TS-LKD frak­ci­ja: dar­bas val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių pri­im­ti aly­tiš­kiams svar­bius spren­di­mus (29)

nuotr
Ma­no­me, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so ar su­švel­ni­nus jo są­ly­gas, ir tarybos nariai turės geresnes galimybes tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus susiti­kimus su mies­to gy­ven­to­jais. Bus užtikrinamas kokybiškesnis tie­sioginis bendravimas su gy­ventojais. Taip pat viliamės, jog miesto savivaldybės taryboje įsivyraus sta­bi­lu­mas, ku­rio la­bai laukia aly­tiš­kiai.

Per­ver­smuo­se ne­da­ly­va­vo­me

Pra­ėju­siais me­tais po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kaip nie­ka­da bu­vo su­dė­tin­gas. Dėl ne­sta­bi­lios ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos daž­nai pri­stig­da­vo bal­sų pri­im­ti svar­bius mies­tui spren­di­mus, – žlu­go švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka, ne­pa­vy­ko pra­dė­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, į mies­tą ne­pri­trauk­ta stam­bes­nių in­ves­tuo­to­jų.

Mū­sų ma­ny­mu, vie­na di­džiau­sių klai­dų šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je bu­vo ne­su­ge­bė­ji­mas su­si­tar­ti dėl švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos. Mies­to švie­ti­mo sis­te­mai iš­lai­ky­ti rei­kia be­veik pu­sės mies­to me­ti­nio biu­dže­to, tad ne­ra­cio­na­lus švie­ti­mo tin­klo dar­bas stip­riai vei­kia vi­są mies­to gy­ve­ni­mą. Kol ne­įvyks šio tin­klo per­tvar­ka, ki­toms sri­tims ten­ka ir teks ma­žiau lė­šų. Na­tū­ra­lu, kad dėl fi­nan­sa­vi­mo ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas iš spor­to, kul­tū­ros ir ki­tų sri­čių įstai­gų bei or­ga­ni­za­ci­jų.

Ti­ki­me, kad ta­ry­bos na­riai ar­ti­miau­siu me­tu grįš prie mi­nė­to tin­klo per­tvar­kos ir bus pri­im­ti ra­cio­na­lūs spren­di­mai.

Pir­ma Aly­taus mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos veik­los pu­sė iš tie­sų bu­vo ban­guo­ta ir no­ras da­ry­ti po­ky­čius švie­ti­mo ir in­ves­ti­ci­jų sri­ty­se ne­su­lau­kė ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo. Ta­da pra­si­dė­jo per­ver­smai – vi­ce­me­ro, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­lei­di­mai. Mes juo­se ne­da­ly­va­vo­me, nes ne­no­rė­jo­me jauk­ti ir taip įtemp­to mies­to gy­ve­ni­mo.

TS-LKD frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je va­do­vau­ja­si prin­ci­pu: aly­tiš­kiai mus iš­rin­ko tam, kad jiems at­sto­vau­tu­me, pri­im­tu­me svar­bius spren­di­mus, tad, ne­veng­da­mi at­sa­ko­my­bės, pri­si­i­ma­me įsi­pa­rei­go­ji­mus dirb­da­mi ir val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je.

Ar da­bar mies­to ta­ry­bo­je at­si­ras sta­bi­li dau­gu­ma, pri­klau­sys ne tik nuo mū­sų, bet ir nuo ki­tų ta­ry­bos na­rių, be­si­jun­gian­čių į nau­ją dau­gu­mą, taip pat me­ro ir jo ko­man­dos ben­dro dar­bo.

Pir­ma mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos veik­los pu­sė pa­ro­dė, kad vyravęs politinis chaosas neleido maksimaliai kokybiškai įgyven­dinti visų alytiškių lūkesčių. Ma­no­me, kad dauguma ta­ry­bos na­rių pa­da­rė iš­va­das, įgi­jo dau­giau pa­tir­ties, gal at­si­ra­do di­des­nis pa­si­ti­kė­ji­mas vie­nų ki­tais, tad an­tra ka­den­ci­jos pu­sė gal­būt bus ki­to­kia. To, be­je, no­rė­tų ir mies­tie­čiai, nes po­li­ti­kų ne­su­ta­ri­mai ar nuo­la­ti­niai per­ver­smai juos iš­var­gi­no.

