Pa­ra­šų skai­čius po pe­ti­ci­ja, ra­gi­nan­čia iš­sau­go­ti is­to­ri­nį Aly­taus ae­ro­dro­mą, ar­tė­ja prie tūks­tan­čio

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (18)
2019 Liepa 9
Alytaus aerodromas
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus pa­dan­gė­je – dar vie­na pe­ti­ci­ja, šįkart su­si­ju­si su avia­ci­jos rei­ka­lais – is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo su­nai­ki­ni­mu ir su­ma­ny­mu vie­no­je gra­žiau­sių Aly­taus vie­tų, Ne­mu­no pa­kran­tė­je, įkur­din­ti pra­mo­nę – lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ).

Bir­že­lio mė­ne­sio ta­ry­bos po­sė­dy­je Aly­taus po­li­ti­kai pri­ta­rė ga­li­my­bių stu­di­jos dėl LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ren­gi­mui, iš­sa­ky­ti pri­ta­ri­mo to­kiam su­ma­ny­mui po ke­lių die­nų at­vy­ko Vy­riau­sy­bės at­sto­vai.

„Api­ben­dri­nant ga­li­ma sa­ky­ti, kad si­tu­a­ci­ja iš es­mės yra ta pa­ti – tiek dėl pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je, tiek dėl su­ma­ny­mo už­da­ry­ti vie­nin­te­lę mo­kyk­lą šio­je mies­to da­ly­je, tiek dėl LEZ įkū­ri­mo vie­to­je ae­ro­dro­mo – su gy­ven­to­jais ne­bu­vo pa­kan­ka­mai dis­ku­tuo­ja­ma, ne­su­dė­lio­ti pliu­sai ir mi­nu­sai, ne­ban­dy­ta ras­ti ben­dro pri­im­ti­no spren­di­mo. To­dėl tu­ri­me dar vie­ną pe­ti­ci­ją. Gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas ją pa­si­ra­šant la­bai di­de­lis, ir ne tik aly­tiš­kių, bet ir gy­ve­nan­čių ki­tuo­se mies­tuo­se. Jie taip pat no­ri iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – sa­ko Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nės at­sto­vas Da­lius Sin­ke­vi­čius.

Pe­ti­ci­ją „UŽ is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­klu­bo iš­sau­go­ji­mą: pra­mo­ni­nės zo­nos stei­gi­mui I Aly­tu­je – NE!“ ini­ci­ja­vo Aly­taus ae­ro­klu­bas, ae­ro­klu­bo ta­ry­ba (pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Ga­lak­voš­čius) su Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­ne. Ini­cia­ty­vai, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, taip pat pri­ta­rė Pir­ma­jam Aly­tui ne­abe­jin­gi, šiai mies­to da­liai at­sto­vau­jan­tys ir ki­ti mies­to ta­ry­bos na­riai, pa­kan­ka­mai gau­si Aly­taus ir ne tik avia­to­rių šei­ma, į is­to­ri­nį Aly­taus ae­ro­dro­mą su­si­rink­sian­ti ir sa­vo va­lią vie­šai pa­reik­šian­ti lie­pos 13 die­ną, ju­bi­lie­ji­nio ae­ro­šou ALY­TUS ORE me­tu.

Pe­ti­ci­jo­je ra­šo­ma: „Mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji, pa­reiš­kia­me, kad is­to­ri­nis, jau 80 me­tų vei­kian­tis, ae­ro­dro­mas pri­va­lo bū­ti iš­sau­go­tas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, o pra­mo­ni­nės LEZ stei­gi­mui tu­ri bū­ti pa­rink­ta ki­ta vie­ta NE (!) Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, NE (!) ša­lia tan­kiai ap­gy­ven­din­tų mies­to gat­vių, NE (!) prie se­nų­jų ka­pi­nių, t.y.: NE (!) de­ši­niak­ran­čio Aly­taus gy­ven­to­jų pa­mėg­to­se lais­va­lai­kio, Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių avia­to­rių bei kt. ben­druo­me­ni­nių, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo 1939 me­tų ir dar anks­čiau nau­do­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.“

Pe­ti­ci­ja ad­re­suo­ja­ma Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rei Clai­re Nat­ha­lie Ma­rie Lig­nie­res-Cou­nat­he, Sei­mo na­riams Ju­liui Sa­ba­taus­kui ir Ro­ber­tui Šar­knic­kui, eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rui Vir­gi­ni­jui Sin­ke­vi­čiui, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rui Taut­vy­dui Ta­mu­le­vi­čiui, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos at­sto­vams.

