Ne­tvar­ka pik­ti­na, o ter­šė­jai – ša­lia mū­sų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2020 Vasaris 13
Lopselis-darželis
Buvusio lopšelio-darželio „Žiogelis“ pa­sta­tas ir skly­pas nė­ra sa­vi­val­dy­bės įtrauk­ti į są­ra­šus ap­leis­tų, ne­pri­žiū­ri­mų ob­jek­tų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo pastatą. Gyventojai baiminasi dėl nežinia kiek truksiančios nesaugios kaimynystės. O šį antradienį ir aplinkosaugininkus, ir miškininkus nustebino aptiktas didelis kiekis į aplinką išmestų padėvėtų drabužių ir avalynės Alytaus šile, netoli Lietuvos tūkstantmečio tilto per Nemuną.

Už­puo­li­kas tei­sia­mas, im­ta­si sau­gu­mo prie­mo­nių

Aly­tu­je, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, Jaz­mi­nų gat­vė­je vei­ku­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“, pri­va­ti­zuo­to 2018-ųjų pa­va­sa­rį, te­ri­to­ri­ja mies­to gy­ven­to­jams įsi­min­ti­na iš per­nykš­tės lie­pos vi­du­ry­je čia įvy­ku­sios skau­džios ne­lai­mės.

Anks­tų lie­pos 18-osios ry­tą jo te­ri­to­ri­jo­je bu­vo už­pul­ta ir iš­ža­gin­ta į dar­bą ėju­si ke­tu­rias­de­šimt­me­tė aly­tiš­kė. Ne­tru­kus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­lai­kė 25-erių ne­se­niai iš įka­li­ni­mo įstai­gos iš­leis­tą, ne kar­tą už plė­ši­mus ir va­gys­tes teis­tą 25-erių aly­tiš­kį.

Jis bu­vo su­im­tas, pas­ta­ruo­ju me­tu vyks­ta bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mas Aly­taus apy­lin­kės teis­me, už tai jau­nam vy­rui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Tuo­met, kai ši tra­ge­di­ja įvy­ko bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je, pro jo pa­sta­to iš­lauž­tus  lan­gus ir du­ris bu­vo leng­va pa­tek­ti į vi­dų. Tad, kaip tvir­ti­no ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, čia rink­da­vo­si ne tik jau­ni­mas, bet ir aso­cia­lūs su­au­gu­sie­ji iš­ger­ti svai­gių­jų gė­ri­mų, gal net pa­var­to­ti nar­ko­ti­kų. O tai liu­di­jo pri­mė­ty­ti al­ko­ho­lio bu­te­liai, už­kan­dos li­ku­čiai.

Te­ri­to­ri­jo­je ne­iš­ge­nė­ti me­džiai bu­vo ge­ras bū­das pa­si­slėp­ti blo­gų kės­lų tu­rin­tiems as­me­nims. Bū­tent tam pa­si­tar­na­vo ir iki že­mės ša­kas nu­lei­dęs gluos­nis, – prie jo bu­vo už­pul­ta ir iš­ža­gin­ta aly­tiš­kė.

Įvy­kus to­kiai skau­džiai ne­lai­mei, bu­vu­sio „Žio­ge­lio“ val­dy­to­jai, – dvie­jų aukš­tų lop­še­lį-dar­že­lį su be­veik vie­nu hek­ta­ru že­mės įsi­gi­ju­sios mies­te vei­kian­čios, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Ve­lau­ra“ at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­si­ta­ri­mą dėl sau­gu­mo prie­mo­nių įren­gi­mo jau ne­vei­kian­čios švie­ti­mo įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je.

Ne­tru­kus plokš­tė­mis už­kal­ti pa­sta­to lan­gai, ap­ge­nė­ti me­džiai, pa­sta­ty­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros.

 Pra­si­dės ne­bent pro­jek­ta­vi­mo dar­bai

Pas­ta­ruo­ju me­tu ša­lia par­duo­to lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jos esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ne kar­tą skun­dė­si dėl at­seit vėl pra­dė­tos šiukš­lė­mis terš­ti šios te­ri­to­ri­jos, čia va­ka­rais be­si­bū­riuo­jan­čio jau­ni­mo, dau­žo­mų pa­sta­to lan­gų.