 

Ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti ir ką ini­ci­ja­vo mū­sų frak­ci­ja

Net ir to­kiu su­dė­tin­gu mies­to ta­ry­bai lai­ko­tar­piu tik­rai pa­vy­ko pa­da­ry­ti svar­bių mies­tui dar­bų, ku­riuos ini­ci­ja­vo mū­sų frak­ci­ja.

Ga­lu­ti­nai iš­spręs­tas mui­ti­nės ter­mi­na­lo Aly­tu­je iš­sau­go­ji­mo klau­si­mas, o tai la­bai svar­bus ob­jek­tas ver­slui. Įsteig­tas švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos fon­das, už­tik­rin­tas mo­ki­nių aka­de­mi­jų ir Lie­tu­vy­bės cen­tro veik­los fi­nan­sa­vi­mas. Pavyko užtikrinti techno­loginės bazės atnaujinimą miesto gimnazijose, taip pat vėl užtikrintos dar praėjusioje kadencijoje mūsų frakcijos inicijuotos trūkstamų gydytojų pritraukimui finansuoti skirtos priemonės.

Jau šiemet trūkstamų sričių gydytojų pritraukimo priemone pasinaudos 3 Alytaus poliklinikos ir 5 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojai.

Kad ver­slas at­ei­tų į mū­sų mies­tą, pri­va­lo bū­ti už­tik­rin­ta tiek pa­trauk­lių skly­pų in­fra­struk­tū­ra, tiek dar­buo­to­jų pa­siū­la. Ne­tu­rint in­ves­ti­ci­joms pa­ruoš­tų plo­tų, sun­ku ti­kė­tis stam­bes­nių in­ves­tuo­to­jų. Ta­ry­bo­je ne­pa­vyks­ta su­tar­ti dėl Pra­mo­nės par­ko plėt­ros, Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) su­kū­ri­mo, vi­si pui­kiai ži­no, ko­kios ar­šios dis­ku­si­jos vyks­ta dėl ae­ro­dro­mo įveik­li­ni­mo.

Mū­sų frak­ci­ja ma­to ke­lias per­spek­ty­vias vie­tas plės­ti skly­pų, skir­tų nau­jiems in­ves­tuo­to­jams, pa­siū­lą. Vie­na iš jų – šiau­ri­nė mies­to da­lis už ge­le­žin­ke­lio sto­ties. Taip pat ne­at­me­ta­me ga­li­my­bės dar su­grįž­ti prie ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos klau­si­mo, ku­ris nė­ra vie­na­ly­tis, ir blo­giau­sia, kas ga­li nu­tik­ti, jei pa­lik­tu­me šią te­ri­to­ri­ją dir­vo­nuo­ti ne­iš­nau­do­da­mi jos nei ver­slui, nei avia­ci­jai.

Džiau­gia­mės, kad bu­vo pri­tar­ta mū­sų ko­le­gos Vy­to Ja­zep­či­ko pa­teik­tiems, ma­ny­tu­me, svar­biems pa­siū­ly­mams dėl skait­me­ni­nių kny­gų bib­lio­te­kos įstei­gi­mo mo­kyk­lo­se. Ypač šian­die­ni­nė­je si­tu­a­ci­jo­je toks siū­ly­mas įgau­na di­de­lę reikš­mę sie­kiant už­tik­rin­ti ge­riau­sią ug­dy­mo ko­ky­bę mū­sų mies­to mo­ki­niams.

Cen­tra­li­zuo­tai nu­pir­kus pri­ei­gą prie skait­me­ni­nių kny­gų, vi­si mies­to mo­ki­niai tu­rės ga­li­my­bę in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je skai­ty­ti vi­sus jiems re­ko­men­duo­ja­mus li­te­ra­tū­ri­nius kū­ri­nius. Tai bus pi­gus ir nau­din­gas pro­jek­tas, ge­ri­nan­tis vai­kų raš­tin­gu­mą.

Vis­gi ki­tas mū­sų ko­le­gos Vy­to Ja­zep­či­ko pa­siū­ly­mas ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo. Mū­sų ko­le­ga siū­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, bu­vu­sio Šei­mos cen­tro pa­tal­pas pa­nau­do­ti ki­tų mies­to įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų reik­mėms.

