„Sa­ka­lė­lio” pra­di­nė mo­kyk­la: ne fa­sa­das vai­kus mo­ko!

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (8)
2020 Vasaris 7
Di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė
Di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė primena, kad „Sa­ka­lė­lis“ yra pa­ti tau­piau­sia, tai yra ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui (va­di­na­mo­sioms „ūki­nėms reik­mėms“) su­nau­do­jan­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­ga. Šis skai­čius – be­ne per­pus ma­žes­nis už Lie­tu­vos mo­kyk­lų vie­nam mo­ki­niui iš­lei­džia­mų iš­lai­dų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui vi­dur­kį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos mo­kyk­los, tai ji ir pri­va­lo bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ta. Ta­čiau už­pil­dy­tos mo­kyk­los, ku­rio­se ne­trūks­ta mo­ki­nių, tu­ri tei­sę gy­vuo­ti. Lan­kan­tis Is­lan­di­jo­je su Nord­plus Ju­nior pro­jek­to veik­lo­mis te­ko net­gi ma­ty­ti, kaip, trūks­tant pa­tal­pų, sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pi­na mo­bi­liu pa­sta­tu ir ja­me vyks­ta pa­mo­kos pu­sei šim­to vai­kų. Toks mo­ko­ma­sis pa­sta­tas yra kil­no­ja­mas ir pa­sta­to­mas prie tų mo­kyk­lų, ku­rio­se trūks­ta vie­tų. Mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se ne­ri­bo­ja­mas. Taip pat mo­kyk­lo­se nė­ra spor­to sa­lių, bet ša­lia jų vei­kia spor­to cen­trai, ku­riuo­se yra erd­vios spor­to sa­lės ir ba­sei­nai po at­vi­ru dan­gu­mi, kur mo­ki­niai spor­tuo­ja“, – da­li­ja­si įžval­go­mis Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė.

 „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la šiuo me­tu yra vie­na iš siū­lo­mų per­tvar­ky­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų, ta­čiau ak­ty­vi mo­kyk­los ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka su tuo. Mo­kyk­la iš­si­ski­ria mo­der­nia ug­dy­mo ap­lin­ka, ji tau­pi (vie­nin­te­lė mū­sų mies­te, įsi­ren­gu­si sau­lės elek­tri­nę ant pa­sta­to sto­go), ta­čiau rei­kė­tų at­nau­jin­ti įvaiz­džiui truk­dan­tį pa­sta­to fa­sa­dą ir nau­jai ap­tver­ti te­ri­to­ri­ją.

V.Vi­tuns­kai­tė pa­brė­žia: vis dėl­to šie dar­bai nė­ra pir­mos bū­ti­ny­bės rei­ka­las, nes vi­du­je įstai­ga su­tvar­ky­ta, šil­ta, jau­ki ir mo­der­ni, o tė­vai už jos iš­li­ki­mą „bal­suo­ja“ už­ra­šy­da­mi sa­vo at­ža­las į 1-ąją kla­sę prieš dve­jus me­tus.

No­rė­tų pa­vers­ti do­no­ru

Nė­ra to blo­ga, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra – įsi­bė­gė­jęs švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos trau­ki­nys pa­ska­ti­no mo­kyk­las gar­siau pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve. Ten­ka lan­ky­tis ne vie­no­je švie­ti­mo įstai­go­je, dau­ge­lis at­vi­rau­ja nuo­sek­liai dir­ban­čios, su­kan­čios gal­vą, kaip tap­ti pa­trauk­lio­mis, bet gar­sin­tis – sa­ko, ne­re­tai tie­siog „ne­pri­ei­na ran­kos“.

Ki­ta ver­tus, ben­druo­me­nės vis drą­siau gi­na sa­vo tei­ses, gi­li­na­si į įsta­ty­mus. Su švie­ti­mo val­di­nin­kais vie­šai dis­ku­tuo­ja, ar­gu­men­tus dės­to ir mo­ki­niai. Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai prieš šven­tes ra­šė laiš­kus ne Ka­lė­dų Se­ne­liui, bet me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui.

„Sa­ka­lė­lis“ įsi­kū­ręs Vidz­gi­ry­je, 1975 me­tais sta­ty­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me iš pra­džių gy­va­vo dar­že­lis, vė­liau bu­vo per­kel­tos ir pra­di­nės kla­sės, nes trū­ko vie­tos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, o 2003-iai­siais dar­že­lio vai­kai bu­vo iš­kel­ti ir li­ko tik pra­di­nė mo­kyk­la.

