Sak­ra­lu­mą Aly­taus si­na­go­gai grą­ži­nu­si sie­nų ta­py­ba – mal­da vy­ko ki­ta pras­me (3)

Saulė Pinkevičienė
Sinagogoje Alytuje
Restauratorė Audronė Kaušinienė pasakoja apie tai, kaip buvo išnaudota pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė bent da­li­nai at­skleis­ti si­na­go­gos sak­ra­lu­mą, kon­ser­vuo­jant ir res­tau­ruo­jant se­ną­ją Alytaus sinagogos sie­nų ta­py­bą. Saulės Pinkevičienės nuotr.
„Pir­mą kar­tą pro su­tvar­ky­tos Aly­taus si­na­go­gos du­ris įžen­gu­siems žmo­nėms ne­re­tai iš­sprūs­ta nuo­sta­bos „ach“ ir tur­būt tai yra ge­riau­sias įver­ti­ni­mas to, kas pa­da­ry­ta“, – pa­ste­bi Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė. Jai ant­ri­na pa­vel­do­sau­gi­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė: per 30 jos dar­bo me­tų, si­na­go­ga – be­ne la­biau­siai nu­ste­bi­nęs ob­jek­tas, kai taip ap­leis­tą, ava­ri­nės būk­lės pa­sta­tą pa­vy­ko taip sėk­min­gai su­tvar­ky­ti. Pri­kė­lu­sių nau­jam gy­ve­ni­mui si­na­go­gos sie­nų ta­py­bą spe­cia­lis­tų dar­bo gru­pės va­do­vė Aud­ro­nė Kau­ši­nie­nė ne­sle­pia: bu­vo aki­mir­kų, kai nu­svir­da­vo ran­kos, ki­lo abe­jo­nių, ar ypa­tin­go kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­tis dar­bas pa­vyks, ar drus­ka sie­nas su­ga­di­no ne­pa­tai­so­mai. Vis dėl­to šian­dien, jau po ofi­cia­laus si­na­go­gos, ta­pu­sios kul­tū­ri­ne erd­ve, ati­da­ry­mo A.Kau­ši­nie­nė sa­ko, kad vis­kas pa­vy­ko ir re­zul­ta­tas yra la­bai ge­ras – „pa­tiems ne­įti­kė­ti­na, kai pa­ma­tai baig­tą dar­bą“. Apie tai, kas li­ko už kad­ro – ne­ma­to­ma lan­ky­to­jo akims – ji pa­sa­ko­jo iš­skir­ti­nė­je eks­kur­si­jo­je Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos „Įtrau­kian­tis pa­vel­das“ pro­ga.

Pa­li­ko is­to­ri­jos žen­klą at­ei­čiai

Aly­taus si­na­go­gos su­grį­ži­mas į mū­sų mies­to kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą pre­ten­duo­ja tap­ti me­tų įvy­kiu, nors čia įvy­ko dar vos ke­li ren­gi­niai, pa­sta­tas ofi­cia­liai at­ver­tas tik rug­sė­jį. Švie­sa tam­siais ru­dens va­ka­rais Aly­taus si­na­go­gos lan­guo­se da­bar ži­ba ki­to­kia – jau­ki, mu­zie­ji­nė. Pen­ke­rius me­tus iki šiol (ir ta­da, kai pa­sta­tas bu­vo ne­šil­do­mas) čia kan­triai triū­sė res­tau­ra­to­riai.

Pa­vel­dui ne­abe­jin­gi pra­ei­viai pa­si­dai­ry­da­vo pro lan­gus į pa­slap­tin­gai ju­dan­čius še­šė­lius, o drą­ses­ni ir už­suk­da­vo pa­ben­drau­ti su res­tau­ra­to­riais – vė­ly­vos švie­sos lan­guo­se slė­pė tam tik­rą in­tri­gą.

A.Kau­ši­nie­nė me­na, kad tų vi­dun už­su­ku­sių smal­suo­lių bū­ta ne vie­no ir ne dvie­jų, o pa­žin­tys mez­gė­si la­bai įdo­mios. Si­na­go­gos du­ris pra­ver­da­vo ir pa­li­kuo­nys žy­dų, ku­rie čia ka­dai­se gy­ve­no, o da­bar grį­žo iš sve­tur ir ma­lo­niai nu­ste­bo, kad pa­sta­tas jau ne­pa­lik­tas li­ki­mo va­liai.

