Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė: „Mero Nerijaus Cesiulio melo burbulai ir tikrasis jų poveikis“ (78)

Laura Radzevičiūtė

2021-01-08 Alytaus miesto savivaldybė, galima suprasti miesto mero Nerijaus Cesiulio užsakymu, žiniasklaidai išplatino straipsnį pavadinimu: „Iš didelio debesies – nė lašo lietaus: teismas abu L. Radzevičiūtės mestus kaltinimus merui atmetė”, kuriame ne tik, kad visuomenei pateikiami neatitinkantys tikrovės duomenys, bet ir, akivaizdu, straipsnio tendencingumu siekiama suklaidinti visuomenę ir pakenkti tarybos narės Lauros Radzevičiūtės profesinei reputacijai.

Straipsnyje teigiama, kad „Abu skundus: tiek dėl patarėjų pareigybių naikinimo klausimo neteikimo tarybai svarstyti, tiek dėl neva neteisėtai skirtų paskatinimų patarėjui Aurelijui Jaruševičiui – teismas atmetė.”,- šis teiginys yra melas. Melas ir noras Jus suklaidinti, nes bylos teisme užvestos, jose sprendžiami procesiniai klausimai, o skundas patenkintas arba atmestas bus tik jas visapusiškai ir iš esmės išnagrinėjus. Teiginys - TEISMAS ATMETĖ SKUNDUS - yra mero svajonė, bet ne realybė, todėl demaskuoju Jūsų klaidinimą ir mūsų visų mulkinimą šiame pranešime.

Melagingame straipsnyje Alytaus miesto meras N.Cesiulis teigia: -„Viena vertus, džiaugiuosi, kad gyvename teisinėje valstybėje, kur galų gale teisybė triumfuoja. Kita vertus, nežinau, kaip galima dirbti su tokiais tarybos nariais, kurie svaidosi iš piršto laužtais kaltinimais, bet kokiais būdais ir priemonėmis nori pakenkti man, kaip asmeniui, vietoj to, kad visą energiją ir dėmesį nukreiptų konkretiems darbams miesto labui. Manau, ir vienas, ir kitas teismo sprendimas yra puikus įrodymas, kad tušti puodai garsiai skamba. Laikas rodyti rezultatus, alytiškiai to tikrai laukia“. Kaip galima taip mulkinti alytiškius teigiant, jog neteisėtai paskyrus savo patarėjui premiją, o po to dar ir 100 procentų atlyginimo priemoką, kuomet įstatymas aiškiai draudė tą merui daryti, yra iš piršto laužtas kaltinimas? O gi galima pasirodo, jeigu taip leidžia facebook‘o „laikų“ Alytaus miesto meras.

Visi mėgstame besididžiuodami sakyti, kad gyvename teisinėje valstybėje. Meras Nerijus Cesiulis tendencingai ir nuolat pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus arba jų nesilaiko. Dalis Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių mero pažeidimus ne tik toleruoja bet ir tyli, nereaguoja, nesvarbu, kad daroma žala Alytaus miesto savivaldybės biudžetui, todėl man, kaip tarybos narei nebelieka nieko kito, kaip tik kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymais užkardyti pastaruosius mero nusižengimus ir daromą žalą miestui. Ar 2376 eurų žala padaryta neteisėtais miesto mero Nerijaus Cesulo veiksmais yra didelė palieku spręsti alytiškiams ir teismui. Tačiau, tol, kol aš būsiu tarybos narė reikalausiu iš mero laikytis įstatymų, nes prieš įstatymą visi lygūs. Ir nesvarbu, ar tu esi meras, ar tu - santechnikas, ar - pardavėjas. Išskirtinių ir neliečiamųjų būti negali, - pažymi Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė Laura Radzevičiūtė.

Visuomenę informuoju, kad teismas mano pateiktus pareiškimus dėl mero Nerijaus Cesiulio įpareigojimo įtraukti į tarybos posėdžių darbotvarkę devynių tarybos narių pasirašytą ir teiktą tarybos sprendimo projektą dėl mero patarėjų panaikinimo ir dėl mero neteisėtų potvarkių panaikinimo su reikalavimu merui Nerijui Cesiuliui atlyginti padarytą turtinę žalą mūsų - alytiškių, Alytaus miesto biudžetui, ne atmetė, kaip teigiama melagingame mero straipsnyje, o tiesiog atsisakė priimti tokioje formuluotėje, kokioje pateikiau teismui, motyvuodamas tuo, kad aš, kaip tarybos narė neturiu teisės ginti viešąjį interesą, o šią teisę šiuo atveju gali stoti ginti tik viešąjį interesą ginantis prokuroras.

Pažymiu, kad su šiais teismo sprendimais nesutinku, nes mūsų prokurorai ne visuomet ir ne viską ką valdžia daro blogai skuba pamatyti ir juo labiau apginti. Be kita ko tokia teismo pozicija prieštarauja naujausiai teismų praktikai, kadangi 2020-11-04 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas garsioje byloje dėl policijos naudojamų „trikojų“ yra aiškiai nurodęs, jog „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas yra universalus. Teisę į teisminę pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės pažeistos. Asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso. Asmenų pažeistos teisės ir teisėti interesai teisme turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje, ar ne. Teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti. Asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, taip pat negali būti nepagrįstai pasunkinama ją įgyvendinti. Jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė. Tokia teisinė situacija, kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine tvarka, nors pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija jos netoleruoja (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas).“, todėl abejotinas pirmos instancijos teismo nutartis teisės aktų nustatyta tvarka jau apskundžiau aukštesnės instancijos teismui.

Numatydama galimą teismų nenorą aktyviai tirti Alytaus miesto mero reikalus, dar praeitais metais kreipiausi į Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo prokurorą dėl viešojo intereso gynimo, prašydama kuo greičiau įstoti į šią bylą viešojo intereso gynėju, išieškant iš Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio padarytą 2376 eurų žalą Alytaus miesto savivaldybės biudžetui.

O šios savaitės pradžioje taip pat užregistravau ir tarybos sprendimo projektą, kuriuo sieksiu alytiškių interesus ginančių tarybos narių pagalba ne tik panaikinti neteisėtai pasirašytus mero potvarkius dėl mero patarėjui Aureliijui Jaruševičiui priemokų skyrimo, bet ir įpareigojimo savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į teismą dėl savivaldybės biudžetui padarytos turtinės žalos išieškojimo iš Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio, t.y. viso 300 eurų ir 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos dydžio nuostolį, kurį Alytaus miesto savivaldybė patyrė neteisėtai išmokėdama 300 eurų (neskaičiuojant sumokėtų mokesčių) piniginę išmoką ir 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos dydžio išmoką teisės ją gauti neturinčiam valstybės tarnautojui mero patarėjui Aurelijui Jaruševičiui.

Pažymiu, kad 2019 metų sausio 21 dieną Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikė išvadą, kurioje buvo konstatuota, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas, ku­ria­me bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad mero patarėjas Aurelijus Ja­ru­še­vi­čius šiurkš­čiai pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog toks kon­flik­tas yra, teisėtas.

Taigi remiantis 2019 metų gruodžio 20 dieną galiojusia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 15 straipsnio 1 dalies redakcija, įstatyme imperatyviai reglamentuota, kad Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Taigi įstatymas reglamentuoja, kad 2018 metais šiurkščiai pažeidęs Įstatymo reikalavimus valstybės tarnautojas Aurelijus Jaruševičius negalėjo būti skatinamas 2376 eurų priemokomis ir išmokomis.

 

Pagarbiai,

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė

Laura Radzevičiūtė


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.