Mies­to cen­tre du­ris at­vė­ręs Čes­lo­vo Dau­gė­los ir jo ko­man­dos rin­ki­mų šta­bas – at­vi­ras vi­suo­me­nei

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (92)
2019 Vasaris 5
Česlovas Daugėla.
Kan­di­da­tas tu­ri vie­ną di­džiau­sių ko­man­dų. Di­de­lę kan­di­da­to į me­ro pos­tą ko­man­dą su­da­ro dau­gy­bė įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų, pro­fe­sio­na­lų, ku­rie pa­si­ruo­šę at­sto­vau­ti sa­vo sri­tims nau­jai iš­rink­to­je sa­vi­val­do­je. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ant­ra­die­nį mies­to šir­dy­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je, vi­suo­me­nei du­ris at­vė­rė kan­di­da­to į mies­to me­rus Čes­lo­vo Dau­gė­los rin­ki­mų šta­bas, ku­ria­me nu­gu­lė bu­vu­sio mies­to va­do­vo pas­ta­ro­jo de­šimt­me­čio is­to­ri­ja. Su ja su­si­pa­žin­ti ga­lės vi­si aly­tiš­kiai. Į šta­bo ati­da­ry­mą su­si­rin­ko ne tik vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ ben­dra­žy­giai, bet ir gau­sus bū­rys sve­čių.

Pa­ben­drau­ti – drau­giš­ko­je ap­lin­ko­je

„Pir­mo­ji rin­ki­mų eta­po pu­sė įveik­ta sėk­min­gai, – sa­vo kal­bą pra­dė­jo šta­bo šei­mi­nin­kas. – Pa­vy­ko rin­kė­jams pri­min­ti, kad man va­do­vau­jant sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no dau­giau in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ne­gu prie bet ku­rio ki­to me­ro. Šim­tai mi­li­jo­nų li­tų bu­vo skir­ta gat­vėms ties­ti ir tvar­ky­ti, dviem nau­jiems til­tams sta­ty­ti, Spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­jai, Pra­mo­nės par­kui ir ki­tiems Aly­taus ob­jek­tams. Vis dau­giau žmo­nių do­mi­si mū­sų rin­ki­mų pro­gra­ma, nes su­pran­ta, kad nuo jų pa­si­rin­ki­mo pri­klau­sys, kaip gy­ven­si­me ir į ką ly­giuo­si­mės ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus.

No­rė­čiau tik vie­no da­ly­ko – tar­pu­sa­vio su­si­klau­sy­mo, su­pra­ti­mo, san­tar­vės Aly­tu­je, kad baig­tų­si drabs­ty­ma­sis pur­vais ir šiukš­lė­mis, kad rin­ki­mai bū­tų są­ži­nin­gi ir kad vie­ni ki­tus su­pras­tu­me, nes vi­si sie­kia­me tų pa­čių tiks­lų – kad mies­tui ir jo žmo­nėms bū­tų ge­riau“.

Šta­bo šei­mi­nin­kas vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius kvie­tė pa­ben­drau­ti, vai­šin­tis dzū­kiš­ko­mis ban­do­mis ir vi­sų pra­šė jaus­tis lyg na­muo­se.

Č.Dau­gė­los ir jo ko­man­dos šta­bas įkur­tas mies­to cen­tre, bu­vu­sios pi­ce­ri­jos pa­tal­po­se. Kiek­vie­nas pra­ei­vis pro stik­li­nes vit­ri­nas ga­li pa­ma­ty­ti ant sie­nų iš­ka­bin­tas nuo­trau­kas, pa­sa­ko­jan­čias bu­vu­sio mies­to me­ro pas­ta­ro­jo de­šimt­me­čio is­to­ri­ją – šei­mos gy­ve­ni­mo, su­si­ti­ki­mų su iš­ki­lio­mis as­me­ny­bė­mis, ap­do­va­no­ji­mų ir net sun­kiau­sias aki­mir­kas, iš ku­rių Č.Dau­gė­lai te­ko skau­džiai pa­si­mo­ky­ti.

Šta­bas – vi­suo­me­nei

„Vi­si žmo­nės, ku­rie no­ri dau­giau su­ži­no­ti apie ma­ne, mū­sų ko­man­dą, mū­sų tiks­lus ir sie­kius, lau­kia­mi čia, šta­be, kiek­vie­ną dar­bo die­ną nuo vi­dur­die­nio iki 16 val., o šeš­ta­die­niais iki 14 val. Esa­me pa­si­ruo­šę at­sa­ky­ti į kiek­vie­no gy­ven­to­jo klau­si­mus, pri­im­ti pa­siū­ly­mus, iš­klau­sy­ti, ko­kios pro­ble­mos sle­gia jų pe­čius, kad nau­jo­je iš­rink­to­je sa­vi­val­do­je ga­lė­tu­me ini­ci­juo­ti jų spren­di­mą.

Su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis esa­me pa­si­ruo­šę ben­dra­dar­biau­ti, nes tik su­vie­ni­ję jė­gas ga­lė­si­me mies­to ir jo žmo­nių la­bui nu­veik­ti kuo dau­giau pras­min­gų dar­bų“, – sa­kė Č.Dau­gė­la.

Rin­ki­muo­se ti­ki­si sėk­mės

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ – pir­ma­sis mies­te apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai ati­da­vė gy­ven­to­jų pa­ra­šų la­pus. „Rink­ti pa­ra­šus bu­vo leng­va, nes dau­gy­bė žmo­nių pa­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų ko­man­da ir svei­ki­no ap­si­spren­dus grįž­ti į po­li­ti­ką. Džiau­giuo­si to­kiu di­de­liu aly­tiš­kių pa­lai­ky­mu“, – ti­ki­no Č.Dau­gė­la.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česlovas Daugėla: „Pasitikiu žmonių išmintimi“

Tai Česlovo Daugėlos, buvusio Alytaus miesto mero, žodžiai. Jam prireikė daugiau kaip aštuonerių metų pertraukos, kad, daug ką apmąstęs ir pasimokęs iš klaidų, galėtų vėl drąsiai iškelti galvą ir ramia sąžine pažvelgti žmonėms į akis. Šiandien jis yra pasiruošęs atsakyti į visus alytiškių klausimus, kad ir kokie jie būtų „nepatogūs“. 

Jūs esate verslininkas. Kodėl vėl nusprendėte kandidatuoti į Alytaus miesto tarybą ir mero postą?

Sprogus išpūstos bylos burbului ir pasibaigus teismams, ne vienas garbus žmogus kalbino mane sugrįžti į politiką. Stengiausi į tokius raginimus dėmesio nekreipti, kol nesulaukiau klausimo: „Česlovai, ko tu sėdi šitam savo kaime? Žmonės galvoja, gal esi prisivogęs, prisidirbęs. Jeigu nieko nepavogei, tai iškelk galvą ir pirmyn į rinkimus. Juk matai – Alytuje reikia daug ką keisti.“

Gal būčiau nekreipęs dėmesio ir į šituos žodžius, jei tai nebūtų žodžiai mero, kuris Druskininkus pavertė klestinčiu kurortu...

Iš tiesų, dirbti meru man sekėsi puikiai – 2007–2010 metai Alytui buvo ekonominio pakilimo laikas, nors Lietuva tuo metu išgyveno ekonomikos krizę. Aš į Alytų pritraukiau daugiau investicijų nei bet kuris kitas meras. Tokį rezultatą pasiekiau negailėdamas nei savęs, nei savo pavaldinių. Prieš rinkėjus mano sąžinė yra švari. Vienintelis dalykas, kurį pavogiau, – tai laikas iš mano šeimos.

Į politiką grįžtate, įkūręs judėjimą „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ bei turėdamas vieną didžiausių komandų, kurios sąrašuose – daug žinomų žmonių. Kaip apibūdintumėte savo komandą?

