Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Ma­lo­nu, kad tei­sy­bė anks­čiau ar vė­liau iš­ky­la į vir­šų”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (32)
2019 Liepa 4
nuotrauka
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai. Man sa­vo po­zi­ci­ją pa­vy­ko ap­gin­ti.“ Vy­tau­tas Jast­rems­kas: „Da­bar teis­mas pa­si­sa­kė tik dėl pro­ce­dū­rų. O ko­mi­si­ja ir anks­tes­nis teis­mas pa­sa­kė, kad taip elg­tis po­li­ti­kui ne­de­ra. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Taip pri­im­tą ne­skun­džia­mą ir jam pa­lan­kų Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. O jis nu­ke­lia į dau­giau nei prieš dve­jus me­tus su­si­klos­čiu­sį įvy­kį tarp šio ta­ry­bos na­rio ir bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko. Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja S.Le­o­na­vi­čiui re­ko­men­da­vo viešai at­si­pra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus už pa­sa­ky­tus ne­va ne­ko­rek­tiš­kus žo­džius jo at­žvil­giu. Ta­ry­bos na­rys vie­ti­nių eti­kos sar­gų spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui.

Ne­ma­tė už ką tu­rin­tis at­si­pra­šy­ti

Dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, dir­bant pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, jos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to vie­na­me po­sė­dy­je bu­vo ašt­riai dis­ku­tuo­ja­ma dėl pa­di­din­to šiukš­lių mo­kes­čio.

Šia­me po­sė­dy­je tie­siog su­si­run­gė ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius ir bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas. Dis­ku­tuo­jant apie at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nę ir apie jos su­da­ry­tą su­tar­tį su at­lie­kų ve­žė­jais, pik­tin­ta­si, ko­dėl pa­ti sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li su­da­ry­ti tie­sio­gi­nių su­tar­čių su ve­žė­jais, o tai jos var­du pa­ti­kė­ta su­da­ry­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jui. Įtar­ta, kad to­kiu bū­du ne­kon­tro­liuo­ja­mi ve­žė­jai, pa­brangs­ta at­lie­kų tvar­ky­mas.

Bū­tent to­kia­me kon­teks­te ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius bu­vu­siam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui už­da­vė re­to­ri­nį klau­si­mą: „O žmo­ną jū­sų kas? Jū­sų var­du kas nors ar jūs pats?“

Dėl to­kio pa­sa­ky­mo V.Jast­rems­kas krei­pė­si į ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją dėl ne­tin­ka­mo ta­ry­bos na­rio el­ge­sio.

Ko­mi­si­ja, iš­klau­siu­si Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je vy­ku­sios dis­ku­si­jos apie at­lie­kų tvar­ky­mą gar­so įra­šą, nu­spren­dė, kad S.Le­o­na­vi­čius pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, ku­ria­me įtvir­tin­ti pa­do­ru­mo ir pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pai. Ta­ry­bos na­riui re­ko­men­duo­ta bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vie­šai at­si­pra­šy­ti.

Tuo­met S.Le­o­na­vi­čius sa­kė ne­ma­tan­tis už ką tu­rin­tis at­si­pra­šy­ti, nes di­rek­to­rius tai in­ter­pre­ta­vo sa­vaip ir įsi­žei­dė, bet ta­me sa­ki­ny­je „o žmo­ną jū­sų kas“ nė­ra veiks­ma­žo­džio.

 Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas bu­vo ne­pa­lan­kus

Ta­ry­bos na­rys Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą ap­skun­dė tuo­me­čiam Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, ku­ris nuo pra­ėju­sių me­tų po teis­mų re­for­mos va­di­na­si Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mais.

S.Le­o­na­vi­čius pra­šė pa­nai­kin­ti vie­ti­nių eti­kos sar­gų spren­di­mą, nes ty­ri­mas pra­dė­tas ne­pai­sant Aly­taus mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tuo­se Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­tų ter­mi­nų nuo Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se nu­ro­dy­tų pa­grin­dų at­si­ra­di­mo.

