Fut­bo­lo sir­ga­liai „Dzū­kų tan­kai” dar lai­ko­si, bet ar il­gam? (14)

R. Šarknickas
Ne vie­ną de­šimt­me­tį Dzū­ki­jos var­dą aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos ly­go­je gar­si­nan­tis fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ vis ban­do įro­dy­ti, kad jis taip pat yra svar­bus kaip ir ki­ti mies­te esan­tys klu­bai, ku­rie gau­na dvi­gu­bą fi­nan­sa­vi­mą. Apie „Dai­na­vos“ fut­bo­lo klu­bą ži­no ko­ne kiek­vie­nas aly­tiš­kis, jis už­au­gi­no ne vie­ną kar­tą, tai ro­do ne tik ko­man­dos ge­ri pa­si­ro­dy­mai, bet ir pil­nos mies­to sta­dio­no tri­bū­nos – nuo tūks­tan­čio iki pus­an­tro tūks­tan­čio ir dau­giau žiū­ro­vų.

Prie sta­dio­no il­gos au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos. Už sie­nos jau kau­kia sir­ga­lių pu­čia­mos si­re­nos, spal­vo­ti dū­mai ir de­vi­zai. Jau aiš­ku, kad į sta­dio­ną at­va­žia­vo „Dzū­kų tan­kai“, ku­rie ne­pa­lie­ka fut­bo­lo žai­dė­jų ir aist­ruo­lių liū­dė­ti, ža­di­na aist­ras ir ke­lia ko­vin­gu­mą. „Dai­na­vos“ fut­bo­lo ko­man­da tu­ri gar­bin­gą is­to­ri­ją, ji ga­li di­džiuo­tis ne tik res­pub­li­ki­ne pir­ma iš­ko­vo­ta vie­ta 1975 me­tais, bet ir už­au­gin­tais ge­rais žai­dė­jais, var­ti­nin­kais. Jie tę­sia is­to­ri­ją, ta­čiau jos tęs­ti­nu­mui vis at­si­ran­da kliu­vi­nių iš po­li­ti­nės pu­sės. Vis­ko jie yra ma­tę, bet nie­ka­da ne­su­sto­jo, net pa­čio­mis sun­kiau­sio­mis mi­nu­tė­mis, kai at­ro­dė, kad „Dai­na­va“ jau la­vi­ruo­ja ties iš­li­ki­mo ri­ba.

Ta­čiau lai­mė, kad vis at­si­ran­da fut­bo­lo pat­rio­tų ir jos is­to­ri­jos puo­se­lė­to­jų, ku­rie pa­si­ry­žę is­to­ri­ją pri­kel­ti ir vėl ko­vo­ti to­liau. Ta­čiau kiek vi­sa ši ne­ži­no­my­bė ga­li tęs­tis? Rei­kia adek­va­tu­mo ir su­pra­ti­mo, kad „Dai­na­vos“ fut­bo­lo klu­bas jau yra mies­to kū­no da­lis, ku­ri yra ne­at­sie­ja­ma nuo Aly­taus spor­to gy­ve­ni­mo rit­mo.

„Dzū­kų tan­kai“ gar­siai gau­džia, bet ar il­gam? Ar ne­rei­kės vėl lauk­ti ki­tų dzū­kų, ku­rie vėl gel­bės ko­man­dą? Kam rei­kia pri­ei­ti iki to­kios ri­bos, jei ga­li­ma pa­dė­ti ir ne­be­suk­ti dėl to gal­vos, ne­si­slėp­ti po kiek­vie­nų rin­ki­mų sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riuo­se, bi­jant pa­žiū­rė­ti į fa­nų ir klu­bo at­sto­vų akis? Tai tu­ri bū­ti ne­be­dis­ku­tuo­ja­ma, o ko­dėl, pa­aiš­kin­siu pa­ro­dęs ki­tų mies­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­vyz­džius. Kai ku­rie jų yra net ma­žes­ni už Aly­tų, bet fi­nan­sa­vi­mas aki­vaiz­džiai aukš­tes­nis.

Yra gau­tas pra­šy­mas pa­dė­ti iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją, dėl ko Aly­tu­je ski­ria­si fi­nan­sa­vi­mas krep­ši­nio ir fut­bo­lo klu­bams, ku­rie abu gar­si­na mies­tą Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se. Nie­ko su­prie­šin­ti ne­ke­ti­na­ma, nė vie­no klu­bo, ta­čiau rei­ka­lin­gas adek­va­tu­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ski­riant fi­nan­sa­vi­mą spor­to klu­bams. Ne pa­slap­tis, kad fut­bo­lo ko­man­da „Dai­na­va“ su­ren­ka tūks­tan­tį ir dau­giau žiū­ro­vų per rung­ty­nes nei ki­ti esa­mi klu­bai mies­te. Tai ir­gi yra žen­klas, kad mies­tui fut­bo­las yra svar­bus, skir­tas gy­ven­to­jams pra­leis­ti ne tik ge­rai lai­ką, au­gin­ti spor­to meist­rus, bet ir di­džiuo­tis Aly­tu­mi, ku­ris tu­ri jau gi­lias šio spor­to ša­kos tra­di­ci­jas.

