Me­ras apie LEZ: „1 tūks­tan­tis 200 žmo­nių kas­met iš­va­žiuo­ja, tu­ri­me gal­vo­ti, ka­da, jei ne da­bar?”

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (13)
2019 Liepa 4
nuotrauka
Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius (dešinėje) su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu ir administracijos direktoriumi Rolandu Juoniu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis, vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vas Ai­va­ras Ka­ti­nas bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Vai­nys. Pa­grin­di­nis šios vieš­na­gės tiks­las – ap­tar­ti in­ves­ta­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je ga­li­my­bes. LEZ stei­gi­mo šio­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je ima­ma­si vos ne štur­mu, nes no­ri­ma kuo sku­biau pa­ten­kin­ti in­ves­tuo­to­jų, ieš­kan­čių di­de­lių že­mės skly­pų, po­rei­kius, o aly­tiš­kiams kiek įma­no­ma grei­čiau su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų.

„Aly­taus in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas – di­de­lė pro­ble­ma“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta LEZ ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui. O jau šį pir­ma­die­nį mies­to me­ro N.Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai ir at­sto­vai, nuo ku­rių pri­klau­so LEZ plėt­ra ša­ly­je ir jų pa­siū­la in­ves­tuo­to­jams.

Tai eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras M.Skuo­dis, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vas A.Ka­ti­nas bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vai­nys.

„LEZ Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, čia tu­rė­tų at­si­ras­ti LEZ. Ti­kiu, kad tai pa­virs re­a­ly­be, nes Aly­taus in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas – di­de­lė pro­ble­ma. Kur ši zo­na tu­ri at­si­ras­ti, tai sa­vi­val­dy­bės ap­si­spren­di­mas. Pa­lai­kau idė­ją ją kur­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, nes čia įreng­ta da­lis in­fra­struk­tū­ros, nė­ra pri­va­čių skly­pų, kai ki­tur tam siū­lo­mos te­ri­to­ri­jos su pri­va­čiais skly­pais. Ir mi­nis­te­ri­ja, ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­rem­tų sa­vi­val­dy­bės no­rą čia kur­ti LEZ. Su­pran­tu, ta­da rei­kia ir pra­pla­tin­to ke­lio su Kau­nu. Džiau­giuo­si, kad me­ras tu­ri vi­zi­ją dėl LEZ, jog po ket­ve­rių me­tų ma­ty­tų au­gan­tį mies­tą“, – kal­bė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Mi­nist­ro tei­gi­mu, į ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ros pa­ruo­ši­mą LEZ reik­tų in­ves­tuo­ti apie 10 mln. eu­rų.

Kaip vie­na iš bū­ti­ny­bių tvar­kant in­fra­struk­tū­rą pa­mi­nė­ta bū­ti­ny­bė įreng­ti rei­kia­mo ga­lin­gu­mo elek­tros įva­dus. In­fra­struk­tū­rai dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je tvar­ky­ti ti­ki­ma­si pa­ra­mos iš eu­ro­pi­nių fon­dų, taip pat pa­gal­bos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

V.Sin­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, į Aly­taus LEZ ga­li­ma bū­tų pri­trauk­ti iki 600 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti 2,5 tūkst. dar­bo vie­tų: „Tad kas svar­biau: in­ves­ti­ci­jos ar fan­ta­zi­jos su ro­ži­niais skai­čiais?“

Ka­dan­gi pa­gal įsta­ty­mus in­ves­tuo­to­jams LEZ yra di­de­lės pel­no ir ki­tų mo­kes­čių leng­va­tos, o jiems šio­je zo­no­je ae­ro­dro­me bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti di­de­lių skly­pų, me­ro tvir­ti­ni­mu, mies­tas su ma­žiau­sio­mis są­nau­do­mis tu­rė­tų mak­si­ma­lią nau­dą.

 

„Pen­kios dar­bo vie­tos LEZ pa­pil­do­mai su­ku­ria dar aš­tuo­nias“

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 7 LEZ: Kau­no, Klai­pė­dos, Kė­dai­nių, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės ir Ak­me­nės. „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vo A.Ka­ti­no tei­gi­mu, jo­se trūks­ta di­de­lių skly­pų su iš­plė­to­ta in­fra­struk­tū­ra.

Pa­sak eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­ro M.Skuo­džio, pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­tin­ka­ma su in­ves­tuo­to­jais, ku­rie ieš­ko 15–30 ir net 60 hek­ta­rų že­mės skly­pų, į to­kio dy­džio skly­pus tu­rė­tų orien­tuo­tis sa­vi­val­dy­bės.