Ta­ry­bos na­rio ver­ti­ni­mu, jo pa­var­to­tas žo­džių jun­gi­nys lai­ky­ti­nas tik me­ta­fo­ra, iliust­ruo­jan­čia at­lie­kų tvar­ky­mo mies­te si­tu­a­ci­ją.

Bu­vęs Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­pa­ži­no, kad Eti­kos ko­mi­si­ja ty­ri­mą pra­dė­jo pra­lei­du­si tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tą de­šim­ties die­nų ter­mi­ną, tai pa­da­rė vė­liau. Ta­čiau kon­sta­ta­vo, kad toks mi­nė­tas pro­ce­dū­ros pa­žei­di­mas ver­tin­ti­nas kaip for­ma­lus ir ne­es­mi­nis.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, mi­nė­ta S.Le­o­na­vi­čiaus fra­zė, iš­sa­ky­ta V.Jast­rems­ko at­žvil­giu, aki­vaiz­džiai nė­ra vaiz­din­gas per­kel­ti­nės reikš­mės pa­sa­ky­mas ar pa­slėp­tas pa­ly­gi­ni­mas – me­ta­fo­ra. Svars­tant sa­vi­val­dy­bės ir at­lie­kas tvar­kan­čios įmo­nės san­ty­kius pas­ta­rie­ji nie­kaip ne­su­si­ję su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus šei­ma ar šei­mi­niais san­ty­kiais.

Tad bu­vęs Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė S.Le­o­na­vi­čiaus skun­dą dėl Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo.

 „Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai“

Ta­ry­bos na­rys pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ir pra­šė pa­nai­kin­ti bu­vu­sio Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą. Kar­tu ir mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė S.Le­o­na­vi­čiui pa­lan­kų ne­skun­džia­mą spren­di­mą. Pa­nai­kin­tas ir pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo, ir ta­ry­bos Eti­kos spren­di­mas.

Pa­grin­di­nis mo­ty­vas – Eti­kos ko­mi­si­ja ty­ri­mą pra­dė­jo pa­žeis­da­ma jos nuo­sta­tuo­se ir Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus, to­dėl to­les­ni ko­mi­si­jos veiks­mai ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti tei­sė­tais.

Kaip kon­sta­tuo­ta Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­me, va­do­vau­jan­tis ben­druo­ju tei­sės prin­ci­pu, iš ne­tei­sės ne­ga­li at­si­ras­ti tei­sė. Tad dėl S.Le­o­na­vi­čiaus iš­sa­ky­tų žo­džių V.Jast­rems­ko at­žvil­giu teis­mas jau ne­pa­si­sa­kė.

„Pir­ma už­puo­la, o pas­kui pa­aiš­kė­ja, kad ne­tei­sė­tai. Jau da­bar gal nie­kam ir ne­įdo­mu, kas vy­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Bet man tai bu­vo svar­bu ir sa­vo po­zi­ci­ją pa­vy­ko ap­gin­ti“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys S.Le­o­na­vi­čius.

Bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus V.Jast­rems­ko tei­gi­mu, teis­mo spren­di­mas yra toks, koks yra: „Da­bar teis­mas pa­si­sa­kė tik dėl pro­ce­dū­rų. O ko­mi­si­ja ir anks­tes­nis teis­mas pa­sa­kė, kad taip elg­tis po­li­ti­kui ne­de­ra.“

S.Leonavičius yra iš­rink­tas ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau dėl ne­su­ta­ri­mų su šios aso­cia­ci­jos va­do­vy­be iš jos jau pa­si­trau­kęs. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je dir­ba ir V.Jast­rems­kas, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą.

