Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Persuasive producing uses rationale and logic to prove this certain idea is much significantly more valid than the other strategy. It tries to convince an individual reader maybe to choose a certain actions or to embrace a point of opinion.
  http://www.shedsatijiinfratech.com/what-can-i-do-for-extra-money/
  http://aquaticservices.com.au/believe-in-your-write-a-research-proposal…
  http://karaokeua.blox.ua/2021/05/five-rookie-buy-personal-statement-mis…

  Komentaras

  Macbeth essay issues may be hard to invent with studying through William Shakespeare's Macbeth times. Just how and at which you are able to acquire samples to direct you are going to learn just why. Check out 10 composing suggestions which can allow you to begin on this mission along with study composition topics. Use ace and strategies.
  http://www.serrurierparis-18.fr/biography-writing-services-services-how…
  https://alokitobhorerbarta.com/archives/15712
  https://www.tss.immo/index.php/2021/05/17/why-i-hate-purchasing-dissert…

  Komentaras

  Struggling to request a deadline extension? Discover compose your self a composition. Stick to the composition writing hints and all you really have would be always to learn this manual. Very good luck! The moment would be currently coming and you also get started quitting? Utilize our hints. Mind which authors are prepared to meet of your papers demands.
  https://irantoptour.com/news/2021/03/30/why-does-my-car-make-a-rubbing-…
  http://www.ocsea.net/2021/04/the-most-common-write-my-english-paper-deb…
  https://www.integrityprintservices.com/2020/11/16/how-to-write-a-5-para…

  Komentaras

  Some schools are not going to request essays, so the others are going to make utilize of the Coalition composition questions, even while others (such as UGA) could possess their very own essay questions that are short. ... All these would be the issues that is likely to soon be exhibited on both associations college-specific webpages from the Coalition app.
  http://arcmep.ir/2021/05/13/what-does-ruminate-mean/
  http://nodusinc.com/writing-the-dissertation-draft/
  https://croquiesinterieur.com/favorite-cheap-custom-writing-service-res…

  Komentaras

  Writing an investigation is some thing writing. If you plan it 24, the action will be to run study and demonstrate your findings at an newspaper is maybe perhaps not hard. Learn What school essays and blogs have in standard
  http://www.erenelektrikmuhendislik.com.tr/2021/05/17/supereasy-ways-to-…
  http://gandhiglobalfamily.org/2021/05/17/5-secrets-how-to-use-research-…
  https://mjtpa.com/en/index.php/2021/05/17/dont-cover-letter-writing-ser…

  Komentaras

  No, its schools to understand you utilize exactly the very exact article for universities. Push their approval prices these admissions officers at associations are competing to entice the officers push their ranks.
  http://ukldevserver.co.uk/college-admission-essay-writing-service-for-b…
  http://asojuss.com/2021/04/never-lose-your-do-my-maths-homework-for-me-…
  https://mysignaturechain.com/what-are-the-3-stages-of-reading/

  Komentaras

  Have difficulties with newspaper producing? Get thesis documents on line and receive quality. Specific articles. Confidentiality is ensured. Academic authors can-do your publication inspection. Order today and obtain yours.
  https://baia3.com/10-shortcuts-for-research-proposal-writing-service-th…
  https://citilec.co.za/wp/2021/04/20/how-to-turn-your-professional-write…
  http://www.limsengkok.com.sg/five-paragraph-essay-newspaper/

  Komentaras

  Can a name is needed by one scholarship article? ... In case youre minding an article for a Word or PDF document, then you may certainly incorporate a name, however, that is unless you will find special article essay format directions to successfully achieve that.
  http://isyours.world/how-do-you-cite-a-study-in-an-essay/
  http://cjmk.edu.pk/avoid-the-top-10-mistakes-made-by-beginning-need-hel…
  http://macinski.com/2021/05/17/10-step-checklist-for-article-writing-se…

