Aly­taus ko­le­gi­ja ig­no­ruo­ja mi­nis­te­ri­ją, šios krei­pi­ma­sis pa­sie­kė Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (36)
2020 Liepa 2
Danutė Remeikienė
Švietimo, mokslo ir sporto mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl Alytaus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti Danutę Remeikienę lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar, for­muo­jant ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nus ir šiems pri­imant spren­di­mus, ne­bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai bei vie­ša­sis in­te­re­sas. Mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo skir­ti Da­nu­tę Re­mei­kie­nę lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas, kreip­ta­si pa­aiš­ki­ni­mo dėl to­kio spren­di­mo, bet at­sa­ky­mo ne­gau­ta. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ga­vu­si mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mą, spręs, koks bus to­les­nis jo nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas.

Grį­žo po be­veik me­tus tru­ku­sio ne­dar­bin­gu­mo ir pra­dė­jo va­do­vau­ti lai­ki­nai

D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jai dvi po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sias ka­den­ci­jas va­do­va­vo nuo 2008-ųjų.

2018-ųjų pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ji vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ir kon­kur­są lai­mė­jo. Spren­di­mą dėl R.Re­mei­kie­nės tin­ka­mu­mo to­liau va­do­vau­ti ko­le­gi­jai pri­ėmė jos aka­de­mi­nė taryba, o ko­le­gi­jos ta­ry­ba nusprendė ją išrinkti direktore.

Ta­čiau ko­le­gi­jai va­do­vau­ti tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės su­truk­dė tuo­me­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nu­ro­džiu­si, kad pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.

Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl D.Re­mei­kie­nės iš­rin­ki­mo Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš eilės.

Nors ko­le­gi­ja iš­rin­ki­mą ban­dė mo­ty­vuo­ti, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai, ta­čiau Aly­taus apylinkės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė D.Re­mei­kie­nei ne­pa­lan­kų spren­di­mą.

Pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ji bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re.

To­kį spren­di­mą teis­mas pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mų tvar­ką bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad, net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus pri­va­lu lai­ky­tis.

Aly­taus ko­le­gi­ja vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, bet ir čia ne­pa­vy­ko lai­mė­ti. Pa­lik­ta ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teismo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mų iš­ren­kant D.Re­mei­kie­nę Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai penkerių metų ka­den­ci­jai iš ei­lės.

Ka­dan­gi to­kia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pri­ėmi­mo die­ną, D.Re­mei­kie­nė iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų tu­rė­jo bū­ti at­leis­ta per­nykš­tės ge­gu­žės vi­du­ry­je. Ta­čiau ji ne­dar­bin­gu­mą įgi­jo prieš pat Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties pri­ėmi­mą.

Ko­le­gi­ja šio teis­mo nu­tar­tį du kar­tus skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, bet abu kar­tus jos skun­dus at­si­sa­ky­ta pri­im­ti.

Po ne­dar­bin­gu­mo D.Re­mei­kie­nė į dar­bą grį­žo be­veik po me­tų – šie­me­tės ge­gu­žės pra­džio­je. Ta­da ir tu­rė­jo bū­ti įvyk­dy­tas teis­mo spren­di­mas at­leis­ti ją iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Ta­čiau ko­le­gi­jos ta­ry­bos, ku­rios pir­mi­nin­kas yra Vil­niu­je re­gist­ruo­tos, Aly­tu­je pa­da­li­nį tu­rin­čios in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spren­di­mais už­si­i­man­čios ben­dro­vės ATEA re­gio­ni­nių pro­jek­tų va­do­vas Al­gir­das Kli­ma­vi­čius, ko­vo pra­džio­je pri­im­tu nu­ta­ri­mu jai pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas, iki įvyks nau­jas di­rek­to­riaus kon­kur­sas.

D.Re­mei­kie­nė ko­le­gi­jo­je taip pat li­ko dirb­ti pu­se eta­to mar­ke­tin­go dės­ty­to­ja. Tad jai, kaip šio da­ly­ko dės­ty­to­jai, pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo

Į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą D.Re­mei­kie­nę skir­ti lai­ki­ną­ja šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­re su­re­a­ga­vo Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.

Jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius in­for­ma­vo, jog, kaip nu­ma­to Aly­taus ko­le­gi­jos sta­tu­tas, ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas jam ne­sant pa­pras­tai ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas aka­de­mi­nei veik­lai ar­ba pa­skir­tas aka­de­mi­nio pa­da­li­nio va­do­vas.

Nu­ro­dė, kad 2018-ai­siais Aly­taus ko­le­gi­jo­je at­lie­kant au­di­tą bu­vo ras­ta la­bai daug bu­vu­sios va­do­vės D.Re­mei­kie­nės dar­bo pa­žei­di­mų, o per­nai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pri­pa­ži­nu­si, kad D.Re­mei­kie­nė nau­do­jo­si pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei įstai­gos fi­nan­si­niais iš­tek­liais ne tar­ny­bos tiks­lams ir to­kiais veiks­mais pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­tymo nuo­sta­tas.

