Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Ma­lo­nu, kad tei­sy­bė anks­čiau ar vė­liau iš­ky­la į vir­šų”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (32)
2019 Liepa 4
nuotrauka
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai. Man sa­vo po­zi­ci­ją pa­vy­ko ap­gin­ti.“ Vy­tau­tas Jast­rems­kas: „Da­bar teis­mas pa­si­sa­kė tik dėl pro­ce­dū­rų. O ko­mi­si­ja ir anks­tes­nis teis­mas pa­sa­kė, kad taip elg­tis po­li­ti­kui ne­de­ra. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Taip pri­im­tą ne­skun­džia­mą ir jam pa­lan­kų Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. O jis nu­ke­lia į dau­giau nei prieš dve­jus me­tus su­si­klos­čiu­sį įvy­kį tarp šio ta­ry­bos na­rio ir bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko. Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja S.Le­o­na­vi­čiui re­ko­men­da­vo viešai at­si­pra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus už pa­sa­ky­tus ne­va ne­ko­rek­tiš­kus žo­džius jo at­žvil­giu. Ta­ry­bos na­rys vie­ti­nių eti­kos sar­gų spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui.

Ne­ma­tė už ką tu­rin­tis at­si­pra­šy­ti

Dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, dir­bant pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, jos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to vie­na­me po­sė­dy­je bu­vo ašt­riai dis­ku­tuo­ja­ma dėl pa­di­din­to šiukš­lių mo­kes­čio.

Šia­me po­sė­dy­je tie­siog su­si­run­gė ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius ir bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas. Dis­ku­tuo­jant apie at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nę ir apie jos su­da­ry­tą su­tar­tį su at­lie­kų ve­žė­jais, pik­tin­ta­si, ko­dėl pa­ti sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li su­da­ry­ti tie­sio­gi­nių su­tar­čių su ve­žė­jais, o tai jos var­du pa­ti­kė­ta su­da­ry­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jui. Įtar­ta, kad to­kiu bū­du ne­kon­tro­liuo­ja­mi ve­žė­jai, pa­brangs­ta at­lie­kų tvar­ky­mas.

Bū­tent to­kia­me kon­teks­te ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius bu­vu­siam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui už­da­vė re­to­ri­nį klau­si­mą: „O žmo­ną jū­sų kas? Jū­sų var­du kas nors ar jūs pats?“

Dėl to­kio pa­sa­ky­mo V.Jast­rems­kas krei­pė­si į ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją dėl ne­tin­ka­mo ta­ry­bos na­rio el­ge­sio.

Ko­mi­si­ja, iš­klau­siu­si Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je vy­ku­sios dis­ku­si­jos apie at­lie­kų tvar­ky­mą gar­so įra­šą, nu­spren­dė, kad S.Le­o­na­vi­čius pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, ku­ria­me įtvir­tin­ti pa­do­ru­mo ir pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pai. Ta­ry­bos na­riui re­ko­men­duo­ta bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vie­šai at­si­pra­šy­ti.

Tuo­met S.Le­o­na­vi­čius sa­kė ne­ma­tan­tis už ką tu­rin­tis at­si­pra­šy­ti, nes di­rek­to­rius tai in­ter­pre­ta­vo sa­vaip ir įsi­žei­dė, bet ta­me sa­ki­ny­je „o žmo­ną jū­sų kas“ nė­ra veiks­ma­žo­džio.

 Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas bu­vo ne­pa­lan­kus

Ta­ry­bos na­rys Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą ap­skun­dė tuo­me­čiam Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, ku­ris nuo pra­ėju­sių me­tų po teis­mų re­for­mos va­di­na­si Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mais.

S.Le­o­na­vi­čius pra­šė pa­nai­kin­ti vie­ti­nių eti­kos sar­gų spren­di­mą, nes ty­ri­mas pra­dė­tas ne­pai­sant Aly­taus mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tuo­se Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­tų ter­mi­nų nuo Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se nu­ro­dy­tų pa­grin­dų at­si­ra­di­mo.

Ta­ry­bos na­rio ver­ti­ni­mu, jo pa­var­to­tas žo­džių jun­gi­nys lai­ky­ti­nas tik me­ta­fo­ra, iliust­ruo­jan­čia at­lie­kų tvar­ky­mo mies­te si­tu­a­ci­ją.

