Me­rų inau­gu­ra­ci­jos: nuo Ro­tu­šės aikš­tės, pie­vos iki ba­tu­tos do­va­nų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (8)
2019 Balandis 4
inauguracija
 alytus.lt nuotr.
Rin­ki­mų ba­ta­li­jos bai­gė­si, pra­si­de­da links­mo­ji da­lis – iš­rink­tų­jų me­rų inau­gu­ra­ci­jos. Aly­taus mies­te gims­ta tra­di­ci­ja me­rą inau­gu­ruo­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je. Ne­ri­jus Ce­siu­lis bus jau ant­ras mies­to va­do­vas, ku­ris prie­sai­ką ža­da pri­im­ti vie­šai.

Pri­saik­di­ni­mas – po dar­bo

Pir­mas prie­sai­ką ne tik vie­šai, bet ir at­vi­ro­je mies­to erd­vė­je 2015 me­tų ba­lan­dį pri­ėmė pir­ma­sis tie­sio­giai aly­tiš­kių iš­rink­tas me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pir­mą­ją ka­den­ci­ją bai­gian­tis, ant­ro­sios ne­sie­kęs eks­ko­mi­sa­ras mies­to sa­vi­val­dos re­ga­li­jas ba­lan­džio 18 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, per­duos N.Ce­siu­liui.

Jo pri­saik­di­ni­mo ce­re­mo­ni­jai pa­si­rink­tas aly­tiš­kiams pa­to­gus lai­kas, pa­si­bai­gus dar­bui – 17 va­lan­dą. Prieš tai, nuo 13 va­lan­dos, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sa­lė­je vyks pir­ma­sis nau­jo­sios (2019–2023 me­tų) ka­den­ci­jos ta­ry­bos na­rių po­sė­dis.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis ren­gia­mas tą pa­čią die­ną, ba­lan­džio 18-ąją, nuo 10 va­lan­dos ry­to. Jo me­tu pri­sieks iš­rink­ta­sis me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Mies­te­lė­nams įsi­mi­nė prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­si me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus, iš­rink­to pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro me­tu, prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja. Re­ga­li­jas me­rui įtei­kė bu­vęs jo mo­ky­to­jas, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no ka­va­lie­rius An­ta­nas Straz­das.

Vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la nau­jam Aly­taus mies­to me­rui ir ta­ry­bos na­riams lin­kė­jo, kad „po ka­den­ci­jos ne­bū­tų gė­da nei pa­čiam, nei žmo­nai, nei ki­tiems gi­mi­nai­čiams“.

Pir­ma­sis mies­te­lė­nų klau­si­mas nau­jam me­rui bu­vo dėl mies­to ro­tu­šės laik­ro­džio – ar Aly­tus jį pa­ga­liau tu­rės? Ka­den­ci­ją me­ras ir ta­ry­ba bai­gia va­lan­das skai­čiuo­jant nau­jam laik­ro­džiui. Mies­to cen­tri­nė­je aikš­tė­je gau­siai su­si­rin­ku­siems mies­te­lė­nams ir prieš, ir po me­ro inau­gu­ra­ci­jos bei mies­to ta­ry­bos na­rių pri­sis­ta­ty­mo 2015 me­tais de­fi­lė pro­gra­mą de­monst­ra­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų or­kest­ras su šo­kė­jo­mis, „De-Ža­vu“ pop­cho­ras, o ren­gi­nio pro­gra­mą vai­ni­ka­vo Aly­taus mies­to him­nas.

Sa­vi­val­dy­bės ku­ria tra­di­ci­jas­

Sa­vi­tas me­rų inau­gu­ra­ci­jos tra­di­ci­jas ku­ria ir ki­tų mies­tų sa­vi­val­dy­bės.

2015 me­tais Aly­taus ra­jo­no me­ro re­ga­li­jas A.Vrub­liaus­kui už­dė­jo ir skep­trą per­da­vė vy­riau­sio­ji ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Mo­ni­ka Ra­ža­naus­kie­nė, Aly­taus „Sod­ros“ sky­riaus va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius me­rui įtei­kė di­ri­gen­to laz­de­lę ba­tu­tą. Taip pa­ly­gin­da­mas ta­ry­bą su or­kest­ru, o me­rą – su di­ri­gen­tu, bei lin­kė­da­mas dar­naus dar­bo.

Pir­mo­jo ta­ry­bos po­sė­džio me­tu re­ga­li­jas 2015 me­tais pri­ėmė Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. Pa­klaus­tas, ko­dėl taip kas­die­niš­kai, jis juo­ka­vo, kad „ko­kios čia iš­kil­mės – tai juk dar­bas“.

Anot jo, inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės at­si­ei­tų ne­men­ką pi­ni­gų su­mą. V.Ma­ti­jo­šai­tis sa­ko ne­ma­tan­tis rei­ka­lo mė­ty­ti pi­ni­gus. Pa­pras­tai Kau­no me­rų inau­gu­ra­ci­jos vyk­da­vo mies­to ro­tu­šė­je, da­ly­vau­jant mies­to ta­ry­bos ir Sei­mo na­riams, ki­tiems kvies­ti­niams sve­čiams.

Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus inau­gu­ra­ci­ja 2015 me­tais taip pat vy­ko vie­šo­je erd­vė­je – prie Bal­to­jo til­to.

Už­trun­ka 40 dar­bo die­nų

Va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, iš­rink­tos ta­ry­bos na­riai pri­sie­kia pir­ma­ja­me iš­rink­tos nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Pas­kui pra­si­de­da dar­bas.

Po­sė­džio pir­mi­nin­kui ga­li bū­ti įteik­ti vie­ši pa­reiš­ki­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių vie­ni­ji­mo­si į frak­ci­jas, dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mos ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos su­da­ry­mo.

Pri­ima­mi spren­di­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus (di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo) at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, nes bai­gė­si jo įga­lio­ji­mų lai­kas, ir me­ro siū­ly­mu dėl pa­ve­di­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ar ki­tam sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jui ei­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas tol, kol bus pa­skir­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius (di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas) nau­jai ka­den­ci­jai.

Pir­mo­jo nau­jai iš­rink­tos ta­ry­bos po­sė­džio me­tu ga­li bū­ti ski­ria­mi me­ro pa­va­duo­to­jas ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Ta­čiau sa­vai­tės pra­džio­je Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pa­ra­gi­no bū­si­muo­sius me­rus ne­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, kol kan­di­da­tai į šias pa­rei­gas ne­per­eis žval­gy­bos fil­tro, lei­džian­čio dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Sa­vi­val­dy­bės tei­gia, kad to­kiu at­ve­ju jų dar­bas bus smar­kiai pri­stab­dy­tas. Žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja raš­te Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai pa­pra­šė in­for­muo­ti nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas bei me­rus, kad jie įpa­rei­go­tų į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ar jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas pre­ten­duo­jan­čius as­me­nis „už­pil­dy­ti klau­si­my­ną, skir­tą as­me­nims, pre­ten­duo­jan­tiems gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ir jį pa­teik­ti VSD“. Raš­te taip pat nu­ro­dy­ta, kad tik­ri­ni­mas tu­ri bū­ti ini­ci­juo­tas prieš ski­riant šiuos as­me­nis į pa­rei­gas, o spren­di­mą dėl pa­sky­ri­mo bū­tų ga­li­ma pri­im­ti „tik ga­vus VSD iš­va­dą su siū­ly­mu iš­duo­ti / ne­iš­duo­ti as­me­niui lei­di­mą“.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja tei­gia, kad toks žval­gy­bos rei­ka­la­vi­mas ga­li lem­ti, jog nau­jos ka­den­ci­jos me­rai bus pri­vers­ti ku­rį lai­ką dirb­ti be ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų. VSD pa­tik­ri­ni­mai dėl lei­di­mo dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja už­trun­ka 40 dar­bo die­nų.

 alytus.lt nuotr.

 

  Komentaras

  Ankstesnė inauguracija Alytuj su dūdų orkestrais baisios iškilmės ir net pašventinimai....? O po kadencijos po tokių triukų iš 13 taryboje vietų tik 3 vos.... Gyventojų sumažėjo apie 4 tūkstančiai ir tendencija link didėt... Taryboje patys replikuojasi vieni ant kitų, kad ne kaip... Ir vėl atkartot veržiasi vietoj to, kad pergalvot ir atsakomybes prisiimt. Kaip kiti ir be šių triukų geriau vystosi ir jau net pirmus tarybos posėdžius organizuojasi ir viską išsisprendę. O čia kalba ..kalba koalicija kuri ir dabar gal nuo ko pradėt nežino...? Nors ką tik rinkimai baigėsi ir turėjo rinkt tuos, kurie geriausiai žino. Pasirodo ir alytiškiams, priešingai nei kauniečiams ir kuriems svarbiausia darbai jų labui, svarbiausiai link blizgučio.. Kaip pasipuikuot už pačių jų mokesčių mokėtojų lėšas. Trumpai rimta ir visuomenė. Vieni kitų verti.

  Komentaras

  Štai kaip galėjo per savivaldą alytiškiai su savo rinkta valdžia sutaupyt kad ir per kelias paskutines savaites. Ir tas lėšas skirt ekonomikai skatint, kad susidarytų palankesnės sąlygos normalioms darbo vietoms kurtis. Arba skirt lėšų kur būtiniausia. Reiškia kitų savivaldybių pavyzdžiu nedaryt inauguracijos ir per trumpą laiką surengus tarybos posėdį ir pasitvirtinant postus ir strategijas geresnes nei esamos, jau būt ėję į priekį. Sutaupę, kad per kelias savaites būt nereikėję pralaimėjusiems valdžios postuose mokėt ir taip nemenkų atlyginimų. Už, kad iš turėtų taryboje 13 vietų tik 3 išlaikė - čia didesnės gėdos gal dar nebuvo per savivaldą Alytuj. O čia jei dar herojus vaizduoja, dar kelias savaites dirba... gaudami gerus atlyginimus. Plius inauguracijai ruošt brangiai kainuos ir daug energijos deda ir laimėję - per tai prarasdami brangų laiką, per ką įmanoma ir gerų darbų padaryt, na..? Tik Alytuj taip įmanoma. Per metines ataskaitas esmėj už tą patį merui replikuoja, savivaldybės administracijos direktorių giria - reiškia dalim ir tinka kas vyko. O kai vėliau prabils, kad trūksta lėšų - tie atkirs. Tai kam brangias inauguracijas, ko net Kaunas sau neleidžia, daro? Reiškia sau viskas nežiūrint nieko, kitiems -taupyt dėl gyventojų mažėjimo. Trumpiau tempai ir efektyvumas - čia ne kaip rimto miesto.

  Komentaras

  Lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis vėl įdomiai atrodo Alytus. Reiškia dalyje šalies savivaldybių jau aną savaitę įvyko pirmieji naujai rinktų tarybos kadencijos posėdžiai. Kitų jau šią savaitę numatyti. Reiškia šios savivaldybės jau sugebėjo sudaryt ir patvirtint koalicijas ir programas. Nes laikas eina ir stengiasi per šiuos lemiamus metus pasiekti. Nes po 2020 metų mažėja ES parama ir dar kebliau bus. O Alytuj kaip tradiciškai kalba, kalba, bent šiam momente tęsia ant pačių dalimi pasitvirtintų strategijų kur ir žiniasklaida neiškentus reziumavo bus blogiau, ir buria ..buria... O konkretaus rimto veiksmo į priekį, kad gerint - nesimato.. Apart tema inauguracija.... ir svaigsta. Kaip čia bus gražu ir stebuklinga. Nors daliai grupių taip ir bus.

  Komentaras

  Kad nori prabangių inauguracijų rimtoje visuomenėje prieš pagalvotų. Ar užsidirba ir sugeba. Nes kol kas paskutiniuose ir naujo mero interviu ne kaip skamba. Yra koalicija, tarsimės dėl darbų. Tarsi laukia anų pasiūlymų ką daryti? Tipinė situacija, yra kam valdyt, tik reikia susigalvot ką veiksim. Kaip pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi... Tad Alytaus atžvilgiu ir pirmas gali tikslus kelt. Ar ir toliau kaip bankrotina miestą su tendencija didėt gyventojų mažėjimui kas panašiai ir vyksta? Ar bando atsikelt. Nes abiem atvejais priešingos strategijos ir darbai. ir alytiškiams aišku, kokios politinės jėgos tai telkiasi daryt.

  Komentaras

  Vakar vykusiam paskutiniam šios kadencijos tarybos posėdyje gana vangiai buvo tvirtinamos savivaldybės įmonių metinės ataskaitos. Po ko bendruomenėj nesimato aiškumo, kokius rezultatus pasiekė ir kokios jų perspektyvos. Nors dėl ,,Dzūkijos vandenys' po pirtukės skandalo naujo mero pasiūlymu atidėjo svarstymą kitam posėdžiui. Vienok pav. kaip dėl šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys", kur po valdybose pirmą kart įvesti po nepriklausomais, gal reikėtų atlikt detalesnes jų veiklų ekonomines analizes. Pav. pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) - meras gali siūlyt tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Kur tarybos nariai pagal savo išimtinę kompetenciją sprendžia ir priima konkrečius sprendimus, ir už juos atsakomybes prisiimdami. Per ką ir visuomenėje būt aišku -kas ir kaip efektyviai savivaldybėje dirba. Ir kokia konkreti nauda alytiškių bendros gerovės labui.