At­si­žvel­giant į šiuos fak­tus, taip pat ir į by­los dėl ne­tei­sė­to D.Re­mei­kie­nės pa­sky­ri­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš ei­lės nu­tar­tį, mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti ją lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas.

Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bą dėl to­kio spren­di­mo pa­aiš­ki­ni­mo, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

„Tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą“

Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je kreip­ta­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar, for­muo­jant Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nus ir šiems pri­imant spren­di­mus, ne­bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai bei vie­ša­sis in­te­re­sas.

Mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu gau­na daug skun­dų iš Aly­taus ko­le­gi­jos dar­buo­to­jų, aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų dėl su­si­klos­čiu­sios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos ko­le­gi­jo­je.

Skun­duo­se pra­ne­ša­ma apie ne­pa­lan­kią at­mo­sfe­rą stu­di­joms, moks­li­nei veik­lai ir dar­bui, su­pras­tė­ju­sią stu­di­jų ko­ky­bę, aka­de­mi­nės eti­kos prin­ci­pų ne­si­lai­ky­mą, in­for­ma­ci­jos sto­ką apie pri­im­tus spren­di­mus bei val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus ne­si­lai­kant įsta­ty­mų ir juos įgy­ven­di­nan­čių tei­sės ak­tų, ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus tarp lai­ki­nai di­rek­to­riaus funk­ci­jas at­lie­kan­čios D.Re­mei­kie­nės ir ki­tų as­me­nų, ku­rių veik­la sie­ja­ma su Aly­taus ko­le­gi­ja.

Taip pat skun­duo­se nu­ro­do­ma, kad ne­tei­sė­tai vy­ko da­bar­ti­nio ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, o ne­tei­sė­tai vei­kian­ti ši ta­ry­ba pri­imi­nė­jo spren­di­mus, ku­rie tu­rė­jo įta­kos vi­sai vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos veik­lai.

Ka­dan­gi ko­le­gi­jos ta­ry­ba su mi­nis­te­ri­ja ne­ben­dra­dar­biau­ja, į pra­šy­mus at­šauk­ti ne­tei­sė­tus spren­di­mus ne­re­a­guo­ja, dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos veiks­mų ir ki­tų mi­nė­tų ap­lin­ky­bių nu­spręs­ta kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

„Tu­ri­me už­tik­rin­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą ben­druo­me­nei, taip pat ir mums“, – sa­ko švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.

Kolegijos tarybos pirmi­ninko A.Klimavičiaus pasi­teiravus, kaip jis vertina ministerijos kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą ir jame išdėstytus argumentus, pareiškė: „Ten yra daug netikslumų, bet nenoriu komentuoti.“

Pa­vo­jus vyk­sian­čiam di­rek­to­riaus kon­kur­sui

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je per­da­vė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai.

Ši tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, koks bus to­les­nis nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas: ar mi­nis­te­ri­jos krei­pi­ma­sis bus nag­ri­nė­ja­mas pro­ku­ra­tū­ro­je, ar per­duo­da­mas nag­ri­nė­ti pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ne­at­mes­ti­na, kad tai pa­čiai Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai.

Jei bū­tų pri­pa­žin­tos ne­tei­sė­tai vyk­dy­tos ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, iš­ky­la pa­vo­jus vyk­sian­čiam nau­jam ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sui, nes jo va­do­vau­ja­ma ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­rek­to­riaus rin­ki­mų ir sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šą, ši ta­ry­ba pri­ims le­mia­mą spren­di­mą dėl nau­jai iš­rink­to di­rek­to­riaus.

Prieš tai ko­le­gi­jos aka­de­mi­nė ta­ry­ba, va­do­vau­ja­ma In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros lek­to­rės Da­nu­tės Ba­ra­vy­kie­nės, tu­ri pa­reikš­ti ofi­cia­lią nuo­mo­nę dėl pre­ten­den­tų į ko­le­gi­jos di­rek­to­rius.

Bir­že­lio 30-oji bu­vo pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus as­me­nims, ke­ti­nan­tiems da­ly­vau­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se. To­kį no­rą yra pa­reiš­kę du as­me­nys.

 

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Likusios Alytaus valstybinės ir savivaldybės įstaigos, kaip ir kolegijos pavyzdžiu, nesitaikstykit su vietos persipynusių klanų intrigom. Nes į gerą neatves ir reikės vaduotis, jei norėsit išgyvent. Nes Alytus be šių stagnacinių klanų gali ir gerai vystytis. Reikia apsivalyt nuo jų per visus lygius. Kitų išeičių išgyvent Alytus neturi. Ar jų intrigos ir miestui be šansų, ar miestas valos nuo jų ir stoja į sėkmingą vystymą. Neslėpsim, per tarybą šiandien vinis reikalai dėl biojėgainės. Jie lemia...Ten užkuliusį jie vieni kitus stipriai paėmę.

  Komentaras

  laikas tau ir tavo kitiem cirkininkam susirink manatkes ir atsistatydint, nes tokio cirko ir tokio dugno niekada iki dabar nebuvo. Čia apie Cesiulius, Jarušus, Čečetas, Klėgerius, Jučius, Torpedas ir kitus cirkininkus. Laikas pas gydytojus tokiem

  Komentaras

  Labai įdomi dalies Alytuj per savivaldą ciniškas požiūris. Kad per metus praskolintas biudžetas 6 milijonai imituojant reformas, kaip. Gretima Alytaus rajono ir kitos savivaldybės sugeba nesiskolijusios išsilaikyt. Padarę reformas stengias į ateitį paskolų nwdidint. Nes žino, bus sunku atiduot. Reiškia ir kolegijoj, jei ši bylinėjantis išnaudojo nemažai lėšų, reiškia kolegijai mažiau liko atlyginimams ir panašiai. Ir aišku po rinkimų visiems vietos ten neužteks. Kaip ir savivaldybės sistemoj kur po kelių mėnesių gražint 5 milijonus eurus trumpalaikių paskolų nuo viso miesto kailių, čia tai nepateisinama. Kad saujelė prataško ant perteklinių etatų išpūstų atlyginimų, atostoginių, reformų iš 29 narių išsidirbinėjimus...Trumpiau ką rinkos - tuo ir lepinasi.

  Komentaras

  Kad Alytuj po politika mano, kad per teisėsaugą nusislopinus žemės sklypų ar padangų gaisro bei kitas situacijas gali išsidirbinėt, naiviai klysta. Nes po rinkimų eis kaip iš pypkės. Nesuskubs vietiniai, Vilniaus jsu išsiaiškinę. Tik bangos reikia. Kurios jau kyla. Pertvarkos vsd, policijos departamente...Kolegos dėl vietos po saule prasnaust nesiruošia kur kiti prasnaudžia. Visur aštrėjanti konkurencija. O ir Alytuj užkuliusinė pusė žiaurėja.

  Komentaras

  Virš po metų ne koks vaizdelis iš 27 tarybos narių. Nėra net ko išskirt ir norint pagirt už rimtą darbą žmonėms. O kiek reklaminas tik intrigos ir nesibaigiantys erzelynai. Ir kitaip nenusimato. Vienok ir alytiškių kantrybė senka. Nėra ta masė, kurią kaip nori politikai kvailina.

  Komentaras

  Tai jus nusimeskit kaukes, bet tikriausiai geda jums... Ko neivardinat ale 'kaltu'? Zinot, kad reiktu atsakyt uz šmeižtą. Tik pasislepe juodinti galit... Kazin kiek ilgai, gal vistik Tiesa ir jus pasieks. Kiek galit is padoriu zmoniu ir ministerijos tyciotis?

  Komentaras

  Tik neseniai prieš virš pusmečio pati kolegija savo vadove rinkos į miesto tarybą. Kiti vargu? Dabar kas dedas iš kolegijos pusės gan rimti gausūs skundai ir gilesniuose reikaluose. Ne tik su šia. Viena valdiška įstaiga bunda. Kunkuliuoja. Kitose panašiai, bet daugiau mažiau ir įtampos. Net ir per teisėsaugos institucijas. Kur retų atvejų pasekmės net į viešą vietinę žiniasklaidą prasiskverbia. Miesto taryboj atvirai viešom interpeliacijom pasimėtė ir momente patys pervargo. Bet vėl kils...

  Komentaras

  Nusimeskite savo kaukias nuo nudelbtų savo akių nerimstančios INGOS,nes išaus diena kai teks gailėtis dėl savo elgesio juodinant kolegijos vadovą,įtraukiant į negarbingą žaidimą jaunus lektorius,studentų atstovybės narius.JŪS

  Komentaras

  Kad alytiškiai nesigadintų dar labiau karmų už savo rinktų fiasko, nueikite į tarybos posėdį. Ten atsipalaiduokit ir pajuskit savo rinktų tarybos narių psichines būsenas. Daugiau 10 minučių būt tam tinkamai psicholgiškai nepasiruošus nebūkit. Ir tai išėję įkvėpkit ir iškvėpkit visas posėdžio emocijas sukaupę. Nes nepadarę ligų gausit.

  Komentaras

  Gamtos dėsniai negailestingi. Kaip neatsakingai rinkos tarybą, taip atgal gryžta. Taryboj vieni prieš kitus interpeliacijom ir intrigom, kas ką pakiš pasinaudodami. Taip per jų atstovaujamus kolektyvus ir į apačias...per rinkėjus ir kitur kur pasiekia. Čia tik apšilimas prieš po rinkimų. Institucijos šlifuojas ruošiantis.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.