Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kai – jau Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Aly­tiš­kių būs­tuo­se ap­si­gy­ve­nę ka­ro pa­bė­gė­liai iš Uk­rai­nos nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais pri­im­ti ug­dy­ti vai­kus. Ko­vo 14-osios pu­siau­die­nio duo­me­ni­mis, jau 23 vai­kams pa­rink­tos mies­to švie­ti­mo įstai­gos, kai ku­rie jau pra­dė­jo jas lan­ky­ti. Ko­vo 14-osios ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nės lai­ki­no ka­ro pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se bu­vo 118 uk­rai­nie­čių.

Švie­ti­mo įstai­gos pa­ren­ka­mos ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų

Ko­vo 11-osios duo­me­ni­mis, per plat­for­mą „Stip­rūs kar­tu“ ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos Aly­tu­je pa­rink­ta apie 150 gy­ve­na­mų­jų vie­tų. Ta­čiau to­kių vie­tų re­a­liai yra dau­giau, nes pa­bė­gė­liai jas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­si­ren­ka ir sa­vo ruož­tu.

Ka­dan­gi ne­ma­žai bė­gan­čių­jų nuo Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je at­vyks­ta su vai­kais, tė­vai jau pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir pa­čias švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais ug­dy­ti vai­kus.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, to­kių pra­šy­mų pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo spar­čiai dau­gė­ti, o tė­vai su vai­kais nu­krei­pia­mi į ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų esan­čias švie­ti­mo įstai­gas.

Ko­vo 14-osios pu­siau­die­nio duo­me­ni­mis, mies­to švie­ti­mo įstai­gas jau pa­gei­dau­ja lan­ky­ti 23 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai. 7 iš jų bus ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ki­ti – mo­kyk­lo­se.

Du vai­kai jau ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Nykš­tu­kas“ ir „Bo­ru­žė­lė“. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų su­lauks lop­še­liai-dar­že­liai „Sau­lu­tė“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Pa­sa­ka“.

Ko­vo 14-ąją du bė­gan­čių­jų nuo ka­ro uk­rai­nie­čių vai­kai lan­kė Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, mo­ki­nių iš Uk­rai­nos at­si­ras Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je, Dai­na­vos, Pa­ne­mu­nės, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­se ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.

Šiuo me­tu pa­bė­gė­lių vai­kų, ku­rių tė­vai pa­reiš­kė no­rą juos ug­dy­ti mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, am­žius – nuo pus­tre­čių iki 16 me­tų.

Dar vie­nas ka­ro pa­bė­gė­lių at­si­vež­tas jau­nuo­lis pa­no­ro mo­ky­tis vi­rė­jo spe­cia­ly­bės Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre.

R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, šiuo me­tu pla­nuo­ja­mas uk­rai­nie­čių vai­kų už­im­tu­mas po pa­mo­kų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se, pavyz­džiui, Jau­ni­mo, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­truo­se.

 

Į ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos punk­tą krei­pė­si 2 tūkst. 748 as­me­nys

Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te iki ko­vo 14-osios ry­to už­si­re­gist­ra­vo 2 tūkst. 748 pa­bė­gė­liai.

Šios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no iki 72 va­lan­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se bu­vo 118 bė­gan­čių­jų nuo ka­ro Uk­rai­no­je. Pa­čia­me Kul­tū­ros cen­tre – 108, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vu­siuo­se Vai­kų glo­bos na­muo­se – 8, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ben­dra­bu­ty­je – 2.

Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je, nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės li­ko tik 3 mo­te­rys ir 2 vai­kai iš Uk­rai­nos. Iš vi­so čia bu­vo ap­gy­ven­din­ta 6 mo­te­rys ir 5 vai­kai. Da­lis jų iš­va­žia­vo į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus.

 

 

  Komentaras

  https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.de/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.uk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.uk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.jp/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.fr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.fr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.es/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.es/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.it/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.br/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ca/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.hk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.nl/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.nl/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.in/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ru/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.pl/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.au/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.au/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.tw/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.id/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.at/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.at/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cz/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.ua/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.tr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.mx/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.dk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.dk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.hu/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.fi/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.vn/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.pt/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.pt/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.my/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.my/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.za/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.za/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.sg/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.gr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.gr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.il/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cl/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.cl/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ie/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ie/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.sk/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.bg/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.bg/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.pe/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.co/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.sa/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.sa/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.hr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.hr/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.ve/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.ve/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ee/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.si/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.ec/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.lv/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.uy/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.bd/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.do/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.do/url?sa=t&url=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.np/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.af/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.as/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.sn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.pa/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.mm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.zm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.gi/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.pn/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.mg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://images.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://maps.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://plus.google.com/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/
  https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/
  https://www.ladan.com.ua/link/go.php?url=https://www.ce-top10.com/
  https://www.cs.odu.edu/~mln/teaching/cs695-f03/?method=display&redirect…
  https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/
  https://ranking.crawler.com/SiteInfo.aspx?url=https://www.ce-top10.com/
  https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/
  https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/
  https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/
  https://www.youtube.com/url?q=https://www.ce-top10.com/
  https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://www.ce-top10.com/
  https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https…
  https://valueanalyze.com/show.php?url=https://www.ce-top10.com/
  https://schwarzes-bw.de/wbb231/redir.php?url=https://www.ce-top10.com/
  https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701…

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.