  Komentaras

  Štai Alytaus mieste už mokesčių mokėtojų lėšas puikuotis sugebama. iš kartos į kartą eina ir tai kaip miesto tradicija vadina. Vadinasi palaiko. Nors ir kaip naujas meras prasitarė. Neramina, kad regis patys priėmė strategiją, nesiekt kad gyventojų mažėtų virš 4 proc.. Kas reiškia 8 tūkstančiai alytiškių per kadenciją. Kaip dabar ši baigia sumažėjo kažkur apie 5 tūkstančiai. Bet, vertinant realybę gal ir gausis prie 10 tūkstančių per būsimą kadenciją? Nes kaip iš konkrečios mero kompetencijos pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) nesimato tolesnės analizės ir konkrečių strategijų tai gerinti. Nes, kas buvo per rinkimus girdėjosi ten silpna.... Tad kokiu pagrindu jie telkia daugumą pagal LR Vietos sav. 3str., 18. - kur tarybos narių grupė gali inicijuot. Kaip normaliai smaigalį gali vyraut ir mero siekiami konkretūs tikslai alytiškių labui ir per rinkimus palaikyti - ir aplink telktis kurie palaiko. O šiuo atveju Alytuj aišku tik. Kad pagal pačios tarybos jau priimtą Alytaus vystymo strategiją 3 metams -tik blogėt. Tad vėl neaišku kokius tikslus iškėlę jie daugumą dėlioja? Vėl įdomu atseit naujas meras daug uždirbo pagal deklaracijas. Vadinasi super gabus Alytuj. Kaip jo konkurentas verslininkas ten kukliai per mėnesį apie 1000 eurų. Vadinasi turi suvokt uždirbamų pinigų svorį. Nes Kauno meras aiškiai turtingesnis, bet užsidirbamų pinigų svorį jaučia ir neleidžia sau to, kaip Alytuje sau leidžia. Ir Kauno mieste per savivaldą griežtai kontroliuoja lėšų srautus todėl ten kauniečiams gerėja. Kiek Alytuj per metus sumažėja gyventojų, tiek Kaune padidėja. Ir jokios pompastikos. Tegu aiškiai vardija savivaldybės paskolas ir kaip mažins, kad vaikams į ateitį nepaliktų. Nors tie vaikai regis gudresni. Tik prakutę neria iš Alytaus ir likę murkdykites per inauguracijas su savo rinktais... Rajonas nors kalambariumus kelis įsirengė... Alytuj ir toliau dejuos, kad nelieka nei kam kapų prižiūrėt...

  Komentaras

  Kaip čia gaunasi Alytaus mieste? Kaune nedaro inauguracijų. Nes skaito daug kainuoja ir geriau tuos pinigus žmonėms gerint skiria. Skaito, mero poste reiškia kaip ir kiti darbai, bet čia reikia dirbt žmonėms, o ne puikuotis. O Alytuj ir per buvusią inauguraciją taip iškilmingai puikavosi ir daug žmonių buvo. O kadencijos pabaigos per metinę mero ataskaitą pasirodė priėmime priėmė kažkur apie 34 žmones per metus. Reiškia čia per mėnesį ne per daug - o čia per metus? Reiškia, kaip ir ne labai domina tie žmonės? Tai kieno vardan Alytuje taip puikuojasi..? Ir tuoj pasigirs gal, kad trūksta lėšų švietimui ir kitur..? O štai link pasipuikuot -netrūksta.

  Komentaras

  Štai tie realūs mentalitetų skirtumai tarp Kauno ir Alytaus. Ir prioritetai per savivaldą. Reiškia kauniečiai atsakingi todėl ir išsirinkę atsakingas valdžias. Kauno mero prioritetas dirbt žmonėms ir gerą rezultatą pasiekt. Negali būt neefektyvaus lėšų naudojimo. Todėl per anuos metus Kaunas pasiekė gyventojų daugėjimą kaip iki tol tik švelnino mažėjimą. Šiam momente aiškios strategijos su konkrečiais tikslais gerint kauniečiams gyvenimus. Vieši ir teatralizuoti prisaikdinimai jiems per brangus dalykas. Nors gali sau leist daug daugiau nei Alytuj, bet tuo nesižavi? Alytuj priešingai. Apie pilietinę atsakomybę už šios besibaigiančios kadencijos mero esmėj fiasko su tendencija didėt gyventojų mažėjimui ir rimtų strategijų neturėjimą - dar tarsi ir džiūgauja. Dzin, kad dėl negebėjimų atlikt švietimo pertvarkų ir gan neefektyvūs lėšų srautų reguliavimas kas iššaukia gyventojų mažėjimo didėjimą ir kaip mažins biudžeto gana dideles paskolas -dzin. Abile blizgutis.. Kažkaip kaip ir atkartoja vieni nuo kitų...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.