„Iš tik­rų­jų mums la­bai no­rė­jo­si ras­ti au­ten­tiš­kų do­ku­men­tų, si­na­go­gos vi­daus de­ko­ro nuo­trau­kų, dė­jo­me tam daug pa­stan­gų, nes už­duo­tis lau­kė ne iš leng­vų­jų“, – pa­sa­ko­ja A.Kau­ši­nie­nė. Spe­cia­lis­tų tiks­las bu­vo ne im­pro­vi­zuo­ti, bet kiek įma­no­ma iš­sau­go­ti au­ten­ti­ką, o ži­nių apie ją trū­ko.

„Yra toks po­žiū­ris, ku­riuo mes ir va­do­va­vo­mės, kad, jei fi­nan­siš­kai ne­ga­li vis­ko pa­da­ry­ti iki ga­lo, tai ge­riau yra pa­lik­ti is­to­ri­jos žen­klą at­ei­čiai. To­dėl si­na­go­go­je ma­to­me ne­ati­deng­tų sie­nų, kur li­ko sluoks­niai ta­py­bos, gal­būt tech­no­lo­gi­jos to­bu­lės ir at­ei­ty­je tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti dar pro­fe­sio­na­liau“, – sa­ko res­tau­ra­to­rė.

Lenk­ty­nės su vis­ką nai­ki­nan­čia drus­ka

Į si­na­go­gos pa­sta­tą, aud­ri­nu­sį tur­būt vi­sų Aly­tu­je už­au­gu­sių vai­kų vaiz­duo­tę kaip vie­nas pa­slap­tin­giau­sių ap­leis­tų pa­sta­tų mies­te, ati­džiau pra­dė­ta žiū­rė­ti 1992 me­tais. Pa­sta­tą no­rė­ta su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti Aly­taus mies­to me­no ga­le­ri­jai, ku­riai įkur­ti ėmė­si žy­gių dai­li­nin­kas Ar­vy­das Švir­mic­kas. Ren­giant pa­sta­to pri­tai­ky­mo pro­jek­tą, tuo­met at­lik­ti si­na­go­gos kom­plek­si­niai ty­ri­mai.

Nors pro­jek­tas bu­vo sėk­min­gai pa­reng­tas, ta­čiau tuo me­tu ša­ly­je vyks­tant spar­čioms so­cia­li­nėms ir eko­no­mi­nėms per­mai­noms ne­pa­vy­ko ras­ti fi­nan­sa­vi­mo. Si­na­go­gos pa­sta­tas to­liau sto­vė­jo ne­nau­do­ja­mas, o jo būk­lė kas­met vis blo­gė­jo. Pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti 2009 me­tais. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu ar­chi­tek­tas Ri­mas Gri­gas pa­ren­gė res­tau­ra­vi­mo ir si­na­go­gos pri­tai­ky­mo jau­ni­mo dau­gia­funk­ciam cen­trui pro­jek­tą. Ir šį kar­tą pi­ni­gų jam įgy­ven­din­ti ne­gau­ta. Si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė tik 2015 me­tais. Si­na­go­gos būk­lė tuo­met bu­vo ava­ri­nė, sto­gas kiau­ras, ply­tų mū­ras pa­vo­jin­gai iš­tru­pė­jęs, pro gro­tuo­tus lan­gus vi­du­je ma­tė­si sto­ras šiukš­lių sluoks­nis. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kų ver­ti­ni­mu, la­biau­siai si­na­go­gos pa­sta­tą nu­nio­ko­jo pas­ta­ro­sios trys de­šim­tys me­tų vi­siš­kos ne­pri­ežiū­ros ir ap­leis­tu­mo.

A.Kau­ši­nie­nė Aly­taus si­na­go­gos sie­nų po­lich­ro­mi­jos ty­ri­mus at­li­ko dar 1992-ai­siais, vi­siš­kai pri­mi­ty­vio­mis są­ly­go­mis, tie­siog pa­si­ly­pė­ju­si nuo ko­pė­čių, o grį­žo į šį pa­sta­tą 2015 me­tais, kai jau bu­vo pa­reng­tas ir pra­dė­tas įgy­ven­din­ti nau­jas tvar­ky­mo pro­jek­tas.

Aly­tiš­kiai tik įta­rė, o spe­cia­lis­tai pui­kiai ži­no­jo, kad tai pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė bent da­li­nai at­skleis­ti si­na­go­gos sak­ra­lu­mą, kon­ser­vuo­jant ir res­tau­ruo­jant se­ną­ją sie­nų ta­py­bą. Drus­kos jau bu­vo pa­ki­lu­sios iki pu­sės lan­gų, nai­kin­da­mos sa­vo ke­ly­je vis­ką, taip pat ir uni­ka­lią is­to­ri­nę ta­py­bą – da­žų sluoks­nis tie­siog nu­by­rė­jo.

