Aly­taus ko­le­gi­ja ig­no­ruo­ja mi­nis­te­ri­ją, šios krei­pi­ma­sis pa­sie­kė Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (36)
2020 Liepa 2
Danutė Remeikienė
Švietimo, mokslo ir sporto mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl Alytaus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti Danutę Remeikienę lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar, for­muo­jant ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nus ir šiems pri­imant spren­di­mus, ne­bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai bei vie­ša­sis in­te­re­sas. Mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo skir­ti Da­nu­tę Re­mei­kie­nę lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas, kreip­ta­si pa­aiš­ki­ni­mo dėl to­kio spren­di­mo, bet at­sa­ky­mo ne­gau­ta. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ga­vu­si mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mą, spręs, koks bus to­les­nis jo nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas.

Grį­žo po be­veik me­tus tru­ku­sio ne­dar­bin­gu­mo ir pra­dė­jo va­do­vau­ti lai­ki­nai

D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jai dvi po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sias ka­den­ci­jas va­do­va­vo nuo 2008-ųjų.

2018-ųjų pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ji vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ir kon­kur­są lai­mė­jo. Spren­di­mą dėl R.Re­mei­kie­nės tin­ka­mu­mo to­liau va­do­vau­ti ko­le­gi­jai pri­ėmė jos aka­de­mi­nė taryba, o ko­le­gi­jos ta­ry­ba nusprendė ją išrinkti direktore.

Ta­čiau ko­le­gi­jai va­do­vau­ti tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės su­truk­dė tuo­me­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nu­ro­džiu­si, kad pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.

Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl D.Re­mei­kie­nės iš­rin­ki­mo Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš eilės.

Nors ko­le­gi­ja iš­rin­ki­mą ban­dė mo­ty­vuo­ti, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai, ta­čiau Aly­taus apylinkės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė D.Re­mei­kie­nei ne­pa­lan­kų spren­di­mą.

Pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ji bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re.

To­kį spren­di­mą teis­mas pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mų tvar­ką bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad, net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus pri­va­lu lai­ky­tis.

Aly­taus ko­le­gi­ja vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, bet ir čia ne­pa­vy­ko lai­mė­ti. Pa­lik­ta ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teismo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mų iš­ren­kant D.Re­mei­kie­nę Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai penkerių metų ka­den­ci­jai iš ei­lės.

Ka­dan­gi to­kia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pri­ėmi­mo die­ną, D.Re­mei­kie­nė iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų tu­rė­jo bū­ti at­leis­ta per­nykš­tės ge­gu­žės vi­du­ry­je. Ta­čiau ji ne­dar­bin­gu­mą įgi­jo prieš pat Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties pri­ėmi­mą.

Ko­le­gi­ja šio teis­mo nu­tar­tį du kar­tus skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, bet abu kar­tus jos skun­dus at­si­sa­ky­ta pri­im­ti.

Po ne­dar­bin­gu­mo D.Re­mei­kie­nė į dar­bą grį­žo be­veik po me­tų – šie­me­tės ge­gu­žės pra­džio­je. Ta­da ir tu­rė­jo bū­ti įvyk­dy­tas teis­mo spren­di­mas at­leis­ti ją iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Ta­čiau ko­le­gi­jos ta­ry­bos, ku­rios pir­mi­nin­kas yra Vil­niu­je re­gist­ruo­tos, Aly­tu­je pa­da­li­nį tu­rin­čios in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spren­di­mais už­si­i­man­čios ben­dro­vės ATEA re­gio­ni­nių pro­jek­tų va­do­vas Al­gir­das Kli­ma­vi­čius, ko­vo pra­džio­je pri­im­tu nu­ta­ri­mu jai pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas, iki įvyks nau­jas di­rek­to­riaus kon­kur­sas.

D.Re­mei­kie­nė ko­le­gi­jo­je taip pat li­ko dirb­ti pu­se eta­to mar­ke­tin­go dės­ty­to­ja. Tad jai, kaip šio da­ly­ko dės­ty­to­jai, pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo

Į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą D.Re­mei­kie­nę skir­ti lai­ki­ną­ja šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­re su­re­a­ga­vo Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.

Jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius in­for­ma­vo, jog, kaip nu­ma­to Aly­taus ko­le­gi­jos sta­tu­tas, ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas jam ne­sant pa­pras­tai ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas aka­de­mi­nei veik­lai ar­ba pa­skir­tas aka­de­mi­nio pa­da­li­nio va­do­vas.

Nu­ro­dė, kad 2018-ai­siais Aly­taus ko­le­gi­jo­je at­lie­kant au­di­tą bu­vo ras­ta la­bai daug bu­vu­sios va­do­vės D.Re­mei­kie­nės dar­bo pa­žei­di­mų, o per­nai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pri­pa­ži­nu­si, kad D.Re­mei­kie­nė nau­do­jo­si pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei įstai­gos fi­nan­si­niais iš­tek­liais ne tar­ny­bos tiks­lams ir to­kiais veiks­mais pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­tymo nuo­sta­tas.

At­si­žvel­giant į šiuos fak­tus, taip pat ir į by­los dėl ne­tei­sė­to D.Re­mei­kie­nės pa­sky­ri­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš ei­lės nu­tar­tį, mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti ją lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas.

Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bą dėl to­kio spren­di­mo pa­aiš­ki­ni­mo, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

„Tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą“

Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je kreip­ta­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar, for­muo­jant Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nus ir šiems pri­imant spren­di­mus, ne­bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai bei vie­ša­sis in­te­re­sas.

Mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu gau­na daug skun­dų iš Aly­taus ko­le­gi­jos dar­buo­to­jų, aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų dėl su­si­klos­čiu­sios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos ko­le­gi­jo­je.

Skun­duo­se pra­ne­ša­ma apie ne­pa­lan­kią at­mo­sfe­rą stu­di­joms, moks­li­nei veik­lai ir dar­bui, su­pras­tė­ju­sią stu­di­jų ko­ky­bę, aka­de­mi­nės eti­kos prin­ci­pų ne­si­lai­ky­mą, in­for­ma­ci­jos sto­ką apie pri­im­tus spren­di­mus bei val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus ne­si­lai­kant įsta­ty­mų ir juos įgy­ven­di­nan­čių tei­sės ak­tų, ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus tarp lai­ki­nai di­rek­to­riaus funk­ci­jas at­lie­kan­čios D.Re­mei­kie­nės ir ki­tų as­me­nų, ku­rių veik­la sie­ja­ma su Aly­taus ko­le­gi­ja.

Taip pat skun­duo­se nu­ro­do­ma, kad ne­tei­sė­tai vy­ko da­bar­ti­nio ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, o ne­tei­sė­tai vei­kian­ti ši ta­ry­ba pri­imi­nė­jo spren­di­mus, ku­rie tu­rė­jo įta­kos vi­sai vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos veik­lai.

Ka­dan­gi ko­le­gi­jos ta­ry­ba su mi­nis­te­ri­ja ne­ben­dra­dar­biau­ja, į pra­šy­mus at­šauk­ti ne­tei­sė­tus spren­di­mus ne­re­a­guo­ja, dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos veiks­mų ir ki­tų mi­nė­tų ap­lin­ky­bių nu­spręs­ta kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

„Tu­ri­me už­tik­rin­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą ben­druo­me­nei, taip pat ir mums“, – sa­ko švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.

Kolegijos tarybos pirmi­ninko A.Klimavičiaus pasi­teiravus, kaip jis vertina ministerijos kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą ir jame išdėstytus argumentus, pareiškė: „Ten yra daug netikslumų, bet nenoriu komentuoti.“

Pa­vo­jus vyk­sian­čiam di­rek­to­riaus kon­kur­sui

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je per­da­vė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai.