Da­bar, kaip liau­dies iš­min­tis sa­ko, – trūkt už va­džių ir vėl iš pra­džių. Siū­lo­ma „Sa­ka­lė­lį“ re­or­ga­ni­zuo­ti, kol kas pa­lie­kant ta­me pa­čia­me pa­sta­te, bet kei­čiant sta­tu­są į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos sky­rių. O po ke­le­rių me­tų – per­kel­ti mo­ki­nius ir fi­ziš­kai į apy­tuš­tę Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją.

Ki­taip ta­riant, pa­vers­ti do­no­ru, o li­ku­sį tuš­čią, bet pui­kiai pri­tai­ky­tą pra­di­nu­kų reik­mėms, pa­sta­tą – pri­va­ti­zuo­ti.

„Sa­ka­lė­lio“ ūki­nės iš­lai­dos – ma­žiau­sios Aly­tu­je

Su švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­ma­ny­mais ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­kan­ti „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nė siū­lo pa­si­gi­lin­ti į sta­tis­ti­ką.

Pa­si­ro­do, „Sa­ka­lė­lis“ yra pa­ti tau­piau­sia, tai yra ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui (va­di­na­mo­sioms „ūki­nėms reik­mėms“) su­nau­do­jan­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­ga. Šis skai­čius – be­ne per­pus ma­žes­nis už Lie­tu­vos mo­kyk­lų vie­nam mo­ki­niui iš­lei­džia­mų iš­lai­dų ap­lin­kos iš­lai­ky­mui vi­dur­kį.

Mo­kyk­la yra 100 proc. už­pil­dy­ta, jo­je mo­ko­si 272 mo­ki­niai, ku­rių vie­nam ten­ka 6 kv. m plo­to. Nors „Sa­ka­lė­lis“ įsi­kū­ręs dar­že­liui pro­jek­tuo­ta­me pa­sta­te, įstai­ga sėk­min­gai per­pla­na­vo erd­ves: iš­grio­vus vi­di­nes per­tva­ras, įreng­tos erd­vios 90 kv. m plo­to kla­sės, kiek­vie­no­je jų yra rū­bi­nė ir sa­ni­ta­ri­nis maz­gas.

„Sa­ka­lė­lio“ tau­pu­mo pa­slap­tis – sau­lės elek­tri­nė ant įstai­gos sto­go. Ši įstai­ga yra pir­mo­ji Lie­tu­vo­je pra­di­nė mo­kyk­la, įgy­ven­di­nu­si to­kį su­ma­ny­mą.

„Pra­dė­ju­si va­do­vau­ti mo­kyk­lai la­bai no­rė­jau, kad ji ei­tų ne tik eko­lo­gi­jos ir gam­tos tau­so­ji­mo lin­kme, bet ir re­a­liai tau­py­tų biu­dže­to lė­šas, ta­čiau po­li­ti­kus įti­kin­ti ne­bu­vo leng­va“, – pri­si­me­na di­rek­to­rė V.Vi­tuns­kai­tė.

Šiuo me­tu per­tvar­kos kon­teks­te sau­lės elek­tri­nė „sto­guo­ja“ pra­di­nę mo­kyk­lą iki 2022 me­tų, gal­būt dėl to ir pa­teik­tas siū­ly­mas dar dve­jus me­tus pa­lik­ti „Sa­ka­lė­lį“ veik­ti to­se pa­čio­se pa­tal­po­se.

Kiek­vie­no­je kla­sė­je – in­te­rak­ty­vi len­ta

V.Vi­tuns­kai­tė sa­ko, kad pra­di­nė mo­kyk­la sten­gė­si at­nau­jin­ti vi­sas pa­tal­pas. Ga­li­my­be mo­kė­ti ma­žiau už elek­trą džiau­gia­si įmo­nė, ga­mi­nan­ti pra­di­nu­kams val­gy­ti, juo­lab kad at­nau­jin­ta ir vir­tu­vės įran­ga. Trūks­ta tik kon­vek­ci­nės kros­ne­lės, o štai 45 me­tų (!) kep­tu­vę pa­vy­ko nu­pirk­ti vos vie­no ta­ry­bos na­rio bal­so per­sva­ra.