Pe­ti­ci­ja in­ter­ne­te (www. pe­ti­ci­jos.lt) star­ta­vo bir­že­lio 4 die­ną, va­kar po ja jau bu­vo su­rink­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų. Taip pat pa­ra­šai yra ren­ka­mi po­pie­ri­niu va­rian­tu, pa­si­ra­šy­ti bus ga­li­ma ir avia­ci­jos šven­tės me­tu, in­ter­ne­te pe­ti­ci­ja bus ak­ty­vi iki lie­pos 15 die­nos.

Pa­si­ra­šan­tie­ji pe­ti­ci­ją taip pat iš­sa­ko ko­men­ta­rus apie su­ma­ny­mą įkur­ti LEZ Pir­ma­ja­me Aly­tu­je: „Aly­tu­je juk yra pra­mo­nės ra­jo­nas, ir to­liau jį ga­li­ma tvar­ky­ti ir vys­ty­ti. Pir­ma­sis Aly­tus tu­rė­tų bū­ti ža­lia ku­ror­ti­nė zo­na; „Ae­ro­dro­mas pri­va­lo bū­ti eko­no­mi­nės zo­nos pri­dė­ti­nė ver­tė, o ne jos „do­no­ras“; „Aly­taus ae­ro­dro­mas vie­nas gra­žiau­sių Lie­tu­vo­je, nuo­sta­bus jaus­mas leis­tis ir kil­ti ae­ro­dro­me, ku­ria­me iš vie­nos pu­sės miš­kas, iš ki­tos – mies­tas. Kiek­vie­nas Lie­tu­vos avia­to­rius, tiek pra­de­dan­ty­sis, tiek se­nas vil­kas, tu­rė­tų siek­ti iš­sau­go­ti šį is­to­ri­nį nuo­sta­bų ae­ro­dro­mą. Pa­gal Lie­tu­vos oro erd­vės struk­tū­rą, Aly­taus ae­ro­dro­mas yra la­bai pui­kio­je vie­to­je vyk­dy­ti vi­sas avia­ci­nes veik­las. Ka­dan­gi ša­lia nė­ra tarp­tau­ti­nių oro uos­tų, tai ga­lė­tų bū­ti pui­ki vie­ta ba­zuo­tis ben­dro­sios, spor­ti­nės ir kt. avia­ci­jos ša­kų at­sto­vams. Be jo­kios abe­jo­nės, ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos, ku­rios at­ei­ty­je duo­tų nau­dos tiek mies­tui, tiek avia­ci­jos en­tu­zias­tams bei pro­fe­sio­na­lams“; „LEZ tik­rai yra tin­ka­mų vie­tų ap­link mies­tą ar jo pri­ei­go­se. Gal pats lai­kas ben­dra­dar­biau­ti mies­tui ir ra­jo­nui, įgy­ven­di­nant LEZ pro­jek­tus? Ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­jai, ma­nau, taip pat trūks­ta no­ro ir fan­ta­zi­jos iš­nau­do­jant esa­mus plo­tus“.

  Komentaras

  Tikri vyrai aiškinasi tiesiai į akis argumentais remadamiesi. Kaip ir tikri politikai. O jei per teismus advokatams primokėdami čia iki rimtų politikų toli. Ir rodo daug falšo ir kompleksų. Tokie tas pats kas ligoniai. Tad tai suvokdamas gal ir nustosi apsijuokinėt. Nes Alytuj yra tik vienas kuris to nesuvokia ir jį visi lengvai atpažinsta.

  Komentaras

  Ir atsiprašyk. Ant tokių kaip tu nepyksta. Nes tai nelaimingi žmonės ir kurių gailėt reikia. Ir pirma kitus vertindamas atidžiai savo veiksmus persianalizuok. Ir nėra reikalo per daug susireikšmint. Nes mieste pagarbos neturi. Turėtai, ne blūdintai.

