Žemės savininko naudai ketinama naikinti gatvės pavadinimą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (26)
2019 Gegužė 21
nuotrauka
Signatarų gatvė numatyta va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, už šio komercinio pastato. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo at­si­ras­ti va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, ku­ris maždaug prieš tris de­šimt­me­čius pla­nuo­tas reng­ti už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Gat­vės pa­va­di­ni­mą už­si­mo­ta nai­kin­ti vie­no že­mės sa­vi­nin­ko nau­dai, ku­rio ini­cia­ty­va ren­gia­mas šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas. Taip jam bū­tų pa­di­din­ta grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė. Iš kur toks sa­vi­val­dy­bės dos­nu­mas, kai gat­vės pa­va­di­ni­mą ren­gia­ma­si nai­kin­ti, dar ne­pa­tvir­ti­nus te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no, ku­riam Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos yra pa­reiš­ku­si ne­ma­žai pa­sta­bų?

Tei­kia­mas an­trą kar­tą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tas dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo nai­ki­ni­mo kei­čiant dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą bu­vo tei­kia­mas svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį, dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Ta­čiau jis ati­dė­tas sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją.

Da­bar toks pat spren­di­mo pro­jek­tas tei­kia­mas svars­ty­ti dar­bą pra­dė­ju­siai nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai.

Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą siū­lo­ma nai­kin­ti at­si­žvel­giant į mies­to nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros ko­re­ga­vi­mo pla­na­vi­mo dar­bų pro­gra­mą. Pas­ta­rą­ją be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­tvir­ti­no tuo­me­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ta­čiau šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius dar ne­pa­tvir­ti­nęs iki šiol, o jam Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas tu­ri daug pa­sta­bų.

Ar ne pir­miau tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas de­ta­lu­sis pla­nas, o po to nai­ki­na­mas Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go Ma­ta­žins­ko tei­gi­mu, nė­ra reg­la­men­tuo­ta, koks veiks­mas tu­ri bū­ti pir­mes­nis.

Ta­čiau lo­gi­ka, re­gis, tu­rė­tų bū­ti ki­to­kia: kai yra ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tas te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas, tuo­met tu­rė­tų bū­ti nai­ki­na­mas ir į šią te­ri­to­ri­ją pa­ten­kan­čios gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Ko­dėl taip sku­ba­ma pa­nai­kin­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą, kai dar ne­aiš­kus de­ta­lio­jo pla­na­vi­mo do­ku­men­tas? Pa­nai­ki­nus gat­vės pa­va­di­ni­mą, ka­žin ar ren­gia­mas de­ta­lu­sis pla­nas, ku­ria­me įvar­di­ja­ma Sig­na­ta­rų gat­vė, jau be­ati­tiks re­a­ly­bę?

Vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys, ku­ris ne­no­rė­jo bū­ti įvar­dy­tas, pa­reiš­kė: „Pa­nai­kin­da­mi gat­vės pa­va­di­ni­mą pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, pa­sa­ko­me, kad jos mums čia ne­rei­kia. O ko­dėl ne­rei­kia? Su­pran­tu, sa­vi­nin­kui pa­di­dė­ja grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė, bet ko­kia nau­da sa­vi­val­dy­bei? Ko­dėl mes tu­ri­me taip da­ry­ti, mums tu­ri bū­ti svar­biau mies­to, o ne pri­va­tūs in­te­re­sai. Aš ma­nau, kad čia sly­pi kaž­kie­no iš sa­vi­val­dy­bės bu­vu­sių va­do­vų ir da­bar­ti­nių kai ku­rių spe­cia­lis­tų in­te­re­sai. Įsi­ti­ki­nęs, kad šia že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo is­to­ri­ja per ren­gia­mą de­ta­lų­jį pla­ną tu­rė­tų su­si­do­mė­ti ati­tin­ka­mos tar­ny­bos.“

De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas kol kas strin­ga

De­ta­lio­jo pla­no ren­gi­mo ini­cia­ty­vos pla­nuo­ta­me nau­ja­ja­me mies­to cen­tre už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės, ku­rio­je yra nu­ma­ty­ta Sig­na­ta­rų gat­vė, ėmė­si Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas Ze­no­nas Je­re­mi­čius, čia tu­rin­tis nuo­sa­vos že­mės, o jam tvar­ky­ti že­mės rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė­je pa­de­da Aly­taus ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius. Dar tik pra­dė­jus tvar­ky­ti šiuos rei­ka­lus tai pa­tvir­ti­no ir pats ad­vo­ka­tas, ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Į pla­nuo­ja­mą te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka apie 2,9 hek­ta­ro plo­tas tarp Rau­don­kal­nio ir Jaz­mi­nų gat­vių. Šio­je pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je at­si­du­ria ir Aly­taus ver­sli­nin­ko Žil­vi­no Trei­gio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ prie jai pri­klau­san­čios Aly­taus tur­ga­vie­tės dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį pri­va­čio­mis lė­šo­mis įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė tarp Jaz­mi­nų ir J.Ma­tu­lai­čio gat­vių. Tiks­liau – be­veik 6 arai šios aikš­te­lės at­si­du­ria lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, tad ji ga­li bū­ti grą­žin­ti­na sa­vi­nin­kui.

Ta­čiau Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas bai­gia­ma­ja­me pla­na­vi­mo eta­pe, balandžio viduryje, dėl nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no da­lies Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros ko­re­ga­vi­mo pa­reiš­kė, kad šiam pla­na­vi­mui yra pa­si­bai­gęs Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Nacionalinio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­duo­tų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų ga­lio­ji­mas. Tad no­rint tęs­ti pla­na­vi­mą rei­kia gau­ti nau­jas są­ly­gas.

Iš­da­vus nau­jas pla­na­vi­mo są­ly­gas, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros tu­rės bū­ti kar­to­ja­mos, to­dėl šiuo me­tu vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­rų ver­ti­ni­mas ne­at­lie­ka­mas.

De­par­ta­men­tas to­kį nu­ro­dy­mą trak­ta­vo kaip pri­va­lo­mą­jį.

Kaip sa­kė M.Ma­ta­žins­kas, jau yra kreip­ta­si dėl nau­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų iš­da­vi­mo.

Taip pat mi­nė­tas de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad į nau­jai for­muo­ja­mo že­mės skly­po ri­bas pa­ten­ka ir da­lis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, o pa­gal Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mą nuo­sa­vy­bės tei­sės at­ku­ria­mos į lais­vą ne­už­sta­ty­tą že­mę.

Kai tiek pa­sta­bų dėl de­ta­liai pla­nuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me mies­to cen­tre, ne­la­bai su­pran­ta­mas sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na­mas ženg­ti žings­nis dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo nai­ki­ni­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Gal­būt iš tie­sų čia sly­pi įtar­ti­ni, fi­nan­siš­kai kaž­kam nau­din­gi in­te­re­sai?

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no pa­si­ti­kin­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dėl nai­kin­ti­no Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo: „Jos ten nė­ra jau dvi­de­šimt me­tų, tai gal ir ne­rei­kia pa­va­di­ni­mo.“

Į klau­si­mą, kad to­kiu bū­du pa­ge­ri­na­mos są­ly­gos bū­si­mam že­mės sa­vi­nin­kui, me­ras pa­reiš­kė: „O ko­dėl kaž­kam mes tu­ri­me blo­gin­ti?“

Be­je, Ž.Trei­gys, kaip pats sa­kė, pus­tre­čių me­tų ko­vo­jan­tis dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­sau­go­ji­mo prie Aly­taus tur­ga­vie­tės, iš bu­vu­sių mies­to va­do­vų ga­vęs žo­di­nes ga­ran­ti­jas, kad aikš­te­lė iš­liks, šian­dien jau gal­vo­ja apie tur­ga­vie­tės už­da­ry­mą: „Kaip su­pran­tu, šian­dien sa­vi­val­dy­bei svar­bus že­mės sa­vi­nin­kas, jo in­te­re­sai, o ne aly­tiš­kiams su­kur­tos dar­bo vie­tos ir mū­sų lė­šo­mis įreng­ta aikš­te­lė, ku­ria nau­do­ja­si ir ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.“

  Komentaras

  ELEMENTARI SITUACIJA / SHEMA . Jeigu Jazminų turgaus savininkai BŪTŲ NEPASTEBĖJĘ SKELBIMO, kad vietoje aikštelės JEREMIČ nori susigrąžinti sklypą ir jeigu info nežinotų VTPSI Inspekcija R. DARGIS, JEREMIČ jau būtų atkurtas sklypas. NES MATAŽINSKAS TARYBOS NARIAMS, ŽINIASKLAIDAI AIŠKINA, kad AIKŠTELĖ prie Jazminų3 turgaus NEEGZISTUOJA, JOS NĖRA. MATAŽINSKO fokusas mums nejuokingas, apie 50 uždaromo turgaus prekiautojų netenka darbo.

  Komentaras

  Po paskutinių komentarų klausimas - kas iš tikro valdo Alytaus miestą? Ar oficialiai alytiškių tiesiai rinktas meras su taryba ir kur jie visais atvejais atsakingi už kas dedasi Alytuj per savivaldą? Ar gal po grupuotėm, kur oficialiai neatsakingi nes niekas jų nerinko - bet..? Tai jei taip - tai kam alytiškiai valdžią renkasi? Tiesiog tegu tiesiai valdžią perduoda aniems ir nors bus aišku? O tai, kad buvęs mero poste su turėtais policijos komisaro laipsniais jei nesuvaldė -tai...? Štai šioje situacijoje ir proga naujai valdžiai pademonstruot rimtus kaip politikų raumenukus. Įrodant, kas kiek ko vertas. Kaip ir alytiškiams rinkėjams pasitikrint savo savivertę per savivaldą. Na, apie Alytaus teisėsaugą - būt atsakingi, tokių šposų nesigirdėtų.