  Komentaras

  Gal galėtų šie tarybos nariai, abu su patirtim o kitas su dideliais laipsniais eit į priekį. Nes nesimato iš 27 tarybos narių kaip ir gyvybės. Meras su vicemere ir 100 dienų neišdirbę į atostogas? O miestas stagnuoja. Vasaros vidurį projektai nevyksta kaip kitur perteklius. Nesimato per tarybą teiktų švietimo pertvarkų reaguojant į švietimo audito išvadas. Ar paaiškint, kodėl dėl šalto vandens kainų pakėlimo tarybą prieš, o savivaldybei priklausanti įmonė jei kainas pasikelia per kainų komisiją tai kam tokia taryba reikalinga? Teikt rimtas Alytaus vystymo strategijas, kad gyvenimas alytiškiams gerėtų ir ką kitos savivaldybės pasiekia. O skundinėtis proto nereikia. moki advokatams ir tie .. Nes politikai pirma turi patys sugebėt tarp savęs susikalbėti. O jei per teismus, tai ..čia ne rimta politika. Juolab gali mero paklaust. Jei vengia dirbt, gal reikia pirmalaikių mero rinkimų ir patys juose dalyvaudami įrodyt, kad geresni. Tai yra kaip rimtiems politikams sočiai erdvės ir rimtai pasireikšt.

  Komentaras

  27 tarybos nariams patarimas. Vietoj vėlimosi po teismus ir panašiai eikit kuris nors į priekį. Bandykit per tarybą stabdyt besitęsiančią miesto stagnaciją kas visiems nenaudinga. Nes vasarą, jokių realių projektų nevyksta kaip kitur dūzgia... Nereaguojama į švietimo audito išvadas ir per tarybą nesimato reikiamų sprendimų dėl reformų... Dėl šalto vandens kainų pakėlimo prieš tarybos valią čia kaip spiūvis tarybai.. Vėl pagal sav. vadovų internetines dienotvarkes meras su vicemere atostogose... Nėra kam dirbt valdžios pirmuose postuose. Nes taip sugebėjo vieni kitus nualint, kad ir norint geriau nepadarysi. Tad kaip politikai eikit į priekį paskui save visą miestą vesdami į sėkmingą vystymą.. Kad alytiškiams gyvenimai gerėtų. O tai, kad ne tik sau nervus kabint mokat, tai ir taip aišku...

  Komentaras

  Jei politikai per teismus dėl garbės, čia retas įvykis net Alytaus istorijoj. O link šeimos užmetinėt, čia net ne miesto lygis ir atvirai sakant sunku įsivaizduot, kad taip gali. Jei politikai tik per teismus - vadinasi ne savo rogėse sėdi. Rimtų problemų rimtai spręst nesugeba tai savo savivertes per kitus įrodinėja. Nes žmonių akyse teismai, kuriais didelis nepasitikėjimas, dar blogina... Kaip sako. Bausmė - už pilietinį pasyvumą(Platonas). Tad alytiškiai valdyme turi nematytą krizę. vasaros vidurys rimtų projektų realiai nevyksta, kaip kitur dūzgia, reiškia jau bėda per savivaldą. Miršta miestas akyse kol jie taryboje vieni šukuosenas demonstruoja, kiti per teismus aiškinasi... Vėl atvejas, jei savivaldybei priklausanti įmonė dzūkijos vandenys pasikelia šalto vandens kainas per kainų komisiją, kaip prieš turėtų taryboje apderint ir taryba prieš buvo, tai jie jau taryboje. Ar mes tokie tik su tokiais reikalingi iš vis miesto valdyme? Vėl taryboje nesimato sprendimų dėl švietimo pertvarkų kur signalizavo audito išvados ir nuo anos kadencijos atliktos, o šie nereaguoja..? Rimtų miesto vystymo strategijų, kad gerėtų gyventojams ir kitur jau gyventojų daugėjimą pasiekia, jie gi taryboje vieni su kitais.. Kažką įrodinėja. Esmėj pyksta vieni ant kitų..., erzeliuojasi. Ir tarsi schema. Nukreipt nuo rimtų problemų nesugebėjimų spręst į savi intrigas, klampinėjimą... Nėra rimto ir oraus lygio per savivaldą. Trumpiau bloga energija nuo jų eina. Matyt, to alytiškiams per savivaldą ir reikėjo? Jei tokius rinkosi?

