. kub. met­rų.

Šią ben­dro­vę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra at­lei­du­si nuo pa­di­din­tos tar­šos mo­kes­čio, ku­ris sie­kė apie 49 tūkst. eu­rų.

„Dzū­ki­jos van­de­nys“ sie­kia gau­ti maž­daug 70 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją  iš vals­ty­bės biu­dže­to dėl pa­tir­tų nuos­to­lių už gais­ra­vie­tės van­dens va­ly­mą ir gais­ro me­tu at­lik­tus pa­pil­do­mus dar­bus.

Iš be­veik 20 tir­tų ūkių diok­si­nų pa­di­dė­ji­mas – tik ke­liuo­se

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai jau per­nykš­tį gruo­dį iš vals­ty­bės biu­dže­to skirta 58 tūkst. eu­rų  už ūki­nin­kų ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­tus nuos­to­lius „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ vy­ku­sio gais­ro me­tu.

Sau­sio vi­du­ry­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta maž­daug 30 tūkst. eu­rų kom­pen­suo­ti­na su­ma už ūki­nin­kų ir pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių pa­tir­tus nuos­to­lius.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų rink­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti ko­mi­si­ja pa­tir­tiems nuos­to­liams įver­tin­ti ir spręs­ti dėl to­les­nių ūki­nin­kų pa­tir­tų nuos­to­lių.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad, pa­kar­to­ti­nai iš­ty­rus 7 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nius iš di­džiau­sių ūkių Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ku­ri yra ar­čiau­siai bu­vu­sio gais­ro ži­di­nio, pa­aiš­kė­jo, jog diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne žen­kliai su­ma­žė­jo ir ne­vir­ši­ja leis­ti­nų kon­cen­tra­ci­jų.

Tad pie­no tie­ki­mą leis­ta at­nau­jin­ti dar dviem Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kams. Spren­di­mai dėl li­ku­sių pen­kių ūki­nin­kų veik­los tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu, pa­pil­do­mai įver­ti­nus vi­sas ga­li­mas ri­zi­kas ūkiuo­se.

Iš vi­so dėl pie­ne nu­sta­ty­tų diok­si­nų pa­di­dė­ji­mo nuo gais­ro pra­džios į rin­ką tiek­ti šio pro­duk­to ne­ga­lė­jo 95  Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si ūki­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mo dėl pa­siū­ly­tų iš­skers­ti gy­vu­lių gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je po Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tų pie­no ty­ri­mų, sa­vo ruož­tu or­ga­ni­za­vo diok­si­nų pie­ne ty­ri­mus šios te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams vie­no­je Olan­di­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je. 

Ką tik gau­ti re­zul­ta­tai ro­do, kad pa­di­dė­ju­si diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne nu­sta­ty­ta tik ke­liuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos ūkiuo­se iš tir­tų be­veik 20-ies, ku­riuo­se yra apie 150 kar­vių.

„Re­zul­ta­tai tik­rai džiu­gi­na, nes pa­di­dė­ję diok­si­nai ap­tik­ti še­šiuo­se ar sep­ty­niuo­se ūkiuo­se, o juo­se yra apie de­šimt kar­vių. Tai ma­ži ūkiai. At­ei­nan­čią sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­si­me su­si­ti­ki­mą su ūki­nin­kais, in­for­muo­si­me apie gau­tus ty­ri­mų re­zul­ta­tus, taip pat kvie­si­mės Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vus. Tą de­šim­tį kar­vių bus re­ko­men­duo­ja­ma pa­skers­ti, už tai bus mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  South Korea called for rapprochement at the United Nations last month, with President Moon Jae-in suggesting that the two Koreas with the US, or the two Koreas with the US and , "declare that the war on the Korean Peninsula is over" during his address to the UN's General Assembly.
  카지노사이트

  Komentaras

  "South Korean authority must deeply appreciate the meaning of resumption of North-South communication lines and repair the North-South relations and make active efforts to resolve important issues that are pre-requisites to opening a bright path forward," North Korean state media reported.카지노사이트

  Komentaras

  I am extremely impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your blog. Is this a paid
  theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog
  like this one nowadays.

  Here is my web site :: guitar neck equipment

Kiti straipsniai