At­lie­kų de­gi­ni­mas. Pla­čiai už­merk­tos re­gio­nų akys (6)

Andrius Jučas: „Pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ko­dėl ge­rė­jant rū­šia­vi­mui sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo di­din­ti mo­kes­čius už at­lie­kas, nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų.“ Asmeninė nuotr.
Andrius Jučas: „Pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ko­dėl ge­rė­jant rū­šia­vi­mui sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo di­din­ti mo­kes­čius už at­lie­kas, nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų.“ Asmeninė nuotr.
Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se (Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je) vei­kia trys ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės, ku­rio­se su­de­gi­na­ma apie 540 000 to­nų at­lie­kų per me­tus. Ne­ma­žą da­lį at­lie­kų šioms jė­gai­nėms tie­kia nu­to­lu­sios re­gio­ni­nės sa­vi­val­dy­bės. Šios at­lie­kos virs­ta ši­lu­ma, o ši­lu­mos nau­dą gau­na iš­im­ti­nai di­die­ji mies­tai.

LR Sei­mui pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­to, kad nuo 2023 sau­sio 1 d. kiek­vie­na pa­ša­lin­ta to­na są­var­ty­ne kai­nuos 50 eu­rų, at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės su­sku­bo di­din­ti sa­vo ta­ri­fus, ku­rie tur­būt vi­siš­kai at­si­tik­ti­nai yra ar­ti­mi at­lie­kų ša­li­ni­mo są­var­ty­ne dy­džiui. Nau­ja­sis mo­kes­tis yra nau­din­gas tik at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nėms, ku­rios ne­tu­ri ob­jek­ty­vių prie­žas­čių di­din­ti kai­ną, ta­čiau stip­riai pa­kė­lus ša­li­na­mų at­lie­kų są­var­ty­nuo­se kai­ną, de­gin­to­jai taip pat kei­čia kai­no­da­rą.

Sa­vi­val­dy­bės, esan­čios ša­lia de­gi­ni­mo įren­gi­nių, t. y. Vil­nius, Kau­nas ir Klai­pė­da, at­lie­kų trans­por­ta­vi­mo kaš­tų ne­pa­ti­ria ar­ba jie yra mi­ni­ma­lūs, to­dėl su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad ne­pro­por­cin­gai di­de­lę de­gi­ni­mo kai­ną su­mo­ka nu­to­lę re­gio­nai, ku­riuo­se pra­gy­ve­ni­mo ly­gis ir taip yra ma­žes­nis. Ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės su­mo­ka ne tik at­lie­kų pri­ėmi­mo į jė­gai­nes mo­kes­tį, ta­čiau yra pri­vers­tos dar su­si­mo­kė­ti ir trans­por­ta­vi­mo kaš­tus, ku­rie kas­met tik di­dė­ja.

Nors de­gi­ni­mo jė­gai­nės Lie­tu­vo­je bu­vo sta­to­mos iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis, kad bū­tų pir­miau­sia pa­si­rū­pin­ta li­ku­ti­nių po rū­šia­vi­mo li­ku­sių ir ne­tin­ka­mų to­liau pa­nau­do­ti at­lie­kų de­gi­ni­mu, ta­čiau esa­ma si­tu­a­ci­ja yra vi­siš­kai prie­šin­ga ir vei­kia iš es­mės lais­vo­sios rin­kos są­ly­go­mis, kur sa­vi­val­dy­bės yra ne­pa­jė­gios kon­ku­ruo­ti su pri­va­čiu ver­slu.

Dar di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia in­for­ma­ci­ja, kad at­lie­kos Lie­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se de­gi­ni­mo įren­gi­niuo­se yra ga­li­mai im­por­tuo­ja­mos ir iš ki­tų ša­lių, tai vie­šai pa­tvir­ti­no ir ap­lin­kos mi­nist­ras. Lie­tu­vo­je vei­kian­tys at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trai ne­tu­ri kur de­gin­ti sa­vo da­lies at­lie­kų, to­dėl šiuo at­ve­ju im­por­tuo­tas ku­ras, ku­ris net ne­skir­tas de­gin­ti, at­ima ga­li­my­bę su­tvar­ky­ti at­lie­kas iš vie­ti­nių at­lie­kų ga­min­to­jų ar­ba dar blo­giau – ne­su­tvar­ky­tos at­lie­kos yra ša­li­na­mos są­var­ty­nuo­se.

Vals­ty­bei įve­dus prie­vo­lę rū­šiuo­ti teks­ti­lę, bal­dus bei slau­gos prie­mo­nes, ne­bu­vo su­kur­ti jo­kie šių at­lie­kų per­dir­bi­mo pa­jė­gu­mai, to­dėl sa­vi­val­dy­bės šias at­lie­kas yra pri­vers­tos nu­kreip­ti į de­gi­ni­mo jė­gai­nes. Ir nors ge­rė­ja šių at­lie­kų su­rin­ki­mas ir rū­šia­vi­mas, sa­vi­val­dy­bės yra pri­vers­tos šias at­lie­kas vež­ti de­gin­ti ar­ba ša­lin­ti są­var­ty­nuo­se. Pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ko­dėl ge­rė­jant rū­šia­vi­mui sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo di­din­ti mo­kes­čius už at­lie­kas, nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų.

Ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bės prin­ci­pas vei­kia tik te­oriš­kai, ta­čiau prak­tiš­kai nie­kas nė­ra da­ro­ma, kad šie per­dir­bi­mo pa­jė­gu­mai bū­tų ple­čia­mi ir at­lie­kos per­dir­ba­mos ne for­ma­liai, o re­a­liai. Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­tir­tis ro­do, kad žie­di­nės eko­no­mi­kos ro­dik­liams pa­siek­ti pri­va­lo­ma di­din­ti ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų at­sa­ko­my­bę bei at­lie­kų per­dir­bi­mo kaš­tus per­kel­ti ver­slui, ku­rie ir iš­lei­džia į rin­ką šias ža­lia­vas. Ta­čiau si­tu­a­ci­ja vei­kia prie­šin­gai, už vis­ką su­si­mo­ka ei­li­nis gy­ven­to­jas.

De­gi­ni­mo įmo­nės di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se bu­vo ku­ria­mos pa­de­dant vals­ty­bei, kad vyk­dy­tų vie­šą­ją pa­slau­gą, ta­čiau esa­mas vei­ki­mas – tai tie­siog dar vie­na mo­no­po­li­ja, ne­tu­rint ki­tų al­ter­na­ty­vų. At­lie­kų de­gi­ni­mas ir mo­kes­tis už ap­lin­kos ter­ši­mą yra iš­orės kaš­tai, ku­rių re­gio­nai ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos ir ga­li­my­bės val­dy­ti.

Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar­gu­men­tai, jog kai­na di­dė­ja dėl apy­var­ti­nių tar­šos lei­di­mų (ATL) mo­kes­čio, nė­ra ob­jek­ty­vus. Šis mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­mas ne vi­soms de­gi­na­moms at­lie­koms, o tik toms, ku­rios sa­vo kil­me yra ne iš ko­mu­na­li­nio srau­to, t. y. ga­my­bi­nėms at­lie­koms, pa­kuo­tėms, ki­toms ne ko­mu­na­li­nės at­lie­kos. Ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se de­gi­na­moms at­lie­koms yra tai­ko­ma ATL mo­kes­čio iš­im­tis, jį per­ke­liant tar­šes­niam iš­kas­ti­nio ku­ro nau­do­ji­mui, ta­čiau Lie­tu­vo­je ATL mo­kes­tis vien tik Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va yra sis­te­min­gai pri­tai­ky­tas at­lie­kų de­gi­ni­mui, o iš­im­tys su­teik­tos ki­tiems ver­slo sub­jek­tams.

Dar dau­giau, su­si­for­ma­vo to­kia si­tu­a­ci­ja, kad Vil­niu­je vei­kian­čiai at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lai ATL mo­kes­tis ap­skri­tai nė­ra tai­ko­mas, nors čia yra su­ge­ne­ruo­ja­mas di­džiau­sias at­lie­kų kie­kis, o gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mai ir per­ka­mo­ji ga­lia yra žen­kliai di­des­ni nei li­ku­sio­je Lie­tu­vos da­ly­je.

ATL mo­kes­čio se­lek­ty­vus tai­ky­mas ne­tu­ri jo­kio lo­gi­nio pa­aiš­ki­ni­mo ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja se­lek­ty­viai dis­kri­mi­nuo­ja ma­žes­nius Lie­tu­vos re­gio­nus, ku­rie ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties kaip tik ga­ben­ti at­lie­kas į Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę su­mo­kant ir at­lie­kų de­gi­ni­mo, ir trans­por­ta­vi­mo, ir ATL mo­kes­tį.

Aki­vaiz­du, kad tiek vals­ty­bė, tiek ga­min­to­jai im­por­tuo­to­jai pri­va­lo di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą at­lie­kų per­dir­bi­mo pa­jė­gu­mams di­din­ti, ta­čiau yra ir dar vie­na ne­iš­plė­to­ta ga­li­my­bė. Eu­ro­pos Są­jun­go­je pui­kiai iš­vys­ty­ta kie­to­jo at­gau­to­jo ku­ro (to­liau – KAK) pa­nau­do­ji­mas tiek at­lie­kų de­gi­ni­me, tiek ce­men­to ga­myk­lo­se, tiek ši­lu­mi­nė­se jė­gai­nė­se mai­šant su bio­ku­ru. Vals­ty­bė pri­va­lo nu­sta­ty­ti aiš­kias KAK pa­nau­do­ji­mo ir ser­ti­fi­ka­vi­mo ga­li­my­bes ir iš­plės­ti jų pa­nau­do­ji­mą. Taip per­dirb­tos at­lie­kos ga­lė­tų tap­ti pro­duk­tu, ku­ris ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mas vie­tos sa­vi­val­dy­bė­se esan­čio­se ši­lu­mi­nė­se jė­gai­nė­se, ne­di­di­nant iš­me­ta­mų emi­si­jų į ap­lin­ką.

To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų in­ves­tuo­ti į šio pro­duk­to pa­ruo­ši­mo įran­gas ir už­tik­rin­ti žie­di­nę eko­no­mi­ką, kai sa­vi­val­dy­bė­je su­si­da­ran­čios at­lie­kos bū­tų pa­ver­čia­mos pro­duk­tu ir dar kar­tą pa­nau­do­ja­mos to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je.

Jei­gu si­tu­a­ci­ja at­lie­kų de­gi­ni­me ne­si­keis, di­džiau­sią naš­tą ir to­liau neš re­gio­nuo­se esan­čios sa­vi­val­dy­bės.

 

An­drius Ju­čas

Alytaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kitoj žiniasklaidoj rašo, kad kaip tarybbos narys imas tarybos nario didžiausias išmokas už anuos metus. Virš 5000 eurų. Reiškia susidarbinę dirba savivaldybės sistemoj ir dar tarybos nario išmokas stveria? Aukso kasyklos alytiškių skurdinimo fone.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.