Pa­grin­di­niai var­tai į bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­ją už­ra­kin­ti, ta­čiau į ją pa­tek­ti ga­li­ma dar pro ket­ve­rius var­tus, esan­čius pa­sta­tą juo­sian­čio­je tvo­ro­je. Jei­gu jų ir ne­bū­tų, per­lip­ti pus­met­rio tvo­rą vie­ni juo­kai.

Nors vi­sos nu­kirs­tos me­džių ša­kos iš te­ri­to­ri­jos ir ne­iš­vež­tos, ta­čiau su­ve­šė­ję me­džiai jau ne­ke­lia grės­mės.

Kad te­ri­to­ri­jo­je lan­ko­si pa­ša­li­niai, liu­di­ja vėl iš­dau­žy­ti pa­sta­to lan­gai. Ta­čiau į vi­dų pa­tek­ti ne­įma­no­ma dėl iš vi­daus už­kal­tų plokš­čių.

Gau­sy­bės šiukš­lių čia ne­iš­vy­si. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai, te­ri­to­ri­ja yra pri­žiū­ri­ma pa­gal ga­li­my­bes, o jos ter­šė­jai, kaip ir ki­tų mies­to vie­tų, yra pa­tys gy­ven­to­jai.

Be­si­lan­kant bu­vu­sio „Žio­ge­lio“ te­ri­to­ri­jo­je te­ko jo­je ste­bė­ti vie­no šuns ve­džio­to­ją, ku­ris au­gin­ti­nio at­lik­tų gam­ti­nių rei­ka­lų net ne­su­rin­ko.

Šios bu­vu­sios švie­ti­mo įstai­gos pa­sta­tas ir skly­pas nė­ra sa­vi­val­dy­bės įtrauk­ti į są­ra­šus ap­leis­tų, ne­pri­žiū­ri­mų ob­jek­tų, ku­riems tai­ko­mi mak­si­ma­lūs įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei že­mės mo­kes­čiai.

Per­nai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je net ne­bu­vo nu­sta­ty­ta pa­vo­jų ke­lian­čių pa­sta­tų, už ku­riuos tek­tų mo­kė­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įsta­ty­me nu­ma­ty­tą mak­si­ma­lų 3 proc. Re­gist­rų cen­tro pa­tvir­tin­tos vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės mo­kes­tį.

Ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų skly­pų per­nai fik­suo­ta 93, dau­giau kaip pu­sė pri­klau­san­čių fi­zi­niams as­me­nims, ir už juos sa­vi­nin­kams sa­vi­val­dy­bė yra nu­sta­čiu­si mak­si­ma­lų Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­ma­ty­tą ta­ri­fą – 4 proc. jų vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės.

Par­duo­to lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ te­ri­to­ri­ja nė­ra ir Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je, – ne­įtrauk­ta į tas mies­to te­ri­to­ri­jas, į ku­rias daž­niau­siai gau­na­mi iš­kvie­ti­mai.

Šį pir­ma­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pri­sta­ty­to­je per­nykš­tės veik­los ata­skai­to­je bu­vo pa­mi­nė­tos aš­tuo­nios mies­to te­ri­to­ri­jos, į ku­rias daž­niau­siai ten­ka vyk­ti pa­rei­gū­nams. Jos yra Nau­jo­jo­je, Vin­gio, Sta­ty­bi­nin­kų, Ulo­nų ir Pul­ko gat­vė­se.

Ko­kią veik­lą „Ve­lau­ros“ sa­vi­nin­kai pla­nuo­ja vyk­dy­ti įsi­gy­ta­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne?

Jų at­sto­vai tvir­ti­no, kad šį­met ne­bent pra­si­dės nau­jo pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. O nau­ja­me pa­sta­te tu­rė­tų at­si­ras­ti gy­ve­na­mo­sios ir ko­mer­ci­nės pa­tal­pos, gal net pri­va­tus vai­kų dar­že­lis.

Šiuo me­tu kon­cen­truo­ja­ma­si į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to su bu­tais sta­ty­bą Aly­taus cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Šį ob­jek­tą sta­to mies­to ben­dro­vė „Sep­tu­sa“, ku­ri per ak­ci­nin­kus ir jų gi­mi­nai­čius yra su­si­ju­si su „Ve­lau­ra“.

