Val­džia pa­kei­tė nuo­mo­nę: buvusioms di­rek­to­rėms – tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (26)
2019 Rugsėjis 19
Gita Špu­cie­nė
Gita Špu­cie­nė (kairėje), pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. Daivos Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.  
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro vi­suo­ti­niuo­se da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se iš pa­rei­gų bu­vo at­šauk­tos šių cen­trų di­rek­to­rės Dai­va Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir Gi­ta Špu­cie­nė. At­šau­ki­mo iš pa­rei­gų prie­žas­tis – nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės as­me­ni­niais tiks­lais nau­do­jo tar­ny­bi­nį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką ne tar­ny­bos tiks­lais. Di­rek­to­rės to­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui. Ta­čiau by­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si teis­mo pa­tvir­tin­to­mis tai­kos su­tar­ti­mis tarp iš pa­rei­gų at­šauk­tų di­rek­to­rių ir jau da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vų bei įstai­gų da­li­nin­kų at­sto­vų. Pa­gal to­kias tai­kos su­tar­tis bu­vu­sioms di­rek­to­rėms iš­mo­kė­tos tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

Lem­tin­gas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas

Vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so 99 proc. nuo­sa­vy­bės da­lis, li­ku­si – Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jai. O vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre sa­vi­val­dy­bė val­do 75 proc. nuo­sa­vy­bės da­lį, ki­ta pri­klau­so spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jai Aly­taus „Gu­bo­ja“.

Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se šių vie­šų­jų įstai­gų da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se pri­im­ti ne­pa­lan­kūs spren­di­mai Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rei D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei G.Špu­cie­nei.

Nu­spręs­ta jas at­šauk­ti iš pa­rei­gų, o dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mą įga­lio­tas pa­si­ra­šy­ti tuo­me­tis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas.

To­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą lė­mė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­tas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas abie­juo­se mi­nė­tuo­se cen­truo­se.

Nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės šį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką nau­do­jo ne tar­ny­bos tiks­lais. Tai ne­bu­vo sun­ku pa­da­ry­ti, nes tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tos va­žia­vi­mo kryp­čių nu­sta­ty­mo sis­te­mos GPS.

To­kiu bū­du abie­jų vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­lau­kė at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų. Ka­dan­gi abi su­sir­go ir įgi­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus joms ne­pa­lan­kių vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų die­ną, iš pa­rei­gų at­šauk­tos per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je.

At­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė teis­mui

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir G.Špu­cie­nė at­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Pra­šė vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų spren­di­mus pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais, jų pa­nai­ki­ni­mo, grą­ži­ni­mo į bu­vu­sį dar­bą, vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką pri­tei­si­mo.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai – at­seit jas iš pa­rei­gų at­šauk­ti tei­sę tu­rė­jo ar­ba me­ras, ar­ba mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, įžvelg­ti bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vir­šy­ti įga­lio­ji­mai.

Abi vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės įsi­ti­ki­nu­sios, kad ne­bu­vo pa­grin­do at­šauk­ti iš pa­rei­gų kaip pra­ra­du­sias pa­si­ti­kė­ji­mą.

Teis­mas di­rek­to­rių ieš­ki­nius pri­ėmė nag­ri­nė­ti ir bu­vo pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti jų ci­vi­li­nes by­las. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai ne­lin­kę to­liau by­li­nė­tis, – su at­šauk­to­mis cen­trų di­rek­to­rė­mis su­da­ry­tos tai­kos su­tar­tys.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams be­li­ko jas pa­tvir­tin­ti nu­tar­ti­mis, nes, va­do­vau­jan­tis Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su, bet ku­rio­je pro­ce­so sta­di­jo­je ša­lys by­lą ga­li baig­ti tai­kos su­tar­ti­mis.

Iš­mo­kė­tos pen­kių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­jos

Teis­mas pa­tvir­ti­no tai­kos su­tar­tis, su­da­ry­tas D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės, G.Špu­cie­nės ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, at­sto­vau­ja­mos me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos, spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos Aly­taus „Gu­bo­ja“ ir Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro at­sto­vų.