Komandą būriau atsižvelgdamas ne į žmonių žinomumą, bet į jų kompetenciją. Mano komandos struktūra labai konkreti – rinkimų štabas, sporto, kultūros, švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos, jaunimo reikalų, miesto strategijos ir infrastruktūros bei verslo komitetai.

Jeigu būsite išrinktas, tapsite 8-uoju miesto vadovu po atkurtos Lietuvos nepriklausomybės. Kaip vertinate buvusius merus ir jų nuveiktus darbus?

Manau, kad visi stengėsi pagal išgales. Pavyzdžiui, Vytautas Kirkliauskas buvo ūkiškas vadovas. Dirbti po jo buvo lengva. Man jis buvo ir vadovas, ir mokytojas, ir tiesiog puikus žmogus.

Taip pat manau, kad visų nuopelnų ar nesėkmių nereikėtų priskirti vien tik merams, nes labai svarbi ir komanda. Nors buvau sunkmečio meras, aš sugebėjau išlaikyti žmones, nes vertinau jų patirtis ir išmanymą. Nesistengiau į postus susodinti savų ir dėl to atleisti seniai dirbusių. Ieškojau ryšio su kiekvienu darbuotoju. Bet buvo visko, ir konfliktų, to neišvengsi.

Turint teistumą turbūt nelengva aukštai iškelti galvą ir ryžtis vėl žengti į politiką? Juk yra piktavalių žmonių, kurie visada primena tai, kas buvo skaudu, nemalonu?

Kiekvienas esame tik žmogus, kiekvienas – su savo pliusais ir minusais, klaidomis ir laimėjimais. Idealių žmonių, idealių merų nėra.

Viskas, kas vyko per pastaruosius metus, iš manęs pareikalavo daug jėgų, ištvermės. Tai buvo skaudi pamoka, kurią išmokau. Neketinu gręžiotis atgal ir aiškintis piktavaliams. Dabar – mano laikas atsitiesti, nes tapau stipresnis ir išmintingesnis. 

Kaip manote, ar tai turės reikšmės rinkėjų pasitikėjimui Jumis?

Pasitikiu žmonių išmintimi. Žinau, kad esu reikalingas savo gimtajam miestui.

Na, o tiems, kam svarbu formalus teistumas, galiu pasakyti, kad buvau nuteistas už gerus darbus miestui – už įgaliojimų viršijimą ir dokumentų klastojimą, nes, spaudžiant terminams, savivaldybei reikėjo išsaugoti „per kraują“ gautus 6 milijonus litų projektinių lėšų.

Taip, padarėme formalų pažeidimą, už kurį kliuvo daug kam. Aš asmeniškai gavau 3 tūkst. 389 eurų baudą. Viso labo tik tiek, jei neskaičiuotume, kad nukentėjo mano reputacija, su manimi dirbę žmonės, mano įmonių grupė ir mano miestas.

Kokios naudos iš to turėjau? Tokios naudos nelinkiu niekam – tai buvo klaida, už kurią teko labai skaudžiai susimokėti.

Kuriais savo darbais Alytuje didžiuojatės labiausiai?

Didžiuojuosi visų pirma žmonėmis, kurie prisimena ne tik mano nelemtą klaidą, bet ir gerus darbus. Didžiuojuosi visais darbais, dėl kurių Alytus tapo jaukesnis, gražesnis, patogesnis: tai ir Tūkstantmečio tiltas, ir Sporto rūmų, senamiesčio aikštės, Žaliosios gatvės rekonstrukcijos, tai ir  nutiesta nauja Raudonkalnio gatvė bei stadiono, Pirmojo Alytaus aikštės rekonstrukcija, tai ir pėsčiųjų ir dviratininkų takai, Kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras...

Išvardijau dar tik pusę darbų, kuriuos man pavyko padaryti ekonomikos nuosmukio metais... Bet labiausiai gaila tų projektų, kurių nespėjau užbaigti, o kitų – net ir pradėti. Turėjau planą kartu su Gardino savivaldybe pirkti garlaivį, pastatyti funikulierių per Nemuną... Tie ir kiti planai niekur nedingo – aš juos tebeturiu.

Kokias savo politines klaidas galėtumėte įvardyti? Ką keistumėte?