Vi­so­se „Sa­ka­lė­lio“ kla­sė­se įreng­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, spe­cia­li­zuo­tas mu­zi­kos ka­bi­ne­tas – su nau­ju elek­tri­niu pia­ni­nu. Mu­zi­kos mo­ky­to­ja Re­da Vo­kie­tai­tie­nė pa­ste­bi, kad vai­kai mėgs­ta mu­zi­kuo­ti ir au­ten­tiš­kais liau­dies in­stru­men­tais, pa­vyz­džiui, įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų kan­klė­mis.

Be­je, ar ži­no­te, kad Dzū­ki­jai šis in­stru­men­tas ne­bū­din­gas? Vai­kai ži­no, nes „Sa­ka­lė­lis“ gar­sė­ja et­no­kul­tū­ri­niu ug­dy­mu. Se­nie­ji liau­diš­ki ra­kan­dai jo in­ter­je­re de­ra su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­na­ši der­mė tai­ko­ma ir ug­dy­mo pro­ce­se.

Įreng­ta at­ski­ra kla­sė an­glų kal­bos pa­mo­koms, ke­ra­mi­kos stu­di­ja su de­gi­mo kros­ni­mi, ku­ria nau­do­ja­si ir įstai­gos kai­my­nai, juo­lab elek­tra pi­ges­nė.

Di­de­lė­se (pa­tal­pos pras­me) kla­sė­se at­si­ran­da ga­li­my­bė įreng­ti edu­ka­ci­nes erd­ves, kiek­vie­na kla­sė tu­ri sa­vo vei­dą. Vyks­ta ro­bo­ti­kos ir pro­gra­ma­vi­mo už­si­ė­mi­mai, ku­riuos ve­da mo­ky­to­ja As­ta Les­vin­čiū­nai­tė, in­te­rak­ty­vių pa­mo­kų kū­ri­mo am­ba­sa­do­rė Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne.

Įreng­ta la­bo­ra­to­ri­ja gam­tos reiš­ki­nių ste­bė­ji­mui, nes „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nu­kai da­ly­vau­ja švie­ti­mo pro­gra­mo­je NA­SA Glo­bal, o jų mo­ky­to­ja Li­ja­na Gu­dai­tie­nė šie­met ap­do­va­no­ta už nuo­pel­nus švie­ti­mui Aly­taus mies­to „Me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se 2020“.

„Ne tas fo­nas“ ir ko­ri­do­rių plo­tis

„Esa­me po­li­tiš­kai ap­leis­ti, jau­čia­me spau­di­mą ir įtam­pą. Ne­ski­ria­ma lė­šų tvo­rai ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui, nors tu­ri­me pa­ren­gę mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą ir ga­lė­tu­me įsi­reng­ti re­ku­pe­ra­ci­nę sis­te­mą, tuo­met su­ma­žin­tu­me iš­lai­das už šil­tą van­de­nį ir šil­dy­mą.

„Ne tas fo­nas“, – at­sa­ky­ta, pa­tei­kus pra­šy­mą skir­ti lė­šų mo­kyk­los ap­lin­kai. Vi­sa­da yra ką to­bu­lin­ti, bet džiau­gia­mės tuo, ką su­kū­rė­me ir ką tu­ri­me, te­gul tik lei­džia dirb­ti“, – sa­ko V.Vi­tuns­kai­tė.

Kas at­si­tik­tų, jei „Sa­ka­lė­lis“ tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi?

„Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­los ben­druo­me­nę iš es­mės ste­bi­na siū­ly­mas dis­kri­mi­nuo­ti bū­tent „Sa­ka­lė­lio“ vai­kus, iš­ke­liant juos į pra­stes­nes są­ly­gas Vid­gzi­rio pro­gim­na­zi­jo­je: „Kaip mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ed­var­das Biels­kis sa­kė su­si­ti­ki­me su švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­re Jo­lan­ta Ur­ba­no­vič, nė vie­na­me tei­sės ak­te nė­ra pa­ra­šy­ta, ko­kie tu­ri bū­ti įstai­gos ko­ri­do­riai, nes juo­se ne­vyks­ta ug­dy­mo pro­ce­sas. Da­bar sa­ko, kad Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je ko­ri­do­riai per pla­tūs, o „Sa­ka­lė­ly­je“ – per siau­ri. Kai no­ri muš­ti, laz­dą vi­sa­da ra­si, bet šiuo at­ve­ju įsta­ty­mais laz­da „ne­pa­tvir­tin­ta“.

