Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2624)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-l aduce înapoi pe soțul meu și să rămân însărcinată pentru că soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim foarte fericiți împreună. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său ar trebui să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Mulțumesc DR Ayo cel mai mare dintre toate pentru ceea ce am făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu return to the mine i acum trăim fericiți împreună. Numele meu this Katarina Bennet, iar viveja de dragoste a lui DR Ayo this foarte puternică și eficientă și no are niciun effect secondar, deoarece she a promise că am decis să incerc la DR Ayo Când iubitul meu m-a pentrur. iubitul meu care l-a adus înapoi mine în 48 a noastră așa cum he mi-a promise il i m-a asigurat. Pare să fie mai emoționant decât majoritatea subiectelor de acest gen despre a face o diferență pentru el sub sau peste problema relației. Vă sfătuiesc să contactați DR Ayo cel mai bun pentru a problem of vă rezolva. This foarte greu să-ți pierzi one of dragoste and știu cum se simte, așa nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR Ayo Leo astăzi și rezolvați problema dvs. i dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai multe jos, here this adresa sa from e-mail: drayo47373@gmail.com sau direct WhatsApp +2347055691377.

  Komentaras

  Mulțumesc DR Ayo cel mai mare dintre toate pentru ceea ce am făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu return to the mine i acum trăim fericiți împreună. Numele meu this Katarina Bennet, iar viveja de dragoste a lui DR Ayo this foarte puternică și eficientă și no are niciun effect secondar, deoarece she a promise că am decis să incerc la DR Ayo Când iubitul meu m-a pentrur. iubitul meu care l-a adus înapoi mine în 48 a noastră așa cum he mi-a promise il i m-a asigurat. Pare să fie mai emoționant decât majoritatea subiectelor de acest gen despre a face o diferență pentru el sub sau peste problema relației. Vă sfătuiesc să contactați DR Ayo cel mai bun pentru a problem of vă rezolva. This foarte greu să-ți pierzi one of dragoste and știu cum se simte, așa nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR Ayo Leo astăzi și rezolvați problema dvs. i dacă aveți nevoie de ajutorul său de mai multe jos, here this adresa sa from e-mail: drayo47373@gmail.com sau direct WhatsApp +2347055691377.

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-l aduce înapoi pe soțul meu și să rămân însărcinată pentru că soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim foarte fericiți împreună. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său ar trebui să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Am fost cu sufletul la gură când soțul meu m-a părăsit pentru altcineva, dar un prieten mi-a făcut cunoștință cu Voodoo Lord care i-a aruncat o vrajă de dragoste soțului meu și soțul meu a revenit la mine, contactează-l pe WhatsApp dacă ai nevoie de ajutorul lui _ 2348097014925 sau poți trimiteți un e-mail la_voodooconnect60@gmail.com

  Komentaras

  VRAJILE DE IUBIRE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN PERFECȚIE ȘI RĂMÂNESC PERMANENT ÎN PERIOADA DORITĂ.
  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă. Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 2 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiau inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut o cercetare pe internet și am dat peste un site unde am văzut că DR ISIKOLO, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji. Spre surpriza mea, după 2 zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie. Puteți, de asemenea, să-l contactați pe DR ISIKOLO, un puternic jucător de vrajă pentru soluții, contactați-l prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  După o relație cu Annie Marie timp de șapte ani, ea s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să o aduc înapoi, dar toate procesele au fost la îndemână. Am vrut-o să se întoarcă atât de mult din cauza dragostei pe care o am pentru ea, m-am rugat, am făcut promisiuni, dar ea a refuzat. I-am explicat problemei cuiva online și mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător care ar putea să mă ajute să arunc o vrăjeală pentru ao aduce înapoi, dar sunt un tip care nu a crezut niciodată în autenticitatea vrăjilor. Nu am avut altă opțiune decât să încerc, am trimis un e-mail la turnător și a spus că nu este nicio problemă că totul va fi bine ca fostul meu să se întoarcă la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja și surprinzător a doua zi , era în jurul orei 15; 30, fosta mea m-a sunat, am fost atât de surprinsă, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru ceea ce a făcut și pentru tot ce s-a întâmplat între noi, încât a vrut să mă întorc pentru ea, că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericită și mi-a spus, de asemenea, că vrea să înceapă să locuiască cu mine, astfel încât să ne putem căsători. Așa am început să trăim împreună fericiți. De atunci, am făcut promisiunea de a introduce pe oricine știu, care are o problemă de relație cu voodoo Lord. Sunt foarte fericit și mulțumit că am contactat voodoo Lord după ce am fost păcălit de niște falsificatori de vrăji. Puteți contacta voodoo Lord pe WhatsApp +2348097014925 și, de asemenea, pe e-mail la voodooconnect60@gmail.com pentru a vă rezolva cu adevărat problemele.

