Rai­mun­das Mar­kaus­kas to­liau va­do­vaus Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riui (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Raimundas Markauskas
Rai­mun­das Mar­kaus­kas: „Da­bar mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – ak­ty­viai ruoš­tis sa­vi­val­dos rin­ki­mams, ku­rie vyks 2023-ių­jų ko­vą.“ danielius.net nuotr.
Lap­kri­čio 5-ąją vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me jo pir­mi­nin­ku nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai per­rink­tas Rai­mun­das Mar­kaus­kas.

Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­rius tu­ri apie 160 na­rių. Du jo at­sto­vai – R.Mar­kaus­kas ir Vy­tau­tas Mi­ke­lio­nis yra šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

Lap­kri­čio 5-ąją vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai, kaip nu­ma­ty­ta par­ti­jos sta­tu­te, sky­riaus pir­mi­nin­ku per­rink­tas R.Mar­kaus­kas. Jis šiam sky­riui va­do­vau­ja nuo 2015 me­tų.

Nuo šiol sky­riaus pir­mi­nin­kas tu­rės ne­be tris, o vie­ną pa­va­duo­to­ją, juo bus V.Mi­ke­lio­nis.

Su­ma­ži­nus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čių, pa­di­din­ta sky­riaus ta­ry­ba, ku­rio­je dirbs 19 žmo­nių vie­toj 15.

„Da­bar mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – ak­ty­viai ruoš­tis sa­vi­val­dos rin­ki­mams, ku­rie vyks 2023-ių­jų ko­vą. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je siek­si­me iš­ko­vo­ti nuo tri­jų iki pen­kių man­da­tų. Taip pat ak­ty­viai ieš­ko­si­me kan­di­da­to į ra­jo­no me­rus tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se, kad su­da­ry­tu­me kon­ku­ren­ci­ją da­bar­ti­niam me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui“, – sa­kė Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dir­ban­tis R.Mar­kaus­kas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai