Į at­sa­kin­gas pa­rei­gas  – kol kas tik iš me­rų par­ti­jų (283)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jurgita Šukevičienė.
Alytaus miesto savivaldybėje – mero atstovaujamų socialdemokratų narė Jurgita Šukevičienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos na­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Tą pa­čią die­ną me­ro pa­ta­rė­ju – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju – ta­po so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Kol kas ne­at­sklei­džia­mos dar vie­no me­ro pa­va­duo­to­jo, dar vie­no me­ro pa­ta­rė­jo, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­var­dės. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau aiš­kus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dar neap­si­spren­dęs dėl pa­ta­rė­jų.

„Ko­man­dos na­rys, pa­kan­ka­mai ak­ty­vus aly­tiš­kis“

Taip pa­si­rink­tą pa­ta­rė­ją R.Juo­nį api­bū­di­no Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis. Jis me­rui pa­tars ver­slo ir tei­sės klau­si­mais, nes tu­ri tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, taip pat, pa­sak N.Ce­siu­lio, pa­tir­ties ver­sle.

R.Juo­nys sa­kė me­ro kvie­ti­mą į  pa­rei­gas  pri­ėmęs kaip tam tik­rą jo įver­ti­ni­mą.

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to me­ro pa­ta­rė­ju pra­dė­jęs dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tas iki šiol va­do­va­vo  įmo­nei, už­si­i­man­čiai elek­tros ins­ta­lia­vi­mo dar­bais.  Kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė esan­tis ben­dro­vės „Kas­tel­no­kas“ va­do­vas. Ji vei­kia Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se.

R.Juo­nys pa­ta­ri­nės jau ant­ram Aly­taus mies­to me­rui so­cial­de­mok­ra­tui. Jis yra bu­vęs Jur­gio Kras­nic­ko pa­ta­rė­ju.

Jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba me­rui yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sie­kiant su­stip­rin­ti ko­man­dą bus ieš­ko­ma an­tro pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių, ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais ir ži­niask­lai­da klau­si­mais: „Kol kas dar ne­ga­liu įvar­dy­ti kan­di­da­tū­ros, gal bus ap­si­spręs­ta at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį.“

Me­ras, pa­klaus­tas, ar tai bus so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, pa­reiš­kė, kad ne­bū­ti­nai, svar­biau­sia kom­pe­ten­ci­ja.

Iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo kaip vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė

Šį ket­vir­ta­die­nį vi­ce­me­re pra­dė­ju­si dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tė J.Šu­ke­vi­čie­nė  į pa­rei­gas bu­vo pa­skir­ta pir­ma­me dabartinės kadencijos ta­ry­bos po­sė­dy­je – ba­lan­džio 18-ąją.

Jos ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas, so­cia­li­nė, svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji, už­sie­nio ry­šiai, kul­tū­ra, spor­tas.

J.Šu­ke­vi­čie­nė mies­to sa­vi­val­dy­bė­je maž­daug prieš tre­jus me­tus yra bu­vu­si tuo­me­čio Vie­šų­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te. Pas­kui iš­ėjo dirb­ti aly­tiš­kio Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja.

Ji tu­ri hu­ma­ni­ta­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro laips­nį, dėl efek­ty­vaus, ko­ky­bės val­dy­mo sta­ža­vo­si už­sie­ny­je,  Pran­cū­zi­jo­je, In­di­jo­je, Ame­ri­ko­je, da­ly­va­vo įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus.

„Pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis sa­vi­val­dy­bė­je su­si­pa­žįs­tu su ku­ruo­ja­mo­mis sri­ti­mis, in­for­ma­ci­jos daug, su ja su­si­pa­žin­ti ir įsi­gi­lin­ti rei­kia lai­ko. Tik­rai ne­pla­nuo­ju im­tis kaž­ko­kių grio­vi­mo dar­bų. Svar­bu įgy­ven­din­ti par­ti­jos ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pro­gra­mą“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Kas bus ki­tas vi­ce­me­ras?