Bu­vęs Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­pa­ži­no, kad Eti­kos ko­mi­si­ja ty­ri­mą pra­dė­jo pra­lei­du­si tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tą de­šim­ties die­nų ter­mi­ną, tai pa­da­rė vė­liau. Ta­čiau kon­sta­ta­vo, kad toks mi­nė­tas pro­ce­dū­ros pa­žei­di­mas ver­tin­ti­nas kaip for­ma­lus ir ne­es­mi­nis.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, mi­nė­ta S.Le­o­na­vi­čiaus fra­zė, iš­sa­ky­ta V.Jast­rems­ko at­žvil­giu, aki­vaiz­džiai nė­ra vaiz­din­gas per­kel­ti­nės reikš­mės pa­sa­ky­mas ar pa­slėp­tas pa­ly­gi­ni­mas – me­ta­fo­ra. Svars­tant sa­vi­val­dy­bės ir at­lie­kas tvar­kan­čios įmo­nės san­ty­kius pas­ta­rie­ji nie­kaip ne­su­si­ję su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus šei­ma ar šei­mi­niais san­ty­kiais.

Tad bu­vęs Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė S.Le­o­na­vi­čiaus skun­dą dėl Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo.

 „Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai“

Ta­ry­bos na­rys pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ir pra­šė pa­nai­kin­ti bu­vu­sio Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą. Kar­tu ir mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė S.Le­o­na­vi­čiui pa­lan­kų ne­skun­džia­mą spren­di­mą. Pa­nai­kin­tas ir pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo, ir ta­ry­bos Eti­kos spren­di­mas.

Pa­grin­di­nis mo­ty­vas – Eti­kos ko­mi­si­ja ty­ri­mą pra­dė­jo pa­žeis­da­ma jos nuo­sta­tuo­se ir Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus, to­dėl to­les­ni ko­mi­si­jos veiks­mai ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti tei­sė­tais.

Kaip kon­sta­tuo­ta Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­me, va­do­vau­jan­tis ben­druo­ju tei­sės prin­ci­pu, iš ne­tei­sės ne­ga­li at­si­ras­ti tei­sė. Tad dėl S.Le­o­na­vi­čiaus iš­sa­ky­tų žo­džių V.Jast­rems­ko at­žvil­giu teis­mas jau ne­pa­si­sa­kė.

„Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai. Jau da­bar gal nie­kam ir ne­įdo­mu, kas vy­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Bet man tai bu­vo svar­bu ir sa­vo po­zi­ci­ją pa­vy­ko ap­gin­ti“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius.

Bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus V.Jast­rems­ko tei­gi­mu, teis­mo spren­di­mas yra toks, koks yra: „Da­bar teis­mas pa­si­sa­kė tik dėl pro­ce­dū­rų. O ko­mi­si­ja ir anks­tes­nis teis­mas pa­sa­kė, kad taip elg­tis po­li­ti­kui ne­de­ra.“

S.Leonavičius yra iš­rink­tas ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau dėl ne­su­ta­ri­mų su šios aso­cia­ci­jos va­do­vy­be iš jos jau pa­si­trau­kęs. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je dir­ba ir V.Jast­rems­kas, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą.

  Komentaras

  Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus tarybai bei atskaitingas merui ir tarybai. Visuomenę gali tik informuot apie savo veiklą. Kaip ir atskaitingas tarybos 27 nariams. Kaip vykdo 27 tarybos narių priimtus sprendimus. Tad jei patys tarybos nariai priima abejotinus sprendimus, tai kam šaipytis iš jų sprendimų vykdytojo? Plius užmetinėt link šeimos narių? Kas visais atvejais nežmoniška, ciniška bei patiems kaip politikams ir žmonėms garbės nedaro? Kaip ir šį steaipsnį kas skaito suvokia potekstę. Po ko nėra kuo didžiuotis. Kad valdyme turi tokių neatsakingų tarybos narių. Nes būtent 27 tarybos nariai atsakingi už kas vyksta Alytuj per savivaldą. O čia iš intrigų liūno nepakyla.

