„Mus rink­da­mi aly­tiš­kiai ti­kė­jo­si po­ky­čių, ir jie tu­ri bū­ti”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2019 Liepa 31
nuotrauka
Alytaus miesto savivaldybės vadovai savo darbo šimtadieniui surengė spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio esančiame vandenlenčių parke VIVI WAKE. Iš kairės – administracijos direktorius Rolandas Juonys, vicemerė Jurgita Šukevičienė, meras Nerijus Cesiulis, vicemeras Šarūnas Klėgeris ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta nau­jos mies­to val­džios dar­bo šim­ta­die­niui. O tie po­ky­čiai sie­ja­mi ir su nu­ma­ty­to­mis nau­jo­mis pra­mo­go­mis prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio, ir ren­gia­ma ga­li­my­bių stu­di­ja lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai (LEZ) at­si­ras­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, ir su švie­ti­mo įstai­gų bei pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos per­tvar­ka. Sie­kiant po­ky­čių vi­so­se mies­to sri­ty­se, kaip ne kar­tą pa­brėž­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, bū­ti­nas ir gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mas.

Bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų ne­no­rė­ta įvar­dy­ti

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, šim­tas dar­bo die­nų – trum­pas lai­kas, per ku­rį ne­ga­li­ma įvyk­dy­ti su­dė­tin­ges­nio vie­šo­jo pir­ki­mo.

Tuo la­biau kad dar ne­su­for­muo­ta ir vi­sa mies­to val­džios ko­man­da. Rug­pjū­čio mė­ne­sį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je ti­ki­ma­si pa­skir­ti dar vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją. Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu jis jau tu­rės vie­ną ar du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus.

Ta­čiau N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad nau­ja mies­to val­džios ko­man­da tik­rai nė­ra ta, ku­ri griau­tų tai, kas pa­da­ry­ta: „Yra nau­jų pro­jek­tų. Tik mies­to ne­rei­kia griau­ti, jį rei­kia sta­ty­ti.“

Mies­to va­do­vas mi­nė­jo, jog tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jų pra­mo­gų prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio, kur čia vei­kian­čia­me van­den­len­čių par­ke VI­VI WA­KE pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ir bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja.

Ko­kios tai bus pra­mo­gos, įvar­dy­ti ne­no­rė­ta, bet pa­brėž­ta, kad ver­slas tu­ri idė­jų.

Taip pat ne­įvar­dy­ti ir ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai nu­ma­to­mo­je ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je steig­ti LEZ. „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vi­sais bal­sais pri­ta­rė šios zo­nos ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui. Da­bar vyk­do­mas to­kios stu­di­jos vie­ša­sis pir­ki­mas. Jo­je bus nu­ma­ty­ta nau­da mies­tui, LEZ įveik­li­ni­mas, kaip tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mi trans­por­to srau­tai mies­te, ko­kie rei­ka­lin­gi elek­tros ener­gi­jos pa­jė­gu­mai. Dėl pas­ta­rų­jų jau kal­ba­ma­si su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Tik­rai ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je tu­ri at­si­ras­ti žy­miai dau­giau dar­bo vie­tų nei da­bar ten yra. Mes tu­ri­me kur­ti dar­bo vie­tas, ir ge­rai ap­mo­ka­mas. Mus rink­da­mi aly­tiš­kiai ti­kė­jo­si po­ky­čių, ir jie tu­ri bū­ti“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras.

Jis tvir­ti­no, kad jau da­bar at­si­ran­da be­si­do­min­čių­jų ir iš Lie­tu­vos, ir iš už­sie­nio pas mus at­si­ra­sian­čiu LEZ, tik šie ne­no­rė­tų bū­ti kol kas įvar­di­ja­mi.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, in­ves­tuo­to­jai tei­rau­ja­si di­des­nių nei 60 hek­ta­rų plo­tų. Ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja už­ima per 100 hek­ta­rų.

N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­nan­tis aly­tiš­kių prieš­ta­ra­vi­mus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je kur­ti šią zo­ną, o jį iš­lai­ky­ti avia­to­riams, at­sa­kė: „Mes dar ne­ga­vę pe­ti­ci­jos, ga­vus ją tu­rės svars­ty­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja. Prieš­ta­ra­vi­mas – de­mo­kra­tinė for­ma, ją ga­vę ver­tin­si­me pa­siū­ly­mus.“

Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės, dėl LEZ Sei­mas tu­ri pri­im­ti at­ski­rą įsta­ty­mą, stei­giant Pra­mo­nės par­ką taip pat bu­vo gy­ven­to­jų prieš­ta­ra­vi­mų.

Kol kas vyks­ta teis­mi­nis gin­čas dėl Aly­taus ae­ro­klu­bui, kaip ae­ro­dro­mo val­dy­to­jui, su­teik­tos vals­ty­bi­nės že­mės skly­po.

Aly­taus mies­to me­ras ne­no­rė­jo kal­bė­ti apie kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą kur­ti LEZ: „Apie tai kal­bė­ti man ne­etiš­ka. Kiek ži­nau, ten yra pri­va­tūs na­mai ir skly­pai, vals­ty­bė tu­rė­tų tai iš­pirk­ti. Aš rū­pi­nuo­si mies­tu, kad žmo­nės čia tu­rė­tų dar­bo, ne­iš­va­žiuo­tų į už­sie­nį, kad su­grįž­tų emig­ran­tai.“

Ini­cia­ty­vą dėl LEZ stei­gi­mo mies­to va­do­vai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­va­di­no kaip vie­ną svar­biau­sių veik­lų per 100 jų dar­bo die­nų.

Me­ras vi­ce­me­rę nu­lei­do ant že­mės

Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pri­si­mi­nė per pir­mą dar­bo mė­ne­sį su­si­ti­ku­si su mies­te vei­kian­čių, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įstai­gų at­sto­vais ir su­lau­ku­si pra­šy­mų už dau­giau nei 1 mln. eu­rų: „Pra­šo­ma pa­grįs­tų da­ly­kų. Kai me­rui pa­sa­kiau, ko­kių pi­ni­gų pra­šo­ma, jis ma­ne nu­lei­do ant že­mės, pa­sa­ky­da­mas, kad ga­li­my­bės ki­to­kios. Man, kaip aly­tiš­kei, kaip ma­mai, no­ri­si dau­giau pa­da­ry­ti, bet yra kaip yra.“

Kal­bė­da­ma apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką vi­ce­me­rė sa­kė, kad pri­sta­ty­ta tam skir­ta stu­di­ja, su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, bet apie kai ku­rių mo­kyk­lų už­da­ry­mą ne­no­rė­jo dis­ku­tuo­ti: „Tam rei­kia pa­skai­čia­vi­mų. Kai ką už­da­ry­ti – tai la­bai gąs­di­nan­tis da­ly­kas mo­ki­niams ir dar­buo­to­jams.“

Apie tai, kad žo­dis „už­da­ry­ti“ yra gąs­di­nan­tis ir jis ne­tin­ka­mas, kal­bė­jo ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys: „Gal rei­kia kal­bė­ti apie vai­kų per­kė­li­mą į ki­tas švie­ti­mo įstai­gas.“

Nors spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­pa­žin­ta, kad nuo 2002-ųjų mies­to švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių su­ma­žė­jo maždaug 50 proc., da­bar jo­se mo­ko­si apie 7 tūkst. mo­ki­nių.

Štai šį­met sie­kiant or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą ug­dy­mo įstai­go­se, už­tik­rin­ti ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mą ir val­dy­mą, tiks­liau iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, kaip an­tai psi­cho­lo­gams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jams, iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta 800 tūkst. eu­rų.

 Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, jei švie­ti­mo tin­klas bū­tų op­ti­mi­zuo­tas, tam rei­ka­lin­gų pi­ni­gų bū­tų už­te­kę iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų, anks­čiau va­din­to mo­ki­nio krep­še­lio.

