Si­tu­a­ci­ja Aly­taus cen­tri­nia­me Lie­tu­vos pa­što sky­riu­je gy­ven­to­jus va­ro į ne­vil­tį: pa­si­ra­šo pe­ti­ci­ją

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Vasaris 7
Alytaus pastas.
No­rint at­si­im­ti siun­ti­nį (ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se to pa­da­ry­ti nė­ra ga­li­my­bės) daž­nai ten­ka sto­vė­ti lau­ke. Žmo­nės šą­la ir po to ser­ga.
Lie­tu­vos pa­što lan­ky­to­jai – ne­vil­ty­je. Net ir pa­si­bai­gus di­džių­jų me­tų pa­bai­gos šven­čių ma­ra­to­nui, lau­ke nu­si­drie­kian­čios lau­kian­čių­jų ei­lės ne­si­bai­gia. To­kios si­tu­a­ci­jos nuo­lat kar­to­ja­si jau dau­giau nei me­tus, kai Aly­tu­je, Vidz­gi­ry­je, bu­vo už­da­ry­tas pa­što pa­da­li­nys. O vis­kas dar la­biau pa­blo­gė­jo, kai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je už­da­rė „Lie­tu­vos ry­to“ pre­nu­me­ra­tos ir pla­ti­ni­mo sky­rių mies­te. Ne­ap­si­ken­tę ei­lių, pa­blo­gė­ju­sios pa­slau­gų ko­ky­bės, aly­tiš­kiai sto­jo pa­što dar­buo­to­jų gin­ti pa­si­ra­ši­nė­da­mi aly­tiš­kio ini­ci­juo­tą pe­ti­ci­ją. Jau vie­šai kal­ba­ma ir apie tai, kad pa­šti­nin­kai dėl blo­gų dar­bo są­ly­gų pla­nuo­ja strei­ką.

Si­tu­a­ci­ja va­ro į ne­vil­tį­

Vie­no ini­cia­ty­vaus aly­tiš­kio, ku­rio pa­var­dės dėl rin­ki­mi­nės agi­ta­ci­jos reikalavimų skelb­ti ne­ga­li­me, mat jis yra vie­nas iš kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rio pos­tą, ini­ci­juo­to­je pe­ti­ci­jo­je gy­ven­to­jai reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą dėl AB Lie­tu­vos pa­što Aly­taus mies­te tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės bei Aly­taus cen­tri­nio pa­što (CP) dar­buo­to­jų blo­gė­jan­čių dar­bo są­ly­gų už­da­rius Aly­taus 3-iąjį pa­što sky­rių.

Ak­cen­tuo­ja­ma, kad net ir pra­ėjus šven­čių šur­mu­liui ne­si­bai­gian­čios ei­lės prie CP Pul­ko gat­vė­je du­rų aly­tiš­kius va­ro į ne­vil­tį.

„No­rint at­si­im­ti siun­ti­nį (ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se to pa­da­ry­ti nė­ra ga­li­my­bės) daž­nai ten­ka sto­vė­ti lau­ke. Žmo­nės šą­la ir po to ser­ga. Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sa­lė ma­ža, už­grūs­ta len­ty­no­mis su men­ka­ver­tė­mis pre­kė­mis, se­ny­vo am­žiaus ar ne­įga­liems žmo­nėms nė­ra vie­tos at­si­sės­ti. Pa­tal­pos se­niai pra­šo­si re­mon­to, jaus­mas toks, lyg grįž­tum į ta­ry­bi­nius lai­kus. Mums ne­su­pran­ta­mas sku­bo­tas spren­di­mas – ne­per­tvar­kius Aly­taus CP pa­tal­pų, už­da­ry­ti vie­ną iš gau­siau­siai lan­ky­tų pa­da­li­nių Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

Gy­ven­to­jai džiau­gia­si kan­trio­mis, man­da­gio­mis bei nuo­šir­džio­mis Aly­taus cen­tri­nio pa­što dar­buo­to­jo­mis ir dė­ko­ja už pui­kų ap­tar­na­vi­mą.

Pe­ti­ci­jo­je iš­reikš­tas Aly­taus ben­druo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mas ir spar­čiai di­dė­jan­čiais laiš­ki­nin­kų krū­viais, ypač už­da­rius „Lie­tu­vos ry­to“ pre­nu­me­ra­tos ir spau­dos pla­ti­ni­mo pa­da­li­nį, di­dė­jant elek­tro­ni­nės pre­ky­bos ap­im­tims.

„Ne­su­pran­ta­mi mums ir vie­šai pa­skelb­ti Lie­tu­vos pa­što pla­nai nu­pirk­ti laiš­ki­nin­kams elek­tri­nius dvi­ra­čius. Mū­sų nuo­mo­ne, Aly­taus mies­to są­ly­gos su esan­čia ke­lių bei ša­li­gat­vių in­fra­struk­tū­ra ir san­ty­ki­nai ne­di­de­liais at­stu­mais, pa­sta­tų tan­ku­mu yra ne­tin­ka­mos jų nau­do­ji­mui. Tai pa­pil­do­mai ap­sun­kins laiš­ka­ne­šių dar­bą bei no­ri­mo efek­to tik­rai ne­bus. Ne­įver­tin­tos ir ki­tos šios idė­jos ap­lin­ky­bės: dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mas val­dy­ti dvi­ra­tį, trau­mų ir va­gys­čių ti­ki­my­bė. Pra­šo­me įsi­klau­sy­ti į aly­tiš­kių bei pa­što dar­buo­to­jų ar­gu­men­tus ir tik ta­da pri­im­ti spren­di­mus dėl per­tvar­kos. Taip pat mes ti­ki­mės, kad, at­si­žvel­giant į re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ke­lia­mus už­da­vi­nius bei di­dė­jan­čius krū­vius, Aly­taus pa­šte dar­buo­to­jų ne­ma­žės“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je. 

