Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­tas: „Aly­taus mies­tui tu­ri bū­ti per­duo­tas vi­sas ši­lu­mos ūkis (113)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotrauka
UAB „Li­tes­ko“ turės UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­duo­ti vi­są ši­lu­mos ūkį kar­tu su ko­ge­ne­ra­ci­ne ka­ti­li­ne, ga­mi­nan­čia di­dži­ą­ją da­lį Aly­taus ši­lu­mos ener­gi­jos. „Tai reiš­kia, kad Aly­taus mies­tas ne­liks su se­nais dū­mi­niais ka­ti­lais ir tai už­tik­rins mū­sų kaip mies­to ne­pri­klau­so­mu­mą nuo ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Be to, tai už­tik­ri­na, kad ši­lu­mos kai­na at­ei­ty­je ne­bus ne­pa­grįs­tai di­di­na­ma“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jast­rems­kas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.”

Be­je, teis­mas pa­sa­kė ir tai, kad ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mas ir nu­brė­žė aiš­kią kryp­tį, kad ne­at­si­pir­ku­si in­ves­ti­ci­jos da­lis tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ta. Nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas grą­ži­no spręs­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą, ku­ri, atstovų teigimu, sie­kia daugiau kaip 17 mln. eu­rų, ta­čiau teis­mas pa­si­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­tų at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams ir šį pra­šy­mą at­me­tė. Šis tur­ti­nis klau­si­mas bus spren­džia­mas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. „Ta­da mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę įro­di­nė­ti, kad ben­dro­vė „Li­tes­ko“ ga­vo pi­ni­gus ir kad jie tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti į in­ves­ti­ci­jos at­si­pir­ki­mą. Tai­gi, lau­kia sun­kus dar­bas pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.

Pa­pras­čiau ta­riant, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­duo­da­mą ši­lu­mos ūkį tu­rės iš­si­pirk­ti, ta­čiau vis dar lie­ka ne­aiš­ku, už ko­kią pi­ni­gų su­mą, mat teis­mas tu­rės nu­sta­ty­ti Aly­taus mies­tui pa­da­ry­tos ža­los dy­dį, ža­los kom­pen­sa­vi­mo tvarką, įver­tin­ant in­ves­ti­ci­jas.

Ko­ge­ne­ra­ci­nė ka­ti­li­nė vei­kia nuo 2012 me­tų, tuo me­tu mies­to gy­ven­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tos di­de­lės ši­lu­mos kai­nos, ku­rios su­da­rė di­de­lę in­ves­ti­ci­jų grą­žą ben­dro­vei „Li­tes­ko“. „Tą grą­žą mes ban­dė­me pri­si­teis­ti kaip mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau teis­mo spren­di­mu šie klau­si­mai vėl bus nag­ri­nė­ja­mi iš nau­jo, o da­bar pa­tvir­tin­tas vi­sas tur­to są­ra­šas, ku­ris tu­ri bū­ti per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei. Tai­gi, per 1,5 mė­ne­sio nuo šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos tu­rė­tu­me tą ši­lu­mos ūkį per­im­ti. Esa­me tam pa­si­ruo­šę, ga­li­me jį per­im­ti ir val­dy­ti. Tiek jau dau­giau nei me­tus dir­ban­ti pro­fe­sio­na­li val­dy­ba, tiek ši­lu­mos tin­klų ko­lek­ty­vas dir­bo pa­gal veiks­mų pla­ną, ži­no­jo, ką da­ro, ko­kių rei­kia ates­ta­tų ir ko­kius or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – ko­men­ta­vo V.Jast­rems­kas.

Aly­tus iš 47 vie­tos pa­gal ši­lu­mos kai­nos ma­žu­mą pa­ki­lo į 5 vie­tą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad ambicingas no­ras bū­ti ge­riau­sios kai­nos tre­je­tu­ke tik­rai yra. Jo tvir­ti­ni­mu, gal­būt to pel­no, ku­rį už­dir­ba ka­ti­li­nė, da­lį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mui, ta­čiau tam rei­kia gi­les­nės ana­li­zės.