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo tei­kia­mas skir­ti ir ant­ras vi­ce­me­ras – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Po­vi­las La­bu­kas. Ta­čiau jam ne­už­te­ko ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo, kad ga­lė­tų ei­ti šias pa­rei­gas.

Kaip sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, da­bar kon­ser­va­to­rių pa­pra­šy­ta pa­teik­ti ne vie­ną kan­di­da­tū­rą į šį pos­tą.

P.La­bu­ko tei­gi­mu, po to­kio bal­sa­vi­mo ta­ry­bo­je dėl jo, kaip vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ros, par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bo­je bu­vo girdėta net  pa­siū­ly­mų trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ta­čiau  svar­biau­siu sie­kiu tu­ri iš­lik­ti ne pos­tai, o dar­bas mies­to la­bui.

Dėl Aly­taus kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­kar bu­vo svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­me. „Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas dėl ma­nęs iš­kė­li­mo į vi­ce­me­ro pa­rei­gas nė­ra at­šauk­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pre­zi­diu­mas  ne­svars­tys  kon­kre­čių pa­var­džių į šias pa­rei­gas, tai sky­riaus ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas. Pre­zi­diu­mas pa­tei­kė siū­ly­mą teik­ti me­rui par­ti­jos na­rių de­ry­bi­nę gru­pę, ku­ri dis­ku­tuo­tų dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.  At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je mes tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl to­kios de­ry­bi­nės gru­pės ga­lu­ti­nio su­for­ma­vi­mo “, – tvir­ti­no P.La­bu­kas.

 Jis pa­klaus­tas, ar sky­riaus ta­ry­ba ga­li pa­keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mo vi­ce­me­ro, pa­kar­to­jo, kad sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas  dėl jam pa­reikš­to  pa­lai­ky­mo ne­at­šauk­tas, o kaip bus ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je, ne­si­ė­mė prog­no­zuo­ti. Ak­cen­ta­vo, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­klau­sys  nuo de­ry­bų gru­pės dis­ku­si­jų su mies­to me­ru.

Mies­to me­ro pa­ste­bė­ji­mu, prie da­bar­ti­nės 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos dar ga­li pri­si­dė­ti ir dau­giau ta­ry­bos na­rių.

N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad at­ei­nan­čią sa­vai­tę spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms de­rin­ti tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra, ta­čiau jos ne­įvar­di­jo.

Ge­gu­žės pabaigoje pla­nuo­ja­ma­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mos an­tro vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ros.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – aiš­kus

Tą pa­čią ba­lan­džio die­ną vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tie­sio­giai iš­rink­to me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­ja pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  na­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Šiuo me­tu jau aiš­ku, ir kas taps ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Pa­sak me­ro, jau gau­tos pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dėl ga­li­my­bės Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re, ir tai bus pa­da­ry­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma­me su­reng­ti ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja G.Jo­ciuns­kai­tė ta­ry­bos spren­di­mu iki šiol lai­ki­nai vyk­do administracijos direkto­riaus pa­rei­gas. Ji yra vie­na iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­jų.

Ra­jo­no me­ras pa­gal ta­ry­bos spren­di­mą ga­li tu­rė­ti tris po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jus – du pa­ta­rė­jus ir ta­ry­bos sek­re­to­rių. Bet šian­dien A.Vrub­liaus­kas kal­ba apie vie­no pa­ta­rė­jo pa­si­rin­ki­mą, o jo pa­var­dės dar ne­no­ri įvar­dy­ti: „Ren­kuo­si iš tri­jų kan­di­da­tų. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad su pa­ta­rė­jais ne­sku­bė­siu.“