Pa­što po­zi­ci­ja: įver­tin­si­me, mo­der­ni­zuo­si­me, pra­ne­ši­me

Iki va­kar die­nos po­pie­tės ant­ra­die­nį pa­skelb­tą pe­ti­ci­ją jau bu­vo pa­si­ra­šę be­veik trys šim­tai žmo­nių. Pa­si­ra­šy­da­mi ją, gy­ven­to­jai ne­gai­lė­jo dar­buo­to­jus gi­nan­čių, dau­giau pro­ble­mų iš­ke­lian­čių ko­men­ta­rų. Pe­ti­ci­ją ini­ci­ja­vęs aly­tiš­kis pa­ra­šė elek­tro­ni­nį laiš­ką ir Lie­tu­vos pa­što at­sto­vy­bei, ku­ria­me klau­sė, ko­kiais ar­gu­men­tais va­do­vau­jan­tis bu­vo už­da­ry­tas Vidz­gi­rio pa­da­li­nys ir da­bar cen­tri­nia­me pa­šte ei­lė­je ten­ka lauk­ti net lau­ke. Ir klau­sė, ar at­sto­vai tu­ri pla­nų ką nors keis­ti ir dėl su­pras­tė­ju­sios pa­slau­gų ko­ky­bės, ir dėl ne­adek­va­čių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų.

Aly­tiš­kis iš nepri­si­sta­čiu­sių pa­što at­sto­vų ga­vo to­kį at­sa­ky­mą: „Aly­taus 3-io­jo pa­što pa­tal­pos bu­vo nu­si­dė­vė­ju­sios ir rei­ka­lau­jan­čios re­mon­to – jos ne­ati­ti­ko nei klien­tų, nei dar­buo­to­jų po­rei­kių. Bū­tent dėl to pa­štas per­kel­tas į Aly­taus cen­tri­nio pa­što pa­tal­pas. In­ves­tuo­da­mi į pa­slau­gų ko­ky­bę ir ge­rin­da­mi klien­tų ap­tar­na­vi­mą, mo­der­ni­zuo­ja­me pa­štus. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­me per­tvar­ky­ti ir Aly­taus cen­tri­nį pa­štą, ku­ria­me pa­gal nau­ją­ją Lie­tu­vos pa­što kon­cep­ci­ją bū­tų įreng­tas šiuo­lai­kiš­kas klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras.“

Ga­vęs to­kį at­sa­ky­mą, aly­tiš­kis vis tiek ne­at­ly­žo ir no­rė­da­mas pa­tiks­lin­ti at­sa­ky­mą pa­klau­sė, ka­da nu­ma­to­ma Aly­taus cen­tri­nio pa­što re­konst­ruk­ci­ja.

„Šiuo me­tu mes ver­ti­na­me vi­sų pa­što sky­rių pa­slau­gų tin­klą ir sten­gia­mės įsi­ver­tin­ti in­ves­ti­ci­jų pri­ori­te­tus. Kai bus pri­im­tas spren­di­mas bei nu­ma­ty­tos tiks­lios da­tos dėl Aly­taus cen­tri­nio pa­što re­konst­ruk­ci­jos, bū­ti­nai pra­ne­ši­me“, – to­kio at­sa­ky­mo iš Lie­tu­vos pa­što at­sto­vų su­lau­kė pe­ti­ci­jos iniciato­rius.

  Komentaras

  Gali tas paštas ir be rekonstrukcijos būti, geriau laiškininkais ir darbuotojais pirmiausia pasirūpina, tos eilės pašte todėl ir ilgos, kad nėra kam siuntinių nešiot...Jei laiškininkas susirgo pavaduojančio nėra arba jis nesusipažinęs su aptarnaujamu plotu. Dar kitas dalykas atlyginimai... Atsakomybė tikrai nemaža, nes ir svarbūs laiškai ir pensijos, o kiek už tai moka? Kas iš tų dviračių elektrinių ir paspirtukų jei darbuotojas jaučiasi kaip vergas. Anksčiau laiškanešys buvo gerbiamas bent jau, o dabar dirba dar ir pardavėju ir draudėju ir dar bala žino kuo...

  Komentaras

  Darbas yra atsakingas informacijos daug. Eiles dideles klientai nepatenkinti
  Kai reikia stoveti eileje ilgai. Taciau musu valdziaI nerupi zmogus, tegul stovI. O darbuotojai tai tikri vergai jei nepatinka pasieskokit kitur
  Man atrodo kad sukurtu darbo salygas geras. -netikiu. Tad buvusioms bendradarbems linkiu istvermes,kantrybes ir kovoti uz geresnes darbo salygas

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.