Prie­šin­gu at­ve­ju, jei­gu teis­mas bū­tų pa­si­sa­kęs, kad ka­ti­li­nė tu­ri lik­ti ben­dro­vei „Li­tes­ko“, ta­da mies­tas bū­tų li­kęs tik su se­nais du­jų ka­ti­lais. Tai reiš­kia, kad pa­gal nau­ją su­pir­ki­mo iš ne­pri­klau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų tvar­ką alytiškiai bū­tų mo­kė­ję di­de­lę kai­ną už ener­gi­ją, ku­rią ga­mi­na bio­ku­rą nau­do­jan­tys ši­lu­mos ga­min­to­jai.

„Mes iš­sau­go­jo­me ge­rą po­zi­ci­ją ši­lu­mos ūky­je ir tie­siog ne­be­bus ga­li­my­bių ši­lu­mos kai­ną di­din­ti“, – api­ben­drin­da­mas tei­gė V.Jast­rems­kas. 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ir UAB „Li­tes­ko“ su­tar­tį dėl Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­vi­mo bei tur­to kom­plek­so nuo­mos su­da­rė 2001 me­tais. Pa­gal mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį ben­dro­vė „Li­tes­ko“ įsi­pa­rei­go­jo į ši­lu­mos ūkį at­lik­ti in­ves­ti­ci­jų už 74 mln. li­tų (daugiau nei 21 mln. eurų), o pa­gal nuo­mos su­tar­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­tą, už ku­rį ga­vo nuo­mos mo­kes­tį.

2016 me­tais pa­si­bai­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai su „Li­tes­ko“, bu­vo nu­spręs­ta jos ne­pra­tęs­ti, o „Li­tes­ko“ ne­su­ti­ko vi­so ši­lu­mos ūkio per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 2017 me­tais, ne­pa­vy­kus de­ry­boms, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si  į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, kad ben­dro­vę „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­tų jai grą­žin­ti vi­są ši­lu­mos ūkį ir at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Tą­kart teis­mas sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no tik iš da­lies – pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­te įver­tin­tą mo­der­ni­ą­ją ka­ti­li­nę pa­li­ko „Li­tes­ko“. Sa­vi­val­dy­bė to­kį pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kią nu­tar­tį, ne­lei­du­sią su­ar­dy­ti Aly­taus ši­lu­mos ūkio sis­te­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Per metinė ataskaitą besibaigiančios kadencijos meras jei reziumavo, kad per metus su gyventojais priėmime priėmė net 34 - čia per mėnesį tiek normaliai turėjo, o ne per metus reiškia labai rūpi gyventojai. Jei su verslininkais 27 susitikimus turėjo - tai ką jie ten sprendė? Kad gyventojų mažėjimo neviršyti 4 procentų kur dabar esamų 2,4 procentai kaip mažėja virš 1000 per metus jau baisu. o čia jau planuoja, nors pagal statistiką kurią gauna gal ir mato, kad dar didėja gyventojų mažėjimas. Kol sprendžia per kadenciją dėl šilumos tinklų čia esmėj tik kaip imitacija sunkiausiu keliu per teismus ir teisininkus primokant dar, o ne patiems tiesiai kur kiti ir patys sugeba, čia daugiau parodija. Pateisint, kad per kadenciją nepasiekta kas jau galėjo ir būt padaryta. Ir šiam atvejį kiti, bet ne patys alytiškių rinkta valdžia su gerais atlyginimais, stengiasi. Kur kaip besistengtų, bet kiti prie vaišių stalo dalijasi. Vėl įdomu, kaip ten dėl į Nemuną gal atliekų jei paleidžia, kur pradžioje skandalai buvo? Kažkaip to stengimosi žmonių labui tikro nesimato. Apart kaip prisidengia vieni po kitų klaidom ir dar smagiau laviruoja.. Ir tik tuštėjančio biudžeto sąskaita. Tai jei per šią kadenciją pasiekė, kad per vieną kalendorinę dieną mažėja kažkur grubiai virš 30 alytiškių, dabar regis padvigubinę. Štai taip stengiasi.... Lozungais kaimas mūsų, o pinigai...ir dar neaišku kaip šiam atvejį galutinai teismai išdalins. Tai yra vis kiti lemia, bet ne patys.

