At­lei­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus ir po an­tro bal­sa­vi­mo pa­sky­rus lai­ki­ną­jį di­rek­to­rių, me­ras ta­ry­bos na­rius kvie­tė vie­ny­ti jė­gas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (19)
2020 Rugsėjis 11
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Rolandui Juoniui ir jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei vakar buvo paskutinė diena atliekant šias pareigas.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Rolandui Juoniui ir jo pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei vakar buvo paskutinė diena atliekant šias pareigas.
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rį me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti per 14 die­nų po gau­tų ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te. Nors šio po­sė­džio iš­va­ka­rė­se abu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­reiš­kė pa­rei­gas pa­lie­kan­tys sa­vo no­ru ar­ba at­si­sta­ty­di­nan­tys, net bu­vo pa­reng­ti spren­di­mų pro­jek­tai dėl jų at­si­sta­ty­di­ni­mo sa­vo noru, ta­čiau R.Juo­nys ir N.Rin­ke­vi­čiū­tė iš pa­rei­gų at­leis­ti kaip pra­ra­dę ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Ka­dan­gi ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­li bū­ti be va­do­vo, me­ro siū­ly­mu po ge­ro pus­va­lan­džio per­trau­kos bal­suo­jant iš an­tro kar­to lai­ki­nai va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ves­ta Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Gied­riui Ši­mui.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je dau­giau nei treč­da­lis Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių ofi­cia­liai savivaldybėje re­gist­ra­vo ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi so­cial­de­mok­ra­tu R.Juo­niu ir ne­par­ti­ne jo pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­te.

Jiems abiem ne­pa­si­ti­kė­ji­mas reikš­tas dėl dau­ge­lio da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ne­ge­bė­ji­mo pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mo su vi­suo­me­ne, ne­vyks­tan­čių ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sų, ne­ra­cio­na­laus sa­vi­val­dy­bės tur­to ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo. Ta­čiau dau­gu­mo ta­ry­bos na­rių kan­try­bės tau­rę per­pil­dė daug įta­ri­mų su­kė­lęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­sis pir­ki­mas, ku­riam teis­mas yra pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis rei­kia­mam ta­ry­bos na­rių skai­čiui pa­si­ra­šius ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus R.Juo­niui ir N.Rin­ke­vi­čiū­tei, per 14 die­nų pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi šie pa­reiš­ki­mai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­lei­di­mo klau­si­mas.

Va­kar šiuo tiks­lu ir bu­vo su­reng­tas mies­to ta­ry­bos po­sė­dis.

Ka­dan­gi ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se abu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­reiš­kė at­si­sta­ty­di­nan­tys sa­vo no­ru, bu­vo pa­reng­ti ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai dėl jų at­lei­di­mo šiuo pa­grin­du.

Ta­čiau pir­miau­sia bu­vo bal­suo­ja­ma dėl jų at­lei­di­mo iš pa­rei­gų pra­ra­dus ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­muo­se nu­ro­dy­tų prie­žas­čių.

Bal­suo­jant slap­tai pa­aiš­kė­jo, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mą R.Juo­niu ir jo atleidimą iš pareigų pa­lai­kė 22 ta­ry­bos na­riai, 3 tam ne­pri­ta­rė, 1 biu­le­te­nis bu­vo ne­ga­lio­jan­tis. N.Rin­ke­vi­čiū­tė ne­pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kė iš 20 ta­ry­bos na­rių, 6 tam prieš­ta­ra­vo.

Va­ka­rykš­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je iš 27 mies­to ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vo 26.

R.Juo­nys ir N.Rin­ke­vi­čiū­tė svars­tant jų li­ki­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ini­ci­ja­vo ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Va­kar R.Juo­niui ir N.Rin­ke­vi­čiū­tei bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na at­lie­kant ei­tas pa­rei­gas.

R.Juo­nys va­do­vau­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­ėjo iš ver­slo, N.Rin­ke­vi­čiū­tė prieš tai bu­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja. Ka­dan­gi iki šiol pas­ta­ra­sis ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rius ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mus ji tu­ri ga­li­my­bes grįž­ti į mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas.

N.Rin­ke­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, ar gal­vo­jan­ti pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be, ji pa­reiš­kė: „Šian­dien nie­ko ne­gal­vo­ju.“

Gaus 40 proc. prie­dą už lai­ki­ną va­do­va­vi­mą ad­mi­nist­ra­ci­jai

At­lei­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus, me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis, kaip pri­klau­so įsta­ty­miš­kai, ta­ry­bai pa­tei­kė lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją, par­ti­jos ko­le­gą G.Ši­mą.

Ta­čiau bal­suo­jant toks pa­siū­ly­mas ne­su­lau­kė ta­ry­bos na­rių dau­gu­mo pa­lai­ky­mo.

Me­ras tuo­met pa­reiš­kė, kad dėl lai­ki­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo bus bal­suo­ja­ma net iki va­ka­ro. Ta­da po dau­giau kaip pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, skir­tos ta­ry­bos na­riams pa­si­tar­ti, vėl bu­vo bal­suo­ja­ma dėl tos pa­čios me­ro pa­teik­tos kan­di­da­tū­ros į lai­ki­nus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ir jau G.Ši­mas su­lau­kė ta­ry­bos tra­pios dau­gu­mos pa­lai­ky­mo.

Jis, kaip lai­ki­nai ei­nan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, ta­ry­bos spren­di­mu gaus 40 proc. da­bar gau­na­mo at­ly­gi­ni­mo prie­dą.

Va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų dar­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, nuo­la­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­ri bū­ti pa­skir­tas ne il­giau kaip per du mė­ne­sius nuo ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­sio as­mens at­lei­di­mo, ant­raip sa­vi­val­dy­bei gre­sia Sei­mo įve­da­mas tie­sio­gi­nis val­dy­mas.

Tad bai­gian­tis va­ka­rykš­čiam mies­to ta­ry­bos po­sė­džiui me­ras ta­ry­bos na­rius kvie­tė vie­ny­ti jė­gas ben­drai kan­di­da­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus pa­ieš­kai.

 

 

 

 

  Komentaras

  Dabar būsimam tarybos posėdį turi prisistatyt nauja valdanti dauguma su veiklos programa. Jei mero poste iki šiol ne geba teikt tarybai tvirtint vystymo stdategijų, atsistatydint. Gal kitas šiam poste sugebės sėkmingiau dirbt miesto labui.

  Komentaras

  Savivaldoj vyrauja veiklos programos naudingos viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Jas gerai turi suvokt merų ir direktorių postuose esantys. Jei ne sugeba, nėra ko eit į tokius postus. O čia ir matos. Kad vyrauja ne programos, kurių pagrindu telkias daugumos, o? Ne aišku kas vyrauja? Vardan ko jie telkiasi ir į postus tvirtina? Per ką rimtos savivaldos ne simato. Čia daugiau uabo požymiai. Ko rimtoj savivaldoj ne gali būt.

  Komentaras

  Jei šis tiesiogiai rinktas meras atsistatydina, pripažinęs, kad ne sugeba. Per mero nwgebėjimą tarybai teikt rimtos miesto vystymo strategijos, tada taryboj renkamas l. meru vienas iš 27 tarybos narių. Kuris geriausiai gali teikt veiklos programą ir vienyt pritariiančius jo veiklos programai. Ta pati problema ir su skiriamu direktorium. Kur skirt rrikia tokį, kuris suvokia pertvarkų ir strategijų planus. Dabar ne simato rimtos strategijos. Pagal kurią vienijas. Kaip priklauso rimtoj savivaldoj. Kol kas kaip uab skirstos pagsl tik jiems aiškius kriterijus.

  Komentaras

  Dėl l. mero posto gali bent kuris iš 27 tarybos narių konkuruot. Įrodydami, kad geriau už mero poste esantį gali siūlyt tarybai tvirtint miesto kūrimo ir vienijimo strategijas. Stot už viešą interesą. Kodėl iš 27 tarybos narių tik ši viena sugeba? Kur kiti? Jei mero postas gabumais ne iškovojanas, tai pagal kokius kriterijus renkama. Papultai gatvėj per rankos atstumą, kur teisme pats dribai prisikalbėjęs. Tada pagailėta.

  Komentaras

  Vienas vis skiedžia, kad Laura mero postą užsidirbo. Tas d... net nesuvokia, kad šis postas NEUŽSIDIRBAMAS. Bet jis sprendžia pagal save - visi žino jį kaip žebravotoją, nes jo komentarų turinys priklauso nuo to kiek prisižebravojo

  Komentaras

  Tai, kad taryboj atstatydinimus tvirtino virš 20 tarybos narių, rodo. Daugumai tarybos narių atsibodo šie išsidirbinėjimai per savivaldą. Jei meras ir dabar ne sugeba atsakomybės prisiimt už kas vyksta ir po nežiniuku, labai ne rimta situacija.

  Komentaras

  Vienintelė Laura taryboj žino ką daro ir kokį rezultatą pasiekia. Kiti..Kaip gali dabartnis mero poste su savo šou telkt daugumą? Juk telkt reikia gebėt pačiam teikt pertvarkas ir strategijas. Tik po to trlkias kas pritaria programai, kas ne. Dabar telkia nežinodamas ką daryt. Jūs darykit už mane, o man tik geras valdiškas atlyginimas ir privilegijos. Kas kur ne žinau. Ir iriuos per gyvenimą lengvai su primityviu šou.

  Komentaras

  Šiam merui ne savo rogėse užimant postą atsistatydinus, l. meru gali tapt bent kuris iš 27 tarybos narių. Jei palaiko tarybos dauguma. O Laura šį postą užsidirbo. Aktyviausia taryboj nuo pat kadencijos pradžios. Galėjo ir kiti tarybos nariai stengtis pasižymėt, bet. Tik Laura eina į priekį. O tai ne lengva stagnacinėj Alytaus pelkėj. Kur per 30 metų įaugę, įsišakniję..

  Komentaras

  Uabas nuo savivaldos skirias tuo. Kad uab dirba saujelės savinūnkų naudai. O savivalda visi sprendimai turi būt naudongi viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Meras su direktorium patys turi suvokt pertvarkų ir vystumo strategijų planus. Ne žinau ne turi būt. Jei ne žino ir ne atsako, me savo poste. Taip kaip elgias valdžioj, laip uabe dirba saujelės labui, viso miesto interesų nykimo saskaita, taip ne turi būt. Gali eit iš savivaldos ir už savo lėšas sisikūrę iabus, išsidirnonėja kaip nori. Ir jokių priekaištų.

  Komentaras

  Paaiškinkit man nes aš nesuprantu ,mūsų merui milijonas ne pinigai(aišku ne savas)kai tarybos narė paklausė tai atsakė ,kad žino viską ką meras turi žinoti ,o va apie milijoną nežino nors Juonys rašė ,kad žino ,bet po Ramanauskienės atkaklių klausimų merui tai jau radiją tikrai išmes iš patalpų nes labai jau nepatogius klausimus užduoda.Vis nesigirdi mūsų "gelbėtojų"nuo kompetingesnių žmonių turiu galvoj konservatorius .Gal jeigu ne šitie gudručiai turėtume kitokį merą ,jei tinka viceministru manau būtų ir geras meras.Alytuj darbščių žmonių nereikia,tik mokančių pliaukšti.

  Komentaras

  Alytus per savivaldą išsiskiria, kad taryba ne kelia reikalavimų merų ir direktorių kompetencijoms. Kur būtent patys turi sugebėt suvokt savivaldybei reikalingų pertvarkų ir vystymo strategijų planus. Laiku trikt juos tarybai svarstyt ir tvirtint. Kad taryba ir miestas žinotų, kaip vystos. Dabar iš l. direktoriaus to ne sigirdi. Iš mero ir. Tai kaip apie tokį merą gali telktis dauguma, kuris ne žino ką daryt? Dar gi per perteklines darbo grupes įtraukti tarybos nariai, daryt už merą ir direktorių. Kur tarybos nariai tik vertina jiems teiktas strategijas ir koreguoja. Vėl jei per 2 mėnesius taryba ne skiria direktoriaus, galimas laikinas vyriausybės valdymas. Per vyriausybės atstovą Alytaus apskričiai. O ten ir socdemų nomenklatūrininkai ir esmės ne keičia. Vienok keli mėnesiai, per kuriuos galima miestui gera padaryt, panašu efektyviausiai išnaudoti ne bus.

  Komentaras

  Mero ir direktoriaus postuose bei komandose turi būt tie. Kurie pagal kompetencijas sugebėtų ant savęs užsidirbt. Suvokt ir teikt tarybai laiku svarstyt ir tvirtint savivaldybės pertvarkų ir vystymo strategijų planus. Kad kitiems už juos to ne reikėtų daryt ir erzintis. Alytuj ir per politiką jau konkurencija, kaip išgyvent. Nes net į firmos eilinio vadybininko vietą didesni reikalavimai, nei. Alytuj taiko valdžiai. Kur nežinau ne turi būt. Turi viską žinot ir atsakyt, už kas vyksta.

  Komentaras

  Įdomi elgsena tarybos skiriant l. direktorių. Pirmu kartu ne tvirtina. Nes supranta reikalingas kompetentingas. Sugebantis tarybai teikt pertvarkų ir vystymo strategijų planus. Iki ko šiam toli. Deja vėliau po galimų kompromisų, pritaria.. Silpnumo ženklas. Pirmuose postuose nebuvimas stiprių asmenybių, kur aiškiai žino kaip vystyt miestą ir apie tai kitus telkia, čia nėra ėjimo į priekį. Ką šis mero poste telkia, kaip meras negebėdamas siūlyt programos apie ką vienyt, čia šou. Telkites, už mane padarykit ir išlaikykit mane poste. Kur nežino ką daryt. Čia bejėgiškumas ir nuo ko miestui ne geriau.

  Komentaras

  Alytuj per savivaldą nepaisoma kompetencijų ir todėl patiria fiasko. Mero direktoriaus komptetencijos yra, laiku teikt tarybai svarstyt ir tvirtint savivaldybės pertvarkų ir vystymo strategijų planus. Kur pagal tai mobilizuojas taryba, savivaldybė ir miestas žino. Kaip savivaldybė vystos klestėjimo, ar eilinės bankrotinamos įmonės modelis saujelės labui. Dabar buvęs direktorius ne sugebėjo. Meras ir dabar ne sugeba. Ką sugeba šoumeniškai aukūrė perteklines darbo grupes, įtraukiant tarybos narius, kad jie už merą ir direktorių dirbt. Kituose miestuose tarybos iki tiek nemusileidžia ir iš mero ir direktoriaus išreikalauka. Kad jie dirbtų, o tarybos nariai tik vertina ir koreguoja. Tas taip, ne taip. Alytuj taryba pirminiam žingsnį įkirto jau buvusiam direktoriui ir pavaduotojai. Smogė per stagnacijos kardinolę. Kitam žingsmį skiriant l. direktorium be jokių reikalabimų, čia kol kas klaniniai išlaiko. Nes ir kiti kur skirt l. direktorium, vis ant šio meta. Net keista, nes tsi ne pribrendęs tokiam postui. Kur iš kart iššūkiai ir reikia pradėt pagal kompetenciją dirbt pilna jėga. Reiškia taryba kitam žingsmį sulėtino. Nors pirmą įsmogė taip, kad socdemų protaujantys nokdaume. Taip sudirbt, susidirbt solidžiai miesto valdyme socdemų partijsi, čia ne suvokiama degradacija. Bet be asmenybių ir kiti... Pačiam merui reikia ne pamiršt. Kad pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės beiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Čia mero n fiasko po ko galvot, kaip užleist šį postą tam. Kas miestui daugiau mudirbt gali. Šiuo atveju Laura gali tapt l. mere. Ką ir užsidirbo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.