  Komentaras

  Initiate the quote on the brand new line, indented 1 inch from the , and then continue maintaining double spacing. Your parenthetical citation should come after the final punctuation mark. When quoting verse, maintain original line breaksdown. (you need to maintain double spacing through your article )
  http://wecare-eco-egypt.com/open-mike-on-pay-someone-to-do-my-assignmen…
  https://www.pymasco.com/what-is-the-goal-of-writing-persuasive-essay/
  https://echoentertainment.ng/2021/04/20/3-things-everyone-knows-about-w…

  Komentaras

  Homework online assist inch ) save your self some the time plus two ) rating 70% Nominal. 2500+ professional authors might allow you to using serration, evaluation , or even a r dilemma. We're currently looking to exactly what and dependence to both Netflix impacts it might involve for a Mean school pupil
  https://urbaneasy.com.br/short-essay-format/
  https://officespace.pk/2021/05/19/top-9-tips-with-buy-coursework/
  http://yourmaninlahore.com/2021/04/28/what-are-examples-of-systematic-e…

  Komentaras

  Merely consult,"Compose my word newspaper economical" Acquire composing services around an identical day's parcel. Score and save or 2! Entrance essay. Writers, Savings, loyalty applications and also longer to Our Clients
  http://ketobowl.ae/2021/04/03/writing-a-great-analytical-essay-intro/
  https://jdi.ind.in/blog/2021/04/20/how-to-find-the-right-help-to-write-…
  https://paydarpardazesh.com/what-are-two-features-that-describe-essay-w…

  Komentaras

  Create Essay Described Make Work with of a Sort. Since educational documents, a rhetorical examination essay needs to comprise several components: introduction, body paragraphs, and judgment. The paragraph is pretty quick, and it starts with a hook to force the subscribers attention.
  https://www.damarcerrahi.com.az/17159/advanced-powerpoint-presentation-…
  https://scholarship4all.com.ng/2021/05/17/what-are-the-5-main-benefits-…
  http://www.bdcons.net/proof-that-dissertation-writers-for-hire-is-exact…

  Komentaras

  Salut baieti. Vreau doar să mulțumesc (DR ISIKOLO) pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, ajutându-mă să câștig la loterie. Am câștigat opt ​​sute douăzeci de mii de euro. ((820.000,00)). Vraja sa la loterie este cea mai bună și atât de uimitoare. Viața mea este acum echilibrată și acum sunt foarte bine din punct de vedere financiar acum. Așa cum mi-am dorit întotdeauna și sunt fără îndoială. Căutați un jucător de vrăji real și autentic care să vă ajute să câștigați în orice fel de loterie sau loterie la care jucați? îl puteți contacta pe DR ISIKOLO, astăzi tot planul dvs. de a câștiga vreodată mare la loterie sau loterie va deveni realitate și va funcționa bine pentru dvs. Vraja Lui foarte reală și autentică, încă nu-mi vine să cred. Vraja Lui, de asemenea, funcționează foarte repede. Vă mulțumesc mult Dr Isikolo pentru că v-ați dedicat timpul pentru a arăta vraja Loteriei pentru mine. Am primit facturile plătite, datoria mi-a fost compensată și sunt încă mega bogat. Dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji real și autentic care să vă ajute să câștigați loteria sau loteria, contactați-l cu amabilitate pentru ajutor rapid și urgent. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp him la +2348133261196