„Aly­tiš­kius kvie­čia­me ei­ti į dia­lo­gą“

Me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, da­ly­da­ma­sis min­ti­mis apie su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais, tvir­ti­no pa­si­gen­dan­tis pa­čių su­ta­ri­mo tar­pu­sa­vy­je: „Tai vie­na kai­my­nė kal­ba gar­siau už ki­tą, tai ne­pa­si­da­li­ja­ma au­to­mo­bi­lių aikš­te­le. Pa­tiems gy­ven­to­jams reik­tų dau­giau kal­bė­tis tar­pu­sa­vy­je. Ne­su­ta­rian­čius gy­ven­to­jus su­so­di­na­me prie sta­lo ir ieš­ko­me kom­pro­mi­so, aly­tiš­kius kvie­čia­me ei­ti į dia­lo­gą.“

Apie tai, kad pa­si­gen­da­ma gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, kal­bė­jo ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys: „Daž­nai žmo­nės pa­tys sau su­si­ku­ria pro­ble­mų. Jei gy­ve­ni mies­te, tu­ri tai­ky­tis prie ki­tų žmo­nių.“

Apie ko­kį su­pra­tin­gu­mą ga­li bū­ti kal­ba­ma, jei, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos N.Rin­ke­vi­čiū­tės pa­ste­bė­ji­mu, kai ku­rie aly­tiš­kiai pa­reiš­kia, jog jiems ne­rei­kia at­lie­kų kon­tei­ne­rių, šiukš­les jie at­neš į sa­vi­val­dy­bę.

„Gal pas mus ben­druo­me­niš­ku­mas at­eis su lai­ku?“ –  re­to­riš­kai klau­sė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.

Apie ga­li­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos per­tvar­ką

Me­ras spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je gy­rė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą, pa­reikš­da­mas, kad šis apa­ra­tas dir­ba ge­rai. O pa­klaus­tas apie per­tvar­kas ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tei­gė, kad apie di­de­les ne­gal­vo­ja­ma: „Gal Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rių reik­tų per­tvar­ky­ti at­ski­riant ver­slą. Bet tai ga­li bū­ti pra­dė­jus veik­ti LEZ.“

Nau­jai mies­to val­džiai mi­nint 100 dar­bo die­nų su­kak­tį ir ta pro­ga su­ren­giant spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ži­niask­lai­dos at­sto­vams N.Ce­siu­lis at­vi­ra­vo, kad tai įdo­mi die­na, nuo ku­rios val­džią ga­li­ma kri­ti­kuo­ti pil­na bur­na. Toks įsi­va­žia­vi­mo ter­mi­nas duo­da­mas vi­soms nau­jai su­for­muo­toms val­džios ins­ti­tu­ci­joms.

„Po ket­ve­rių me­tų pa­aiš­kės, ar bu­vau mies­to ir žmo­nių me­ras“, – baig­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­reiš­kė N.Ce­siu­lis, leis­da­mas su­pras­ti, kad per ket­ve­rių me­tų jo me­ra­vi­mo ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­ją at­lik­tus dar­bus įver­tins aly­tiš­kiai.

  Komentaras

  Kodel miesto valdzia negali ivsti nors laikina taku apsvietima, kad lapkricio 1ir 2 lankant artimuju kapus su prozektoriais,pasisviesdami telfonais ,nereiketu klaidziuoti po kapines.Rasau apie UZUPIO KAPINES.

  Komentaras

  Gali Alytaus m. valdžia pakoreguot dėl lez, Pustuščią miesto pramonės parką pervadina lez ir į rajono teritoriją tęsia kiek reikia. Gali net inicijuot miesto ribų koregavimą, kad reikiama rajono teritorija įeitų į miesto ribas. Nors esmės nedaro. Nes vis tiek dirbantys mokesčius moka pagal gyvenamos vietos deklaravimą. Ir čia supaprastintos procedūros. Pagal kkurias iš esmės jau dabar gali veikt. Juolab, kad pradinė tam reikiama infrastruktūra jau yra ir dalim išnaudojama. O lez aeridromo 100 ha ir ribota zona, čia dar metų metais sprendimai ir šiam momente funkcionuot negali. Kur teisminiai ginčai ir jie ilgi.Kaip neaišku kuo baigsis. Ir kas blogiausia, kad po lez azartu šiuo metu nesprendžia pirmo būtinumo ir neatideliotinų problemų. Nes dėl švietimo, kaip ir kitų problemų, tempiant iki paskutinės minutės reiškia problemos spaus pačiu skausmingiausiu ir sunkiausiu būdu.Kur nedarant tarybos posėdžių reiškia ir tarybos nariai paliekami šone. Nors atsakomybė jiems visais atvejais išlieka. Kaip ir galimybė, jei meras būt laiku pristatęs klausimus tarybai spręst, gal tarp 27 tarybos narių būt sugebėję spręst. Tad atsakomybė merui už..? Kad laiku neišnešti klausimai spręst į tarybos išimtinę kompetenciją ir gal būt ir sprendę? O dabar pasmerkti įtampų didėjimui . Dėl laiko stokos neparuoštų kokybiškų sprendimų siūlymų.

  Komentaras

  Rimtos savivaldybės, kur tikrai geranoriškos bendruomenės, 100 dienų proga darė tarybos posėdžius. Nes pagal įstatymus tarybos nariai yra ATSAKINGI už kas savivaldybėse vyksta. Kaip ir meras pagal kompetenciją organizuoja tarybos posėdžius atsižvelgiant į probleminių klausimų aktualumą. Tad aktyvios savivaldybės vasarą vysto projektus iš es paramos kur būtini pakitimai per tarybos sprendimus, analizuoja kas per 100 dienų gavos ir kur taisyt, priima sprendimus rudenio sezonui. Ypač jautriai ruošiasi per švietimo sistemą galimiems iššūkiams. O Alytuj meras skaito gerai, vasarą projektai nevyksta, analizė.. pasakėlės, su rudenio sezonu ir kaip nėra neatideliotinų problemų. Todėl ir nėra per liepos mėnesį tarybos posėdžio. Sau prie ežerėlio... Ir ką kalba, matyt, gal ir pribijo organizuot tarybos posėdį. Nes ir Alytaus m. taryboj gal atskiri tarybos nariai pakrautų mero ir savivaldybės administracijos direktoriui su jų komandom. Nes pagal įstatymus aiškiai apibrėžta ką meras ir direktorius turi daryt. Nes jie pagrinde pirmi įžvelgia problemas ir jų sprendimų siūlymus teikia tarybai svarstyt ir tvirtint. Kur tik po įsigalioja ir vykdo savivaldybė. Ką reiškia jei trūksta 1 milijono savivaldybės įstaigoms ir laukia iš biudžeto. Ir nėra biudžete iš ko. -Klausimas merui ir direktoriui, kodėl neįžvelgta iš pradžių, kad neefektyviai dirbama ir iš es paramos nesistengia uždirbt, kodėl nėra leistino darbuotojų skaičiaus ir veiklos optimizavimo priemonių siūlymų tarybai teikta iki šiol? Dėl švietimo reformos, kur eilinis valdininkas kuruojantis turi sugebėt, kodėl per visus lygius neprisileidžia sugebančių? Kaip ir švietimo skyrius n kartą visuomenę informuoja, o jie tik informuot gali, kad reikia reaguot į švietimo audito išvadas. O iš mero nėra teiktų tarybai svarstyt ir tvirtint švietimo pertvarkų planų? Dėl investuotojo į pramonės parko likučius derintis į rajono teritoriją ir problemų nėra. - Po viso to matos, parklupę ir keltis net nebando. kaip ir iš pradžių net į atskirų tarybos narių nuomones nereaguoja. Tokio ciniškumo ir nesiskaitymo iki šiol nebuvo. Nes visi Alytuj atėję į valdžią iki šiol nors per 100 dienų stengės. O čia iš kart seminarai, komandiruotės, atostogos? Įdomu kaip elgsis Alytaus miesto tarybos nariai artimiausiam tarybos posėdį vertindami tokį vadovų neatsakingumą. Nes didmiesčių tarybose, kur reiklumai gana dideli, su tokiais prastais lygiais kaip Alytaus valdžioje neišsilaikytų. Nes tarybos ir visuomenės netoleruoja ir netoleruotų.