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pri­si­pa­ži­no ne­ma­tan­tys ga­li­my­bės kur­ti LEZ Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nes tam nu­ma­to­ma pri­va­čių skly­pų te­ri­to­ri­ja, ku­riuos tek­tų iš­pirk­ti, taip pat la­bai bran­giai kai­nuo­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­mas to­kio­je te­ri­to­ri­jo­je.

O LEZ įkū­rus Aly­tu­je, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, pa­di­dė­tų mies­to in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas.

M.Skuo­dis pa­tei­kė kon­kre­čius skai­čius dėl LEZ veik­los: „Yra at­lik­ta stu­di­ja ir da­bar jau ma­ty­ti, kad vie­nas jo­je in­ves­tuo­tas eu­ras grą­ži­na du eu­rus, o at­ei­ty­je tu­rė­tų grą­žin­ti še­šis. Pen­kios dar­bo vie­tos LEZ pa­pil­do­mai su­ku­ria dar aš­tuo­nias. Jo­se dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai 9 pro­cen­tais di­des­ni nei Lie­tu­vos vi­dur­kis.“

N.Ce­siu­lis pa­ste­bė­jo, kad Aly­tu­je pra­dė­jus veik­ti LEZ, yra ti­ki­my­bė, jog at­pig­tų van­duo, nes dėl jo­je įsi­kū­ru­sių įmo­nių pa­di­dė­tų su­nau­do­ji­mas, at­si­ras­tų di­des­nis po­rei­kis vie­šų­jų pa­slau­gų, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų, dar­že­lių, mies­to trans­por­to, taip pat mai­ti­ni­mo įstai­gų: „Ar ga­li­ma ly­gin­ti 2 tūks­tan­čius 500 at­si­ra­sian­čių nau­jų dar­bo vie­tų su ke­liais lėk­tu­vė­liais, per mė­ne­sį nu­si­lei­džian­čiais mū­sų ae­ro­dro­me? 1 tūks­tan­tis 200 žmo­nių kas­met iš­va­žiuo­ja iš mies­to, tu­ri­me gal­vo­ti, ka­da, jei ne da­bar? Mums la­bai ak­tu­a­lu pra­pla­tin­tas ke­lias iš Aly­taus į Kau­ną. Taip pat la­bai svar­bu mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­tos in­ves­ti­ci­jos į ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją – 10 mi­li­jo­nų eu­rų. Ae­ro­dro­mas daug me­tų tu­rė­jo pro­gą jį įveik­lin­ti, ta­čiau to ne­pa­da­ry­ta.“

 

Ga­li už­truk­ti iki pus­an­trų me­tų

Kaip sa­kė eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras, pri­ima­mi spren­di­mai dėl LEZ stei­gi­mo Aly­tu­je ir in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mas ga­li už­truk­ti iki pus­an­trų me­tų. Ta­čiau bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams ši te­ri­to­ri­ja jau ga­li bū­ti siū­lo­ma ir anks­čiau.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, LEZ ga­li val­dy­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau jai su­teik­ta tei­sė vie­šo­jo kon­kur­so bū­du pa­rink­ti šios zo­nos ope­ra­to­rių, ku­ris, eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­ro tvir­ti­ni­mu, įsi­pa­rei­go­ja in­ves­tuo­ti į te­ri­to­ri­ją. Me­ras pa­mi­nė­jo, kad bū­si­mam LEZ pla­nuo­ja­mas ope­ra­to­rius.

Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, Aly­taus pra­mo­nės par­ko veik­los pra­džio­je, bu­vo svars­to­mi siū­ly­mai čia steig­ti LEZ, ta­čiau vie­ti­niai ver­sli­nin­kai tam ne­pri­ta­rė bai­min­da­mie­si operatoriaus ima­mų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čių.

Da­bar šia­me par­ke, už­iman­čia­me 63 hek­ta­rus, in­ves­tuo­to­jams iš­nuo­mo­ta dau­giau nei pu­sė plo­to. Ten šiuo me­tu bū­si­mų įmo­nių sta­ty­to­jams ga­li­ma su­teik­ti tik po ke­lis hek­ta­rus už­iman­čius skly­pus.

Šį pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ti­ki­me su Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos bei „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vais ir po to su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Pra­mo­nės par­ko ne­pa­ver­ti­mas LEZ įvar­dy­ta kaip klai­da, nes iš to mies­tas dėl leng­va­ti­nių mo­kes­čių bū­tų tu­rė­jęs kur kas di­des­nę nau­dą.

 

Ae­ro­dro­mas ne­iš­ski­ria­mas kaip pri­ori­te­tas

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vai­nys tei­gė, kad pa­reng­to­je ša­lies ae­ro­dro­mų kon­cep­ci­jo­je ar­ba pro­jek­te Aly­taus ae­ro­dro­mas ne­iš­ski­ria­mas kaip pri­ori­te­tas, ta­čiau dėl to dar tu­rės ap­si­spręs­ti Vy­riau­sy­bė. Va­di­na­si, re­a­lu, kad jo te­ri­to­ri­ją bus siū­lo­ma per­im­ti sa­vi­val­dy­bei.

Kol kas tarp ae­ro­dro­mą val­dan­čios aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bo ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyks­ta teis­mi­niai gin­čai dėl ae­ro­klu­bui pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su­teik­to ae­ro­dro­mo skly­po.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas pri­ėmė ae­ro­klu­bui pa­lan­kų spren­di­mą – že­mė­tvarkininkų vie­na­ša­liš­ką įsa­ky­mą nu­trauk­ti vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no.

Že­mė­tvarkininkai pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. Va­do­vau­jan­tis pa­nau­dos su­tar­ti­mi, Aly­taus ae­ro­klu­bui dau­giau nei 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo skly­pas 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je per­duo­tas ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 68 me­tus.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ae­ro­dro­mo že­mės skly­po pa­nau­dos su­tar­tį nu­trau­kė pa­si­bai­gus sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­čiai su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, o šis teis­me ne­pri­eš­ta­ra­vo ae­ro­klu­bo rei­ka­la­vi­mui pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą dėl že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo. Taip pat de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų su­sig­rą­žin­ti iš ae­ro­klu­bo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­tus nau­do­ti pa­sta­tus.

Šiuo me­tu vyks­ta mi­nė­to de­par­ta­men­to lik­vi­da­vi­mas, tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta iki spa­lio 1-osios. Jo funk­ci­jas pe­ri­ma Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Tad pas­ta­ro­ji ga­li im­tis ini­cia­ty­vos nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo pa­sta­tų pa­nau­dos su­tar­tį, ta­da at­si­ver­tų tie­sus ke­lias ir že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mui.

  Komentaras

  Už Alytaus miesto nykimą iki šiol, kur kiti ir per paskutinius mėnesius sėkmingai vystosi, tenka aukščiausiai miesto valdžiai. Tai pačių rinktai Alytaus m. tarybai už atitinkamus laikotarpius. Kas nepadaryta ir iki šiol nedaroma. Reiškia Alytaus m. taryboje visi 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras-tarybos narys įeina, tik jie ATSAKINGI pagal įstatymus už kas vyksta per savivaldą. Tik jie pagal tarybos išimtinę kompetenciją priima strateginius plėtros sprendimus. Lemiančius Alytaus vystymo kokybę. Tad už tai, kad dar nuo anų kadencijų iki šiol neužpildytas Alytaus pramonės parkas ir nepraplėstas į rajono pusę bei neišnaudoti pramoninių zonų likučiai, kad neišvystytas aerodromas - jie ir atsakingi. Kaip ir iki šiol jei savivaldybei priklausanti įmonė dzūkijos vandenys pasikelia šalto vandens kainas per kainų komisiją, kaip taryba prieš buvo, ir meras su taryba neturi ką paaiškint alytiškiams tai klausimas? Kam valdžia tokia reikalinga? kad sau atlyginimus per perteklinius postus ir tarybos nariams išmokas pasikeltų? Ar ne per brangi tokia valdžia? Kodėl kitur sugeba suefektyvint savivaldos lėšų srautus taip, kad žmonių daugėja reiškia gerėja sąlygos išgyvent, o Alytuj kaip nesustabdoma stagnacija ir erzelynė vietoj rimtos savivaldos. Šiaip netikėjau, kad ir šie valdžioje gan negeranoriški. Tik kalba, kalba ..ir nei piršto situacijai gerinti.