  Komentaras

  Salut baieti. Vreau doar să mulțumesc (DR ISIKOLO) pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, ajutându-mă să câștig la loterie. Am câștigat opt ​​sute douăzeci de mii de euro. ((820.000,00)). Vraja sa la loterie este cea mai bună și atât de uimitoare. Viața mea este acum echilibrată și acum sunt foarte bine din punct de vedere financiar acum. Așa cum mi-am dorit întotdeauna și sunt fără îndoială. Căutați un jucător de vrăji real și autentic care să vă ajute să câștigați în orice fel de loterie sau loterie la care jucați? îl puteți contacta pe DR ISIKOLO, astăzi tot planul dvs. de a câștiga vreodată mare la loterie sau loterie va deveni realitate și va funcționa bine pentru dvs. Vraja Lui foarte reală și autentică, încă nu-mi vine să cred. Vraja Lui, de asemenea, funcționează foarte repede. Vă mulțumesc mult Dr Peter pentru că v-ați dedicat timpul pentru a arăta vraja Loteriei pentru mine. Am primit facturile plătite, datoria mi-a fost compensată și sunt încă mega bogat. Dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji real și autentic care să vă ajute să câștigați loteria sau loteria, contactați-l cu amabilitate pentru ajutor rapid și urgent. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp him la +2348133261196

  Komentaras

  eu sunt Emmanuela Dino. După ce a fost în relație cu el timp de șapte ani, s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o am pentru el, i-am explicat problema mea cineva online și mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător de vrajă DR ISIKOLO care ar putea să mă ajute să arunc o vrajă pentru a-l aduce înapoi, dar eu sunt genul care nu a crezut niciodată în vrajă, nu am avut de ales decât să încerc, am trimis vraja prin poștă și mi-a spus că nu există nicio problemă că totul va fi în regulă înainte de două zile, că fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, era în jurul orei 16:00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că îi pare atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut să mă întorc la el, că mă iubește atât de mult. Eram atât de fericită și m-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou. Oricine ar putea avea nevoie de ajutorul vrăjitorului pentru că este autentic și puternic, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său pe: +2348133261196 site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Vă confruntați cu dificultăți în viață și doriți ajutorul unui jucător de vrăji, vă confruntați cu divorțul și doriți împăcare? Sire Eli este omul corect și autentic pentru slujbă, el este foarte bun în ceea ce face, deoarece, de asemenea, m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu după separare, contactați-l pe Whatsapp: +2348085240869

  Puteți ajunge la el pentru următoarea lucrare de vrajă

  vraja dragostei,
  Vraja de promovare a locurilor de muncă,
  vraja loteriei,
  medicament pe bază de plante pentru orice tip de problemă de sănătate

  Komentaras

  Numele meu este Lora Milan și am promis să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 48 de ore mai târziu, mi-a sunat telefonul și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimele 3 luni și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. Îi mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Aproape am renunțat în viață când soțul meu a spus că vrea divorțul pentru că a fost o surpriză pentru mine, l-am întrebat care este problema, dar el este obosit și al său este interesat de o altă femeie acum, apoi instinctul meu mi-a spus că ceva este greșit cu el pentru că acest lucru este atât de neobișnuit, un prieten mi-a prezentat un bărbat puternic numit DR WALE, ea mi-a spus că este persoana care îl aduce pe soțul ei acasă după patru ani de divorț, am scris vrăjitorul și mi-am explicat situația la el, mi-a spus care este problema și lucrurile care trebuiau făcute pentru ca soțul meu să se răzgândească în legătură cu divorțul, am urmat instrucțiunile DR WALE și, în două zile, am început să experimentez binele în soțul meu și mi-a spus eu nu vrea divorț, dar vrea să-și petreacă restul vieții cu mine. Dacă întâmpinați orice fel de situație care nu vă place în căsătorie sau relație, contactați DR WALE pe WhatsApp sau Viber: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre un jucător de vrăji de dragoste de către Dr. Isikolo despre cum a ajutat mulți oameni să-i readucă pe foștii lor iubiți în 48 de ore. Sincer, am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și suntem despărțiți de câteva luni, chiar mi-a fost dor de el, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. L-am contactat pe Dr. Isikolo și mi-a spus că fostul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore, Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. Fosta mea s-a întors din nou la mine. În timp ce scriu această mărturie chiar acum, pentru că l-am crezut pe Dr. Isikolo și el m-a ajutat în mod real cu puterile sale. a redat dragostea și legătura dintre noi. Îi mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să renunț la adresa de e-mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți cu adevărat atât de rău, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.