  Komentaras

  Jei investuotojas teiraujas virš 60 ha. Tai siūlykit pramonės parko likučius ten 10 n ha ir pridurkit iš gretimo rajono trūkstamus. Kombinuotai dirbdami su rajono valdžia. O nepasipūtę vaikščiot ir kaip vaikų darželį teiraujas. Kas dar nereiškia, kad rimtai ateina. Nes po 100 dienų jau konkretūs darbai turi būt. O ne kas kur sakė. Mano pasakė alytiškiams lez ir visi alpsta išgirdę.

  Komentaras

  Palyginimui apie valdymą gali alytiškiai prisimint prieš kažkur 10 metų kaip prie a.a. mero buvo. Tada buvo trečdaliu daugiau gyventojų Alytuj nei dabar. Užteko vieno vicemero, vieno sav. administr. dir. pavad., regis buvo tik tarybos sekretorius. Trečdaliu skyriai mažesni ir daug geriau tvarkėsi. Nuo tada nors ir sunkiai, užvesta galimybių studijos. Kur iki dabar tada sudėlioti projektai ne visi įvykdyti. Tik tęsiniai. Ir tuomet sugebėjo biudžeto paskolas gan ženkliai mažinti. O dabar dar mažiau gyventojų, personalo daugiau. Ir jokių realių prošvaisčių gerėt. nes ir šie valdžioje turintys būt problemų priekį, jie paskui nespėja atsilikdami.. Praktiškai net realios raidos analizės nesugeba sudėt. Reiškia ir gerų sprendimų nenusimato...Čia jau eiliniam ką straipsnį rašo aišku... Kad valdžia atitrūkę nuo realybės euforijoj gyvena... Nesuvokdami kas apačiose dedasi. Ir nelabai suvokt norintys.

  Komentaras

  Neseniai viešino informaciją. Kad Vilniuj valdininkui aptarnaut tenka apie 600 gyventojų, Alytuj apie 300 gyventojų. Vilniuj vyksta projektai ir daug alytiškių kiekvieną dieną važinėja ten dirbt. Alytuj vasarą rimti projektai nevyksta, reiškia neapkrauti 2 kart pertekliniai valdininkai - meras sako gerai dirba valdininkai. Pertvarkų nereikia. Vėl savivaldybių įstaigų vadovai iš biudžeto prašo milijono. Reiškia trūksta ir gyvena ne pagal galimybes. Pinigų neduoda, nes nėra. Kur galėjo pareikalaut, kad įmonės per es paramos projektus užsidirbtų ir ką kiti daro. Bet nesupranta ir tokių tikslų nekelia jis ir jo komanda. Kaip ir įmonėse susodinti tokie pagal save, kur tik laukia iš biudžeto. - Lez kaip pustuštis pramonės parkas ir perspektyvoj rajono pramonės parkas, nerealus. Kaip ir dabar bei paskutiniais mėnesiais paskelbti paraiškų į atskiras ministerijas teikimas dėl es paramos, jie kažkur blūdina pakibę virš realybės. Ir nepadaro paprastesnių dalykų kur reikėjo jau ir padaryt. O ne apie neapibrėžtą ateitį kalbėt ir dabartinės nesprendžiamos problemos didėja. Nes nepanašu, kad ir jiems patiems aišku ką kalba ir kas gaunasi. Nesimato net rimtos analizės apie kas vyksta Alytuj ir ką daro gretima rajono savivaldybė. Kur vis labiau persipina su miesto interesais juos savo naudai nulenkdami. Kaip ir nėra orentacijos kas vyksta Lietuvos mastu vyriausybės ir savivaldybių lygmenyse. Kur normaliem žmonėm eit į valdžią su tokiais lygiais būt ir baisoka. Bet jei alytiškiams rinkt nebaisu, tai nebaisu ir nuo to kas vyksta.