  Komentaras

  Ponulį profesionalų 2 kartus nuteistą šmeižiką papiktino lietuviškas žodis skalikas ? Gal čia komentaruose paskelbti ištraukas iš tamstelės rašliavų, kad prisimintum savo šmeižto upes išpiltas ant žmonių ? Va ten tai žodynėlis... Džiaukis, kad skaliku pavadino, o ne dvarniaška :)

  Komentaras

  Vėl per Lietuvą negirdėt, kad kuri savivaldybė vienu metu turi neapkrautą pramonės parką ir butaforinį LEZ? Reiškia vieno neapžioja, stveria kitą? Anoje kadencijoje dalis tų pačių tarybos narių balsavo už aerodromo plėtrą, dabar prieš. Reiškia šios kadencijos pradžioje turėję įbegėt tą plėtrą ne įbėgėjo. Patys kritikuoja, kad apleista teritorija ir tvirtina LEZ. Reiškia neaišku ką kitame posėdyje už tuos pačius jau balsuotus klausimus vėl balsuos? Nes išvakarėse socdemų su konservatoriais veikėjai per televiziją pasisklaidė ragindami balsuot esmėj rimtų argumentų pateikt nesugebėdami ir gauna... peticiją 100 dienų nepraėjus. O patys valdžioje apart seminarai, komandiruotės ir atostogas nepraėjus 100 dienų neria. Įdomu dėl atostogų. Jei pusmečio neišdirbę, jei mėnesis skaičiuojamas kaip virš 1 dienos atostogų, o jie tokiais terminais stveria? Sau tarybos narių išmokas staigiai pasireguliavo.. Kur rimtesni klausimai nemato. Apart vėliavėlėm pamosikuot ar šukuosenom pasipuikuot. Trumpiau kaip ir šauniausią valdžią alytiškiai turi iš iki šiol buvusių. Dar anie kažkiek bandė stengtis. Šie --- nauja karta...

  Komentaras

  Savivaldoj turi būt paremta argumentų kalba diskutuojant su interesuotom grupėm. Ir šiuo atveju meras ne į atostogas 100 dienų neišdirbęs gali eit. O nors ir pavėluotai, tai daryt. Ką nuo pirmos kadencijos dienos galėjo daryt. Reaguot į švietimo pertvarkų auditų išvadas ir reformas užvest, dėl pramonės parko užpildymo nuvykt į Kauno LEZ ir iš ten pabandyt investuotojų prisiviliot, dėl aerodromo vykdyt ką anose kadencijose per tarybą patys ir patvirtino, teik savivaldybės sistemos veiklos optimizavimo priemones aiškiai vardint ir visuomenei siekiamus Alytaus vystymo rodiklius. Tad buvo tada net per komentarus primenama. Bet buvo ciniškos reakcijos negalima kritikuot... besaikė arogancija ir mandrumas ir savo balionų primetimas kur regis visi subliuškę rimčiau.. Vietoj to nuo pat pradžių seminarai, savaitinės komandiruotės, dabar atostogos... Nepamirštant taryboje susikelti tarybos narių išmokų. Tad šiuo metu pradėjus darbą naujam Prezidentui, kur vyriausybės kiti reikalavimai gali būt, klausimas? Ar pav. LR Valstybės kontrolė neturės priekaištų Alytaus m. savivaldybei kaip dėl neefektyvaus lėšų naudojimo steigiant LEZ kaip nepakrautas pramonės parkas, nevykdymą švietimo pertvarkos kaip atviras nereagavimas į audito išvadas apie jų būtinumą, ar efektyviai savivaldybės sistema naudoja lėšas..? Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 19 str., 2., 1) - vyriausybė arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybei ar savivaldybės interesams, gali siūlyt tarybai atleist tokį merą. Ar savo kompetencijose gali surast teisėtų priemonių... Juolab, na kiek gi čia kaip besaikė klouniada valdyme gali tęstis? Atėjo į valdžią, tegu dirba ir nors stengiasi. O čia kaip atsilošę ir niekas nieko pasakyt negali.. Nes jau ir paskutinių kelių mėnesių kur savivaldybių vystyme labai svarbūs negražinsi, kad ir kaip norėdamas. O laiko iki 2020 metų, kaip mažėja ES parama, praktiškai pusmetis. Todėl kitos savivaldybės ir spurtuoja nuo pat šios kadencijos pradžios. Tik Alytuj kaip išskirtiniai atsilošę.... atostogauja ir panašiai. Neregėtas neatsakingumas per savivaldą. Net Alytaus istorijoj gaut peticiją 100 dienų nepraėjus, gėdingiau dar nebuvo...

