Švie­ti­mo per­tvar­ka – ar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­ties rū­pi mū­sų vai­kai?

Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys
Komentarai (25)
2020 Sausis 24
G. Daukšys
Aly­tus ver­da nuo dis­ku­si­jų apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­siū­ly­mai pri­me­na gar­si­ą­ją ža­lių ro­dyk­lių nu­ė­mi­mo te­mą. Pro­ble­ma spren­džia­ma nuo ki­to ga­lo, o ga­liau­siai dėl keis­tų spren­di­mų ken­čia dau­gu­ma gy­ven­to­jų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bul­do­ze­riu stu­mia pa­reng­tas idė­jas – nu­griau­ti vie­ną mo­kyk­lą, re­or­ga­ni­zuo­ti ki­tas, per­kel­ti mo­ki­nius. Ar aly­tiš­kiai už šias idė­jas?

Tik­rai ne – vie­šo­jo­je erd­vė­je aps­tu pra­šy­mų, rei­ka­la­vi­mų ieš­ko­ti ki­to­kių spren­di­mų. Aš ma­nau, kad toks aly­tiš­kių no­ras yra tei­sin­gas. Leis­ki­te pa­si­da­ly­ti idė­jo­mis, kaip ga­lė­tu­me iš­spręs­ti švie­ti­mo per­tvar­kos klau­si­mą.

 

Esa­ma si­tu­a­ci­ja

Švie­ti­mo per­tvar­kos tiks­las – tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mū­sų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gus. Švie­ti­mo įsta­ty­mo 67 straips­nis sa­ko, kad for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui tai­ko­mi mo­ky­mo lė­šų sky­ri­mo kla­sei (gru­pei) ir (ar­ba) vie­nam mo­ki­niui prin­ci­pai.

Įsta­ty­me aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad mo­kyk­los fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti su­si­jęs su jo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų skai­čiu­mi. Tai yra es­mi­nis, įsta­ty­mu įtvir­tin­tas prin­ci­pas, pa­gal ku­rį mo­kyk­los tu­ri gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Mo­ky­mo lė­šas švie­ti­mo įstai­goms ski­ria Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ir jau se­niai yra nu­sta­čiu­si jų dy­dį ir nau­do­ji­mo tvar­ką. To­dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mu ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą pi­ni­gų krep­še­lį mo­kyk­lų ūkio iš­lai­doms. Vis­gi Aly­tui tai ne­ga­lio­ja.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė lė­šas švie­ti­mo įstai­goms iki šiol skirs­to apei­da­ma ką tik pa­mi­nė­tą prin­ci­pą. Ko­dėl? Gal mū­sų mies­to val­di­nin­kams trūks­ta kom­pe­ten­ci­jų? O gal sie­kia­ma sa­vo ran­ko­se iš­sau­go­ti ma­ni­pu­lia­vi­mo mo­kyk­lų va­do­vais ir ben­druo­me­nė­mis in­stru­men­tą?

Aki­vaiz­du, kad sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai, vyk­dy­da­mi va­di­na­mą­ją švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką, no­ri at­ri­bo­ti tė­vus nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo. O juk Švie­ti­mo įsta­ty­mo 27 ir 29 straips­niai nu­ro­do, kad tik mo­ki­niai (tė­vai ar glo­bė­jai), o ne val­di­nin­kai, spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą vai­kui lan­ky­ti.

Tai­gi, kiek ir ko­kių mo­kyk­lų mies­te rei­kia, tu­rė­tų lem­ti tė­vų spren­di­mai. Jei­gu mo­kyk­lą ren­ka­si pa­kan­ka­mai daug mo­ki­nių – mo­kyk­la rei­ka­lin­ga ir pri­va­lo veik­ti.

Pa­teik­to­je len­te­lė­je ga­li­te su­si­pa­žin­ti, ko­kį ūkio iš­lai­dų krep­še­lį gau­na skir­tin­gos švie­ti­mo įstai­gos Aly­tu­je per me­tus (žr. len­te­lę).

lentelė

Aki­vaiz­du, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė skir­tin­gai fi­nan­suo­ja švie­ti­mo įstai­gas, o vie­nam mo­ki­niui ten­kan­čios lė­šos kai ku­riais at­ve­jais ski­ria­si net 2–3 kar­tus. Ko­dėl?