  Komentaras

  Gera pradžia - pusė darbo. Kur darė pokyčius, ten per tarybą jau patvirtinti sprendimai ir pokyčiai net zvimbia. Alytuj pokyčiai į gerą pusę jau galėję vykt per šiuos ir strigę. O kaip užgirs dar ateitį, tai ... pašiurps. O alytiškiai mato ir kaip užhipnozuoti? Gal viduj ir patikt negali, ką mato ir jei dar suvokia?

  Komentaras

  Man nesuprantama, kodėl nieko nedaroma auksčiausiu lygiu dėl Nemuno teršimo druskininkų nevalytais sanatorijų ir miesto kanalizacijomis, nes jau per 40 metų už taršą moka baudas ,o valymo įrengimų taip ir nestato? Tai pat nesuprantama kodėl kiaurą parą Naująja gatve, einančia per visus miesto rajonus Lazdijų -Kauno link lekia sunkvežimiai ir lengvos mašinos, dvigubai didesniu miesto ribose greičiu ir niekas jų nestabdo ir nekontroliuoja jokiomis kameromis nei autoinspekcija, kaip anksčiau visą laiką buvo? Ir iš vis ,kai yra apvažiavimas ,kodėl bent naktį neribojimas tranzitinio transporto eismas per miestą, ar jau Alytus ir miestu nelaikomas?

  Komentaras

  Meras lyg jaunas, bet taryboj n kadencijų. Reiškia su tokia didele patirtim, o taryboj kiekvienas netiesiogiai merą dubliuoja peranalizuodamas teikiamus tvirtint sprendimų projektus, reiškia miesto problemas turi geriausia žinot. O čia kaip ir eilinio alytiškio lygiui netempia? Tai kokios kokybės eina į rinkimus, kaip ir tokius renka? Juk gali per tarybą tokius sprendimus mostelt, kur dėl aerodromo kaip azarte? Kad dalis net taryboj susiorentuot nespėjo. Ar alytiškiams patinka netikėtumai? Dar ir suvokt, kas už jų stovi, bet pagarba miesto interesams nekvepia. Būtų kitaip, visai kitoks vaizdelis po 100 dienų būtų. Nes kol kas tik didėjanti nežinomybė ir ne alytiškių labui.

  Komentaras

  Ką kalba čia iki didmiesčio valdžios lygio toli ir net nekvepia tuo. Nes didmiesčiai nuo kadencijos pirmų dienų pradėjo gazuot per išimtines mero- tarybos kompetencijas. Užvesti projektai. Liepos mėnesį pravesti tarybos posėdžiai ir patvirtinti reikiami sprendimai gerinti situacijai. Išanalizuoti galimi rudens sezono sunkumi ir imtasi priemonių gerinti. Nes sprendimai įsigalioja kaip taryboj dauguma juos patvirtina. O Alytuj tas pats kas apie viską ir nieką aiškina. Tęsias stilius. Stvert postus nežiūrint sugeba ar ne, didintis išmokas, seminarai, komandiruotės, atostogos.. ir dar pinigai už tai neblogi. Kur geriau Alytuj rasi? Dzūkeliai žmonės geri, jumorą myli tai ir gauna jumorą net per savivaldą. Kitur taip neįmanoma, kaip Alytuj įmanoma. Ir aišku, valdininkams tai paklausius, jiems kaip ir valdžiai dar neaiškiau. Ką darė per 100 dienų savivaldybėj ir ką darys ateitį iš vis? Štai tokie šposininkai Alytaus m. valdyme socdemai su konservatoriais. Bet ar visiems nuo to linksma Alytuj? Nors nebūtų linksma, tokių į valdžią nerinktų? O ką be šių ir rinkt belieka?