Kol kas į at­sa­kin­gas vie­ti­nės val­džios pa­rei­gas – atstovai tik iš me­rų par­ti­jų. Sa­vus iš sa­vų pa­si­rink­ti leng­viau­sia, dėl į val­džią siū­lo­mų ki­tų par­ti­jų at­sto­vų rei­kia su­ta­ri­mo val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se. Kaip pa­de­monst­ra­vo vie­no vi­ce­me­ro sky­ri­mo pa­vyz­dys Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, su­klup­ta jau pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Šaunuoliai Alytuj. Kol susireikšminę reklamuojasi, Kaunas ir Druskininkai per paskutines savaites įbegėja strateginius projektus. Druskininkai pritraukia dėl narcizų žydėjimo ir... didelius turistų antplūdinius srautus. Kavinėse pavalgyt reikia laukt po kelias valandas, nes apkrauta. Kaune dėl kultūrinių programų ir plūsta... Jų savivaldybių reklamos per Lietuvą išsiskiria orentuojas kaip pritraukt kuo daugiau turistų. Alytuj orentuojas vis dėl postų dalybų pabaigos nesimato.. ir vidinių kivirčų net tarp politikų... Sėkmės vaizduot. Regis valdininkai darbo susirado - pint gėlių juostą būsimų miesto švenčių proga, kur vyks po kelių mėnesių. Tad darbo sočiai...

  Komentaras

  Štai pirmi išbandymai ir naujai tarybai. Vėl vieno Alytaus miesto ant pastatų, priklausančių verslininko švieslentėse reklamuojami tekstai link savivaldybės .. rodo - serga Alytus per savivaldą. Kur jei per tarybą iš 27 narių jau anoje kadencijoje būt buvęs savo kompetencijoj, galėjo siūlyt tarybai pagal Reglamento 174 p. sudaro taryboje laikiną komisiją ir sprendžia šį klausimą. Kur ir anoje kadencijoje neatsirado, kaip per švieslentes transliavosi tokiu turiniu, kad kaip miestui gėda per savivaldą. Reiškia nesusitvarko. Net tuomet ir siūlyti tų sprendimų variantai kaip priešiškumo sulaukė iš tuomet mero ir tarybos narių. Dabar vėl jei tie užrašai - tai kas valdo Alytaus miestą? Ar turintys tokius klausimus sugebėt spręst taryba pagal išimtinę savo kompetenciją, kur jei meras nesugeba pasijungia taryba, ar kur švieslentėse tekstu link... grupuočių?

  Komentaras

  Jie jau anoje kadencijoje po vicemerų atleidimų galėjo taryboje pristatyt naują daugumą su siūlyt merui deleguotus savo atstovus į tada atleistų vicemerų vietas. Su savo geresnėm programom. ir būt buvusio mero poste šios situacijos ilgai neišlaikęs ir pats gal pasitraukęs. ir šie su didelėm patirtim jau tada galėjo persiimt valdžią. Juolab ir dabar programas atsišlifuoti daug aukštesnio ir rimtesnio lygio. Juolab matė spragas ko trūksta toje situacijoj. Ir nekartot. Kur dabar ir pasivėrę ant jų... Tai klausimas, jei tada matė, kad nesigauna -tai ko vėl rinkimus šturmuojasi? Na ir nervai jiems ir mieste progreso nematyt.. Ką reiškia, kad anoje kadencijoje dar labiau nuleista mero- tarybos lygio kompetencijos kartelė ir tą matydami, į valdymą veržiasi kaip išlikt...Esmėj kaip miestui per daug žemas lygis per savivaldą. Kas per rinkimus daugiau parekaloja stendų prikabinę - tie gaunasi ir balsų daugiau gauna. Reiškia Alytuj pas žmonės baimės sindromas gana stipriai vyrauja.

  Komentaras

  Jei nori suvokt alytiškiai kodėl taip per savivaldą tęsia, kaip ir rinkimų metu link stresinių būsenų vieni ant kitų per emocijas, gali susipažint su VRK skelbiama oficialia informacija apie politinės kampanijos dalyvių aukotojų sąrašus ir staigiai paaiškės. Kodėl kas gali staigiai stengiasi susigražint... Šie vienok žmoniškesni ir dar galimybes išnaudoja. Bet yra kur daug rinkimams mesta ir..galimybių kaip ir nesimato? Vienok rodo, sunkėja sąlygos išgyvent Alytuj. Jei rinkimams meta gana dideles lėšas nors kaip kurie jaučia, kad nesugebės. Bet kaip sako, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Kurio visiems neužtenka ir neužteks. Tad tik tiek ir tos politikos per savivaldą Alytuj. O čia dar drįsta apie vertybes aiškint...