  Komentaras

  Geriausia,atsisėdo vienas,ir visokių nerišlių nesąmonių prirašė...Neįdomu net skaityt...Verkia geležinkelio,supuvusios stoties...Na,yra nauja ta stotis.Geležinkelis per miestą nereikalingas,tam yra pramonės raj.Dabar vėl verkauja tuščio ploto.Kokd ten aerodromas...Šiukšlynas.Kada koks lėktuvas čia nusileido ar pakilo.Tik nelaimes gali prišaukt,tokie apleisti plotai.Neleidžia naujai valdžiai visiškai dirbt.Kaip lojo,taip loja...,ir būtent vieno nerišli rašliava

  Komentaras

  Peticijos reikšmė. Vertinam, kad pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Peticija prieš savivaldybės nepamatuotus sprendimus. Už ką mero poste atskaitingas tas pats kas netiesiai prieš mero poste esantį. Vadinas pirmas istorijoj kur parašų prieš gauna nepraėjus 100 dienų? Po ko sveikint ar užjaust? O kaip jam elgtis, pačiam spręst. Su jį iškėlusia garbinga socdemų partija.

  Komentaras

  Paprastai kaip į merus eina pirmą kartą būna pasiryžę. Ypač per pirmas 100 dienų įrodyt ką geriausia turi. Tad fazuoja kiek gali. O jei nuo pradžių seminarai, savaitėm komandiruotės ir atostogos signalas. Kad nepatempia. Dalim kaip laiko tempimas ką daryt? Nes pats iš savęs nesigauna. Partija ūkinėj kompetencijoj ir ne stiprūs. Susipriešinimas dėl aerodromo su vietos interesais daug nervų kainuoja. Net kaip opoziciją įsigijo, kur taryboj kol kas viešai kaip opozcija nesimato. Kad drystų prisistatyt. Pirmalaikių rinkimų preliudija anksčiau laiko nei visi tikėjo. Dabar taryboj kas kur ne taip visi ant ano rodys. Mes būtum geriau, bet jis.. Trumpiau kaip visada Alytuj ant vieno viską suverčia.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3, 2) - meras rūpinasi kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių.... ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. - Tad raidos analizę, kad mažėja kasmet gyventojų ir negalim leist ir reikia darbo vietų čia ir dabar vykdo. Toliau dėl strategijų gal po n metų vietoj aerodromo bus LEZ...? O ką šiuo metu daryt, neria į atostogas 100 dienų neišdirbus. dar užmetė dėl kolegijos aktyvinimo. Nors jei reaguotų į švietimo audito išvadas kur nuo anos kadencijos pavijo, jau būt teikęs per tarybą sprendimus kaip retint mokyklas.... Būt suvokęs, kad mažėjant gyventojų skaičiui mažėja ne tik mokinių, bet ir kolegijoj galinčių studijuot. Ir nėra ko svajot. Bet štai kur dėl žemių didesnių kiekių jie taryboje iš kart pamato ir prisimena miesto interesą. Tik vieni iš vienos pusės mato, kiti iš kitos... Tad ne gudrių valdžioje nėra.

  Komentaras

  Beje ne pasakytum, kad tie kur dėl aedromo išlikimo rūpinasi, labai jau rūpintųsi rimtom ir didėjančiom miesto problemom per savivaldą? Kad nėra rimtų miesto vystymo strategijų ir per ką gerėtų alytiškiams gyvenimo sąlygos. Nes šiuo atveju tik kaip bendruomenės interesų grupės prieš. Kur ir esmėj toliau stagnuot. Nei lez vystysis, nei čia aerodromas klestės... Tik šiam momente išsisaugo 100 ha, kad kiti per derinukus iš alytiškių panosies ne zvimbteltų. Kaip strategines kelias savivaldybės įmones po iš svetur vadovais ar valdybose po nepriklausomais... praktiškai savivaldos potencialo nedaug patys Alytuj ir kontroliuot sugeba. Net apmaudu matant, kaip gali gerai vystytis miestas, o realybė tik dėl likučių pasierzint.

  Komentaras

  Komentarus galima ir kultūringus rašyti. Ne būtinai kaip po skalikais ir dar negražiau... Įdomu kaip vadinat tą patį merą ir tarybos narius, kurie prieš kadencijose tuo pačiu klausimu kitaip balsavo? Vėl, kad bando rūpintis investicijom, tai gerai. Bet kaip sprendimai nepagrįsti ir nedaroma, kas prieš ir įmanoma padaryt rodo, kad daugiau kaip nukreipiamieji lozungai. Tad kur po skalikai linkiu sugebėt ir kultūringai rašinėt. Ką kiti ir įrodo nesistengdami būti mandresniais.

