Ne­tvar­ka pik­ti­na, o ter­šė­jai – ša­lia mū­sų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Vasaris 13
Lopselis-darželis
Buvusio lopšelio-darželio „Žiogelis“ pa­sta­tas ir skly­pas nė­ra sa­vi­val­dy­bės įtrauk­ti į są­ra­šus ap­leis­tų, ne­pri­žiū­ri­mų ob­jek­tų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo pastatą. Gyventojai baiminasi dėl nežinia kiek truksiančios nesaugios kaimynystės. O šį antradienį ir aplinkosaugininkus, ir miškininkus nustebino aptiktas didelis kiekis į aplinką išmestų padėvėtų drabužių ir avalynės Alytaus šile, netoli Lietuvos tūkstantmečio tilto per Nemuną.

Už­puo­li­kas tei­sia­mas, im­ta­si sau­gu­mo prie­mo­nių

Aly­tu­je, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, Jaz­mi­nų gat­vė­je vei­ku­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“, pri­va­ti­zuo­to 2018-ųjų pa­va­sa­rį, te­ri­to­ri­ja mies­to gy­ven­to­jams įsi­min­ti­na iš per­nykš­tės lie­pos vi­du­ry­je čia įvy­ku­sios skau­džios ne­lai­mės.

Anks­tų lie­pos 18-osios ry­tą jo te­ri­to­ri­jo­je bu­vo už­pul­ta ir iš­ža­gin­ta į dar­bą ėju­si ke­tu­rias­de­šimt­me­tė aly­tiš­kė. Ne­tru­kus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­lai­kė 25-erių ne­se­niai iš įka­li­ni­mo įstai­gos iš­leis­tą, ne kar­tą už plė­ši­mus ir va­gys­tes teis­tą 25-erių aly­tiš­kį.

Jis bu­vo su­im­tas, pas­ta­ruo­ju me­tu vyks­ta bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mas Aly­taus apy­lin­kės teis­me, už tai jau­nam vy­rui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Tuo­met, kai ši tra­ge­di­ja įvy­ko bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je, pro jo pa­sta­to iš­lauž­tus  lan­gus ir du­ris bu­vo leng­va pa­tek­ti į vi­dų. Tad, kaip tvir­ti­no ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, čia rink­da­vo­si ne tik jau­ni­mas, bet ir aso­cia­lūs su­au­gu­sie­ji iš­ger­ti svai­gių­jų gė­ri­mų, gal net pa­var­to­ti nar­ko­ti­kų. O tai liu­di­jo pri­mė­ty­ti al­ko­ho­lio bu­te­liai, už­kan­dos li­ku­čiai.

Te­ri­to­ri­jo­je ne­iš­ge­nė­ti me­džiai bu­vo ge­ras bū­das pa­si­slėp­ti blo­gų kės­lų tu­rin­tiems as­me­nims. Bū­tent tam pa­si­tar­na­vo ir iki že­mės ša­kas nu­lei­dęs gluos­nis, – prie jo bu­vo už­pul­ta ir iš­ža­gin­ta aly­tiš­kė.

Įvy­kus to­kiai skau­džiai ne­lai­mei, bu­vu­sio „Žio­ge­lio“ val­dy­to­jai, – dvie­jų aukš­tų lop­še­lį-dar­že­lį su be­veik vie­nu hek­ta­ru že­mės įsi­gi­ju­sios mies­te vei­kian­čios, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Ve­lau­ra“ at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­si­ta­ri­mą dėl sau­gu­mo prie­mo­nių įren­gi­mo jau ne­vei­kian­čios švie­ti­mo įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je.

Ne­tru­kus plokš­tė­mis už­kal­ti pa­sta­to lan­gai, ap­ge­nė­ti me­džiai, pa­sta­ty­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros.