Kreip­ta­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę

Kad ne­tvar­ka vi­sus pik­ti­na, o ter­šė­jai yra ša­lia mū­sų, pa­tvir­ti­na šį ant­ra­die­nį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir miš­ki­nin­kų už­fik­suo­tas di­de­lis at­lie­kų kie­kis Aly­taus ši­le, ne­to­li Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną. O apie tai jiems pra­ne­šė at­lie­kas pa­ste­bė­ję gy­ven­to­jai.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­vo, kad mi­nė­to­je vie­to­je ras­ta apie 12 kub. met­rų į ap­lin­ką iš­mes­tų, į mai­šus su­dė­tų padėvėtų dra­bu­žių ir ava­ly­nės. Jų ap­žiū­rą vyk­džiu­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ir miš­ki­nin­kams ne­pa­vy­ko ras­ti jo­kių žen­klų, pa­de­dan­čių iš­aiš­kin­ti at­lie­kas iš­me­tu­sius as­me­nis.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos: as­me­nis, tu­rin­čius reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos dėl at­vež­tų at­lie­kų į mi­nė­tą vie­tą ar ma­čiu­sius šį įvy­kį, pra­šo­ma pa­skam­bin­ti de­par­ta­men­to te­le­fo­nu 8 (5) 2732995 ar­ba pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Nu­sta­čius at­lie­kų sa­vi­nin­ką, jam bū­tų skir­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ta tūks­tan­ti­nė bau­da ir duo­tas nu­ro­dy­mas su­tvar­ky­ti at­lie­kas.

Šio­je si­tu­a­ci­jo­je sku­bių veiks­mų ėmė­si Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Prie­nų pa­da­li­nys, ku­riam pri­klau­so Prie­nų ir Aly­taus vals­ty­bi­nių miš­kų prie­žiū­ra.

Kaip va­kar sa­kė šio pa­da­li­nio va­do­vas To­mas Bar­kaus­kas, miš­ki­nin­kai sa­vo ruož­tu tvar­ko tik ras­tus ne­di­de­lius at­lie­kų kie­kius miš­kuo­se: „Šiuo at­ve­ju yra per di­de­lis at­lie­kų kie­kis, kad jį ga­lė­tu­me su­tvar­ky­ti. Pa­gal At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą to­kius kie­kius ne­nu­sta­čius ter­šė­jų tvar­ky­ti pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je jie ras­ti. Da­bar­ti­niu at­ve­ju – tai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja. Jai jau iš­siun­tė­me raš­tą dėl at­lie­kų su­tvar­ky­mo Aly­taus ši­le, prie Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu tai ne pir­mas at­ve­jis, kai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė gau­na miš­ki­nin­kų pra­šy­mus jos lė­šo­mis tvar­ky­ti ne­nu­sta­ty­tų ter­šė­jų at­vež­tas at­lie­kas į gam­ti­nę ap­lin­ką. Pra­ėju­sių me­tų gruo­dį šiai sa­vi­val­dy­bei te­ko re­a­guo­ti į miš­ki­nin­kų pra­šy­mą iš­vež­ti di­de­lį kie­kį sta­ty­bi­nių at­lie­kų iš Dzir­miš­kių gi­ri­nin­ki­jos.

Ne­at­mes­ti­na, kad da­bar į Aly­taus ši­lą pa­dė­vė­tų dra­bu­žių ir ava­ly­nės mai­šus at­ve­žė jų pre­ky­ba už­si­i­man­ti įmo­nė.

 

  Komentaras

  Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.

  Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...

  Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.

  Svetainė: 24hourservce.com
  Kontaktinis el. Paštas: larryfox2017@hotmail.com
  „WhatsApp“: +447451283532

  Komentaras

  Sveikinimai jums

  Aš esu ponas Džeimsas Maiklas, akredituotas pinigų skolintojas, ir siūlau paskolas visiems žmonėms. Ar jums reikalinga paskola ar finansavimas dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, asmeninės paskolos, verslo paskolos, paskolos plėtrai, verslo pradžios paskola, paskolos švietimui, skolų konsolidavimas? bet kurios rūšies paskolos negauna su mumis per: jamesmichaelloanservices@yahoo.com, jei norite gauti daugiau informacijos

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.