Ši tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, koks bus to­les­nis nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas: ar mi­nis­te­ri­jos krei­pi­ma­sis bus nag­ri­nė­ja­mas pro­ku­ra­tū­ro­je, ar per­duo­da­mas nag­ri­nė­ti pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ne­at­mes­ti­na, kad tai pa­čiai Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai.

Jei bū­tų pri­pa­žin­tos ne­tei­sė­tai vyk­dy­tos ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, iš­ky­la pa­vo­jus vyk­sian­čiam nau­jam ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sui, nes jo va­do­vau­ja­ma ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­rek­to­riaus rin­ki­mų ir sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šą, ši ta­ry­ba pri­ims le­mia­mą spren­di­mą dėl nau­jai iš­rink­to di­rek­to­riaus.

Prieš tai ko­le­gi­jos aka­de­mi­nė ta­ry­ba, va­do­vau­ja­ma In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros lek­to­rės Da­nu­tės Ba­ra­vy­kie­nės, tu­ri pa­reikš­ti ofi­cia­lią nuo­mo­nę dėl pre­ten­den­tų į ko­le­gi­jos di­rek­to­rius.

Bir­že­lio 30-oji bu­vo pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus as­me­nims, ke­ti­nan­tiems da­ly­vau­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se. To­kį no­rą yra pa­reiš­kę du as­me­nys.

 

  Komentaras

  Labai šauniai gryžta taip nuo alytiškių kailių nuvynioti pinigai. Jei ši vos ne metas nedarbingume, reiškia rimti nervai. Ir dar kiek vaistams reikės. Ir ne jei vienai Alytuj. Iš foto kaip paklaikusiom akutėm. O taryboj tokios ne pas ją vieną. Yra žiauresnių atvejų...

  Komentaras

  Gėda, seniai šiai poniai reikėjo padėti tarybos nario mandatą. Gėdos nebėra. Jos dėka Alytaus kolegijai bus pabaiga. Galvokite miesto mere link ko visa tai eina. Jūs esate atsakingas taop pat, nes buvote pavaduotoju šios ponios Remeikienės.

  Komentaras

  Tokia panaši padėtis visose moesto valstybinėse ir savivaldybės institucijose. Tik kol kas ne visur tai prasiskverbia ir kitur dar užsislopina. Tas pats ir Alytaus teisėsaugoj. Nespės anksčiau savo įtartinų intrigų susitirt, suspės Vilnius už juos. Ir su jais. Didelis savivaldybės skolijimas per metus reiškia kol kas pridengia didelį miesto ekonominį nuosmukį. Kur po rinkimų atidavinėt savivaldybei trumpalaikes paskolas ir dar linksmiau likusiems taps. Sėkmės lepintis. Kaip ir ši jei mutais teisias už kolegijos lėšas, kiek galėjo atlyginimų išmokėt kolegijoj dorai dirbantiems. O čia po saujelė miesto likučius iš visur valo visiems iš panosės, ir tylėkit vergai nužemintieji. Emigruokit, kaip ir 10 n tūkstančių per paskutinius dešimtmečius. Gana. Tegu jie nešdinasi. Ar juos išvedžioja kam priklauso. Tik po ko Alytus turi šansų atsitiest ir atgimt iki rimto sėkmingo miesto vystymo.

  Komentaras

  Tikrai ziauri padetis kolegijoje, vykdoma šmeižto kampanija ir susidorojimas su nepaklusniaisiais, dosnus atsilyginimas paklusniems vergams. Oi prokuratūrai bus daug darbo...

  Komentaras

  Dirbu Kolegijoje daug metų, bet, kad būtų tokia žiauri padėtis, tokia niekšinga konkurencija del postų net mano sapnuose nebuvo numatyta. Kandidatės į direktoriaus poziciją mano nuomone labai eilinių gabumų, harizmos nerasta a nei. O Danutė Remeikienė turi visus lyderio bruožus. Tikiuosi Tiesa nugalės. Tik gaila organizacijoje dirbančių padorių dėstytojų,
  ir dar daugiau jaunų žmonių, kurie yra įpainioti į tokias amoralias pinkles.