Ki­tas svar­bus klau­si­mas: ar tik­rai vie­nos mo­kyk­los mo­ki­niams rei­kia tris ke­tu­ris kar­tus dau­giau pa­tal­pų ne­gu ki­tos? Juk per­tek­li­nės pa­tal­pos – tik­ra naš­ta švie­ti­mo įstai­goms.

No­riu pa­ste­bė­ti, kad tik ma­žes­nę da­lį sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų mo­kyk­los su­nau­do­ja pa­tal­pų ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms (šil­dy­mui, elek­trai, van­de­niui ir kt.).

Di­džiau­sia da­lis lė­šų ski­ria­ma įvai­riems eta­tams (va­ly­to­jų, kiem­sar­gių, elek­tri­kų ir kt.). Kam rei­ka­lin­gas va­ly­to­jos eta­tas pa­tal­poms, ku­rios daug me­tų ne­nau­do­ja­mos?

Pa­na­šu, kad da­bar­ti­ne švie­ti­mo per­tvar­ka no­ri­ma tie­siog pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą la­biau sa­vi­val­dy­bei lo­ja­liems di­rek­to­riams, ta­čiau ne­gal­vo­ja­ma apie mo­ki­nius, ug­dy­mo ko­ky­bę ir tau­pų, efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, užuot at­li­kę ana­li­zę, ko­dėl taip ski­ria­si lė­šų po­rei­kis skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, ar nė­ra ten be­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir per­tek­li­nių eta­tų, ban­do „re­or­ga­ni­zuo­ti“ efek­ty­viau dir­ban­čias įstai­gas ma­žiau efek­ty­vių la­bui. Ko­dėl?

 

Ką rei­kė­tų keis­ti

Ką sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ta­ry­ba tu­rė­tų pa­da­ry­ti, no­rė­da­ma tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus bei nu­kreip­ti juos ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui?

 

Siū­lau:

– Vyk­dy­ti įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą ūkio iš­lai­dų krep­še­lį vi­soms pra­di­nėms, pro­gim­na­zi­nėms ir gim­na­zi­nėms kla­sėms (pvz., 350–400 Eur vie­nam mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­ma su­ma kla­sei);

– Nu­sta­ty­ti skir­tin­go dy­džio krep­še­lius spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams;

– Nu­sta­ty­ti pro­tin­gą, mak­si­ma­lų plo­tą, rei­ka­lin­gą mo­ki­niui (pvz., 10–15 kv. m mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­mas plo­tas kla­sei);

– Per­tek­li­nes pa­sta­tų pa­tal­pas grą­žin­ti sa­vi­val­dy­bės reik­mėms, o spe­cia­lis­tai ga­lė­tų jas pri­tai­ky­ti ir įveik­lin­ti ki­tiems ben­druo­me­nės po­rei­kiams;

– Leis­ti mo­kyk­lų va­do­vams kar­tu su mo­kyk­lų ta­ry­bo­mis ir tė­vais spręs­ti, kaip efek­ty­viai tvar­ky­tis. (Pvz., įver­tin­ti: gal efek­ty­viau vie­to­je tri­jų kiem­sar­gių sam­dy­ti spe­cia­li­zuo­tą te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ros ben­dro­vę? O jei vi­sų mo­kyk­lų ap­lin­ką tvar­ky­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“?)

Nu­sta­čius aiš­kią, įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tą mo­kyk­lų ūkio iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, mo­kyk­lų va­do­vai ži­no­tų, kaip, pa­si­kei­tus mo­ki­nių skai­čiui ar­ba mo­kyk­lą pra­dė­jus lan­ky­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kui, kei­sis švie­ti­mo įstai­gos fi­nan­sa­vi­mas.

Tai­gi di­rek­to­riams ne­rei­kė­tų klai­džio­ti po sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tus, kad „pra­muš­tų“ dau­giau pi­ni­gų ir eta­tų sa­vo mo­kyk­lai.