Pagal Zodiaką esu Ožiaragis, man trūko lankstumo, glaudesnio bendravimo su miesto bendruomene. Per darbo rutiną nesugebėjau daug ko išgirsti, pamatyti. Kai kuriuos gerus sumanymus, projektus anuomet pateikiau ne taip, kaip reikia, nepasitaręs su alytiškiais, negavęs jų pritarimo. Dabar taip nesielgčiau.

Dabar jau išmokau ne tik klausytis, bet ir girdėti. Noriu būti ne arčiau žmonių, kaip skelbiasi „valstiečiai“, bet tarp žmonių. Noriu geriau suprasti kasdienius miestiečių poreikius.

Koks turi būti miesto vadovas? Koks meras būsite šįkart?

Manau, kad esu geriausias kandidatas į Alytaus miesto merus, nes turiu ne tik Alytaus viziją, bet ir strategiją, kaip ją įgyvendinti. Man netinka sparnuota frazė: „Kam tau pinigai, jeigu neturi vaizduotės?“ Aš turiu ne tik vaizduotę, bet ir žinių, kaip tvarkyti miestą, – esu vienintelis kandidatas, baigęs miestų statybos inžinerijos studijas. Taigi galiu sakyti, kad apie savo miestą žinau beveik viską. Čia – mano pastatytas ne vienas svarbus objektas, įrengta daugybė komunikacijų.

Kokį Alytų įsivaizduojate po 10 ar 20 metų?

Šiuolaikinį, patogų, augantį, su užbaigta senųjų kvartalų renovacija, sutvarkytomis poilsio zonomis, naujomis urbanistinėmis idėjomis, drąsiais architektūriniais sprendimais.

Smagu, kai miesto svečiai ir patys alytiškiai pastebi, kad Alytus keičiasi, gražėja, bet tvarkytinų vietų yra dar daug. Reikia iš naujo, pagal šių laikų reikalavimus suprojektuoti privažiavimus ir automobilių parkavimovietas prie daugiabučių, atsikratyti nebaigtomis statybomis ir atgyvenusiais pastatais prestižinėse miesto vietose.

Susisiekimas yra labai svarbi sfera. Alytus neturi automagistralės, bet turi du nestandartinius variantus – Nemuną ir aerodromą. Į juos reikia atsigręžti, galvojant apie ateitį.

Kaip manote, ar merui pakanka galių tvarkyti miestą, įgyvendinti savo idėjas?

Pakanka, jei turi tam noro, gebėjimų ir patirties. Pirmas darbas yra suburti darnią savivaldybės administraciją ir sutarti dėl miesto prioritetų su gyventojais ir taryba.

Vieniems atrodo, kad Alytus turi būti žalias, kitiems – šeimos, tretiems – pramonės miestas. Koks jis turėtų būti Jūsų akimis?

Man atrodo, kad Alytus turi būti žalias šeimos miestas su klestinčiu verslu ir pramone. Esu įsitikinęs, kad mūsų miestas visomis prasmėmis turi būti Pietų Lietuvos centras su išskirtiniu dėmesiu jaunimui, išplėsta savivaldos demokratija ir ryškiomis tradicijomis, niekuo nenusileidžiančiomis Jūros šventei Klaipėdoje ar Kaziuko turgui Vilniuje.

Kaip vertinate idėją sujungti Alytaus miesto ir rajono savivaldybes?

Esu regioninės plėtros tarybos narys. Neseniai buvo tarybos susitikimas, kur pristatytas Lietuvos Respublikos bendrasis plėtros planas. Mane jis nuliūdino, nes atsakymų į iškeltus klausimus negavau.

Tik kalbėdami apie visos šalies perspektyvą galime vertinti planuojamas atskirų regionų permainas, ir jas reikia derinti su savivaldos institucijomis. Savivaldybių jungimas ar atskyrimas – vienas iš tokių klausimų.