  Komentaras

  Valdžioje nei vieno bukio. Esmėj su savo blefais. Kaip ir 27 tarybos nariai ir savivaldybės administracijos direktorius gali teikt tarybai svarstomų klausimų sprendimų siūlymus. Tad šiuo atveju tarybos narys galėjo savo siūlymą raštu teikt. O ne užmetinėt replikas link žmonos. Nes jei būt ant raumingesnio užtaikęs, tas už tokius žodžius galėjo ir paėmęs nusitempt į šoną... Ir visi būt supratę, kad yrauž ką. Kita pusė, pagal įstatymus direktorius yra pavaldus tarybos nariams. Ir raštiškus tarybos narių siūlymus turi vykdyt. O tik žodiu pasakyt, per maža. Ir tokiu atveju meras su tarybos nariais žmogiškai į akis pasako. Gerb, kolega, šaipytis iš politikų šeomos narių nepadoru. Ir prašom reaguoti į pastabas. Kitaip, frakcijos lyderis ir pasiūlė šiam, gali padėt mandatą kaip per sąrašą atėjusiam. Kaip ir garbės nedaro skundinėtis per etikos komisijas. Ar teismai vis tiek ten supranta ir viduj juokiasi iš Alytaus. O prie progos įskels tiems ir aniems. Reziumė rodo prastą mentalitetą per savivaldą Alytuj. Jei dar nesuvokia, kad šeima šventa, tai kas iš vis šventa Alytuj? Nes tokias situacijas kitur sugeba suvaldyt patys ir žmoniškais būdais. Tad nėra ko džiūgaut Alytuj. Koks pavydys visuomenei ir vaikams, kad net politikai vienas kitam pagarbos nerodo. Reiškia eiliniųatžvilgiu iš vis negerbia.

  Komentaras

  Kai valdžioj sėdi bukiai ir nieko gero nenori miesto žmonėms padaryti, tai dar ne tokių palyginimų reikia, kad jų sąžinė pabustų ir jie pradėtų dirbti žmonėms, spręstų atliekų mažinimo kainas ir kitus klausimus

  Komentaras

  Sakykit, kame esmė su šio politiko žargonu? Juk tiek laipsnių turi ir s.d., verslo asociacijų prezidentas... Reiškia turi išsiskirt intelegencija, pagarba kitiems, kompetencija... Būt pavyzdžiu kitiems. O čia išmeta žargonėlį, kur eiliniai politikai neturėdami tokių titulų, štai taip sau neleidžia išsireiškinėt. Gerbia vieni kitų šeimas ir vengia užmetinėt net dviprasmybių. Tai ne jau verslų, kur lyderis per asociacijas, toks tikras lygis. Kaip ir straipsnį reklamuotis, kas jaueiliniam negražu... Nežiūrint kokie teismų sprwndimai šiuo atveju. Šeimos vertybės yra Šventa. Ir jei čia ne šventa - tai kas šventa?

  Komentaras

  Tai jei anf tavo žmonos taip pareplikuotų, tai kaip reaguotai? Ar ir ne dėl to lyderis taryboje frakcijos, per kurio sąrašą per rinkimus į tarybą pateko, pasiūlė anam ir mandatą padėt? Tuo įrodė, kad taryboje minimum nors kaip rimtas vyras yra. Nes kol kas kol taip vyksta, nepanašu, kad taryboje ir Alytuje yra tikrų vyrų? Nes jei tokie vyrautų, tokių dalykų ir vykt negalėtų. Nes net per Lietuvą nesigirdi, kad politikai link žmonų užmetinėtų. Tik Alytuj pasirodo kol kas vienas taip sau leidžia. Trumiau net gėda už tokius. Nes dėmė ant viso miesto krenta. Vadinas ten tokie, kur iki tiek nusileidžia.

  Komentaras

  kažin kokia reakcija būtų? Jei save gerbiančiam eiliniui alytiškiui gatvėje politikas užmestų link žmonos...? kažin ar kiekvienas dar jėgoj vyrukas ir ne.. taip, kad anam daugiau nekiltų norų užmetinėt? O čia po politika pozicija.. Kas eiliniams savaime aišku. Kur padorumas, kur ne. Ir jokie teismai apie vertybes nepaaiškins. Nes pirma vertybes reikia viduje turėti ir jų laikytis. Aplamai čia ne miesto lygis net... O kitur net glūdžiausiuose kaimuose taip elgtis sau neleidžia. Juolab, jei link ano žmonos mestelėjo, tai gal ant bent kurio gali ...? Tai ar patiktų..? Ir kaip po to save kaip rimtu vyru galima gerbt? Nekalbant apie politiką, kur reikalavimai aukštesni turi būt.