 Pra­si­dės ne­bent pro­jek­ta­vi­mo dar­bai

Pas­ta­ruo­ju me­tu ša­lia par­duo­to lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jos esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ne kar­tą skun­dė­si dėl at­seit vėl pra­dė­tos šiukš­lė­mis terš­ti šios te­ri­to­ri­jos, čia va­ka­rais be­si­bū­riuo­jan­čio jau­ni­mo, dau­žo­mų pa­sta­to lan­gų.

Pa­grin­di­niai var­tai į bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­ją už­ra­kin­ti, ta­čiau į ją pa­tek­ti ga­li­ma dar pro ket­ve­rius var­tus, esan­čius pa­sta­tą juo­sian­čio­je tvo­ro­je. Jei­gu jų ir ne­bū­tų, per­lip­ti pus­met­rio tvo­rą vie­ni juo­kai.

Nors vi­sos nu­kirs­tos me­džių ša­kos iš te­ri­to­ri­jos ir ne­iš­vež­tos, ta­čiau su­ve­šė­ję me­džiai jau ne­ke­lia grės­mės.

Kad te­ri­to­ri­jo­je lan­ko­si pa­ša­li­niai, liu­di­ja vėl iš­dau­žy­ti pa­sta­to lan­gai. Ta­čiau į vi­dų pa­tek­ti ne­įma­no­ma dėl iš vi­daus už­kal­tų plokš­čių.

Gau­sy­bės šiukš­lių čia ne­iš­vy­si. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai, te­ri­to­ri­ja yra pri­žiū­ri­ma pa­gal ga­li­my­bes, o jos ter­šė­jai, kaip ir ki­tų mies­to vie­tų, yra pa­tys gy­ven­to­jai.

Be­si­lan­kant bu­vu­sio „Žio­ge­lio“ te­ri­to­ri­jo­je te­ko jo­je ste­bė­ti vie­no šuns ve­džio­to­ją, ku­ris au­gin­ti­nio at­lik­tų gam­ti­nių rei­ka­lų net ne­su­rin­ko.

Šios bu­vu­sios švie­ti­mo įstai­gos pa­sta­tas ir skly­pas nė­ra sa­vi­val­dy­bės įtrauk­ti į są­ra­šus ap­leis­tų, ne­pri­žiū­ri­mų ob­jek­tų, ku­riems tai­ko­mi mak­si­ma­lūs įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei že­mės mo­kes­čiai.

Per­nai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je net ne­bu­vo nu­sta­ty­ta pa­vo­jų ke­lian­čių pa­sta­tų, už ku­riuos tek­tų mo­kė­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įsta­ty­me nu­ma­ty­tą mak­si­ma­lų 3 proc. Re­gist­rų cen­tro pa­tvir­tin­tos vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės mo­kes­tį.

Ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų skly­pų per­nai fik­suo­ta 93, dau­giau kaip pu­sė pri­klau­san­čių fi­zi­niams as­me­nims, ir už juos sa­vi­nin­kams sa­vi­val­dy­bė yra nu­sta­čiu­si mak­si­ma­lų Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­ma­ty­tą ta­ri­fą – 4 proc. jų vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės.

Par­duo­to lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ te­ri­to­ri­ja nė­ra ir Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je, – ne­įtrauk­ta į tas mies­to te­ri­to­ri­jas, į ku­rias daž­niau­siai gau­na­mi iš­kvie­ti­mai.

Šį pir­ma­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pri­sta­ty­to­je per­nykš­tės veik­los ata­skai­to­je bu­vo pa­mi­nė­tos aš­tuo­nios mies­to te­ri­to­ri­jos, į ku­rias daž­niau­siai ten­ka vyk­ti pa­rei­gū­nams. Jos yra Nau­jo­jo­je, Vin­gio, Sta­ty­bi­nin­kų, Ulo­nų ir Pul­ko gat­vė­se.

Ko­kią veik­lą „Ve­lau­ros“ sa­vi­nin­kai pla­nuo­ja vyk­dy­ti įsi­gy­ta­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne?

Jų at­sto­vai tvir­ti­no, kad šį­met ne­bent pra­si­dės nau­jo pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. O nau­ja­me pa­sta­te tu­rė­tų at­si­ras­ti gy­ve­na­mo­sios ir ko­mer­ci­nės pa­tal­pos, gal net pri­va­tus vai­kų dar­že­lis.