Dar vienas nepatogus, bet alytiškiams ne mažiau rūpimas klausimas – kokia situacija Jūsų šeimoje? Jūs su žmona kartu ar atskirai? Juk skleidžiamos paskalos apie Jūsų tariamus nuotykius su kita moterimi?

Taip, mūsų šeimos gyvenime buvo sunkus periodas. Tiesos neatitinkančios paskalos atnešė dar daugiau skausmo. Norėjau atsitraukti, pabėgti nuo visko, kas vyko aplinkui. Išsikrausčiau į sodybą kaime. Prireikė laiko, bet vis dėlto išaušo diena, kai žmona pas mane atvažiavo. Esu labai jai dėkingas už meilę, išmintį ir krikščionišką moralę. Nebūna namų be dūmų, bet viską ištvėrėme, ir toliau esame kartu – ne tik šeima, bet ir labai geri draugai.

Kaip sudėtingi gyvenimo įvykiai paveikė Jūsų tikėjimą?

Kai susidūriau su man nesuvokiama neteisybe ir mėnesį buvau uždarytas areštinėje, atrodė, jog praradau tikėjimą. Vėliau supratau, jog tai buvo net ne pagrūmojimas, o veikiau ištiesta ranka, kad nenusirisčiau į bedugnę, kad perkainočiau vertybes, išmokčiau kitaip vertinti žmones ir įvykius. Iš tiesų Dievas manęs niekada neapleido, nes neatskyrė nuo šeimos ir tikrų draugų. 

Savo statybų ir viešbučių versluose esate žinomas kaip itin reiklus ir griežtas vadovas. Dėl šių savybių įgijote nemažai priešų, o tarp draugų, tikriausiai atsirado išdavikų? Kaip elgiatės, kai vėl susikerta Jūsų ir priešų keliai?

 Noriu patikslinti, kad dabar esu ūkininkas, „laisvo oro direktorius“. Turiu ketvirtį etato „Korte“, kitus verslus išpardaviau.

Aš nė vieno žmogaus nelaikau savo priešu, nors ne visi man yra vienodai simpatiški. Aš niekam nekerštauju, bendrauju su visais, kurie bendrauja su manimi. Nenoriu su niekuo kariauti, nes karas man jau neįdomus.

Alytaus rajone turite savo sodybą, kurioje ūkininkaujate – auginate avių, elnių, mėsinių galvijų. Tai Jūsų mėgstama veikla?

Gyvenimas su gamta yra atgaiva širdžiai. Daug dirbu pats, padeda mano sūnus, keletas darbininkų. Rašau projektus, skirtus ūkio modernizavimui.

Turite tris vaikus. Kaip jie reagavo į Jūsų pasirinkimą vėl kandidatuoti į mero postą?

Vaikais džiaugiuosi ir jais didžiuojuosi. Vidurinioji sakė: „Tėti, žinau, kad kitaip nebus, bet elgiesi neapgalvotai.“ Vyriausioji barė: „Nekalbėk apie šitą reikalą!“ O sūnus reagavo ramiai: „Tu nusprendei, vadinasi, taip ir bus.“

Žmona pyko ilgiausiai – dvi dienas nekalbėjo. Dabar susitaikė, bet miega neramiai – sapnuose už mane agituoja...

Visuomeninėje veikloje vis dar aktyvi ir Jūsų mama. Kaip ji reagavo?

Mama – stipri moteris. Tėtis man irgi buvo Dievo dovana. Jų dėka esu toks, koks esu.

Beje, mamai nesakiau, kad vėl eisiu į rinkimus. Apie tai ji sužinojo iš aplinkinių. Kai paskambino, galvojau, dabar tai jau bus, mažai nepasirodys. Na, išbarė, bet išgyvenau (juokiasi).

Ko palinkėtumėte alytiškiams?