  Komentaras

  Kas pasikeitė po 2019 03 29 Tarybos posėdžio ? MATAŽINSKĄ KONTROLIUOJANTI institucija - VTPSI Inspekcija R. Dargis užplojo ant šio plano rengimo 5 areštus / sustabdymus . Šiuo metu planavimas areštuotas / sustabdytas - TARYBOJ KLAUSIMAS NEGALI BŪTI SVARSTOMAS. Beje, meras N. Cesiulis 2019 03 29 Tarybos posėdy pasisakė, kad neišdiskutuoto klausimo negalima teikti Tarybai. Nuo 2019 03 29 PASIKEITE - atsirado Inspekcijos R. Dargio 5 areštai / privalomi nurodymai MATAŽINSKUI ir adm dir G. ŠIMUI - STABDYTI PROCESĄ, BRAIŽYTI NAUJUS BRĖŽINIUS, KAD NELIKTŲ/ nebūtų JEREMIČ sklypo automobilių parkavimo aikštelėj. Situacija ARTI KRIMINALO.

  Komentaras

  1. Naftos bazės teritorijoje ( dabar stovi MOKI -VEŽI parduotuvė ) statybos įmonė X turėjo išsinuomavusi sklypą, 5 metus valė gruntą, išmontavo naftos rezervuarus. Šie darbai kainavo daugiau nei 1 MILIJONĄ. Po to savivaldybė surado asmenis Y, kuriems atkūrė nuosavybę. Statybos įmonei X padaryta daugiau nei 1 milijono litų žala. Kadangi tais laikais statybos įmonės uždirbo daug, į teismą įmonė neikreipė. Kas išsidalijo daugiau nei 1 MILIJONĄ, kurio neteko statybos įmonė ? .................... 2............. UŽ SENUKŲ prekybos centro buvo atkurta apie ....5 HA ( VERTĖ NE MAŽIAU 500 000 EUR ) ....žmogui X, kuriam ta žemė nepriklausė. Tikrasis savininkas, teismai, prokuratūra apie tai sužinojo pavėluotai ir nieko negalėjo padaryti. Suveikė 5 HA ( VERTĖ NE MAŽIAU 500 000 EUR ) legalizacijos schema - pašaliniam žmogui X per klaidą ( SPECIALIAI PADARYTĄ SITUACIJĄ ar KLAIDĄ ? ) atiteko 5 HA ( VERTĖ NE MAŽIAU 500 000 EUR ). O ar tai nebuvo naudinga miesto architektui ??? .............3............. nuo 2008 m. prie Jazminų turgaus Nr. 3 įrengta automobilių parkavimo aikštelė - SUTARTIS su savivaldybe numato, kad aikštelės negalima tverti šlagbaumu - kad galėtų naudotis ir aplinkiniai daugiabučiai palikti nakčiai automobilius. MATAŽINSKAS DRASIAI SPAUDOJ ŽINIASKLAIDOJ 2,5 metų FANTAZUOJA, MELUOJA, MULKINA, kad šios 10 metų veikiančios aikštelės nėra. Kadangi pagal MATAŽINSKĄ veikiančios aikštelės nėra ( gal jis neadekvatus, kad tokius fokusus išdarinėja ), žemė pagal Matažinską neužstatyta, laisva, žemę ( ŽEMĖS VERTĖ LABAI DIDELĖ ) vietoje aikštelės galima atkurti JEREMIČ. Už JEREMIČ stovi KUCEVIČ, UŽ KUCEVIČ stovi MONGOL, UŽ MONGOL STOVI MATAŽINSK su PUKEL. KAS dalinsis DIDELIUS PINIGUS , kai JEREMIČ parduos sklypą Jazminų turgaus savininkams ? ?? MATAŽINSKAS ne prie ko / NEPRIKIŠĘS NAGŲ ?

  Komentaras

  Po naujos kadencijos Alytaus miesto tarybos posėdyje priesaikų priėmimo pagal įstatymus atsiranda atsakomybė. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal 4 str. 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Pagal tarybos Reglamento 108 p. - meras šį klausymą svarstyt gali teikt pagal kompetenciją Alytaus miesto tarybos plėtros komitetui. Įpareigojant paruošt galimus sprendimų projektus. Tiesa, komitetus dar reikia pasitvirtinti tarybos posėdyje. Esmėj klausimas net ir nesudėtingas. Ir seniai galėjo būt išspręstas. Bet žvilgtelėjus į užkuliusius, ten tarsi vis tų pačių gimtų alytiškių interesai.. Kur visais atvejais vieni kitus turi kažkaip nuskriaust. nes kitaip negali. Čia esmėj kaip ir to juodo elito dalies atspalviai. Per kuriuos miestas per virš 30 metų nyksta ir kitaip nelemta. Net ir buvęs meras anos kadencijos pradžioje buvo lyg žmoniškesnis. Kol su anais nesusiliejo ir kaip tradiciniai susierzinimai tęsiasi. Na ir tai, jei tarybos narys reikšdamas savo nuomonę bijo viešintis- kokia čia demokratija ir savivalda? Tai ką apie eilinius alytiškius kalbėt...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.