Šiuo me­tu kon­cen­truo­ja­ma­si į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to su bu­tais sta­ty­bą Aly­taus cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Šį ob­jek­tą sta­to mies­to ben­dro­vė „Sep­tu­sa“, ku­ri per ak­ci­nin­kus ir jų gi­mi­nai­čius yra su­si­ju­si su „Ve­lau­ra“.

Kreip­ta­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę

Kad ne­tvar­ka vi­sus pik­ti­na, o ter­šė­jai yra ša­lia mū­sų, pa­tvir­ti­na šį ant­ra­die­nį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir miš­ki­nin­kų už­fik­suo­tas di­de­lis at­lie­kų kie­kis Aly­taus ši­le, ne­to­li Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną. O apie tai jiems pra­ne­šė at­lie­kas pa­ste­bė­ję gy­ven­to­jai.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­vo, kad mi­nė­to­je vie­to­je ras­ta apie 12 kub. met­rų į ap­lin­ką iš­mes­tų, į mai­šus su­dė­tų padėvėtų dra­bu­žių ir ava­ly­nės. Jų ap­žiū­rą vyk­džiu­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ir miš­ki­nin­kams ne­pa­vy­ko ras­ti jo­kių žen­klų, pa­de­dan­čių iš­aiš­kin­ti at­lie­kas iš­me­tu­sius as­me­nis.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos: as­me­nis, tu­rin­čius reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos dėl at­vež­tų at­lie­kų į mi­nė­tą vie­tą ar ma­čiu­sius šį įvy­kį, pra­šo­ma pa­skam­bin­ti de­par­ta­men­to te­le­fo­nu 8 (5) 2732995 ar­ba pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Nu­sta­čius at­lie­kų sa­vi­nin­ką, jam bū­tų skir­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ta tūks­tan­ti­nė bau­da ir duo­tas nu­ro­dy­mas su­tvar­ky­ti at­lie­kas.

Šio­je si­tu­a­ci­jo­je sku­bių veiks­mų ėmė­si Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Prie­nų pa­da­li­nys, ku­riam pri­klau­so Prie­nų ir Aly­taus vals­ty­bi­nių miš­kų prie­žiū­ra.

Kaip va­kar sa­kė šio pa­da­li­nio va­do­vas To­mas Bar­kaus­kas, miš­ki­nin­kai sa­vo ruož­tu tvar­ko tik ras­tus ne­di­de­lius at­lie­kų kie­kius miš­kuo­se: „Šiuo at­ve­ju yra per di­de­lis at­lie­kų kie­kis, kad jį ga­lė­tu­me su­tvar­ky­ti. Pa­gal At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą to­kius kie­kius ne­nu­sta­čius ter­šė­jų tvar­ky­ti pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je jie ras­ti. Da­bar­ti­niu at­ve­ju – tai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja. Jai jau iš­siun­tė­me raš­tą dėl at­lie­kų su­tvar­ky­mo Aly­taus ši­le, prie Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu tai ne pir­mas at­ve­jis, kai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė gau­na miš­ki­nin­kų pra­šy­mus jos lė­šo­mis tvar­ky­ti ne­nu­sta­ty­tų ter­šė­jų at­vež­tas at­lie­kas į gam­ti­nę ap­lin­ką. Pra­ėju­sių me­tų gruo­dį šiai sa­vi­val­dy­bei te­ko re­a­guo­ti į miš­ki­nin­kų pra­šy­mą iš­vež­ti di­de­lį kie­kį sta­ty­bi­nių at­lie­kų iš Dzir­miš­kių gi­ri­nin­ki­jos.

Ne­at­mes­ti­na, kad da­bar į Aly­taus ši­lą pa­dė­vė­tų dra­bu­žių ir ava­ly­nės mai­šus at­ve­žė jų pre­ky­ba už­si­i­man­ti įmo­nė.