Ver­dik­tas po še­še­rių me­tų: tre­ne­rė dėl žu­vu­sios ma­ža­me­tės lie­ka nu­teis­ta (270)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gintarė Petraškienė
Gintarė Petraškienė 2017-ųjų spalio pradžioje vykusiame Alytaus apylinkės teismo posėdyje, kuriame jai buvo paskelbtas nuosprendis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė Gin­ta­rė Pet­raš­kie­nė dėl tre­ni­ruo­tės me­tu žu­vu­sios ma­ža­me­tės. Tai at­si­ti­ko be­veik prieš še­še­rius me­tus, 2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Vie­nas teis­mas nu­tei­sė, ki­tas iš­tei­si­no

2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je vie­nuo­lik­me­tė aly­tiš­kė Ka­mi­lė po sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­te­ko ir žu­vo Dai­nų slė­ny­je dvi­ra­ti­nin­kų tre­ni­ruo­tės me­tu. Ją tre­ni­ra­vo ir ne­lai­mės me­tu bu­vo tuo­met Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre tre­ne­re dir­bu­si G.Pet­raš­kie­nė.

2017-ųjų spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį šio­je ma­žo­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems skau­džio­je by­lo­je.

Tre­ne­rei dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo skir­tas lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, to­kiam pat lai­kui ati­dė­tas baus­mės vyk­dy­mas. Tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui jai už­draus­ta tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Iš bu­vu­sios tre­ne­rės dar­bo­vie­tės – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro – žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems pri­teis­ta apie 60 tūkst. eu­rų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė ir žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės tė­vai bei bro­lis, taip pat Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras.

Ma­ža­me­tės ar­ti­mie­ji aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo pra­šė pri­im­ti pro­ce­si­nį spren­di­mą dėl sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio „Ive­co“, po ku­rio ra­tais žu­vo Ka­mi­lė, vai­ruo­to­jo, tuo­met dir­bu­sio vie­no­je Aly­taus ra­jo­no įmo­nė­je, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Taip pat – iš­spręs­ti ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dėl di­des­nės ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį skun­dė pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti jo da­lį dėl pri­teis­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu G.Pet­raš­kie­nė bu­vo iš­tei­sin­ta.

Toks nuosp­ren­dis bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus pa­keis­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Jo­se, kaip tei­gia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dy­je, pri­žiū­rint su­au­gu­sia­jam va­žiuo­ti va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi  dvi­ra­čiu lei­džia­ma ne jau­nes­niems kaip 8 me­tų, o žu­vu­sio­ji bu­vo 11 me­tų. Tad kon­sta­tuo­ta, kad ne­bu­vo pa­grin­do tre­ne­rei už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Ka­dan­gi bu­vu­si tre­ne­rė bu­vo iš­tei­sin­ta, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tą žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mų­jų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl  tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, at­mes­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro skun­dai.

Sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gus ža­lai at­ly­gin­ti

Bu­vu­siai jau­nų­jų dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei pa­lan­kų Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui ap­skun­dė žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­ji.

Šis teis­mas 2018-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį ir per­da­vė jam iš nau­jo nag­ri­nė­ti šią by­lą.

Pa­grin­di­nis to­kios nu­tar­ties mo­ty­vas – Kau­no apy­gar­dos teis­mas 2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tik­ri­no Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo, pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tei­kė mo­ty­vuo­tų iš­va­dų.

Per­nykš­čio bir­že­lio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jau bu­vo ne­pa­lan­ki bu­vu­siai tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei, o dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo – pa­lan­ki žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

Re­mian­tis šia nu­tar­ti­mi, tik pa­pil­dy­tos Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bės ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių aiš­ki­ni­mas.

Tad bu­vu­siai tre­ne­rei pa­lik­ta ga­lio­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dy­je nu­ma­ty­ta baus­mė – ati­dė­tas įka­li­ni­mas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui, kaip bu­vu­siai tre­ne­rės dar­bo­vie­tei, at­si­ra­do pa­rei­ga žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Mi­nė­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pa­skel­bi­mo die­ną.

Per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus ir 70 tūkst. eu­rų sky­rė sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui tu­rė­toms iš­lai­doms mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je at­ly­gin­ti.

Iš šios su­mos žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mų­jų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti – apie 60 tūkst. eu­rų, li­ku­si su­ma – ki­toms cen­tro by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­doms pa­deng­ti.

Nu­tar­tį skun­dė bu­vu­si tre­ne­rė

Ta­čiau tuo by­li­nė­ji­ma­sis mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ne­si­bai­gė. Bu­vu­si Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė G.Pet­raš­kie­nė jai ne­pa­lan­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Pas­ta­ra­sis teis­mas šį ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis bu­vu­siai tre­ne­rei lie­ka ga­lio­ti pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė tre­jiems me­tams, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­ko­tar­piui.

Nu­teis­to­ji įpa­rei­go­ta baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos be jos prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos – Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos  lei­di­mo. G.Pet­raš­kie­nei taip pat už­draus­ta tre­jų me­tų lai­ko­tar­piu tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Bu­vu­siai Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rei ap­ri­bo­ji­mai tai­ko­mi nuo per­nykš­čio bir­že­lio pra­džios, įsi­teisėjus jai ne­pa­lan­kiai Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­čiai, ne­pai­sant, kad G.Pet­raš­kie­nė ją skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Tre­ne­rė bu­vu­sią dar­bo­vie­tę sa­vo no­ru pa­li­ko ne­tru­kus po šio skau­daus įvy­kio.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Įvyniokite vaikus į vatą ir niekur neleiskite nei į gatvę, nei į mokyklą, nei jokius sportus, viskas pavojinga. Visi turime atsakyti už visus ir už save. Mokėkime priimti atsakomybę.
  Palaikau trenerę.

  Komentaras

  Taigi visi treneriai ir pedagogai gerai pagalvokit, jei vaikams nėra saugių salygų, tai netreniruokit, lygiai taip pačiai ir pedagogai iš jūsų reikalauja visokių ekskursijų, bet ar tikrai galite į jas vestis ir vežioti vaikus, ar tikrai neįvyks avarija, manau nei vienas neesate garantuotas.

  Komentaras

  Būt aišku, jei trenerė vairavus būt suvažinėjus. Dabar kur atsakomybė vairuotojo ir įmonės, kodėl važinėjant keliu jei nesusustatyti perspėjantys ženklai? Kodėl jei važinėja sunkiasvorė technika nepritaikytų taku nemaė savivaldybė ir policija? Bei kitos institucijos turinčios į tai reaguot. Čia ant silpniausio viską nurašo ir atseit teisybė. Žmoniškumo trūksta.

  Komentaras

  Ten visada buvo pesčiuju ir dviraciu takas, ten jokio motorinio transporto neturėjo but. Dabar įvardija kaip kelią. Jei turėjo leidimus važinet, tai tada turėjo perspėjamus zanklus sudet, įspėt. Lenkviausia apkaltint labiausiai pazeidziama. Gėda!

Kiti straipsniai