  Komentaras

  Lietuvos realybė tokia. Vyriausybių kaitos reiškia šie ministrų postuose negali užtikrint kas po pusmečio bus. Po 2020 mažėja ES parama Lietuvai ir kas sugebėjo per ES paramos projektus iššokt, tie konkurencingi. Plius apie ką nekalba, prasidės didelių valstybės paskolų gražinimas dalim. Sumos dideles ir iš centrinio biudžeto finansavimai ženkliai mažės. Todėl visos rimtesnės savivaldybės spaudžia per ES paramos ir per paskutinius mėnesius kiek gali. Ten dabar, vasaros vidurį kaip statyboms palankiausias metas, projektų bumas. Alytuj neišnaudota paskutiniai mėnesiai, kaip ir ana kadencija. Vasara ir rimtų projektų per savivaldą nevyksta - tik Alytuj per Lietuvą taip sau sugeba leist. Todėl meras, kuriam suplaukia informacija ir turi raidos analizę teikt, jis n kartą akcentuoja. Negali Alytus leist didelio gyventojų mažėjimo, kaip kitur sustabdę ir didėjimą pasiekę. Vienok rimtų priemonių gerint jis, kaip ir kiti tarybos nariai, pateikt nesugeba. Ir nelabai jiems ir rūpi. Juolab buvo galima ir Alytuj susėst ir rimtas priemones susidėliot ir vykdyt. Bet? Nes būtent 27 tarybos nariai pagal išimtinę tarybos kompetenciją atsakingi už miesto vystymo strategavimą. Kad per paskutinius mėnesius nėra rimtų savivaldos veiklos optimizavimo ir efektyvinimo priemonių. Kur buvo jau galima daug ką padaryt ir kiti padarė. Tad dėl LEZ, čia dar n metų į priekį ir..esmėj be šansų. Dabartinių Alytaus blogėjančios padėties problemų nesprendžia. Kaip ir kiti projektai Alytuj bus po metų ar daugiau -kas jiem sir iš kur finansuos? Sėdėjo 10n metų nesistengdami ir mano, kad kiti už juos darys? Juolab per kelis mėnesius valdžia galėjo nuvykt į perpildytą Kauno LEZ ir pakalbėt su investuotojais. Kad dalį investicijų permestų į pustuščio Alytaus pramonės parko likučius. Užtikrinus jiems geras investavimo sąlygas. Bet tik aukštais lozungais kalba ir realiai kas įmanoma padaryt nepadaro... Vaizdas vis kaip ieško naivesnių už save...

  Komentaras

  Lyginant su apie 30 proc. šalies savivaldybių, kur ir per kelis paskutinius mėnesius užvedę sėkmingo vystymo iniciatyvas per es paramos projektus ir efektyvinę savivaldybių veiklas, Alytus tragiški ir be šansų. Praradę 2 paskutinius mėnesius kaip ir buvusią kadenciją.... Visi projektai į priekį gal bus po metų ar kitų.... Dėl lez - čia kadencijos neužteks ir vargu? Per kelis mėnesius net kas buvo įmanoma padaryt dėl savivaldybės veiklos optimizavimo nepadaryta... Plaukia blogindami situaciją ir lozungų lygį imituodami. Todėl įpusėjus vasarai, kai kitur vykdomi realūs projektai, Alytuj niekas rimčiau nevyksta. Tik per kiekvieną situaciją emocijas didinasi. Erzinasi. Čia mirštančio miesto požymiai.

  Komentaras

  Labai jau aiškiai matosi interesas prastumt LEZ projekto tvirtinimui kuo greičiau (tie teismų procesai, kad jį kur peklon). Kodėl taip greitai? Nes tokiam projektui reikia laiko, o laiko gali neužtekt šiai kadencijai, todėl tasai, visų trokštamas riebus pyrago gabalas gali atitekti kitai kadencijai, todėl laiko visiškai nėra, reikia staigiai veikt. Kas pirmesnis, tas gudresnis...
  Aišku visose, tokio projekto stadijose bus galima ,,dalintis": darbais, parašais, finansavimu, medžiagom ir visu tuo, kas turi vertę...
  Galimai didžiulė melagystė, kad LEZ'e dirbantys gaus 9proc didesnę algą (norėtųsi gerb. Mero viešo pažado), nei Lietuvos vidurkis, visiškas absurdas. Nebent einamojo laiko vidurkis po 15 ar 20 metų, sutinku... Pagal paskutinius duomenis vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra ~1262 EUR, sakykim imam senesnius duomenis, tai yra ~970 eur ir plius 9proc, ką žada specialistai ir gerb. Meras pirmose gretose.
  Iš kur ištraukta šita informacija? Koks vidutinis alytiškio atlyginimas 720 EUR? Ar yra tikinčių, kad atsiradus LEZ'ui, taip drastiškai pakils atlyginimai ten dirbantiems, o visam Alytuj dirbantiems liks tie patys pinigėliai? Ar LEZ užduos konkurencinį toną kelt algas miesto lygmeny? Taip nebus!
  Ar yra atlikta bent kokia studija ko mums reikia, kaip turėtų viskas vykt ir aplamai viskas apie tą projektą? Kaip bus tenkinami aeroklubo ir visų, kas su tuo susiję, interesai? Čia turėtų išryškėt gerb. Mero garbingi derybiniai sugebėjimai.

  Komentaras

  Atsikvošėkit mere. Ne tam jus rinkom, kad miestą bjaurotumet. Ar jum dar neužtenka prekybcentrių gyvenamuosiuose rajonuose? Baikit šokt pagal vargoverslininkų dūdelę, kuriem moralė ne šio pasaulio dimensija. Pažiurėkit kuo paverstas pramonės rajonas, šiukšlynai, šabakštynai ir gruvėsiai. Kas vietoje mėsos kombinato, medvilnės kombinato, betono mazgo.... bomžynas. Tegul atvažiuoja tie investuotojai, perka sklypus, renovuoja pastatus, ar stato naujus, welsome! O alytaus aerodromas yra istorinis turintis strateginę reikšmę, į jį reikia tik įdėt darbo, kad atgaivint, kad pilnai veiktų pagal paskirtį, tada ir investicijos atsipirks. Paimkit Pociūnus, Kyviškes ar kitų miestų veikiančius aeroklubus, pažiurėkit kiek jie svečių pritraukia per įvairius renginius. Kodel to Alytuje nepadarius?

  Komentaras

  Mere, tai kodėl balsavote prieš LEZ statuso suteikimą Alytaus pramonės parkui 2011 m, kai jums tai siūlė Vyriausybė ??? Buvote vieninteliai lūzeriai Lietuvoje iš 6 miestų, nubalsavę prieš LEZ statusą. Šiandien būtume tikrai įsivažiave. O dabar jau šaukštai po pietų, pilna Lietuva tų lezų, kurie įkurti su protu parinktom vietom, su galimybe plėstis ir aišku ne mieste

  Komentaras

  Kodėl visur per Lietuvą įrengti LEZ ar pramonės parkai perpildyti dūzgia? Tik Alytuj kaip užburta - pustuščia ir kaip pasipriešinimai? Bent kokia iniciatyva net iš tarybos lygio eit į priekį iš kart pasipriešinimai, slopinimai...? Įdomiausia, kad per tarybą siūlytų ir rimtesnių alternatyvų eit į priekį nėra. Apart tik velt, erzintis... Štai čia po saujele savęs negaili. Iki paskutinio kol gali..

  Komentaras

  Kaune ir per paskutinius kelis mėnesius užvesta per ES paramos projektus. Net kaip perteklius per projektus. Gyventojai pradeda skųstis, visur perkasta. daug kur susidaro transporto kamščiai. Valdininkams didėja darbo krūviai ir atsakomybė. Kauno LEZ 100 ha plečiasi... Už tai Kaune ekonomika kaip ant mielių auga. Uždarbiai daug didesni nei Alytuj. Alytuje tragiška. Įpusėja vasara ir per savivaldą miesto energijos nesimato. Rimtų projektų nėra. Savivaldybės sistema lūkuriuoja.. Praleisdami brangų laiką. nes iki 2020 metų kaip mažės ES parama liko ..nedaug. Vienas šansas per LEZ vietoj jau rimtai seniai neveikiančio aerodromo 100 ha plėtotis. Ir paraleliai dirbt per pramonės parko plėtimą jungiantis su Alytaus rajono teritorijom. Aišku apmaudu saujelei vietinių. Kur po aerodromo 100 ha jei į detalius planus įdėjo pinigų ir teisminiai procesai..? Reiškia tikėjosi..? Nors aerodromo žemė visada priklausė valstybei ar jos institucijoms ir tai reikia įvertint. Dabar per LEZ valstybė ar savivaldybė per savo projektus 100 ha naudos... Trumpiau kitų šansų ir nėra Alytui bandyt ir atsitiest. Nes kur gamybinių pastatų likučius dalim išsipirkę vietiniai ir.. - čia kol tokius sklypus paruoš tai 10n mečiai užtruks. O laiko laukt nėra. Nes ir taip ana kadencija pradelsta, ir šios pradžia kol kas tik emocijos...

  Komentaras

  Kaip gali ministras nurodinėti kur steigti LEZ ? Tai nonsensas ! Tuo labiau kai dar prideda, kad jei steigsit LEZ, tai turėsit kelią į Kauną. Čia jau prasmirdo šantažu. Vyriausybė turi rūpintis ne konkrečia LEZ vieta. Tai yra tik savivaldos reikalas, tik mūsų visų alytiškių reikalas. Tokie ministro pasisakymai, toks miesto mero skubėjimas, kai iš vakaro į tarybos dienotvarkę greituoju būdu įrašomas papildomas LEZ klausimas, tik dar aiškiau parodė alytiškiams, kad yra fasadinė LEZ pusė, yra ir slapta užkulisinė pusė

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.