Ben­druo­me­nės ne­įti­ki­na ir ar­gu­men­tas dėl spor­to sa­lės, ku­rios „Sa­ka­lė­ly­je“ nė­ra – bent jau spe­cia­li­zuo­tos. Ta­čiau yra pa­pras­ta sa­lė, ku­rio­je ne tik šo­kių ir fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kos vyks­ta, bet ir nuo­mo­to­jų ne­trūks­ta.

Sa­lę pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je nuo­mo­ja­si ka­ra­tė klu­bas, jo­gos stu­di­ja, vyks­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro bei fut­bo­lo tre­ni­ruo­čių už­si­ė­mi­mai. Su­au­gu­siems tin­ka, vai­kams – ne?

Be­je, „Sa­ka­lė­lio“ ko­man­da kas­met ski­na lau­rus mies­to kvad­ra­to, „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ var­žy­bo­se. 4 mė­ne­sius per me­tus 2–4 kla­sių mo­ki­niai spor­tuo­ja ba­sei­ne. Be to, per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­ki­nius į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, ne­bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos vi­siems pra­di­nu­kams spor­tuo­ti spor­to sa­lė­je.

Įstai­ga ga­li pa­si­gir­ti iš­skir­ti­nai di­de­le te­ri­to­ri­ja (apie 1,5 ha), jo­je yra įreng­tos 4 lau­ko kla­sės (2 mo­bi­lios), sce­na, fut­bo­lo ir lais­va­lai­kio aikš­te­lės, edu­ka­ci­nės ap­lin­kos mo­ki­nių ty­ri­mi­nei veik­lai.

2018 me­tais mo­kyk­la bu­vo iš­rink­ta kaip vie­na iš tri­jų, gra­žiau­siai edu­ka­ci­nes ap­lin­kas tvar­kan­čių švie­ti­mo įstai­gų mies­te. Mo­ki­niai gry­na­me ore daug lai­ko pra­lei­džia vi­sais me­tų lai­kais, to­dėl ap­tver­ta, sau­gi te­ri­to­ri­ja jai – di­de­lis pri­va­lu­mas.

 „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­links­mai pa­juo­kau­ja: bent jau pre­ky­bos cen­tro šio­je te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­ti tik­rai ne­pa­vyks, nes tie­siog pri­trūks pu­sės hek­ta­ro iki nu­sta­ty­to bū­ti­no plo­to.

Lauko klasės įrengtos su tėvų parama, jie dalyvavo talkose, tiekė medieną, įrengė sceną, vienas tėtis suvirino futbolo vartus.

 

  Komentaras

  Lietuvių stagnacinis mąstymas - mokykla, tai tik ilgi koridoriai, kurių pabaigoje vienas tualetas, viena rūbinė, sienos iki pusės dažytos žaliai ir t.t. Teko lankytis Danijos, Norvegijos, Belgijos mokyklose, ten kuriamos jaukios erdvės mokymuisi. Toks jaukumas vienareikšmiškai yra ir Sakalėlio mokykloje, ir vaikai joje jaučiasi puikiai. Ir mokoma čia tikrai inovatyviai, tai kam ardyti tai, kas yra kruopščiai sukurta? Reorganizuota ir rekonstruota turi būti vienintelė mokykla Alytuje - tai Vidzgirio mokykla, o kitos turi ir toliau sėkmingai dirbti.

  Komentaras

  Taip nusibodote su savo kalbomis, kad žodžių trūksta. Darykite kuo greičiau tą reformą ir nejuokinkit Europos. Arba atsistatydinkite, jei tai jums yra per sunku.

  Komentaras

  Laurų varžybose neskinat. Drąsūs, stiprūs vikrūs šiemet išėjo į finalus. Bet finale neblizgėjot. Kvadrate nesublizgat, trikovės varžybose irgi Jūsų negirdėti o pradinukų futbolo lyga....

  Komentaras

  Darželiui funksijoms pastatytas pastatas ir turi atlikti darželio funksijas. O jį lankantys vaikai visada bus darželinukai. Mokyklas Alytuje pastatė mokiniams. Taip kad ir ką jūs bekalbėtumėte , kaip Sakalėlyje gera mokytis bus tik kalbos. Čia turi lankytis darželinukai, o mokinukai turi lankyti tam pastatytas, mokslui pritaikytas mokyklas. O jų Alytuje pilnai mokiniams užteks, nereikėe mokytis susigrūdus, ar dviem pamainom. O kad kažkam nesinori netekti šiltos ir patogios darbo vietos nieko nepadarysi. Nebus juk visą gyvenimą patogu, reikės ir pajudėti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.