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-l aduce înapoi pe soțul meu și să rămân însărcinată pentru că soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim foarte fericiți împreună. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său ar trebui să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-l aduce înapoi pe soțul meu și să rămân însărcinată pentru că soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim foarte fericiți împreună. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său ar trebui să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Numele meu este Kristina Anton și acesta este site-ul web pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în această lună a lunii iulie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, pentru că nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fostului meu iubit după 3 ani fără contact. Am citit despre vraja lui voodoo de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rog pe toată lumea de aici, contactați medicul pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  După o relație cu Annie Marie timp de șapte ani, ea s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să o aduc înapoi, dar toate procesele au fost la îndemână. Am vrut-o să se întoarcă atât de mult din cauza dragostei pe care o am pentru ea, m-am rugat, am făcut promisiuni, dar ea a refuzat. I-am explicat problemei cuiva online și mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător care ar putea să mă ajute să arunc o vrăjeală pentru ao aduce înapoi, dar sunt un tip care nu a crezut niciodată în autenticitatea vrăjilor. Nu am avut altă opțiune decât să încerc, am trimis un e-mail la turnător și a spus că nu este nicio problemă că totul va fi bine ca fostul meu să se întoarcă la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja și surprinzător a doua zi , era în jurul orei 15; 30, fosta mea m-a sunat, am fost atât de surprinsă, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru ceea ce a făcut și pentru tot ce s-a întâmplat între noi, încât a vrut să mă întorc pentru ea, că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericită și mi-a spus, de asemenea, că vrea să înceapă să locuiască cu mine, astfel încât să ne putem căsători. Așa am început să trăim împreună fericiți. De atunci, am făcut promisiunea de a introduce pe oricine știu, care are o problemă de relație cu voodoo Lord. Sunt foarte fericit și mulțumit că am contactat voodoo Lord după ce am fost păcălit de niște falsificatori de vrăji. Puteți contacta voodoo Lord pe WhatsApp +2348097014925 și, de asemenea, pe e-mail la voodooconnect60@gmail.com pentru a vă rezolva cu adevărat problemele.

  Komentaras

  După ce am văzut o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  După o relație cu Annie Marie timp de șapte ani, ea s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să o aduc înapoi, dar toate procesele au fost la îndemână. Am vrut-o să se întoarcă atât de mult din cauza dragostei pe care o am pentru ea, m-am rugat, am făcut promisiuni, dar ea a refuzat. I-am explicat problemei cuiva online și mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător care ar putea să mă ajute să arunc o vrăjeală pentru ao aduce înapoi, dar sunt un tip care nu a crezut niciodată în autenticitatea vrăjilor. Nu am avut altă opțiune decât să încerc, am trimis un e-mail la turnător și a spus că nu este nicio problemă că totul va fi bine ca fostul meu să se întoarcă la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja și surprinzător a doua zi , era în jurul orei 15; 30, fosta mea m-a sunat, am fost atât de surprinsă, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru ceea ce a făcut și pentru tot ce s-a întâmplat între noi, încât a vrut să mă întorc pentru ea, că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericită și mi-a spus, de asemenea, că vrea să înceapă să locuiască cu mine, astfel încât să ne putem căsători. Așa am început să trăim împreună fericiți. De atunci, am făcut promisiunea de a introduce pe oricine știu, care are o problemă de relație cu voodoo Lord. Sunt foarte fericit și mulțumit că am contactat voodoo Lord după ce am fost păcălit de niște falsificatori de vrăji. Puteți contacta voodoo Lord pe WhatsApp +2348097014925 și, de asemenea, pe e-mail la voodooconnect60@gmail.com pentru a vă rezolva cu adevărat problemele.

