Dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio dar­buo­to­jo „Al­so­ta­na” su­stab­dė bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2020 Spalis 20
COVID-19
Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas še­šiems mies­to gy­ven­to­jams. Vie­nas iš pas­ta­rų­jų at­ve­jų bu­vo skau­dus Aly­taus kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vei „Al­so­ta­na“. Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam šios įmo­nės dar­buo­to­jui, nuo va­kar, spa­lio 19-osios. su­stab­dy­ta šios įmo­nės ga­my­ba ir pre­ky­ba.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio 17-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas pen­kiems aly­tiš­kiams: dviem jau­no am­žiaus mo­te­rims ir vy­rui, ku­rie fak­tiš­kai gy­ve­na Vil­niu­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę Aly­tu­je, vie­na mo­te­ris dir­ba ban­ke, ki­ta mo­te­ris ir vy­ras – na­mų šva­ros, spor­to, lais­va­lai­kio, gro­žio, svei­ka­tos pre­kė­mis pre­kiau­jan­čio­je įmo­nė­je, spa­lio pra­džio­je iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­mui į Kau­no kli­ni­kas per­vež­tam vy­res­niam nei 50 me­tų vy­rui ir pus­am­žiam bal­dų ga­my­ba bei pre­ky­ba už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės dar­buo­to­jui.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad pas­ta­ra­sis vy­ras yra Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jas. Va­kar, spa­lio 19-ąją, ši Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė su­stab­dė kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą, ku­ri vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­mą bal­dų pre­ky­bą.

Kaip sa­kė įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė, va­kar ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti 35 dar­buo­to­jai, tu­rė­ję tie­sio­gi­nius, di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siuo­ju šiuo vi­ru­su.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar iš mi­nė­tos įmo­nės lau­kia­ma są­ra­šų dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­jo to­li­mes­nius kon­tak­tus su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu as­me­niu, jie vi­si bus siun­čia­mi ty­ri­mams: „Tai pir­mas at­ve­jis mies­to įmo­nė­je, kai dėl CO­VID-19 grės­mės lai­ki­nai už­si­da­rė jos veik­la.“

Ka­da veik­lą pra­dės vyk­dy­ti „Al­so­ta­na“, pri­klau­sys nuo dar­buo­to­jams at­lie­ka­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tų. Iš vi­so jo­je – dau­giau kaip 50 dar­buo­to­jų.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nai 30 me­tų aly­tiš­kei, ku­ri yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta be­dar­bė.

Pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 jau ser­ga de­šimt Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, nuo ko jie už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, iš­lie­ka ne­aiš­ku: „Vi­ru­sas spar­čiai plin­ta ša­ly­je, tik­riau­siai ne­ver­ta ste­bė­tis, kad jis ne­pa­len­kia ir aly­tiš­kių.“

 

 

  Komentaras

  Tai gal A.Mosteikaitė galėtų patikslinti-uždarė ar vistik dirba? Ir jeigu uždarė, tai kieno nurodymu ir kokiu pagrindu. Ir kaip galima prievarta versti darbuotojus tikrintis nuo kažko, t.y. kiek žinau, dar vis galioja Konstitucija, kuri draudžia prievarta atlikti bet kokias medicinines procedūras. Paaiškinu tiems, kas nelabai supranta-testas nuo "viruso" yra medicininė procedūra, ir niekas negali versti to atlikti prieš žmogaus valią.
  Antram komentatoriui( mėnesinų specui)-užčiaupk burną.

  Komentaras

  Kas uždarė? Atėjo sargienė su raktais ir uždarė.
  Kaip išsiuntė? Aìšku, kad paštu. Visada taip siunčia.
  Kas dar neaišku? Nereìškia, kad serga, jeigu nėra mėnesinių. Taškas

  Komentaras

  Pora klausimų kilo po tokio skysto teksto-kas konkrečiai uždarė įmonę, ir kitas-kaip galima išsiųsti žmones/darbuotojus testui? Supakavo ir kaip dėžes kažkur išsiuntė?
  Ir dar vienas pastebėjimas-žurnaliūgos, atskirkit vieną kartą visiems laikams-teigiamas testo rezulatats NEREIŠKIA, kad serga.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.