Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Alytaus fi­lia­las – vėl be di­rek­to­riaus (75)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Laumytė
Deimantė Lau­my­tė tvir­ti­no, kad va­do­vau­ti fi­lia­lui at­si­sa­ko dėl as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­no­rin­ti vie­šin­ti.
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei Dei­man­tei Lau­my­tei. Ji šias pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su rū­mų va­do­vais.

Vil­nie­tė D.Lau­my­tė Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lui va­do­va­vo nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios.

Ji šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti lai­mė­ju­si rū­mų or­ga­ni­zuo­tą at­ran­ką, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 20 kan­di­da­tų.

Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gos bu­vo li­ku­sios lais­vos nuo per­nykš­čio rug­sė­jo vi­du­rio, kai jas pa­li­ko be­veik dve­jus me­tus fi­lia­lui va­do­va­vu­si Li­na So­su­no­vi­čie­nė.

Va­kar D.Lau­my­tei, kaip mi­nė­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rei, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na.

Rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­man­tas Da­ni­le­vi­čius sa­kė, kad di­rek­to­rė iš dar­bo iš­ėjo ša­lių su­si­ta­ri­mu. Pa­klaus­tas, ar jai tu­rė­ta prie­kaiš­tų dėl dar­bo iš rū­mų va­do­vy­bės pu­sės, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­reiš­kė to ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti.

A.Da­ni­le­vi­čius va­kar dar ne­no­rė­jo kal­bė­ti ir apie tai, kaip bus ieš­ko­ma nau­jo Aly­taus fi­lia­lo va­do­vo, gal­būt vėl bus or­ga­ni­zuo­ja­ma at­ran­ka.

D.Lau­my­tė tvir­ti­no, kad va­do­vau­ti fi­lia­lui at­si­sa­ko dėl as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­no­rin­ti vie­šin­ti. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai