Pa­siū­ly­ta už­da­ry­ti tris Alytaus mo­kyk­las, o vie­nai iš jų – ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją per­pus ma­žes­nį pa­sta­tą, ar­ba ieš­ko­ti ki­tų pa­tal­pų (69)

Saulė Pinkevičienė
„Drevinuko“ mokykla-daržels
Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija savivaldybės biudžetui kainavo per 14 tūkst. Eur. Joje pateikti siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio. Studija užsakyta miestui vadovaujant Vytautui Grigaravičiui, po to, kai nepavyko įgyvendinti kelių siūlymų dėl švietimo pertvarkos. Paskutinis jų – prieš metus siūlyta „Drevinuko“ mokyklą-darželį perkelti į Vidzgirio progimnaziją. Tačiau toks pats siūlymas pateiktas ir naujoje studijoje.                                    Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Finansų valdymu ir verslo konsultacijomis užsiimančios Kauno įmo­nės  „Fin­dep“ at­sto­vas An­drius Pše­me­nec­kas va­kar vie­šai pir­mą kar­tą pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu at­lik­tą Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­ją. Jo­je – taip pat ir kon­kre­čios re­ko­men­da­ci­jos še­šioms įstai­goms. „Jo­kie po­ky­čiai ne­bus įgy­ven­di­na­mi be at­ski­ro Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo. Dis­ku­si­jo­je dėl per­tvar­kos da­ly­vaus švie­ti­mo ben­druo­me­nė ir vi­sa mies­to vi­suo­me­nė, eks­per­tai pa­tei­kia siū­ly­mų, bet ne­reiš­kia, kad bū­tent jie ir bus įgy­ven­di­na­mi“, – pa­brė­žia Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas. Įstai­gų lik­vi­da­vi­mą ar per­tvar­ky­mą, jei to­kį bū­tų nu­spręs­ta vyk­dy­ti, pa­gal ter­mi­nus ga­li­ma bū­tų pra­dė­ti anks­čiau­siai nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos.

Eks­per­tai vi­sai ne­blo­gai įver­ti­no da­bar­ti­nę Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją, nes, pa­gal įvai­rius pa­ra­met­rus, ati­tin­ka­me res­pub­li­kos vi­dur­kį, o, pa­vyz­džiui, moks­lei­vių pa­sie­ki­mai yra net­gi aukš­tes­ni už vi­dur­kį.

Di­džio­ji pro­ble­ma – Aly­tu­je nuo 2012 me­tų iki da­bar dau­giau kaip 12 pro­cen­tų su­ma­žė­jo gims­ta­mu­mas. Ma­žė­ja ir moks­lei­vių – prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų bu­vo 8,5 tūkst. šiais moks­lo me­tais – 7 tūkst. Dėl to­kio ma­žė­ji­mo da­bar­ti­nis švie­ti­mo įstai­gų tin­klas ta­po ne­op­ti­ma­lus, mo­kyk­los vyk­do „iš­gy­ve­ni­mo po­li­ti­ką“ ir ma­ži­na kaš­tus, kas ne­tru­kus ga­li at­si­liep­ti ir ug­dy­mo ko­ky­bei. 

At­li­kę Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę įvai­riais as­pek­tais, eks­per­tai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų, kaip su­re­gu­liuo­ti moks­lei­vių skai­čių įstai­go­se, tai kon­kre­čiai lie­čia: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, Pi­lia­kal­nio, Pa­ne­mu­nės, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jas. Ta­čiau siū­ly­mai pa­veik­tų ir ki­tas švie­ti­mo įstai­gas, taip pat ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo.

Pir­mo­ji ir pa­ti pla­čiau­sia re­ko­men­da­ci­ja – per­kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių į mo­kyk­las ir pa­pil­dy­ti jas prieš­mo­kyk­li­nė­mis kla­sė­mis. Iš vi­so Aly­tu­je rei­kė­tų per­kel­ti 367 vai­kus ir 52 pe­da­go­gus, tai yra po 37 mo­ki­nius į kiek­vie­ną mo­kyk­lą, ku­rie su­da­ry­tų po 2 kla­ses.

„Fin­dep“ pa­skai­čia­vo, kad vie­nai kla­sei įkur­din­ti (nu­pirk­ti bal­dus, re­mon­tui) rei­kė­tų 16 tūkst. Eur. Iš vi­so reik­tų įreng­ti 18 kla­sių, per­kė­li­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų 290 tūkst. Eur.