Vie­to­je to mo­kyk­lų va­do­vai ga­lė­tų vi­są sa­vo lai­ką skir­ti mo­ki­nių ug­dy­mo ir mo­kyk­los dar­bo ge­ri­ni­mui. Taip ge­rė­tų mū­sų vai­kų ug­dy­mo ko­ky­bė ir ta­ry­bai ne­rei­kė­tų už­da­ry­ti mo­kyk­lų – ga­lė­tų gy­vuo­ti ir ma­žes­nės, ir di­des­nės mo­kyk­los. Vi­sos jos su­kur­tų di­des­nę ug­dy­mo įvai­ro­vę, pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes mū­sų vai­kams ir ge­res­nę ug­dy­mo ko­ky­bę.

 

Įgy­ven­di­nus siū­lo­mas idė­jas:

– Sa­vi­val­dy­bė efek­ty­viau nau­do­tų biu­dže­to lė­šas ir kiek­vie­nais me­tais su­tau­py­tų apie 400–650 tūkst. eu­rų;

– Su­tau­py­tas lė­šas ga­lė­tu­me in­ves­tuo­ti į ge­rą­ją mo­kyk­lų pa­tir­tį ir ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mą;

– Dau­giau skaid­ru­mo ir ma­žiau po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, skirs­tant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus: kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mo­kyk­lų iš­lai­ky­mo, mo­kė­da­mos ūkio lė­šų krep­še­lį už vai­kus, at­vyks­tan­čius mo­ky­tis iš tų sa­vi­val­dy­bių.

 

 

 

  Komentaras

  ALYTAUS MOKSLEIVIUS pagal pateiktą lentelę pilnai gali sutalpinti penkios mokyklos,Jose .paskelbus konkursą,susikomplektuotų geriausių mokytojų elitas. PENSININKAI būtų išleisti į poilsį,silpnos kvalifikacijos mokytojai,nepraėję konkurso,atleisti.Taip būtų galimybė mokytojams dirbti turint pilną etatą pilnavertiškai mokant ir auklėjant moksleivius. Vykdant pertvarką švietimo sistemoje ir galvojant,kad nuskriausime moksleivius jei į mokyklą reikės nueiti apie 500 metrų toliau, reformos nepadarysime,o tuščias patalpas šildysime,valysimę,mokytojus versime kažin kur ieškoti papildomo darbo.

  Komentaras

  Šis politikas pagal tarybos nario kompetenciją pirma turi išreikalaut. Kad meras su savivaldybe pirmiau pagal kompetencijas twiktų sprendimų projektus. Kad taryba su visuomene juos vertintų. Ir jei per 9 mėnesius neras besugeba pateikt pirminių sprendimų projektų dėl biudžeto, vėluojamų pertvarkų ir vystymo strategijų per es paramos projektus, ne savo rogėse jis ir meras, bei... Kita vertus tegu taryboje aiškiai įvardija, kas tikroji valdančių dauguma ir jų veiklos programa. Nes apart kaip per 9 mėnesius erzintis dėl žemės sklypų likučių, lėšų sportui. - rimčiau ir nesimato.

  Komentaras

  Šis ponas skelbia netikslius skaičius , kaip galima tikėti juo. Net nežino tikslaus mokinių skaičiaus, švietimiečiai, lentelėje pasitikrinkite savo mokyklos mokinių skaičių ir suprasite, kas slepasi po jo šypsena. Melas...

  Komentaras

  Kaip rimtuose reikaluose, išsiaiškint dėl gaisro priežasčių ar žemės sklypų skandalo, kontroliyojančios ir teisėsaugos institucijos kaip bejėgės. Arba imitavimas. Taip netekta daugumos miesto įmonių ir rinkų. Per kurias alytiškiai ir jų vaikai galėjo užsidirbt sotiems gyvenimams. Kaip mandriai slopint proncipingesnius retus ir sugebačius sėkmingai miestą vystyt, galimus derinius ir savivaldybės Etikos komisija nagrinėja. O šiam tarybos nariui, pačiam iš mero ir savivaldybės išreikalaut, kad būt geri sprendimai. Nėra ko už juos knaisiotis po lenteles. Jie turi tarybos nariams ir visuomenei įrodinėt, kad tai geriausi sprendimai. O įtartonų sprendimų taryboj netvirtint. Kol neparuoš gerų. Ar pasiūlyt atsistatydint, jei nesugeba gerų pasiūlyt.

  Komentaras

  Skaitos, kaip dirbama viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Meras su savivaldybe pirmi sprendimus siūlo. O taryba su visuomene vertina. Tad visoje Lietuvoje patys pasidarę struktūrų ir švietimo pertvarkas, dirbama per es paramos projektus. Alytuj po saujele labui it regis su struktūrų palaikymu, po...nei pertvarkų daro, nei su projektais dirba. Net biudžetą, kad meras prieš gaires viešint, ir tą kaip iš pogrindio alytiškiams įperya. Kad vietoj to, kad pirma tarybos nariai prieš apkalbėtų, čia net tarybos nariai kaip po fakto. O visuomenės regis iš vis žmonėmis nelaiko? Kad prieš visuomenei paviešint ir siūlymų išklausyt. Į miesto biudžetą žiūri kaip uabe pasiskirsto link savų. O kitiems demokratiją vaizduot. Ko tarybos nariai pratyli, jei keli ikiteisminiai tyrimai per savivaldybę ir ne už makaronus, ką tai reiškia. Kodėl miesto vadovai nors laikinai nenusišalina? Gal kiti juos pakeitę sugebės atsakingiau dirbt. Rimtas pertvarkas ir darbą su es paramos projektais vykdyt. Nes dabar kaip ir dalies tarybos narių ignoruojami. Kol saujelė viršuj nesuvokdami ciniškėja. Juo lab visi mato, kad pas socdemus ir konservatorius net ryškių partijos lyderių nesimato. Meras turintys būt priekį po kolektyvine atsakomybe paskui arba komandiruotėse. Nėra lyderių, kurie net atsakomybę prisiimtų. Jau kiek per 9 mėnesius piketų, peticijų...Signalas visuomenė nepatenkinta. Atsakykit truktūros, lemiančios Alytaus valdymą per savivaldą. Juk tarybos išimtinė kompetencija valdosi patys. Dabar gaunas alytiškiai kaip nei šeimininkai savo miesto valdyme. Daug peticijų reiškia daug primetamų sprendimų ir įtartinų alyriškiams.

  Komentaras

  Kada tas nuteistas du kartus šmeižikas, tarybinių laikų statybininkas bus užblokuotas ? Jo durni komentarai ir gramatinės klaidos, nesugebėjimas sakinio suregzti jau visiems alergiją sukelia. Šitas nevykėlis apie švietimą dar samprotauja

  Komentaras

  Tai ne lenteles skelbt reikia,o tvarką daryt.Kodėl tų skaičių neanalizuojat ir tos korupcijos ar protegavimo neužbaigiat?Apmaudu,kad tik pasakom A ir laukiam,kas bus toliau.Tai dirbkit tėvams,vaikams,o ne partiniams ir vadovams.

  Komentaras

  Kas paneigs, kad tokia situacija per savivaldą, kad alytiškiai nėra patys šeimininkais bei per kelis ikiteisminius tyrimus gal reguliuoja kur nerinkti į valdžią? Nepraleidžiant sugebančių? Kad būt tie postuose, kuriais po saujele įmanoma manipuliuot? Nematykit rimčiau alytiškiai, bet į apačias erzinkites dėl kiekvieno cento išgyvent?

  Komentaras

  Tai ar Daugėla balsavo už sklypų ..po aerodromu, sporto mokyklos ir Likiškėlių mokyklų praradimą? Ar palaiko ir dabar nesamoningus valdančių siūlymus? Kur per tarybą mažai drystančių savo nuomones pasakyt. Kas tam Gunevičiui draudė dalyvau rinkimuose savarankiškai? Juo lab pajėgus save finansuot. Kaip ir dabar gali reikštis kaip plietis stodamas už miesto interesus įrodydamas, kad geriausi sugeba suvokt situaciją ir geriausius sprendimus viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui siūlyt. Kaip ir pratylėt matant, kaip per valdymą kol kas žemyn ir be šansų, čia jau netolerhotina. Nes bendra atsakomybė visai visuomenei, kad patys per savivaldą nesusitvarko. Kitur susitvarko, Alytaus mieste ne.