  Komentaras

  Alytaus meras Cesiulis toj skandalingoj Remeikienės kolegijoj Remeikienės įsakymus vykdė ne vienus metus. Darbar mieste tą patį chaosą kelia kaip kolegijoj. Laikas atsistatydint Cesiuliui, kol Alytaus iš pamatų nesugriovė. Juonio pirmų metų darbų ataskaitos Taryba netvirtino. Laikas Juoniui, Šukevičienei, Klėgeriui atsistatydint ir užleist vietas tiem, kas sugeba dirbti, jie dabar užsiiminėja tik darbo imitacija, pasiiminėja pinigus už atsėdėtą laiką. Jiems Alytaus interesai iki lemputės, svarbu prie lovio išbūti

  Komentaras

  Parodykit Alytuj valstybinę ar savivaldybės instituciją, kur ne panašioj įtampos energijoj dirbančią? Pradedant nuo miesto tarybos, kur vieni prieš kitus interpeliacijom ir toliau rezga. Kaip vieni kitus pakišt ir pasinaudot.

  Komentaras

  Daugiau nei juokinga kai svarbios institucijos su tuo nieko nepadaro.Šita "valakita" tęsiasi jau ne vienerius metus. Suprantu, kad D.Remeikienę apsėdusi didybės manija, bet pati bendruomenė kaip tokią situaciją pakenčia - neįsivaizduoju, negi nėra ten mąstančių žmonių? Na, taip, yra...bet dauguma galvoja, kad tik man gerai, bet tas gerumas labai sąlyginis. Dirbti tokioj chaotiškoj, engiamoj aplinkoj gali tik tie, kurie tiesiog negalvoja...Pagarba, bent jau studentams kurie sujudo. Pagaliau AKS'oj tam potencijos atsirado tik gaila, kad to ilgokai reikėjo laukti... Šiaip norėtųsi, kad Alytaus miestas turėtų puikią, pažangią, šiuolaikišką aukštąją mokyklą, bet tam reikia visą dabartinę administraciją (ar bent jau didžiąją jos dalį) "išrauti", nes kitaip niekas nesikeis....

  Komentaras

  Visos Vilniaus institucijos nuo vsd Alytaus veikėjus per visus atvejus negailėdami ir pradubliuodami...be gailesčio su juos dangstančiais. Pagerinsit karmas ir dalies alytiškių dėkingumo sulauksit. Parodykit, kad Lietuva yra Lietuva. Kad ne visi joje skystakinkiai likę.

  Komentaras

  Pats gyvenimas sudeda, kad vietos klanų visos intrigos išnyra. Neišaiškins šie, išaiškins po rinkimų institucijose likę principūngi kolegos. O alytiškiai neuždileidžia..Nes žino, kad trauktis nėra kur. Tesiant tik blogėt.

  Komentaras

  Niekad Alytus iki tiek nenusiristų, jei teisėsauga operatyviai teiktų verdiktus dėl padangų gaisro, žemės sklypų..- ir kitų skandalų. Šiuo atveju pati prokuratūra pirmi gindami viešą interesą turėjo pastebėt. Dabar po nemažos dalies kolegijos eilinių nesitaikstymo su neteisybe ministerija kreipias. Nors teisėsaugininkų pilni kabinetai Vilniuj ir Alytuj. Neaišku kaip šiuo atveju elgsis? Nes kitais atvejais bliūkšta. Kaip neseniai eilinei alytiškei kreipiantis į teisėsaugą, kad Alytaus politikai turintys rodyt pavyzdį nedėvi kaukių karantino metu per tarybos posėdžius, teisėsauga tirt atsisakė. Išvedžiodami, kad nėra žalos nors kitus baudžia, savivaldybės patalpos kaip nevieša erdvė nors sprendimai priiminėjami, kad eiliniai politikų net skūst negali. Trumpiau kaip ir žmonėmis nelaiko, kaip Konstitucija leidžia skūst.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.