  Komentaras

  Jei per rinkimus valstybinės institucijos įėję į šio politiko priklausančią įmonę dėl užkastų atliekų ir atsakymo nėra visuomenei per ilgą laiką? Kur jei klaida, atsiprašo jo. Ar jei tiria, nors per tiek laiko.. vadinasi gal ir jam poveikį negerais tikslais daro? Kažkaip Alytuj per savivaldą tų valstybinių institucijų kaip kišimasis negerą foną sukuria. Kaip ir politikai turėtų sugebėti tiesiai išsiaiškint. Vietoj rimtų klausimų per savivaldą sprendimų velia, velia...

  Komentaras

  Tai nėra rimta savivalda link šeimos narių užmetinėt. Ir to niekas Alytuj iki šiol iš politikų nedarė ir nesiruošia. Yra tik vienas toks... Vienok savivaldos veiklos kryptis ne ta. Užmetinėt link šeimos narių vienaip ar kitaip. Kitur tarybos tiek neužsileidžia. Kokioj Žemaitijoj taip prabiltų politikas, ten... Nes kiekvieno šventas reikalas gint savo šeimos garbę. Vienok. Savivaldoj tarybos nariai ir sav. administracijos direktorius pagal tarybos veiklos Reglamento 104 p. - turi teisę teikt klausimus tarybai svarstyt. Reiškia jų veikla turi būt alytiškių labui geriausius sprendimų siūlymus teikt. Štai čia jie turi konkuruot. O paleist replikas link šeimos narių - žemiau nėra kur... Štai taip gatvėje eiliniui pasakytų, kažin kas liktų..? Ne kiekvienas pro ausis praleistų....Rimtam mieste tokie fokusai neįmanomi. teismų sprendimai parodė teisėjų korupcijos bylos - kaip rimčiau pažiūrėjo 10 įtariamais... O tikras žmoniškumas turi išlikt. Ar kas prieš Alytuj prieš žmoniškumą ir šeimos garbę? Reiškia negerbia savęs ir savo šeimų. Nes čia ŠVENTI dalykai. O ką šis po politika kaip pergale reklamuojasi - tai nėra vertybės...

  Komentaras

  Būtent nuo anos kadencijos per tarybą prasidėjo didelis savi skundinėjimų metas. Kaip ir iki to ir po šio politikoj nebuvo tokių. Kur link šeimos narių užuominas laidytų. Kur paprastai politikai kas kur ir nesutaria, pasako į akis ir nekabina šeimos narių. Nes būtent LR Konst. 22 str. sako -teismas ir įstatymai saugo nuo kišimosi į šeimos garbę ir panašiai. tad teisybės tik tiek. Nes šeima tas pats kas šventa ir nevalia lyst. o dėl atliekų tvarkymo... Reiškia anoje kadencijoje ir šio vadovaujama darbo grupė dirbo. Kokie rezultatai? Reiškia kiek girdėjosi per žiniasklaidą prasiskverbė, ten skambėjo... Gali būt daugiau teisingumo, bet brangiau eiliniams alytiškiams? Vėl per rinkimus per televizijos laidas girdėjosi. Pav. druskininkiečiams sąlyginai kainos mažesnės nei verslams. Nes atliekų tvarkymo kainoje yra dalis mokesčių verslams tenka, kita dalis gyventojams. O Alytuje tada kaip gaunasi? Lyginant su Druskininkais, eiliniams salyginai brangiau nei verslams. Apmaudu, kad buvęs mero poste pats nesugebėjo kaip priklauso pirmam paaiškint visų niuansų. kad po to visiems būtų aišku kas ir kaip. O šiaip pagal deklaracijas turtingiausias tarybos narys. Rodos vystyk sau verslus ir ko čia atsiprašant su ubagais per tarybą stumdytis? Kažką įrodinėt. Nes rimtam versle net ir laiko kažin ar būtų, čia užsiiminėt? Įdomūs Alytuj milijonieriai po politika...

  Komentaras

  Jastremskas vėl apsijuokė, o dar teisininkas :) Matyt jam ambicijos svarbiau už garbę. Jei pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas neskundžiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, tai kam dar išsisukinėt ir kalbėt apie procedūras. O mūsų miesto buvusi Etikos komisija su jos pirmininke Kirkliauskiene, tai verta tik "etikmat" vardo

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.