  Komentaras

  Gimęs šliaužioti- niekada neskraidys.
  Gimęs tik pletkinti komentaruose- niekada nebus mokslo, verslo ar kultūros atstovas, o tik žemo lygio, ribotų protinių sugebėjimų neišsilavinęs individas, kuriam didžiausia laimė yra loti anonimiškai komentaruose :)

  Komentaras

  Kuo Alytaus mentalitetas išsiskiria nuo kitų didmiesčių. Kituose didmiesčiuose per savivaldą realiai vykdomų iš es paramos projektų bumas. Per ką ekonomiškai stiprina regionus. Nes vasaros vidurys, pats palankiausias metas statyboms. Alytuj, vasaros vidurys ir jokių rimtesnių projektų. Apart iš valdžios lozungai - bus gal po kiek metų. Kiti politikai per teismus. Kas ant ko sakė ar nepasakė.

  Komentaras

  Kur dėl teismų gal pats ir pila? Pirma atsiprašyk kur link žmogysta traliuoji. Negalvok, kad kaip nori.. Kita daug kas neviešinama dėl pagarbos tavo šeimai. Kad skaudu jiems nebūtų. Nes jei kitų negerbi, tai nereiškia kad ir kiti nerodo pagarbos vertybėms.

  Komentaras

  Visi žino "gerb." S.L. lygį: tai švietimas jam arklidės ir pan., tai peliukai vaidenasi, tai kitos mistinės būtybės. Atrodo gražus iškalbus vyras, o viduj toks tarsi nesusitupėjęs paauglys. Nerimta...Kiti užkabinti nutyli, mat ko iš jo tikėtis...O vienas paskundė etikos sargams. Aš pastarojo ( V.J. ) vietoje būčiau gal ir per ausį "paglostęs" už tokius palyginimus.

  Komentaras

  Jei skaitote komentarus, siūlome nelaukti dviejų metų kaip anksčiau, o jau dabar vėl paduoti šitą nenurimstantį šmeižiką į teismą pakartotinai. Medžiagos pakankamai.

  Komentaras

  Kas gali paaiškint S.L. elgsenos ypatumus? Juk iš išorės nuostabi šeima, turtingas, dar sveikatoj ir čia atsiprašant su ubagais .. kažką įrodinėja..? Blaškosi, blaškosi... Kur palyginus tik gyvent ir džiaukis.

  Komentaras

  kodėl Alytuje pikti? Nevieningi? Taip lengvai vienas prieš kitą išsiprovokuoja ar išprovokuojami? Galutiniam rezultate visi pralaimi. Pav. Utena, kur iki šiol gerai vystosi, ten vietos valdžia su verslais ir visuomenė vienas už kitą stoja. Per ką net skandalas iškilo. Nes vietos valdžia išsiaiškino, kad teisėsauga beveik visų politikų pasiklausė telefonų. Jie pasakė - taip nebus ir nesileisim gniuždomi. Nes vienas ant kito neskundžia ir teisėsaugai nėra per kur užkibt. Alytuj priešingai. Net su pasiprovokavimo modeliais... kerta žemiau juostos kur kitur sau neleidžia. Išsiaiškina patys. To ir S.L. yra ir pliusų, ir minusų kaip pas visus. Bet link šeimos laidyt, reiškia negerbia savęs ir savo ..bei kitų. Juolab pats turi nuostabią šeimą tai ko ardytis link kitų..? Kaip ir burt, kad 2 metus. Ten anos kadencijos keli mėnesiai kaip batalijos vyko ir dėl aerodromo, atliekų tvarkymo .. - ta pati leksika ir pasirodo po kitų...? Mano tik atsikirtimai į mane prieš žeminant... Ir nereikia su kitu tarybos nariu Č.D. lygint. Nes to elgsenos tokiais atvejais daug oresnės, žemint kitų jis sau neleidžia...Kaip ir būnant politiku po privataus kaltinimo institutu čiūdus krėst..link ubagų. Nes kur ir buvo, jis garbingai kaip politikas sprendė. Ir net į rinkimus ėjo po tiek bėdų ir net nepelnytos .. patyrė - bet išlieka oriai. Nevaro, tas žmogysta ar toks ar panašiai.. O čia tepa, tepa.. visi kalti. O gal tuomet ir V.J. atveju mostelėjo, kad išsiprovokuot aštresniems atsikirtimams? Ir gerai primokant advokatams per teismus slopint, kenkt kaip ir gal naudos sau pasiieškot per ieškinius? Taip sakant gal kaip užslėpta verslo forma per teisėsaugą..? O šis nesivėlė ir...?

