Dėl žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mo – var­gai lai­ki­ni, at­si­ras drau­di­mai sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mui Ulo­nų gat­ve

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Rugsėjis 11
Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įrengimas pra­si­dė­jo ge­gu­žę ir tu­rė­tų bū­ti baig­tas spa­lio pa­bai­go­je.
Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įrengimas pra­si­dė­jo ge­gu­žę ir tu­rė­tų bū­ti baig­tas spa­lio pa­bai­go­je. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras šį tre­čia­die­nį ap­žiū­rė­jo įren­gia­mos Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių žie­di­nės san­kry­žos dar­bus, su­si­ti­ko su dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės at­sto­vais. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai sie­kė iš­si­aiš­kin­ti, ar dar­bai bus at­lik­ti lai­ku, kad kuo grei­čiau bū­tų pa­leis­tas di­des­nis eis­mas per šią san­kry­žą. Įsi­ti­kin­ta, jog rug­sė­jo pa­bai­go­je Pul­ko gat­ve bus pa­di­din­tas trans­por­to pra­lai­du­mas. O kai­my­nys­tė­je įren­giant ki­tą žie­di­nę san­kry­žą – Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių san­kir­to­je, rug­sė­jo pa­bai­go­je, su­de­ri­nus su vals­ty­bės įmo­ne Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Ulo­nų gat­vė­je bus už­draus­tas sun­kias­vo­rių tran­zi­ti­nių au­to­mo­bi­lių eis­mas. To­kio trans­por­to ju­dė­ji­mas ati­tin­ka­mais lai­ko­tar­piais vyk­dant šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją tu­rė­tų bū­ti drau­džia­mas ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus. Kaip bus vė­liau su sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mu šio­je gat­vė­je, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Ke­tu­rios žie­di­nės san­kry­žos – maž­daug už 3,4 mln. eu­rų

Šiuo me­tu Aly­tu­je yra aš­tuo­nios žie­di­nės san­kry­žos, ku­rios įreng­tos sie­kiant pa­ge­rin­ti au­to­mo­bi­lių eis­mo sau­gu­mą ir jų pra­lai­du­mą.

Da­bar įren­gia­mos ke­tu­rios už maž­daug 3,4 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mą ga­vus iš ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Šį mė­ne­sį tu­ri bū­ti baig­ta įreng­ti žie­di­nė san­kry­ža Nau­jo­jo­je gat­vė­je, iš Kau­no pu­sės tik įva­žia­vus į mies­tą. Ją dau­giau kaip už 980 tūkst. eu­rų nuo per­nykš­čio ru­dens įren­gi­nė­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si mies­to ben­dro­vė „Al­kes­ta“.

Ta pa­ti ben­dro­vė lai­mė­jo ir ki­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­są dėl žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­bos Li­kiš­kė­lių, Su­dva­jų ir Ker­na­vės gat­vių san­kry­žo­je. Čia dar­bai pra­si­dė­jo lie­pos pa­bai­go­je, o tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų sau­sio. Šios san­kry­žos įren­gi­mas kai­nuos per 950 tūkst. eu­rų.

Be­veik 1,4 mln. eu­rų at­si­eis dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų sta­ty­ba Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių ir Pul­ko, San­tai­kos, Ulo­nų gat­vių san­kirto­se. Pir­mo­jo­je dar­bai pra­si­dė­jo ge­gu­žę ir tu­rė­tų bū­ti baig­ti spa­lio pa­bai­go­je, ant­ro­sios įren­gi­mas, pra­dė­tas šio mė­ne­sio pra­džio­je, pa­gal su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti baig­tas iki at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio pa­bai­gos.

Šias abi žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­ja Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta įmo­nė A.C.B.

 

Jau rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos Pul­ko gat­vė­je

Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris, įren­giant žie­di­nę Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių san­kry­žą su­lauk­ta di­džiau­sio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ypač iš čia vei­kian­čių ver­slo įmo­nių: „Prie­kaiš­tau­ja­ma, ko­dėl ne­dir­ba­ma sa­vait­ga­liais, gal ga­li­ma dirb­ti nak­ti­mis, kad kuo grei­čiau bū­tų at­lie­ka­mi dar­bai ir grei­čiau baig­tų­si eis­mo da­ly­vių var­gai. Dėl ri­bo­ja­mo eis­mo ver­slo įmo­nės skun­džia­si su­lau­kian­čios ma­žiau klien­tų.“

Vi­ce­me­ras pri­pa­ži­no su­pran­tan­tis aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių bė­das, ta­čiau pa­brė­žė, kad var­gai dėl žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mo yra lai­ki­ni: „No­rint dar­bus or­ga­ni­zuo­ti sa­vait­ga­liais ar nak­ti­mis, rei­kia tu­rė­ti pi­ni­gų mo­kė­ti už to­kį dar­bą, kaip ži­nia, įkai­niai yra di­des­ni. Man at­ro­do, vi­si tu­ri­me su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją at­lie­kant dar­bus, o juos at­li­kus eis­mo ko­ky­bė mies­te tik­rai pa­ge­rės. Mū­sų mies­tas nė­ra toks di­de­lis, kad ap­len­kiant ren­gia­mas žie­di­nes san­kry­žas tek­tų su­gaiš­ti daug lai­ko.“

Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių kaip ir Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių žie­di­nę san­kry­žą įren­gian­čios lat­vių įmo­nės A.C.B. dar­bų va­do­vas Er­nes­tas Pa­vi­lo­nis šį tre­čia­die­nį į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­sius sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus pa­ti­ki­no, kad jau rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos Pul­ko gat­vė­je, – trans­por­to eis­mas ga­lės vyk­ti be ap­ri­bo­ji­mų.

Taip pat iš ran­go­vų iš­girs­tas pa­ti­ki­ni­mas, kad Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mas tik­rai tu­rė­tų bū­ti baig­tas kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je su sa­vi­val­dy­be – spa­lio pa­bai­go­je.

 

Kur bus nu­krei­pia­mas sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mas iš Ulo­nų gat­vės?

„Rug­sė­jo pa­bai­go­je ne tik dėl Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo, bet ir nu­ma­to­mos Ulo­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio į už­sie­nio vals­ty­bes vyks­tan­čio trans­por­to eis­mas šio­je gat­vė­je tu­ri bū­ti už­draus­tas. Da­bar šio trans­por­to ju­dė­ji­mo su­stab­dy­mą Ulo­nų gat­ve su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja de­ri­na A.C.B. Di­rek­ci­jos nu­ro­dy­mu tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ti ati­tin­ka­mi, eis­mą nu­krei­pian­tys Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tu per Ne­mu­ną ke­lio žen­klai jau ties va­di­na­muo­ju Ka­niū­kų via­du­ku“, – tvir­ti­no me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris.

Ar­ti­miau­sių pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piu Ulo­nų gat­vė­je tu­rės bū­ti įren­gia­mos trys eis­mo juos­tos, taip pat pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Vi­so pro­jek­to kai­na – apie 12 mln. eu­rų, lė­šos bus skir­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai daug me­tų sa­vi­val­dy­bės va­do­vams yra skun­dę­si dėl in­ten­sy­vaus sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to eis­mo ke­lia­mo triukš­mo, jų na­muo­se jau­čia­mos vib­ra­ci­jos, pri­mi­nę sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų pa­ža­dą šio trans­por­to eis­mą nu­kreip­ti nau­jai pa­sta­ty­tu Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tu.

Šis til­tas eis­mui bu­vo ati­da­ry­tas prieš de­vy­ne­rius me­tus, ta­čiau Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai to­liau pri­vers­ti tai­ky­tis su sun­kias­vo­rio trans­por­to ke­lia­mu triukš­mu.

Š.Klė­ge­ris sa­kė, kad ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus dėl re­konst­ruo­ja­mos Ulo­nų gat­vės sun­kias­vo­ris tran­zi­ti­nis trans­por­tas šia gat­ve tik­rai ne­tu­rė­tų va­ži­nė­ti ati­tin­ka­mais lai­ko­tar­piais, ta­čiau, kaip bus vė­liau, dar ne­aiš­ku: „Tai pri­klau­sys nuo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jos. Ulo­nų gat­vė mies­te yra pa­grin­di­nė tran­zi­ti­niam sun­kias­vo­riui trans­por­tui, mi­nė­tos ša­lies ins­ti­tu­ci­jos tu­ri pri­im­ti spren­di­mus dėl jo nu­krei­pi­mo ki­to­mis kryp­ti­mis.“

 

 

 

  Komentaras

  REIK UZDRAUST FURU EISMA ULONU IR SANTAIKOS GATVEMIS APLAMAI NE 5 METAMS.
  BISKI PRASILANKIA KLEGERIO SAMPROTAVIMAI ULONU GATVEJE BUS 3 EISMO JUOSTOS O SANTAIKOS GATVEJE LIKS 2 EISMO JUOSTOS NORS BUVO SENIAI ZADETA KAD BUS SANTAIKOS GATVEJE IR DVIRACIU TAKAS IR SALIGATVIS BUS TACIAU SALIGATVIS KLOJAMAS PRAMONES GATVEJE KUR ZMONIU JUDEJIMO DIDELIO NERA TAI GAL REIKEJO SANTAIKOS GATVE SUTVARKYT NES CIA KELIAS I SOSTINE I VILNIU IR DAUG PRAVAZIUOJA UZSIENIECIU NE TIK RUSAI BET IR LENKAI VOKIECIAI BELGAI OLANDAI IR KITU SALIU GYVENTOJAI .REIKETU KLEGERIUI PAKELT UZPAKALI IR PAZIURET SANTAIKOS GATVEJE KAS DAROSI PRIESINGOJE PUSEJE PRIES GARAZUS MISKE TIKRAS SABASKTYNAS NEST BAISU PAZIURET SAKOS NULUZE SIUKSLIU KALNAI VAIZDAS TRAGISKAS.
  BE TO REIKIA UZDRAUST VAZINET I PUTINUS KARINIAM TRANSPORTUI UZSIPILT KURO VAZIUOJA ULONU IR SANTAIKOS GATVE NET LANGAI DREBA NORS KOLONELE KURO YRA PANOSEJE ULONU GATVEJE O JIE VAZIUOJA NE TIK KURA DEGINA BE REIKALO IKI PUTINU BET IR APLINKA TERSIA BEI GYVENTOJAMS DRUMSCIA RAMYBE.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.