  Komentaras

  Kol tokie žmonės kaip Gunevičius neis į politiką tai Alytus ir bus dugne. O tas dugnas kiekvienais metais bus vis gilesnis. Susirinkę į tarybą tokie kaip Daugėla kur žiūri ką nu....ti. Kitirm numeta po kaulą ir dziausgiasi nesusiprateliai. Darba pasiulo kokiam partiniam bedarbiui ar panasiai. Alytų yra užvaldę tokie kur tik asmeninės naudos nori iš politikos ir melžia miestą

  Komentaras

  Egzaminas Alytaus miesto tarybos 27 tarybos nariams ir bendruomenei. Matos pirmą kart Alytaus miesto istorijoj aukščiaus valdžios postuz turintys nesugeba dirbt pagal mero kompetenciją Sugebėt pirmiemas analizuot ir priimt strategijas su aiškiai konkrečiais tikslais. Jei net socdemų atskiri, kurių dėka rinkimai prašturmuoti, kad silpniausias meras ir jo komanda iki šiol, trūko kantrybė ir jiems. Nes iki tol dar. vilties turėjo. Vėl taryba gali žmoniškai merui pasiūlyt. Jei virš 10 metų būnant taryboj nesigauna valdymo pradžiamokslio suvokt, reiškia nelemta. Ir jei meras atsistatydina, taryba gali laikinu meru rinkt bent kurį iš 27 tarybos narių. Kuris sugeba analizuot ir sprendimus siūlint aptariant su taryba ir visuomene. Sugeba dirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus. Vietoj 2 vicmerų ir patarėjų palikt po vieną. Kurie sugeba. Ir čia visi 27 tarybos nariai gali pasitikrint galimybes. Kuris stipriausias kaip politinis lyderis ir vadovas. Sugražint tikrą savivaldą į Alytų. Dirbt žmonėms ir jiems atsiskaityt.

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Visi kiti, apart tarybos, pavaldūs ir atskaitingi merui. Tad išreikalaukim. Kad pagal rimtą savivalą meras su savivaldybe dirbtų žmonėms. Ir atsiskaitytų tarybai ir bendruomenei. O ne atvirkščiai. Nes jie gauna gerus valdiškus atlyginimus. Valdininkai pagal kompetencija teikia merui visų sričių informaciją ir sprendimų projektus. Kur viską analizuoja meras ir parenka optimaliausius sprendimus. Teikia tarybai ir visuomenei svarstyt. Kuri vertina, siūlo .kur reikia koreguot. O meras atsako už informacijos ir sprendimų kokybę. Dabar visais klausimais nesimato pirma, kad meras siūlytų. Nei biudžeto formavimo, nei pertvarkų, nei darbo per es paramos projektų, nei kiek biudžeto paskolų ir kaip mažins. Gal virninteliai per Lietuvą, nėra rimto mero ir savivaldybės darbo bei atskaitingumo tarybai ir bendruomenei. Tik už juos bendruomenė turi siūlyt, o jie kaip princai po komandiruotes, atostogas..

  Komentaras

  Efektyviausiai valdomos mokyklos, kam jų reikia. Duskit iš bado. Po to pasakysim, kad pralaimėjote neatlaikiusios konkurencijos. Sakalėlis, Šaltiniai, Jotvingiai, tikrai? Miestui nereikia tokio lygio mokyklų? Valstybės mastu remiami tik pašalpiniai, Alytaus švietimo tinkle daugiausiai gauna kas?

  Komentaras

  Manau, kad ,,Už Alytų'' miesto sav. Tarybos nario pasiūlymas gana teisingas. Visoms mokykloms be jokio blato turėtų būti skiriamas vienodas finansavimas ir neturėtų būti jokių išimčių pagal lojalumą ar pažintis.Ačiū p. G.Daukšiui.Teisingai rašo : Turėtų būti ir kontrolė.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.