  Komentaras

  Kaip Jus cia rasote kad meras nieko nepadare neislauke nei 100 dienu ir pasieme atostogas. Padare toki atsakinga darba taigi , pasididino sau ismokas nenuveike nieko del Alytaus zmoniu gyvenimo , o zadejo daug nuveikti tai jau gera pradzia. Pamatysime kaip jaunasis meras tuoj bus milijonierius saunuolis , kad ir jaunas bet ne d........

  Komentaras

  LR Vietos sav. Įst. 4 str., 8) nusako dėl savivaldos principų derinant bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesus. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių. -Kaip ir 2) - savivaldybės savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją. - Reiškia tik tarybos nariai pagal savo išimtinę kompetenciją turi spręst prieš informuojant. Reikalui esant atliekant apklausas. O čia mada pas jaunus taryboje kur jei sklandė gandai, kad anas ar tas į pareigas skirtas atseit po Vilniuj partiečių siūlymų, tai kur čia savivalda? Prisikvietė iš Vilniaus ministrų ir panašių, ir už alytiškius sprendžia. Kaip kokiam vaikų darželį. Aplamai ir šie valdžioje per paskutinius mėnesius galėjo žmoniškiau kalbėt su vietiniais ir daug sėkmingesni rezultatai būt buvę. Nei dabar tarsi patys pervargę nuo savo... Ir vietoj konkretaus ir gero rezultato per paskutinius mėnesius tik didėjanti erzelynė ir visuomenės supriešinimas..

  Komentaras

  Kiekvienas veiksmas turi pliusų ir minusų. Pagirtina, kad nors ir taip po aerodromu 100 ha alytiškiai bando išsaugot. Kaip per aną kadenciją mosikuojant gelžkeliu nuo Vilniaus į strateginių savivaldybės įmonių kaip šilumos tinklai ir dzūkijos vandenys vadovų ir valdybose po nepriklausomais atstovai iš svetur. Kur šalto vandens kainas keliasi tiesiai per kainų komisiją nežiūrėdami į tarybos sprendimą prieš ir valdžioje vengia paaiškint, kam tokie reikalingi valdžioje kur kiti delioja, tai nors čia bando išsilaikyt. Nes pagal efektyvumo rodiklius jei būt perpildyti pramonės parkas ir likusių gamybinių pastatų likučiai, tada suprantama. O dabar per kelis mėnesius valdžia į Kauno LEZ, kur trūksta plotų ir pasišnekint į Alytaus pustuščio pramonės parko likučius investuot., net pasiūlius nebandė nuvykt. Reiškia neįdomu jiems nežiūrint ką kalba. Vėl iš rajono valdžios nesimato realių veiksmų ką padarė per palyginus ilgą terminą, kur prakalbėjo apie rajono teritorijoj laisvos ekonominės zonos steigimo galimybes... O miesto valdžioje meras su vicemere net ir 100 dienų neišbuvę į atostogas neria. Rimtai tai nors pirmus 100 dienų viską darytų, kad alytiškiams gerinti. O čia numetė utopines vizijas dėl aerodromo 100 ha ir smulkiau kas galima padaryt nepadarę ir nepersistengia. Ir visi alpkit nuo jų vasiukinių svajų. Per ką vieninteliai per Lietuvą iš rimtesnių savivaldybių vasara, pats statybų darbymetis ir kitur nuo realiai vykdomų projektų gausos dūzgia perpildyti, Alytuj jokie rimčiau projektai nevyksta. Miestas visų akyse išmirinėja kaip kiti kiek gali per ES paramos projektus vysto. Nes po 2020 metų mažėja ES parama. o Alytuj kaip kelis mėnesius praradę, kaip ir prieš kadencijas.. Nenustoja.. čiūdintis. juolab patys anose kadencijose kaip tarybos nariai balsavę prieš LEZ steigimą ir aerodromo vystymą atsakingi. Kad neišvystė. O ne kaip prokurorai iš šono tik kitus vertina. Tas darė, tas nepadarė. Kaip visi 27 tarybos nariai ATSAKINGI už kas vyksta per savivaldą Alytuj. Nepakyla Alytus į rimtą savivaldos lygį. Tarybos nariai vėl kur lengviausia. Pasikelt sau išmokas ir kur žemės plotai ne po smulkiai...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.