Res­tau­ra­to­riams te­ko gel­bė­ti tai, ką dar bu­vo įma­no­ma. Kaip sa­ko A.Kau­ši­nie­nė, mal­dos vy­ko ki­ta pras­me – ban­dant iš­sau­go­ti pa­vel­dą, is­to­ri­ją nuo iš­ny­ki­mo.

 

„To­kio tur­tin­go de­ko­ro si­na­go­gos Lie­tu­vo­je ma­ty­ti ne­te­ko“

Aly­taus si­na­go­go­je res­tau­ra­to­rių lau­kė ypa­tin­gas iš­šū­kis: ras­ta dvie­jų lai­ko­tar­pių ta­py­ba ir di­dy­sis iš­šū­kis bu­vo iš­sau­go­ti per­si­den­gian­čius sluoks­nius, nes vė­ly­ves­nė alie­ji­nė ta­py­ba bu­vo už­ta­py­ta ant pir­mo­jo sluoks­nio kal­ki­nių da­žų. Ki­taip sa­kant, ne­įver­tin­ti tech­no­lo­gi­niai da­ly­kai, kad ant­ra­sis sluoks­nis tie­siog ne­si­lai­kys ant pir­mo­jo.

„Apė­mė ne­vil­tis – ar su­ge­bė­si­me? Su­sie­kėm su nor­ve­gais, ita­lais, ta­rė­mės. Aly­taus si­na­go­gos vi­daus de­ko­ro pras­me bū­ta la­bai tur­tin­gos, tik­rai ne bet kas ga­lė­jo leis­ti sau de­ko­ruo­ti sie­nas ta­py­ba mar­mu­ro plokš­čių mo­ty­vais, ko­kie yra yra ras­ti pir­ma­ja­me sluoks­ny­je. Ant­ro­jo eta­po ta­py­ba yra mė­ly­no ko­lo­ri­to“, – pa­sa­ko­ja A.Kau­ši­nie­nė.

Šian­dien žiū­rint į res­tau­ruo­tą si­na­go­gos ta­py­bą šie du eta­pai aiš­kiai ski­ria­si. Kas li­ko už kad­ro – tai lu­pe­no­mis (ar drais­ka­no­mis) ka­bo­jęs ta­py­bos sluoks­nis, ku­rį pa­vy­ko pri­tvir­tin­ti pin­ce­tais po­pie­riu­mi su triu­šio kli­jais, te­pant 4–5 kar­tus. Ne­įsi­vaiz­duo­ja­mo kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­tis dar­bas at­lie­ka­mas ne­šil­do­ma­me pa­sta­te, tai bu­vo sun­kiau­sias pe­ri­odas – bi­jo­ta, kad ta­py­bos kon­ser­va­vi­mui ga­li pa­kenk­ti kin­tan­ti tem­pe­ra­tū­ra, to­dėl ir ne­jung­tas cen­tri­nis šil­dy­mas.

„Ki­tos taip tur­tin­gai de­ko­ruo­tos si­na­go­gos Lie­tu­vo­je man nė­ra te­kę ma­ty­ti. Ži­no­ma, la­bai gai­la, kad, ne­pai­sant įdė­tų pa­stan­gų, taip ir ne­pa­vy­ko at­ras­ti nuo­trau­kų, ku­rio­se bū­tų įam­žin­ta čia bu­vu­si ta­py­ba. Si­na­go­gos ana­lo­gų ieš­ko­ta ir Eu­ro­po­je, ta­čiau taip pat ne­sėk­min­gai“, – ap­gai­les­tau­ja res­tau­ra­to­rė.

„Ta­čiau jei į si­na­go­go­je ati­deng­tus ta­py­bos frag­men­tus žiū­rės žmo­gus, tu­rin­tis vaiz­duo­tę, tai jam ne­tu­rė­tų bū­ti sun­ku įsi­vaiz­duo­ti de­ko­ro vi­su­mos vaiz­dą“, – pa­ste­bi M.Ja­nu­šo­nie­nė.

Kas yra la­bai svar­bu – tai, ką šian­dien aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai ma­to si­na­go­go­je – iš­sau­go­ta au­ten­ti­ka, o ne res­tau­ra­to­rių im­pro­vi­za­ci­jos. Tai ir dvie­jų is­to­ri­nių laik­me­čių sie­nų ta­py­ba (mar­mu­ro plokš­čių de­ko­ras ir mė­ly­nas de­ko­ras), ir bi­mos ko­lo­nų spal­va, ir skir­tin­go dy­džio mo­te­rų ga­le­ri­jos lan­gai – jie to­kie ir bu­vo.

Be­je, au­ten­ti­kos klau­si­mas la­bai do­mi­na ir lan­ky­to­jus, vie­na pir­mų­jų – Lie­tu­vos žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky klau­sė, kiek res­tau­ra­to­rių fan­ta­zi­jos ir is­to­ri­jos ma­to­me sie­nos frag­men­te su Do­vy­do žvaigž­de? Pa­si­ro­do, prie šio ne­di­de­lio sie­nos plo­te­lio spe­cia­lis­tai pra­lei­do pen­kis mė­ne­sius, jis yra au­ten­tiš­kas.

Eu­ro­re­mon­tai pa­vel­do fron­te

„Dar vie­nas eu­ro­re­mon­tas“, – M.Ja­nu­šo­nie­nė sa­ko ne­kart gir­dė­ju­si pa­na­šų nu­si­vy­li­mą, kai žmo­nės pa­ma­to, kad kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas yra at­nau­jin­tas taip, jog sun­ku ir be­pa­jus­ti jo dva­sią. Yra pras­tų pa­vyz­džių, o yra ir ge­rų, kei­čia­si pats po­žiū­ris. Pa­vel­do spe­cia­lis­tė mi­ni Kur­nė­nų mo­kyk­lą, Aly­taus si­na­go­gą – pa­gar­ba au­ten­ti­kai, ge­bė­ji­mas su­vok­ti pa­vel­do ver­tes, įver­tin­ti res­tau­ra­vi­mą, kaip moks­li­nę, ty­ri­mais pa­rem­tą veik­lą, pa­ma­žu ve­da prie vi­suo­me­nės su­pra­ti­mo, kad rei­kia bran­gin­ti tai, kas iš­li­ko, su vi­sais įma­no­mais iš­li­ku­siais is­to­ri­niais žen­klais. Prie­šin­gu at­ve­ju, už skir­tas lė­šas juk ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir nau­ją sta­ti­nį. Pa­ra­dok­sas, bet, tvar­kant pa­vel­dą, pi­ni­gų per­tek­lius ga­li net­gi pa­da­ry­ti ža­los.

„Ne vi­sur Eu­ro­po­je nor­ma yra kul­tū­ros pa­vel­do eu­ro­re­mon­tas, yra su­pran­tan­čių se­no daik­to gro­žį, mąs­ty­mas kei­čia­si ir Lie­tu­vo­je, tai – lė­ti pro­ce­sai, bet la­bai ge­rai, kad jie vyks­ta“, – sa­ko M.Ja­nu­šo­nie­nė.

Ji pa­si­džiau­gia, kad su­tvar­ky­ta Aly­taus si­na­go­ga yra ne­ti­kė­tai švie­sus pa­sta­tas ir ge­ras jaus­mas ja­me ap­ima, be ki­ta ko – tai ir vie­nin­te­lis toks pa­sta­tas Aly­tu­je, ku­rio pa­vyz­džiu vai­kus ga­li­ma mo­ky­ti ar­chi­tek­tū­ros, me­no is­to­ri­jos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  weather forecast clock supplier can help you Check the upcoming weather conditions on the forecast clock-you can see the temperature, humidity, pressure and wind direction of the day.
  high quality salmosan azamethiphos, health hazards: inhibit choline ester Enzyme activity, causing neurophysiological dysfunction, acute poisoning: short-term exposure.
  figure 8 aerial cable is equipped with an insulating layer The overhead wire and protective sheath are made of a special cable similar to the production process of cross-linked cables. It is a new power transmission method between overhead wires and underground cables.
  Heavy-Duty Tool Backpack factory, the backpack becomes More and more indispensable, they are almost everywhere in life, and everyone is very familiar with them. But for tool backpacks, many people may not be familiar with it. The tool backpack is for storing daily tools.
  wholesale AUDI Air Flow Sensor, gas flow sensor, gas mass flow controller, using high Performance, high precision, high stability, fast response, can meet customer needs and provide professional and reliable technical services.
  china oem PIR sensor, simple motion detection design, its hardware is relatively simple, and the software is an interrupt driver.
  With stylish readers at an affordable price from Zenni, you'll want a pair for every outfit. Check out our amazing selection of quality reading glasses square large supplier.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.