Jo­mis va­do­vau­jan­tis, su cen­trų di­rek­to­rė­mis dar­bo su­tar­tys nu­trauk­tos ša­lių su­si­ta­ri­mu, joms iš­mo­ka­ma pen­kių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­ja. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są nu­trau­kiant dar­bo su­tar­tį ša­lių su­si­ta­ri­mu kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ne­reg­la­men­tuo­tas.

Mi­nė­tu at­ve­ju cen­trų di­rek­to­rės dar su­ta­rė, kad vie­na ki­tai ne­tu­ri ma­te­ria­li­nių, mo­ra­li­nių ar ki­to­kių pre­ten­zi­jų dėl dar­bo ar bet ko­kių ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių klau­si­mų. Taip pat su­tar­ta, kad ir at­ei­ty­je ne­reikš ma­te­ria­li­nio ar ki­to­kio po­bū­džio pre­ten­zi­jų vie­na ki­tai dėl bet ko­kių juos sie­ju­sių klau­si­mų.

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei ir G.Špu­cie­nei kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­tos iš bu­vu­sių dar­bo­vie­čių. Įver­ti­nus jų va­do­vau­tų įstai­gų skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie gau­na­mus at­ly­gi­ni­mus, di­rek­to­rėms iš­mo­kė­ta ben­dra su­ma sie­kia apie 9–10 tūkst. eu­rų.

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trui nuo rug­sė­jo pra­džios va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbtą kon­kur­są lai­mė­ju­si Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­gos So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui – Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė.

Apie ne­no­rą by­li­nė­tis, įžvelg­tą pra­lai­mė­ji­mą ir pas­ku­bė­ji­mą

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, tai­kos su­tar­tis nu­spręs­ta su­da­ry­ti ne­no­rint ir ne­ma­tant tiks­lo by­li­nė­tis su bu­vu­siais dar­buo­to­jais: „Su gy­ven­to­jais ne­si­no­ri by­li­nė­tis. Kam by­li­nė­tis? Ge­riau ta­ria­mės, ben­drau­ja­me, o ne spren­di­mų ieš­ko­me teis­me.“

„Ma­tė­me, kad ga­li­me teis­me pra­lai­mė­ti, bu­vo pri­tai­ky­tos per griež­tos nuo­bau­dos, to­dėl ir su­da­rė­me tai­kos su­tar­tis“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

Bu­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, dabar miesto tarybos nario V.Jast­rems­ko įsi­ti­ki­ni­mu, dėl tai­kos su­tar­čių pas­ku­bė­ta, rei­kė­jo bent su­lauk­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo, nes bu­vo prie­lai­dų ne­pa­si­ti­kė­ji­mui.

V.Jast­rems­kas ma­no, jog to­kioms su­tar­tims įta­kos gal­būt tu­rė­jo kaž­ko­kie už­ku­li­si­niai po­li­ti­niai su­si­ta­ri­mai. Juk vie­na bu­vu­si cen­tro va­do­vė sie­ja­ma su miesto ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­mu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu „Už Aly­tų“, yra šios asociacijos judėjimo tarybos narė, ki­tos vy­ras – mies­to va­do­vų at­sto­vau­ja­mo­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je.

G.Špu­cie­nė, pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Aki­vaiz­du, kad pa­si­kei­tus mies­to va­do­vams pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris į dar­bo mi­nė­tuo­se cen­truo­se ne­te­ku­sias di­rek­to­res – vie­toj by­li­nė­ji­mo­si at­si­ra­do tūks­tan­čius kai­na­vu­sios tai­kos su­tar­tys. Bu­vu­sioms di­rek­to­rėms da­lia pa­leng­vin­ta, o kad be teis­mi­nės ko­vos fi­nan­siš­kai nu­ken­tė­jo jų va­do­vau­tos įstai­gos, tik­riau­siai ma­žai kam ir rū­pi.