Linkiu išsirinkti gerą merą, gerą tarybą. Linkiu, kad pasirinkimas būtų teisingas ir nenuviltų žmonių. Todėl reikia patiems eiti į rinkimus, balsuoti ir neleisti, kad už jus nuspręstų mažuma. Aš iš anksto dėkingas visiems, kurie rinkimuose balsuos už mane.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ sąskaitos. Užs. Nr. 0032

  Komentaras

  Norint protu suvokti, visų pirma reikia to proto turėti, o antra - žinoti apie ką kalbi. Trečia - jei myli savo kraštą ir rašai gimtąja kalba, tai rašyk be klaidų. Ketvirta - jei komentuoji straipsnį, tai prieš tai jį perskaityk, kad suvoktum, kuo "nusikaltėlis meras" nusikalto ir kokiais darbais nusipelnė pagarbos.
  Bet norint suvokti, visų pirma reikia turėti proto...

  Komentaras

  Kaip lakmuso popierėlis kaip Alytuj gina miesto interesą buvo vienoj laidoj situacija. Tik Č.D. ir L.R. dryso žvilgtelt. Kodėl savivaldybė dėl šilumos tinklų nesideri patys kur galima buvo ir persiimt jau? Kodėl per teisininkus dar primokėdami dideles sumas? Vardijo savivaldybės Antikorupcinės komisiją. Į kurią kreipusis ši net nedrįso panagrinėt. Bent rekomenduot šiuos reikalus perimt svarstyt į tarybos lygį kaip ir priklauso. Nes čia didelės lėšų sumos ir turi būt aišku, kieno naudai. O komisijos sudėty taryboje esančių partijų ir judėjimų asai. Bei nuo visuomenės buvę ir esami iš teisėsaugos. Ir taip nenorėt ir tiesiog vengt rimčiau pagint savo miesto kuriame gyvena interesus - čia..kraupu. Reiškia neesminiais klausimais jie ginčijas iki begalybės susireikšminę. Rimtais - kaip be Č.D. nėra kam ir išdrįst? Ir tai, kad per šią kadenciją jie rimčiau projektų neužvedę -na nesigauna jiems...

  Komentaras

  Nu pagirtina, štabas operatyviai reaguoja :D, ir tik giriama nusikalstama veikla
  Paistalai apie nieka, mielieji dar pasiruoskite argumentu
  Nes niekas nebetiki jumis,

  Komentaras

  Nu pagirtina, štabas operatyviai reaguoja :D, ir tik giriama nusikalstama veikla
  Paistalai apie nieka, mielieji dar pasiruoskite argumentu
  Nes niekas nebetiki jumis,

  Komentaras

  Kokį Alytaus įvaizdį palieką ši besibaigianti kadencija? Dėl negebėjimo priimt rimtų strategijų per ką tik pritraukiamos investicijos sparčiai mažėja gyventojų su tendencija mažėt? Jei valstybinių institucijų padaliniai Alytuj drastiškai mažinas perpus dėl gyventojų mažėjimo, viena savivaldybė kaip atsilošus regis dar daugėja darbuotojų bent kaip kuriuose skyriuose. Ar čia etiška išsilaikyt nepadarius švietimo pertvarkos gal biudžeto praskolinimo sąskaita? Reiškia savo vaikų ateities praskolinimo kur neaišku, kaip jie atiduos? Per kadenciją netekt pasaulinio lygio coca-colos ar tradicinės miesto įmonės ,,Alytaus duona" ir daugelį kitų prie bankroto slenksčių esančių - čia ETIŠKA? Ar kaip 2 komitetai iš mandriausių ir panašūs jei tik kas, šmeižia ar skųsim, taršos Lietuvos mastu? Maža visos kadencijos metu nematyto lygio erzelynus kaip dėl aerodromo, švietimo pertvarkų, tik dėl vicemerų atleidimų-atstatymų bovinos brangų laiką eikvodami ir fiasko? Ar savivaldybės strateginių įmonių valdybose po nepriklausomais ir alytiškiai nematykit, kur ir kaip didžiausi lėšų srautai sukasi? O peškites žemyn dėl cento ar galimybės išgyvent vienas kitą...

  Komentaras

  Sunkiai protu suvokiama, kaip jus pateisinate jo nusikalstama veiklą, meras miesto veidas, ar Alytus nusipelne nusikaltelio mero, koks miesto ivaizdis bus sukuriamas, gerbime ir mylekime savo gimtaji krasta, o ne menkinkime!

  Komentaras

  Parodykit, kuris be Č.D. gali užvest investicijas ir per ką tik įmanoma mažint gyventojų mažėjimą ar net pasiekt, kad daugėtų gyventojų? Per ką tik įmanoma gerint žmonėms ir kitų kelių nėra. Juolab reikės iškart kaip merui uždengt spragas kur šios tarybos kadencijos nesusidorojo. Nes šios kadencijos taryboje esančioms partijoms ir judėjimams tai pasirodė kaip neįveikiamos problemos. Tai yra faktai patys už save pasako. Tai yra švietimo pertvarką atlikt, kad atsirinkt kokios įstaigos lieka ir jas reikia modernizuot. Perkoreguot šios tarybos jau patvirtintą strategiją iki 2021 metų, kad pasiektų geresnius rodiklius nei esamos net žiniasklaida kaip problemų didėjimą vardija. Juolab nesivelia į intrigų ir priešų paiešką į ką jį bando įvelt. Orentuojasi į vienijamą ir kuriamą, o ne ardomą faktorių.

  Komentaras

  Alytaus gyventojų skaičius mažėja, o Vilniaus - didėja, nes žmonės bėga ten, kur yra investicijos, plėtra ir gerai apmokami darbai.
  Jei mums reikalingos investicijos, pasirinkimas aiškus - mums reikalingas Česlovas Daugėla.
  Česlovas nuo kitų kandidatų skiriasi tuo, kad ten, kur virš jo nuotraukų parašyta DARBAI, kiti gali parašyti tik PAŽADAI...

  Komentaras

  Nematau nieko stebėtino, jeigu nesugebat eiti į rinkimus be mėšlo pylimo geriau išvis nėra ko eiti. Esmė yra tame jog pasistengti suvienyti tarybos narius ir dirbti vieningai miesto labui. O ne ieškoti kabliukų kaip sukompromituoti savo oponentus. Manau to pasieksim, priklauso tik tai kiek ir kokių žmonių pateks į tarybą ir kaip jie norės dirbti miesto t.y. žmonių labui, o ne atstovauti savo interesams..

  Komentaras

  Rinkite už Alytų ir Alytaus piliečius, dar Laurytę išrinkit tai galėsim stebėti šūdo pilstymo spektaklį už mokesčių mokėtojų pinigus. Į Alytų reikia pritraukti investuotojus, ką gali padaryti išrinktas Č.D. Man patiko Daugėlos vizija dėl aerodromo. Jis mato, kad aerodrome galima įsteigti gerai apmokamas darbo vietas, pritraukiant orlaivius remontuojančias įmonių investicijas ir sukuriant brangiai apmokamas darbo vietas. Eilinio orlaivių mechaniko darbo valanda kainuoja 20 eurų. Toks atlygis tikrai sulaikytų jaunimą nuo emigracijos. Kiti gi politikai ruošiasi kurti LEZą ir įsteigti darbo vietas, kur mokamas minimalus atlygis ar arti jo. Jauni žmonės nedirbs už grašius, jie rinksis emigraciją. Orlaivių techninio aptarnavimo paklausa pasaulyje tik didėja, specialistus galėtų ruošti Alytaus kolegija ir t.t. Išsaugokim aerodromą balsuodami už Česių. Visiems linkiu gėrų rezultatų rinkimuose.

  Komentaras

  Paišau rinkimų Alytuje vaizdelį: tokioje srutų duobėje, kokios miestelyje dar nebūta, pilietininkai ir užalytininkai apšūdins ir paskandins vieni kitus, kartu ir jų kandidatus į merus Viliją ir Gediminą.
  O tuomet ant balto žirgo, profesionaliai vadeliojamo Gintarėlio Š., į antrąjį rinkimų turą atjos Česiukas...