  Komentaras

  Tas kaip nepakartojamas gudrumas Alytuje per savivaldą tęsiasi. Nesigirdėjo, kad per tarybos išimtinę kompetenciją kaip priklauso būt nors diskutuojama. Kokie tikslai per šilumos ūkį keliami Alytuje. Perimt ir patiems valdytis, ar vėl pernuomot? Kokiu būdu tai daryt tęsiant per teismus ir patiems alternatyviai bandant sprendimų tiesioginėse derybose ieškot ir tuo bandyt mažint perteklinių lėšų naudojimą? Vėl kadencijos eigoje nesigirdėjo nors kasmetinės analizės kokie konkretūs pasiekti rezultatai ir kokios prognozės. Vienok iš už kuliusių ten įdomių derinių prasismelkdavo. Pav. Vilniuje patys perėmę ten kainos išaugo ir ar Alytuje savo gabumais kažin dar kaip? Įdomiausia, Litesko vadai iš Vilniaus, teisininkai ir teismai iš Vilniaus ir Kauno ir jie dar spręs kokiomis dalimis? Net ir teismai išsigudrino pasiskirstant ir vieni kitų neskriaudžiant. šilumos tinklų valdyboje regis veikėjai iš Vilniaus ir su neblogais atlyginimais, bei gal galimybėm reguliuot srautus? Kad ir perima. Na, o patiems alytiškiams per jų pačių rinktus valdžioje kurie pasirodo kaip ir tarpininkai kiek anie paliks. kokios galimybės paliekama? Jei tvirtinant metinę mero ataskaitą, nors dalis ir kritikuodami, bet patvirtina. O ten prognozės gyventojų mažėjimo neviršyt 4 proc., kaip ir 2,4 proc. esamas gyventojų mažėjimas per metus virš 1000 yra daug..? Vienok rimtos savivaldos, kad patys valdosi, oi kaip sunku įžiūrėt? Jei net švietimo reformą ir kurią visi aplink nesunkiai pasidarę ir pamiršę, Alytuj kur švietimo skyrius turi būt pajėgus nesunkiai atlikt, jei ir tam sugeba kaip nepriklausomą auditą reiškia dar primokėdami suorganizuot -tiesiog žaviai supergudrūs. Kažkaip Alytuj pratylima apie valdymo efektyvumą. Kur labai nepigiai gaunasi kur kitur pigiau ir efektyviau gerus rezultatus pasiekia.

  Komentaras

  Kas per mada šioje kadencijoje ne patiems dirbt ir spręst problemas, o per teisėsaugą ir teismus veliantis ir dar giriasi kaip dideliais pasiekimais? Per statybos sritį ir ten nuo anksčiau pradėti ir rimtesni projektai ir per teismus skambėjo. Reiškia primokant teisininkams kas visa kaip papildomos išlaidos savivaldybei. Kur kiti patys sugeba išsispręst, čia tarsi ant teisėsaugos dirba... Nors patys gauna gerus atlyginimus, kad sugebėtų. Bet tarsi dar pradubliuoja per teisėsaugą... Gaila, kad šioje kadencijoje būt rimta opozicija, būt paskaičiavę kiek išlaidų per teisininkus ir teismus išnaudojo kur galėjo ir patys susitvarkyt. Ir už tas lėšas efektyviai naudojant kiek gero alytiškiams buvo galima padaryt. o dabar iš savo vargano biudžeto tarsi stiprina Vilnių ir Kauną, kurie ir taip neblogai laikosi, o patys... vis sunkiau ir sunkiau. Kodėl alytiškiai, savo laiku sugebėję Alytų išvystyt iki šalies mastu lyderių dabar net savo regione kaip.... ne bandantys atsikelt. Vis jiems kiti turi, bet ne patys...?