  Komentaras

  CASTER DE VRAIE EFICIENT URGENT ȘI EFICIENT, PENTRU A AJUTA ÎNAPOI EX LOVER ȘI CĂSĂTORIA DUMNEAVOASTRĂ
  Bună ziua, colegii mei prieteni online. Vreau să folosesc acest mediu pentru a mulțumi lui DR WALE pentru că mi-a adus înapoi fostul soț. soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui iubită pe care a avut-o înainte de a se căsători cu mine este o situație dificilă pentru mine. Am sunat și i-am cerut să se întoarcă, a refuzat a spus că nu mă mai iubește. Am încercat toate modalitățile posibile pentru a-l recupera înapoi degeaba i-am spus prietenului meu despre asta și ea mi-a dat numărul de telefon DR WALE WhatsApp, iar eu i-am spus-i problema mea, el mi-a spus ce să fac și eu am făcut-o și el a aruncat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul în termen de cinci. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă întoarce împreună cu Ex, contactați DR WALE la
  WhatsApp / Viber +2347054019402 SAU Email:
  drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  ESTEȚI ÎN ORICE TIP DE DIFICULTATE ÎN VIAȚĂ ȘI DORIȚI O SOLUȚIE PERMANENTĂ, CONTACTAȚI FIUL LUI KUDI, EL ESTE UN CASTER DE VRAIE FOARTE PUTERNIC CU WHATSAPP (234 08108149120), SAU VIA E-MAIL PE (SONOFKUDI@GMAIL.COM). Soțul meu a plănuit să divorțeze de mine și mi-a spus că s-a săturat de uniunea noastră. Am fost surprins pentru că a venit brusc și instinctul meu mi-a spus că ceva nu merge bine. Am aflat mai târziu că soțul meu are o soție afară, l-am întrebat despre asta, s-a enervat foarte tare și a spus că de aceea vrea să divorțăm. A plecat de acasă timp de 6 luni, am fost îngrijorat și confuz și am început să navighez pe internet căutând modalități de a-l face pe soțul meu să se întoarcă când am văzut numeroasele mărturii pe care oamenii le-au comentat despre fiul lui Kudi One, în special despre cum ajută o femeie să rămână însărcinată și să plictisească un copil propriu cu vrăji și remediu pe bază de plante după 9 ani de căsătorie. Am luat legătura cu el și i-am explicat situația cu soțul meu, mi-a spus că soțul meu a fost manipulat de forța întunecată, mi-a spus câteva lucruri de făcut, a aruncat o vrajă și a făcut anumite ritualuri pentru mine. După șapte zile de vrajă, soțul meu a venit acasă și a rupt hârtia de divorț, suntem din nou împreună mai fericiți ca oricând, mulțumită FIULUI lui KUDI. Nu vă rușinați de problemele dvs., căutați ajutor și rezolvați-l.