Įgy­ven­di­nus to­kį siū­ly­mą ne tik pa­ge­rė­tų mo­kyk­lų už­pil­dy­mas, bet ir at­si­lais­vin­tų vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių da­bar jau trūks­ta – dar­že­lių už­pil­dy­mas su­ma­žė­tų nuo 93 iki 78 pro­cen­tų.

Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai re­ko­men­duo­ja­ma ati­da­ly­ti ir iš­nuo­mo­ti maž­daug treč­da­lį pa­tal­pų, ku­rios yra ne­rei­ka­lin­gos ug­dy­mo reik­mėms. „Pa­gal vi­du­ti­nes nuo­mos kai­nas Aly­tu­je pa­skai­čia­vo­me, kad per me­tus bū­tų ga­li­ma gau­ti 45 tūkst. Eur. Ta­čiau tai, ži­no­ma, te­ori­nė ga­li­my­bė, nes ne­ga­li­me įver­tin­ti, ar at­si­ras­tų no­rin­čių­jų nuo­mo­tis“, – kal­bė­jo A.Pše­me­nec­kas.

At­skir­ti ir iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas taip pat siū­lo­ma Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai – per tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų.

Dau­giau­sia per­mai­nų eks­per­tai siū­lo Vidz­gi­ry­je įsi­kū­ru­sioms įstai­goms: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, ku­rias re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti esamose patal­pose ir per­kel­ti su visu personalu į lais­vas Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas.

Iš „Dre­vi­nu­ko“ 83 vai­kai bū­tų per­kel­ti į ki­tus dar­že­lius, o 212 moks­lei­vių – į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. Pa­sta­tą siū­lo­ma iš­nuo­mo­ti, eks­per­tų skai­čiuo­ja­ma so­cia­li­nė eko­no­mi­nė nau­da – 668 tūkst. Eur. Per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lą, ši nau­da ga­li­mai siek­tų 500 tūkst. Eur, o Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos už­pil­dy­mas pa­di­dė­tų iki 90 proc.

Ta­čiau op­ti­mi­zuo­ti siū­lo­ma ir pa­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, su­tau­pant 8 eta­tus (bib­lio­te­ki­nin­ko ir dar 7 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo).

Ta­čiau be­ne di­džiau­sios per­mai­nos su mi­nu­so ir pliu­so žen­klu siū­lo­mos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai. Pa­gal sa­vo pro­jek­ti­nį pa­jė­gu­mą mo­kyk­la skir­ta 1,3 tūkst. mo­ki­nių, o da­bar jo­je mo­ko­si vos per 300. „Mes pa­skai­čia­vo­me, kad šios mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ja kai­nuo­tų 5 mi­li­jo­nus eu­rų, o nau­jos per­pus ma­žes­nės sta­ty­ba – 3 mi­li­jo­nus, tai­gi aki­vaiz­du, kad nau­ja, skir­ta 400 vai­kų, eko­no­miš­kai yra tik­rai nau­din­ges­nė“, – tei­gia eks­per­tai.

Jų re­ko­men­da­ci­ja – bū­ti­nai iš­lai­ky­ti šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne mo­kyk­lą, ta­čiau ar­ba ras­ti jai nau­jas ir ma­žes­nes pa­tal­pas, ar­ba sta­ty­ti nau­ją.

Eks­per­tų iš­va­dos bu­vo pri­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, jų iš­klau­sy­ti su­si­rin­ko ne­ma­žai švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vų, po­li­ti­kų, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.

Re­ko­men­da­ci­jos pri­sta­ty­tos vi­siš­ko­je ty­lo­je, o po pri­sta­ty­mo „Fin­dep“ at­sto­vui už­duo­ta ne­ma­žai klau­si­mų. Taip pat ir apie tai, kaip at­ro­dy­tų Aly­taus švie­ti­mas po de­šim­ties me­tų, įgy­ven­di­nus šias re­ko­men­da­ci­jas. Pa­si­ro­do, tam rei­kia at­ski­ros stu­di­jos, o šios tiks­las bu­vo tik įver­tin­ti esa­mą pa­dė­tį.

Va­kar pri­sta­ty­tos tik Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos iš­va­dos, o vi­są do­ku­men­tą galima rasti www.alytus.lt. Kaip sa­kė po per­trau­kos į Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jo pos­tą grį­žęs V.Va­lū­nas, „lau­kia ne­leng­vas lai­ko­tar­pis“. Šiuo me­tu ga­lio­ja Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­nas iki 2020 me­tų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai