Dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio dar­buo­to­jo „Al­so­ta­na” su­stab­dė bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą (38)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID-19
Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas še­šiems mies­to gy­ven­to­jams. Vie­nas iš pas­ta­rų­jų at­ve­jų bu­vo skau­dus Aly­taus kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vei „Al­so­ta­na“. Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam šios įmo­nės dar­buo­to­jui, nuo va­kar, spa­lio 19-osios. su­stab­dy­ta šios įmo­nės ga­my­ba ir pre­ky­ba.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio 17-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas pen­kiems aly­tiš­kiams: dviem jau­no am­žiaus mo­te­rims ir vy­rui, ku­rie fak­tiš­kai gy­ve­na Vil­niu­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę Aly­tu­je, vie­na mo­te­ris dir­ba ban­ke, ki­ta mo­te­ris ir vy­ras – na­mų šva­ros, spor­to, lais­va­lai­kio, gro­žio, svei­ka­tos pre­kė­mis pre­kiau­jan­čio­je įmo­nė­je, spa­lio pra­džio­je iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­mui į Kau­no kli­ni­kas per­vež­tam vy­res­niam nei 50 me­tų vy­rui ir pus­am­žiam bal­dų ga­my­ba bei pre­ky­ba už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės dar­buo­to­jui.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad pas­ta­ra­sis vy­ras yra Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jas. Va­kar, spa­lio 19-ąją, ši Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė su­stab­dė kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą, ku­ri vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­mą bal­dų pre­ky­bą.

Kaip sa­kė įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė, va­kar ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti 35 dar­buo­to­jai, tu­rė­ję tie­sio­gi­nius, di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siuo­ju šiuo vi­ru­su.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar iš mi­nė­tos įmo­nės lau­kia­ma są­ra­šų dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­jo to­li­mes­nius kon­tak­tus su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu as­me­niu, jie vi­si bus siun­čia­mi ty­ri­mams: „Tai pir­mas at­ve­jis mies­to įmo­nė­je, kai dėl CO­VID-19 grės­mės lai­ki­nai už­si­da­rė jos veik­la.“

Ka­da veik­lą pra­dės vyk­dy­ti „Al­so­ta­na“, pri­klau­sys nuo dar­buo­to­jams at­lie­ka­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tų. Iš vi­so jo­je – dau­giau kaip 50 dar­buo­to­jų.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nai 30 me­tų aly­tiš­kei, ku­ri yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta be­dar­bė.

Pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 jau ser­ga de­šimt Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, nuo ko jie už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, iš­lie­ka ne­aiš­ku: „Vi­ru­sas spar­čiai plin­ta ša­ly­je, tik­riau­siai ne­ver­ta ste­bė­tis, kad jis ne­pa­len­kia ir aly­tiš­kių.“

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.