  Komentaras

  Įdomus klausimas dėl sukčių? Arba gal kurioje pusėje jie geresni vieni už kitus? Nes ir dabar situacija sudėjus kiek išlaidų ir schemos per kurias dar gal ir bus konkretus rezultatas - labai brangiai gaunasi. Reiškia turtingi alytiškiai. Nes tik turtingi sau taip gali leist. Reiškia straipsnis apie savivaldą reiškia patys valdosi ir sprendžiasi, o vyrauja veikla per teismus ir teisininkus. Ir dar giriasi, kad per tai kaip darbo turi teismai ir teisininkai primokant net iš savo miesto biudžeto ir ne po smulkiai. Kaip ir valdžioje gaunantys gerus atlyginimus ir priedus ir pamiršta paklaust gal ir savęs -gi vyrukai, gal už tokius didelius pinigus reikia ir patiems sugebėt užsidirbt, ir miestui uždirbt? Na Druskininkų meras pats tiesiai per derybų grupę su anais išderėjo druskininkiečių naudai ir be didelio vargo. Druskininkiečiai jau maudosi didelėse nekilnojamo turto kainose dėl nedidelių šildymo kainų.... ir laiku atliktų renovacijų. O Alytuj įpratę, atsilošę su gerais atlyginimais ir dar primokėdami iš biudžeto - ir dar daug vargo iki galutinio rezultato. Ir dar tu jiems pasakyk kas jų kaimuke dedasi. tai reikėjo per rinkimus televizijos laidose Druskininkų mero paklaust -kas Alytuje dedasi ir kaip. Būtų per kelias minutes paaiškinęs apie kiekvieną zigzagą Alytuje. Nes gretimų kaimiškų savivaldybių merai, kad per regiono plėtros tarybą apeit Alytų skirstant lėšas, gerai Alytaus silpnas vietas žino ir regis dar neblogiau jomis naudojasi. Panašu, ir vilniečiams tinkami neblogai užsidirbti... Po ko klausimas -tai kam Alytuje savivalda iš vis reikalinga? Kam tie rinkimai? Kam savivaldybei išlaikyt tokie dideli pinigai skiriami? Gali iš kart tiems iš Vilniaus sakyt -imkit mus ir valdykit...?

  Komentaras

  Yra toks dalykėlis, kaip savivaldybės išimtinė kompetencija. Kurią nusako LR Vietos sav. Įst. 3 str., 9. - išimtinė tarybos kompetencija, tai Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybėms institucijoms. Tad po kiek opiumas Alytuj?

  Komentaras

  Tai ar pagal tarybos išimtinę kompetenciją buvo savo laiku priimti sprendimai? Kad gal patys nesugebam, nors Druskininkuose sugeba, tai kreipiamės į teisininkus? pav. tegu jie mums už mūsų išimtinę kompetenciją iškelia savivaldybės įmonės tikslus ir derisi per teismus? Ar buvo konkursas parinkt teisininkų firmai, kuri tai geriau ir pigiau atlikt galėtų? O gal iš vis strateginių Alytaus reikalų tvarkymą atiduokim kokiems vilniečiams ar panašiai? o patys dėl likučių, kurių visiems pasidalint neužteks vis labiau, imituokim kol sveikatos turėsim... Kam vystytis kaip Druskininkai ar Utena, kuri iki šiol išlaikiusi Alytuj buvusias analogiškas įmones ir kurias Alytus praradęs per mandrumus? Kam patiems užsidirbti per savivaldą, kaip galima po saujele lengviau..? Nors ir tai nervų kainuoja.

