Ver­dik­tas po še­še­rių me­tų: tre­ne­rė dėl žu­vu­sios ma­ža­me­tės lie­ka nu­teis­ta (270)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gintarė Petraškienė
Gintarė Petraškienė 2017-ųjų spalio pradžioje vykusiame Alytaus apylinkės teismo posėdyje, kuriame jai buvo paskelbtas nuosprendis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė Gin­ta­rė Pet­raš­kie­nė dėl tre­ni­ruo­tės me­tu žu­vu­sios ma­ža­me­tės. Tai at­si­ti­ko be­veik prieš še­še­rius me­tus, 2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je.

Vie­nas teis­mas nu­tei­sė, ki­tas iš­tei­si­no

2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je vie­nuo­lik­me­tė aly­tiš­kė Ka­mi­lė po sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­te­ko ir žu­vo Dai­nų slė­ny­je dvi­ra­ti­nin­kų tre­ni­ruo­tės me­tu. Ją tre­ni­ra­vo ir ne­lai­mės me­tu bu­vo tuo­met Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre tre­ne­re dir­bu­si G.Pet­raš­kie­nė.

2017-ųjų spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį šio­je ma­žo­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems skau­džio­je by­lo­je.

Tre­ne­rei dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo skir­tas lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, to­kiam pat lai­kui ati­dė­tas baus­mės vyk­dy­mas. Tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui jai už­draus­ta tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Iš bu­vu­sios tre­ne­rės dar­bo­vie­tės – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro – žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems pri­teis­ta apie 60 tūkst. eu­rų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė ir žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės tė­vai bei bro­lis, taip pat Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras.

Ma­ža­me­tės ar­ti­mie­ji aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo pra­šė pri­im­ti pro­ce­si­nį spren­di­mą dėl sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio „Ive­co“, po ku­rio ra­tais žu­vo Ka­mi­lė, vai­ruo­to­jo, tuo­met dir­bu­sio vie­no­je Aly­taus ra­jo­no įmo­nė­je, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Taip pat – iš­spręs­ti ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dėl di­des­nės ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį skun­dė pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti jo da­lį dėl pri­teis­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu G.Pet­raš­kie­nė bu­vo iš­tei­sin­ta.

Toks nuosp­ren­dis bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus pa­keis­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Jo­se, kaip tei­gia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dy­je, pri­žiū­rint su­au­gu­sia­jam va­žiuo­ti va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi  dvi­ra­čiu lei­džia­ma ne jau­nes­niems kaip 8 me­tų, o žu­vu­sio­ji bu­vo 11 me­tų. Tad kon­sta­tuo­ta, kad ne­bu­vo pa­grin­do tre­ne­rei už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Ka­dan­gi bu­vu­si tre­ne­rė bu­vo iš­tei­sin­ta, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tą žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mų­jų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl  tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, at­mes­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro skun­dai.

Sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gus ža­lai at­ly­gin­ti

Bu­vu­siai jau­nų­jų dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei pa­lan­kų Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui ap­skun­dė žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­ji.

Šis teis­mas 2018-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį ir per­da­vė jam iš nau­jo nag­ri­nė­ti šią by­lą.

Pa­grin­di­nis to­kios nu­tar­ties mo­ty­vas – Kau­no apy­gar­dos teis­mas 2018-ųjų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tik­ri­no Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo, pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tei­kė mo­ty­vuo­tų iš­va­dų.

Per­nykš­čio bir­že­lio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jau bu­vo ne­pa­lan­ki bu­vu­siai tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei, o dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo – pa­lan­ki žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

Re­mian­tis šia nu­tar­ti­mi, tik pa­pil­dy­tos Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bės ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių aiš­ki­ni­mas.

Tad bu­vu­siai tre­ne­rei pa­lik­ta ga­lio­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dy­je nu­ma­ty­ta baus­mė – ati­dė­tas įka­li­ni­mas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui, kaip bu­vu­siai tre­ne­rės dar­bo­vie­tei, at­si­ra­do pa­rei­ga žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Mi­nė­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pa­skel­bi­mo die­ną.

Per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus ir 70 tūkst. eu­rų sky­rė sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui tu­rė­toms iš­lai­doms mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je at­ly­gin­ti.

Iš šios su­mos žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mų­jų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti – apie 60 tūkst. eu­rų, li­ku­si su­ma – ki­toms cen­tro by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­doms pa­deng­ti.

Nu­tar­tį skun­dė bu­vu­si tre­ne­rė

Ta­čiau tuo by­li­nė­ji­ma­sis mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ne­si­bai­gė. Bu­vu­si Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rė G.Pet­raš­kie­nė jai ne­pa­lan­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Pas­ta­ra­sis teis­mas šį ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis bu­vu­siai tre­ne­rei lie­ka ga­lio­ti pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė tre­jiems me­tams, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­ko­tar­piui.

Nu­teis­to­ji įpa­rei­go­ta baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos be jos prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos – Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos  lei­di­mo. G.Pet­raš­kie­nei taip pat už­draus­ta tre­jų me­tų lai­ko­tar­piu tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Bu­vu­siai Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­rei ap­ri­bo­ji­mai tai­ko­mi nuo per­nykš­čio bir­že­lio pra­džios, įsi­teisėjus jai ne­pa­lan­kiai Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­čiai, ne­pai­sant, kad G.Pet­raš­kie­nė ją skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Tre­ne­rė bu­vu­sią dar­bo­vie­tę sa­vo no­ru pa­li­ko ne­tru­kus po šio skau­daus įvy­kio.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pagal LR Konst. 84 str. - prezidentas siūlo Seimui tvirtint aukščiausių teisėsaugos insritucijų vadovus. Tie į apačias proporcingai.Tad teisėsauga, kurią skiriant ir tvirtinant valdžia tautos neatsiklausia, pavaldi ir atskaitingu juos skyrusiems ir tvirtinusiems. Ypač seimo teisėtvarkos komitetui. Kur vertina twisėsaugos ataskaitas, kaip teisingumo laikos. Kur už tai, kaip rinkti seimo nariai, atskaitingi tautai. Kaip užtikrina sau atskaitingų ir teisėsaugos institucijų veiklą. Nes teisėsauga, nerinkta žmonių, žmones tik informuot gali. Tad ir gali dėkot alytiškiai už tokį twisingumą seimo narians, kuriuos rinkos į Seimą. Ir suvokt, štai kaip patiems gryžta neatsakingumas renkant į Seimą.

  Komentaras

  Geda teismui geda ir mergytes giminems ko zmogus nepadarys del pinigu o trenere cia mano manymu tikrai nekalta ar trenere vairavo sunkvezimy ka jus cia kliedit nenorekit kad zmones padarytu akcija surinktu lesu ir kreiptusi i strasbura del treneres isteisinimo ir del lietuvos teismu netinkamo darbo vygdymo geda geda

  Komentaras

  Apsurdas Lietuvoje!!!
  Kiek įmonė sumokėjo teisėjams ir advokatams, kad toks absurdiškas sprendimas įvyktų? Suvažinėjo žmogų ir liko nekaltas? Kas girdėjote, kad eismo įvykyje taip būtų? Baisu!!! Kokia neteisybė! Kiek tėvai gavo iš tos įmonės pinigų, kad taip kaltinti trenerę ne vairuotoją? Ar nekyla klausimai? Ir koks žmogiškumas tiek laiko reikalauti pinigų? Patys tėvai nori užsidirbti iš nelaimės dukros? Niekam nelinkiu tokių dalykų, bet iki ko mes nusiritome, kad pinigai sugrąžins ramybę! Išmokime atleisti ar ne to moko krikščionybė. Gal laikas čia įsikišti ir kunigams ir psichologams. Kenčia visi! Bet negi mes esam gyvulių pasaulyje, kur galioje taisyklės Akis už akį, Dantis už dantį.
  Žmonės nebūkite abejingi vieni kitiems!
  O jeigu nukentėjusiai šeimai taip reikia pinigų, padarom akciją ir suaukokime, viešai atiduokime duoklę ,,teisingumui".

  Komentaras

  Kur vertinimai dėl automobilio tecgninės būklės, perspėjantys kelio ženklai kad dėl remonto važinėja tilto rekonstrukcijai naudojama technika ir per tai pavojinga zona?

Kiti straipsniai