  Komentaras

  Situacija Alytaus miesto valdyme savotiškai negarbinga. Kaip vieni kitais pasinaudot žiūri. Ir kaip panaši situacija Telšiuose dėliojasi. Kur klausimas kuris variantas geresnis. Bet Telšiuose garbingai netempdami laiko. Reiškia po rinkimų pamatę, kad mero poste ir link pasakų. Tarybos nariai subūrė daugumą be mero. ir pirmam tarybos posėdžiui pateikė darbotvarkę. Kad meras pagal kompetenciją iš kart analizuot situaciją ir konkretūs siekiami tikslai. Meras teikė savo darbotvarkę kaip jam geriau. Tarybos dauguma atmetė mero teikiamą darbotvarkę ir netvirtino vicemero. Tad meras iš pirmo posėdžio išėjo. Kaip dėliojasi toliau -ten patys sprendžiasi. Alytuje kitaip. Kaip pasinaudot. Pas socdemus praktiškai keli įtakingiausi pirmų postų neima, bet savo patikimus be ceremonijų kur gali skiria. Konservatorių 2 tarpusavį ir be ceremonijų vienas kitam neužsileidžia, kur ir Vilnius nesureguliuoja bei kandidatas nuo į merus kaip šone. Pačioje taryboje po frakcijom kol kas įsitvirtinę ir gal min. kokie 4 - kur gal į merus prie progos pasiruošę.. Tik laukia progos ar pasinaudot, ar...? Net nežaidžia opozicijų ir panašiai.

  Komentaras

  Pagal kokius kriterijus Alytaus mieste per savivaldą veikia ir kas konkrečiai prisiima atsakomybę kaip ir per visas grandis išnyksta. Kur rajone dar mero poste kaip lyderis savo partijoje, tiek taryboje dar nors aiškumo. Alytaus miesto taryboje iš kart 2 kaip savivaldos silpnėjimo faktoriai. Pirmas, kad per konservatorių frakciją taryboje kur jie patys viduj įsivėlę ir jei jau nuo Vilniaus ten reguliuoja - reiškia ir per tarybą per juos persimetė. Kitas, mero poste nėra socdemų partijos lyderis. Jis partinėj struktūroj tik kaip partijos pirmininko antros grandies pavaduotojas. Tad jei ir kaip meras pradeda visų alytiškių labui siūlyt sprendimus, kažin ar tai įtiks socdemų partijai? Kur pav. jei pedagogai sudaro jų branduolį, tai dėl švietimo sistemos jei retint mokyklas kur socdemai pedagogai vyrauja - kažin ar užsileis? Vėl pas pačius socdemus įtakingiausi keli, kur ir tarp jų.., jie vėl nėra pirmose vadovaujančių pozicijose. Tas pats į tarybos lygį persimetę. Kur nuo pirmo tarybos nesimato prisistačiusios valdančios koalicijos kaip ir opozicijos. Per frakcijas jie kaip apsikasė ir vieni į kitus su nepasitikėjimu žiūri. Ir visi kaip išgyvent. Kaip ir nėra kur trauktis. Tad dėl alytiškių interesų, ten kaip ir nesimato kam... Trumpiau kaip patys alytiškiai rinkos, taip ir tegu sprendžia dėl savęs... O jie, kas ką? Na ir apie projektus užsimint- niekad tokių nemėgo... Kaip ir Alytus niekad nemėgo, nors mėgsta politikai tuo manipuliuot pasinaudojant, savo miesto interesų gynimo.

Kiti straipsniai