  Komentaras

  Jūs. Bukagalviai komentatoriai! Patys neturit nei grūdelio supratimo. Komentuojat šūdus, pilat ant kitų politikų. O patys ar pagalvojat ką miesto labui padarėt? Jūs komentuojat ir savo bukumą rodot. Taip komentuojant parodot, kad neturit visai išsilavinimo ir išprusimo. Jum reikėtų grįžti atgal į mokyklą ir pradėt mokytis. Nes ne tik, kad neturit supratimo, bet net ir rašyt nemokat. Apstokit komentuoti ir geriau tiems visiems kandidatams viską į akis pasakytumėte, o ne kaip žiūrkės už kompiuterio ekrano ar telefono pasislėpę komentuojat. Ateikit ir parodykit savo drąsa! O šiaip, šis protingas žmogus nori pasidžiaugti savo geru darbu miestui, kuris per 3,6 metų padarė tiek miestui, kurio kiti visi buvę merai ar sėdentys taryboje nesugeba padaryti. Jis nori taikių rinkimų! Pasiskaitykit! O jei jum jo klaidos kliūna, tai pasižiūrėkit kiek miestui nuveikė ir prieš kažką sakydami pagalvokit ar verta loti. Nes jum visi tik apsivogę ir juos lauk... gera patarlė yra " Nespjauk į šulinį iš kurio gali tekti pačiam gerti"!;)

  Komentaras

  Tai vienintelis iš pretendentų, iš kurio alytiškiai gali reikalaut kodėl taip ar kitaip vyksta per savivaldą? Kodėl nepadarė. Nes pagal kompetenciją jis žino kaip ir ką daro. Todėl ir nesislėpdamas už kitų nugarų eina. Priešingai nei kiti pripažinsta klaidas ir priešų neieško. Tai yra nors nelengva, stengias išlaikyt keliamus reikalavimus politikui ir kurio atsakomybė didesnė, nei kitiems ir šią kadenciją baigiantis nesugeba. Iš kitų reikalaut geresnių Alytaus vystymo rodiklių nei dabar kaip taryba pasitvirtina gana silpną strategiją kur ir žiniasklaida signalizuoja didės problemos - na trūksta per kompetencijas ir daug. Net ir rimčiau reikalaut nesigauna kai žinai ir net persišviečia, na nesugeba ir ką nori daryk. O vis tiek kandidatuoja.. Beje, ir dauguma punktų vardija kaip savivaldybių sujungimai, Kvartalinių namų renovacijos ir kiti infrastruktūros gerinimo projektai jau galėjo ir šioje kadencijoje padaryti. Nes jau buvo įbegėti. Tik šios kadencijos taryba ypač kaip kurie labai priešingai tai priėmė. Ir kiek sugeba slopina... Nors išėję į eterį suokia, darysim... Nors rinkiminėse programose susirašę ir ką jų atstovai taryboje tvirtinant strategiją iki 2021 metų galėjo įtraukt. Bet - viena kalbėt, kitaip darosi. Nes ir šiam jei ir taps meru, oi bus nelengva išjudint iš stagnacijos, kuri per kaip kuriuos ir įsibujoja. Iš kart užgrius šios kadencijos tarybos laiku neišspręstos problemos kaip dėl švietimo pertvarkų, rimtesnių strategijų koregavimų, ką daro su savivaldybės strateginių įmonių valdymais ar persiima į tarybos lygy, ar palieka per valdybose įvestus nepriklausomus? Nes pav. Vilniaus vandenyse nepasitvirtino nepriklausomi valdybose.. O Alytuj jokių auditų nesimato per strateginių įmonių veiklas, kur vaikšto didžiausios lėšų sumos ir daugiausia veikia alytiškių gyvenimus. Ir kaip tabu šioje besibaigiančioje kadencijoje. O ir iš kandidatuojančių tik buvęs meras Č.D. drįso į tai žvilgtelt. Kiti kaip giliausiame pogrindyje šiais klausimais. Ar kaip gyvenime būna 2 judėjimai, mandriausiai besielgę.., įsivėlę į tarpusavio dar nematytus Alytuj erzelynus. Vis tarsi stengdavosi kitus kiršijant pasinaudot ir sekdavosi iki šiol, o čia patys tiesiai tarpusavį.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.