  Komentaras

  Dar tokio debilizmo neteko skaityti, nes albinas vėl siautėja be ribų. Laukiame šito beraščio žmogystos tarybos tribūnoje. Jei nepasirodysi, tada jaučiu teks jau trečią kartą už savo "liežiuviuką" pasirodyti teisme. Sėkmės šmeižike nuteistas loti ir toliau. Visi komentarai, tikimės, skaitomi tų dviejų, kurie apgynė savo garbę teisme prieš šitą menkystą, advokatų

  Komentaras

  Šis veikėjas atsitempęs eilinį alytiįkį į teismą per savo šlykščias s intrigas vadinant ir žmogysta ,-jam bloga darėsi. Ir tik tabletę nurijęs aprimo perbalęs. Ir vėl šį alytiškį gatvėj pamatęs perbalęs bėgs. O šis jį paėmęs už pakarpos padėkos už komentarą. Primins, kad gerą atmintį turi ir ne apie viską komentare pasigyrė. O jei ir gatvėj proga nepasitaikys, tarybos posėdžio metu užsiregistravęs išeis į trįbūną ir visų tarybos narių akivaizdoje primins apie šio rimtus bajeriukus. Kur daug linksmesni, nei straipsnį rašo. Ir tai žino politikų dauguma, žiniasklaida... Ypač buvusis mero poste, kur keistai daug ką pratyli...Ir kas nenori pamint šventų šeimos vertybių, pasakom šio milijonieriaus po politika išsidirbinėjimams - gėda. Palaikom frakcijos seniūno pasiūlymą, per kurio sąrašą į tarybą pateko, kad padėtų mandatą. Ir nedarytų gėdos Alytaus m. per politiką. Neleisim šaipytis iš amžinų ir šventų šeimos vertybių. O jei nori jis degraduot, tegu degraduoja vienas . Ir nedaro gėdos net savo šeimai. Kuriai ir gėda už šio išsidirbinėjimus.

  Komentaras

  Kaip gali šitas žmogysta dar drįsti mus mokyti ir moralizuoti, kai pats susišiko savo reputaciją iki ausų. Pats šmeižė žmones du metus diena dienoj, kol neapsikentę tokio srauto melo padavė jį į teismą. Du kartus taip buvo. Du kartus šitą žmogystą ir nuteisė. Keista, kad šio portalo savininkai ir toliau leidžia šitai žmogystai ir toliau pilti purvą. Alytuje jo vardas jau tapo durnumo, neadekvatumo, tinginystės, šmeižto, beraštiškumo sinonimu

  Komentaras

  Tarybos išimtinė kompetencija patys sprendžias problemas. Ir niekas kištis ir už juos spręst negali. Tarybos posėdžių salėje milijonieriui po politika vis tik parodoma ribos. Kad kultūringai elgtųsi. O štai šis per teismus, gal sočiai primokant per advokatus, kol kas teismų salėse daug laisviau elgiasi. Nei savivaldybėje. Ir gaunas kad tik su teismų pagalba laikosi Alytuj per politika. Reiškia teismai dalim reguliuoja Alytų per savivaldą. Per ką jos tikros ir nėra.

  Komentaras

  LR Konstitucijos 22 str. sako. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Reiškia kiekvienas gali pagal savo vertybių skalę įvertint po politika milijonieriaus pasakytas replikas link ano žmonos. Vertinant, kad kaip tarybos narys davė priesaiką laikytis įstatymų. Reiškia jei pažeidžia, kaip ir priesaiką sulaužo ir... atsistatydint iš tarybos nario. Ir čia jei ne teismai, kur regis turtingiems Konstitucija ne prie ko, dar padeda jiems išsilaikyt politikoje. O rimtoje demokratinėje ir teisinėje valstybėje - kažin..? Ir ne jau reiškia, jei turtingas, tai ką nori gali..? Ne jau dėl to kurta Nepriklausomybė? Ar ir liekame toliau kaip beteisiai..? Kur gali ką nori...? Tai kas paneigs, kad ryt/poryt su kitais taip nesielgs?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.