  Komentaras

  DR. ISIKOLO HERBS M-A VINDECAT DE IERPII MEI. Eu sunt Renata Šimić și aveam virusul herpes simplex, apoi am dat peste o recenzie de oameni care spuneau că au fost tratați de virusul herpes simplex de către DR ISIKOLO. Așa că am încercat contactându-l prin e-mailul său și i-am explicat problema mea. Mi-a spus toate lucrurile pe care trebuie să le fac și mi-a dat ierburile naturale pe care mi le-a pregătit și, de asemenea, mi-a dat instrucțiuni despre cum să le folosesc, pe care le-am urmat corect. Înainte să știu ce se întâmplă după două săptămâni, virusul HERPES SIMPLEX care era în corpul meu a dispărut și a fost confirmat de medicul meu. este într-adevăr uimitor cât de talentat este DR ISIKOLO cu puteri autentice. deci, dacă sunteți, de asemenea, inima frântă de orice boli mortale, cum ar fi HERPES HIV, zona zoster, scăderea numărului de spermatozoizi sau readucerea fostului dvs. iubit, acest om grozav este extrem de bun în care am văzut și aplaud și dacă aveți nevoie și de ajutor, de asemenea, îl puteți trimite prin e-mail prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Despărțirea este dureroasă, uneori ne prefacem că suntem grozavi, dar nu suntem, luptând pentru a ne întoarce persoana iubită, luptăm și pentru a ne întoarce bucuria și fericirea. Când iubitul meu de un an s-a despărțit de mine, abia puteam vorbi fără să plâng. M-am simțit respins și abătut și, de asemenea, nu știam ce să fac. Nu știam dacă îl pot recupera și anxietatea era insuportabilă. Am navigat pe internet și, în timp ce citeam articole și site-uri web despre nenumărate vrăji, am dat peste fiul lui Kudi prin Whatsapp (234-08108149120). Am vrut relația noastră înapoi și fiul lui Kudi m-a asigurat că iubitul meu se va întoarce la mine. Așa că am urmat instrucțiunile și planurile pe care mi le-a făcut fiul lui Kudi și, în 48 de ore, eram din nou împreună și atât de îndrăgostiți! Știu că nu se întâmplă întotdeauna atât de repede, dar fiul lui Kudi a spus că vrăjile sunt eficiente și s-a întâmplat! Sunt atât de recunoscător și pot spune cu îndrăzneală că, dacă sunteți divorțat și doriți să recuperați acea persoană, vă rugăm să-l contactați, deoarece fiul lui Kudi își menține cuvintele și, de asemenea, se specializează în vrăji, ceea ce face ca tovarășul să rămână însărcinat, vindecă toate bolile sau bolile, câștigă la loterie ETC, nu voi uita niciodată cum m-a ajutat. Trimiteți-l prin e-mail prin intermediul (sonofkudi@gmail.com), iar un proces vă va convinge

  Komentaras

  ESTEȚI ÎN ORICE TIP DE DIFICULTATE ÎN VIAȚĂ ȘI DORIȚI O SOLUȚIE PERMANENTĂ, CONTACTAȚI FIUL LUI KUDI, EL ESTE UN CASTER DE VRAIE FOARTE PUTERNIC CU WHATSAPP (234 08108149120), SAU VIA E-MAIL PE (SONOFKUDI@GMAIL.COM). Soțul meu a plănuit să divorțeze de mine și mi-a spus că s-a săturat de uniunea noastră. Am fost surprins pentru că a venit brusc și instinctul meu mi-a spus că ceva nu merge bine. Am aflat mai târziu că soțul meu are o soție afară, l-am întrebat despre asta, s-a enervat foarte tare și a spus că de aceea vrea să divorțăm. A plecat de acasă timp de 6 luni, am fost îngrijorat și confuz și am început să navighez pe internet căutând modalități de a-l face pe soțul meu să se întoarcă când am văzut numeroasele mărturii pe care oamenii le-au comentat despre fiul lui Kudi One, în special despre cum ajută o femeie să rămână însărcinată și să plictisească un copil propriu cu vrăji și remediu pe bază de plante după 9 ani de căsătorie. Am luat legătura cu el și i-am explicat situația cu soțul meu, mi-a spus că soțul meu a fost manipulat de forța întunecată, mi-a spus câteva lucruri de făcut, a aruncat o vrajă și a făcut anumite ritualuri pentru mine. După șapte zile de vrajă, soțul meu a venit acasă și a rupt hârtia de divorț, suntem din nou împreună mai fericiți ca oricând, mulțumită FIULUI lui KUDI. Nu vă rușinați de problemele dvs., căutați ajutor și rezolvați-l.

  Komentaras

  Dacă vă confruntați cu divorțul și doriți o soluționare în afara instanței sau nu doriți ca fostul soț sau soție să se întoarcă acasă Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, slujba lui este cu adevărat impresionantă și fără stres, nu am crezut niciodată lucruri, dar el a reușit să-mi schimbe percepția când l-a adus pe soțul meu înapoi acasă după 10 luni de separare și trăim fericiți acum, situația noastră financiară s-a îmbunătățit și sunt pace în casă. Îi sunt recunoscător dr. Ajayi pentru că nu m-am crezut niciodată și soțul meu va reveni vreodată împreună, dar dr. Ajayi a făcut acest lucru posibil. Dacă aveți nevoie de serviciul unui jucător de vrajă pentru orice fel de problemă de viață, Dr. Ajayi este omul potrivit pentru această slujbă. îl puteți contacta prin Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.