Į bu­vu­sį Šei­mos cen­trą, ku­ria­me pa­tal­pos re­no­vuo­tos ir ge­rai iš­lai­ky­tos, įkė­lus Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rą, čia pa­li­kus veik­ti pa­tį Šei­mos cen­trą, bū­tų tau­po­mos biu­dže­to lė­šos. Da­bar mi­nė­tos įstai­gos iš­kel­tos į se­nų ir ap­leis­tų vai­kų dar­že­lių ar ki­tų švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­pas ir jų pri­tai­ky­mas įkel­di­na­moms įstai­goms, ap­lin­kos su­tvar­ky­mas bran­giai kai­nuo­ja.

Ke­li ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai ne­tu­rė­tų spręs­ti to pa­ties klau­si­mo

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bei iš­lie­ka la­bai svar­bus ap­si­spren­di­mas dėl Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, rei­kia baig­ti Aly­taus kem­pin­go, Aly­taus hos­pi­so stei­gi­mo klau­si­mus, pra­dė­ti ini­ci­juo­ti kvar­ta­li­nę dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją.

Ma­no­me, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tu­ri at­si­ras­ti tik dau­gia­bu­čių ben­dri­jų ir su jo­mis su­si­ju­sias pro­ble­mas spren­džian­tis sky­rius, ku­ria­me dirb­tų spe­cia­lis­tai tiek iš ar­chi­tek­tū­ros, tiek iš sta­ty­bų ir ap­lin­ko­sau­gos sri­čių. Taip gy­ven­to­jai gau­tų tik­rą vie­no lan­ge­lio spren­di­mą, jiems ne­reik­tų vaikš­čio­ti iš vie­no sky­riaus į ki­tą.

Da­bar ke­li ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai spren­džia tą pa­tį klau­si­mą, o taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Tad ar­ti­miau­siu me­tu siū­ly­si­me po­ky­čius mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Ma­no­me, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so ar su­švel­ni­nus jo są­ly­gas, ir tarybos nariai turės geresnes galimybes tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus susiti­kimus su mies­to gy­ven­to­jais. Bus užtikrinamas kokybiškesnis tie­sioginis bendravimas su gy­ventojais. Taip pat viliamės, jog miesto savivaldybės taryboje įsivyraus sta­bi­lu­mas, ku­rio la­bai laukia aly­tiš­kiai.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja:

An­drius Ju­čas

Vy­tas Ja­zep­či­kas

Po­vi­las La­bu­kas

Ša­rū­nas Klė­ge­ris

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Quando encontrei o Dr. Wealthy, precisava desesperadamente de trazer meu ex-amante de volta. Ele me deixou por outra mulher. Aconteceu tão rápido e eu não tive nenhuma palavra a dizer sobre a situação. Ele simplesmente me largou após 3 anos sem nenhuma explicação. Entrei em contato com o Dr.Wealthy e ele me disse o que eu precisava fazer antes que ele pudesse me ajudar e eu fiz o que ele me disse, depois de fornecer o que ele queria, ele lançou um feitiço de amor para nos ajudar a ficar juntos. Logo depois que ele fez seu feitiço, meu namorado começou a me enviar mensagens de texto novamente e se sentiu horrível pelo que ele acabou de me fazer passar. Ele disse que eu era a pessoa mais importante em sua vida e ele sabe disso agora. Nós fomos morar juntos e ele estava mais aberto para mim do que antes e ele começou a passar mais tempo comigo do que antes. Desde que o Dr.Wealthy me ajudou, meu parceiro está muito estável, fiel e mais próximo de mim do que antes. Eu recomendo fortemente o Dr.Wealthy para qualquer pessoa que precise de ajuda. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Ligue para ele ou adicione-o no Whatsapp via: +2348105150446 Dr.Wealthy BLOG PAGE: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Tik bukas, bukesnis ir bukiausias gali svaičioti apie LEZą aerodrome. Viduryje miesto norite steigti pramonę ? Žemiausioje miesto vietoje norite pramonės ? Norite, dar paspartinti žmonių bėgimą iš miesto ? O kur dingo konservatorių, ypač Labuko, puoselėjama meilė istorijai ? Ar bent žinote Alytaus aerodromo istoriją ?

  Komentaras

  Kol prie miesto nebus prijungtas rajonas, - didelių darbų ir pokyčių nebus. Reikia tarybos ir gyventojų iniciatyvinės grupės iniciatyvos prijungiant rajoną prie miesto. Studija dėl žiedinių savivaldybių sujungimo parengta dar 2017 m. Kur Alytaus krašto politikai? Kur gyventojų iniciatyvinės grupės?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.