  Komentaras

  Buvo siūlymai kaip iš pat pirmo tarybos posėdžio meras pradėtų pagal savo kompetenciją rimtai dirbt. Teiktų aiškią savivaldybės raidos analizę ir strategijas gerinti. Su aiškiai siekiamais tikslais ir tai patvirtinus taryboj, savivaldybė vykdo nuo pirmų dienų. Kaip Kauno ir kitų gerai besivystančių savivaldybių merai daro. Alhtaus atveju aiškiai vardija biudžeto paskolų dydį, gyventojų ir valdininkų skaičių... Kelia tikslus pagal gyventojų skaičių optimizuot valdininkų skaičių, jų veiklos efektyvinimas. Kas trečdaliu per metus sumažint paskolas ir gyventojų mažėjimą. Teikt konkrečius es paramos vystymo projektus, kad patys užsidirbtų gerai dabarčiai ir ateičiai. Kad, vystant Alytų pagal šalies vystymo bd prioritetus pasiekt, kad Alytuj daugėtų gyventojų. Ką apie 10 šalies savivaldybių pasiekia. Reiškia ir Alytus gali, jei surimtės. Bet tai buvo atmesta nuo pradžių, kaip ir dabar nesigirdi aiškumo šiais klausimais.

  Komentaras

  Šiandien tarp savivaldybių negailestinga konkurencija su kasdien. Kas geriau gerins žmonėms gyvenimus efektyvindami savivaldybių veiklą. Ypač naudojant es paramą per ką užsidirba gerai dabarčiai ir ateičiai. Todėl ten vasarą dūzgia nuo es paramos projektų. Atlikę švietimo pertvarkas. Per liepos mėnesį, likus mėnesiui iki rugsėjo 1, pradeda nt nuo Kauno suorganizavę tarybos posėdžius. Kad iki rudenio pakoreguot švietimo reformas, optimizuot leistiną valdininkų skaičių ir efektyvint veiklą, pakoreguot vykdomus ir numatomus projektus... Reiškia viską daro, kad rudenį neužkluptų netikėtos problemos. Dar mėnesį koreguos, kad būt žmoniški sprendimai. Alytuj viskas atvirkščiai. Posėdžiai ir projektai nevyksta, apie švietimo reformą.. gėda ir kalbėt. Kad vieninteliai per Lietuvą patys nesugeba. Per ką pagal didmiesčių standartus pusė valdininkų perteklius ir blogėja. Principinga taryba turi reikalaut iš mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus atskaitingumo. Kaip ir visuomenė iš mero ir tarybos. Kodėl praddesiamas laikas organizuot tarybos posėdį ir teikt tarybai tvirtint iš mero ir dir. kompetencijų sprendimų siūlymų minėtais klausimais? Ką kiti sugeba. Alytuj nei patys daro, nei sugebančių nepraleidia? Net taryboj skiriant strateginio ekonomikos kom. pirm. nuo konservatorių skiria su mediko išsilavinimu. Pav. nuo socdemų su pedagogo išsilavinimu. Ignoruodami net taryboj esančius kompetentingus. Reiškia valdžios uzurpavimas nemastant apie pasekmes miestui- pražūtis jiems ir miestui. Ką ir įrodo nespėdami paskui įvykius. Nesuvokdami į kur tėjo diirbt. Nes valdymas, pirmi vardija problemas ir sprendimai su atsakomybe už tai. O čia sprendimų su reikiamu rezultatu nėra. Ir nepanašu, kad bus. Nes jau turėjo būt per tarybą patvirtinti ir vykdomi.

  Komentaras

  Meras sakė: " gal Turto valdymo ir verslo skyrių reiktų pertvarkyti atskiriant verslą. Bet tai gali būti pradėjus veikti LEZ". Totalus nekompetentingumas ir nesigaudymas verslo reikaluose. Matosi, kad kolegijos dėstytotas iš mero dar neiškeliavo :) Kada valdžia supras, kad geriau patylėti, jei nieko nesupranti arba kreiptis patarimo pas tuos, kas supranta. O miesto taryboje tokių žmonių yra, nusipelniusių ir kompetentingų. Bet, matyt, jaunam merui "unaras" vieną vietą drąsko :)

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.