 

Lie­tu­vos fut­bo­lo klu­bų fi­nan­sa­vi­mo pa­vyz­džiai ir pa­ly­gi­ni­mai:

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė:

2021 m. se­zo­nui krep­ši­nio klu­bui „Dzū­ki­ja“ (LKL) iš mies­to biu­dže­to bu­vo skir­ta 200 000 Eur, DFK „Dai­na­va“ (A – ly­ga) – 115 000 Eur.

Sa­lės fut­bo­lo A ly­ga (Lie­tu­vos aukš­čiau­sia ly­ga) – 0 eu­rų, DFK „Dai­na­va“ B (II ly­ga) – 0 Eur, „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ – 0 Eur.

Duo­me­nys apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą ki­tuo­se mies­tuo­se:

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2021 m. sky­rė:

Krep­ši­niui (LKL) – 200 000 Eur;

Fut­bo­lo pa­grin­di­nė ko­man­da (A ly­ga) – 180 000 Eur;

Fut­bo­lo mo­kyk­la (lan­ko 250 vai­kų) – 85 000 Eur.

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė 2020 m. sky­rė:

Krep­ši­niui (I ly­ga) – 110 000 Eur;

FK „Sū­du­va“ (A ly­ga) – 190 000 Eur;

Fut­bo­lo cen­tras – 212 000 Eur.

Gargž­dai 2020 m.:

FK „Ban­ga“ (A ly­ga) – 150 000 Eur;

FK „Ban­ga B“ (II ly­ga) – 12 000 Eur;

Sa­lės fut­bo­las – 32 000 Eur;

FK „Ban­ga“ mo­te­rys – 15 000 Eur.

Vi­liuo­si, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja adek­va­čiai skirs­tys lė­šas spor­to klu­bams jų ne­disk­ri­mi­nuo­jant. No­riu pa­dė­ko­ti Aly­taus sir­ga­liams už pa­ra­mą mū­sų fut­bo­lo is­to­ri­jai, mū­sų fut­bo­lo žai­dė­jams, var­ti­nin­kams, tre­ne­riams ir bu­vu­siems, esa­miems bei iš­ėju­siems spor­ti­nin­kams. Ti­kiu vi­sų ge­ra­no­riš­ku­mu.

„Dzū­kų tan­kai“ ei­na!

 

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 125

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  tikras Dainavos fanas. Važinėja su Dainava po visą šalį. O Alytuje į varžybas ateina valanda anksčiau ir iš stadiono išeina paskutinis.
  Ačiū tau Robertai.

  Komentaras

  Looking for a good deal on glitter store? Explore a wide range of the best bulk glitter on GlitterMall to find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you shop for wholesale glitter during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for items that offer bonus perks like free shipping & free return to make the most of your online shopping experience!

  GlitterMall an enormous variety of glitter, high quality nails art glitter products,ranging from craft glitterfor DIY craft projects, holiday decorations and school projects to cosmetic glitter for makeup and nail polish. We have hundreds of colors and various shades of gold, pink, silver and more to help you add a little sparkle to any creative project. Plus find a wide range of flake shapes and sizes, such as fine glitter (the classic, most common glitter size) and the more delicate extra fine glitter. Order small amounts or buy bulk glitter by the pound and save. Shop around our glitter store below to view our entire selection, or see our glitter guide to help you choose the right glitter for your needs.https://www.glittersmall.com

  Komentaras

  Na, štai ir sporto reikalus Robertas sutvarkys. Sienos su Baltarusija saugumo ir nelegalios migracijos problemas jau sutvarkė. Jis puikiai žino, kad „tūkstantis taršių automobilių aplinką teršia labiau, negu vienas taršus automobilis“. Ir apskritai nėra Lietuvoje tokios problemos, kurios neišmanytų šis „išrinktasis“. Pala, pala, apie santechniką, berods, jis dar nerašė. Nenusiminkite, tuoj parašys. Šiaip tai gaila, žmogaus: matyt, bus kažkur girdėjęs, kad norint būti dar kartą išrinktam į Seimą, rinkėjams reikia vaidentis kuo dažniau ir imituoti didelį susirūpinimą bei veiklumą. Tik nesupranta žmogus, jog cepelinai kasdien priveda prie vėmimo ir visiškos jų atmetimo reakcijos

  Komentaras

  Tai gi regis valstiečių frakcija taryboje lyg prie valdančių. Kadencijos pradžioj kartu su meru ir konservatoriu, jų žvaigždė taryboje į Kiniją važinėjo dėl investuotojo pritraukimo. Gavos eilinis šnipštas, kaip ir kur tik prisiliečia. Dabar surado aktualią temą Alytuj, per kur pasireklamuot. Blaškos ir vis nepataiko, ką dėl miesto išties gera padaryt.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.