Iki ju­bi­lie­ji­nio de­šim­to te­at­rų fes­ti­va­lio COM•ME­DIA li­kus mė­ne­siui, Ro­tu­šės aikš­tė­je į jį pa­kvie­tė dė­lio­nė su ži­no­mų žmo­nių at­vaiz­dais (1)

Saulė Pinkevičienė
Komedija alytuje
Sma­gią dė­lio­nę Ro­tu­šės aikš­tė­je iš­ban­do ak­to­rius Vai­das Pra­spa­liaus­kas. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Per­nai dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų per­si­kė­lęs į vir­tu­a­lią erd­vę, šie­met fes­ti­va­lis COM•ME­DIA spau­džia kumš­čius ir la­bai lau­kia gy­vo su­si­ti­ki­mo su žiū­ro­vais. Va­kar fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to te­at­ras pa­kvie­tė žur­na­lis­tus į la­bai sma­gią eks­kur­si­ją po Aly­tų, ku­rią ve­dė gi­das X Me­nas – ak­to­rius Vai­das Pra­spa­liaus­kas.

Įgar­sin­tas te­at­ro mik­ro­au­to­bu­sas links­mi­no pra­ei­vius, gi­das šmaikš­čiai pa­sa­ko­jo apie Aly­tų, o tri­juo­se mies­to ob­jek­tuo­se bu­vo pri­sta­ty­tos trys fes­ti­va­lio da­lys: vai­kams ir pa­aug­liams skir­ta COM @, nak­ti­nė te­at­ri­nių įvy­kių se­si­ja COM•MO­ON•A ir pa­grin­di­nė fes­ti­va­lio pro­gra­ma COM•ME­DIA.

Prie­plau­ko­je Ne­mu­no gat­vė­je eks­kur­si­jos da­ly­vius pa­si­ti­ko į Ko­me­tos vaid­me­nį įsi­kū­ni­ju­si ak­to­rė Eri­ka Ja­sins­kai­tė, fes­ti­va­liui sėk­mės lin­kė­jo prieš 10 me­tų prie jo at­si­ra­di­mo sva­riai pri­si­dė­ję bu­vęs Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rius Vid­man­tas Ežers­kis ir Da­rius Ba­bi­jo­nas.

„Ap­vaiz­da ap­si­reiš­kė ar­chi­tek­tui ir taip at­si­ra­do prie­plau­ka, į ku­rią per vi­są gy­va­vi­mo lai­ką vos vie­nas ki­tas lai­vas yra at­plau­kęs. Ge­rai, kad prie­plau­kos laip­te­liai pa­si­tar­na­vo į Ne­mu­ną nu­kri­tu­siai Ko­me­tai iš­lip­ti, ji dar kar­tą ne­pa­de­gė Aly­taus, kaip prieš dve­jus me­tus“, – šmaikš­čiai COM @ pri­sta­tė gi­das.

Te­at­ri­nė pro­gra­ma vai­kams vyks lap­kri­čio 9–11 die­no­mis, jos me­tu bus pa­ro­dy­ti 7 spek­tak­liai, su­ba­lan­suo­ti kū­di­kiams, pa­aug­liams ir vi­sai šei­mai, vyks 4 edu­ka­ci­jos.

Aly­taus ae­ro­dro­me iš lėk­tu­vo iš­li­po Mė­nu­lei­gė COM•MO­ON•A – te­at­ro me­no va­do­vė An­dra Ka­va­liaus­kai­tė pri­sta­tė „nor­ma­liai ne­nor­ma­lią“, pro­vo­kuo­jan­čią, eks­pe­ri­men­ti­nę nak­ti­nių te­at­ri­nių įvy­kių se­si­ją, ku­ri vyks lap­kri­čio 31-osios nak­tį. Jos žiū­ro­vais ir da­ly­viais drą­siai ra­gi­na­mi tap­ti vi­si no­rin­tys, ne­tra­di­ci­nis for­ma­tas „su pil­na­ti­mi ir vil­kais“ kvie­čia nau­joms pa­tir­tims.

Pa­grin­di­nė fes­ti­va­lio COM•ME­DIA pro­gra­ma pri­sta­ty­ta Ro­tu­šės aikš­tė­je – čia ati­deng­ta ori­gi­na­li erd­vi­nė tri­jų da­lių dė­lio­nė su ži­no­mų žmo­nių at­vaiz­dais, ku­rią ga­li­ma kū­ry­biš­kai su­dė­lio­ti ir as­me­nu­kei – įsi­am­žin­ti su sa­vo vei­du prieš veid­ro­dį. Žur­na­lis­tams ir te­at­ra­lams sma­gi­nan­tis „nu­su­kant“ dė­lio­nei gal­vas, į COM•ME­DIA per­so­na­žą per­si­kū­ni­ju­si Vi­du­tė Griš­ma­naus­kie­nė kvie­tė vi­sus tap­ti fes­ti­va­lio da­li­mi, at­ei­ti į te­at­rą, at­si­ves­ti vai­kus, pa­tir­ti tą ben­drys­tės jaus­mą, kai kul­tū­ra su­jun­gia aly­tiš­kius ir kvie­čia drau­ge iš­gy­ven­ti at­ra­di­mo džiaugs­mą.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas nu­ma­ty­tas lap­kri­čio 12 die­ną, jo me­tu bus pa­ro­dy­tas vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos te­at­ro spek­tak­lis „Re­my­ga“ (rež. Os­ka­ras Kor­šu­no­vas), o už­da­ry­mas vyks lap­kri­čio 26 die­ną, su „La­bas“ te­at­ro spek­tak­liu „Apie vė­les že­mėj kla­jo­jan­čias“.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.