  Komentaras

  jei tokius milijonus sutaupytų Alytuje, tokio didelio gyventojų mažėjimo nebūtų.. Nes lepintųsi sutaupytuose... Juolab šilumos tinklai tik viena iš n sričių per savivaldą. Kur kitose srityse, tai net tarp aplinkinių savivaldybių išsiskiria negebėdami švietimo pertvarkų atlikt, apie rimtas strategijas net neklausk, o tai .... Net Kvartalines namų renovacijas aplink Druskininkai, Birštonas... kaip ir pamiršę. Atliekų tvarkymo kainos rinkimų metu net Druskininkų meras neiškentęs analizavo. Kad druskininkiečiams atliekų tvarkymas pigiau lyginant su alytiškiams, už tai verslams daugiau.. Nors Druskininkuose mažiau gyventojų ir atstumas iki Alytaus sąvartyno tik į vieną pusę apie 50 km. Tai pagal rinkos dėsnius alytiškiams lyg ir pigiau turėtų būt. Vėl Druskininkai patys derėdamiesi su Litesko dar prieš kelis metus viešino, kad ir dėl renovacijų bei išsiderėjimo su Litesko druskininkiečiams drastiškai tada beveik perpus atpigo šildymo kainos. Net ponai turintys namus užmiesčiuose ten kėlėsi į daugiabučius namus. Nes daug pigiau ir efektyviau... Vargo mažiau. To dėka Druskininkuose nekilnojamo turto kainos kokios lyginant su Alytumi? Kiek kartų skiriasi? Palyginimui šiuo metu Druskininkai pradėję statyt Kongresų rūmus. Vertė virš 30 milijonų eurų. Kaip jų metinis biudžetas. Tai jeigu Alytaus lygiu kapstytis - nuo tokio objekto kur klaidelė ir jei laiku neištaiso - jų savivaldybei būt bankrotai.. O jie eina į priekį ir išsisprendę reikalus, kur Alytuje kapstosi ir pabaigos nėra. Už tai savi pagyrų sau negaili..

  Komentaras

  Deja, kiekvienas veiksmas savivaldoj kaip ir medalis turi 2 puses. Dabar dėl šio momento valdantieji, kaip ir po opozicija, gana primityviai elgiasi. Paima viešo intereso gynimo epizodą ir po juo - dėkokit jiems visi, kad jie aukojasi dėl alytiškių. O pasigilinus, vaizdelis kitaip atrodo. Reiškia ši istorija prasidėjusi dar anose kadencijose. Kur tada situacija buvo kitokia ir tarybos nariai tuomet priėmė tokius sprendimus. Kaip atsirado tada tų, kurie paskundė Konkurencijos tarnybai šį žingsnį. Ir anie alytiškių labui pirmą išvadą padarė. Po to, ir šie valdžioje tik kitų užvestą procesą TĘSIA. Ir ta tąsa rimtoje savivaldoje galėjo būt ir taip. Per tarybos išimtinę kompetenciją sudaro laikiną komisiją su aiškiai apibrėžtais tikslais ir terminais - ir patys atsiraitoję rankoves derisi. Kaip ir priklauso rimtoj savivaldoj patiems spręstis. Kaip ir jei reikia į teismą kreiptis, formuluoja tikslus, dėl kokių tikslų kreipiasi. Juolab šios besibaigiančios kadencijos mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose atseit su teisininkų išsilavinimais. Štai būt gražu, kad kaip teisininkai patys komisijos priekį akis į akį derėdamiesi su Litesko išsideri komisijos - dar per greitesnius tempus ir su realia jaučiama nauda - šaunu. Dabar pas juos mada ne patys, vis tarpininkus įveda. Keista, vertinant kad šio mero atseit prašė vietos verslai eit į valdžią atrodė, kad su jų kompetencija patys sugebės savivaldos problemas spręstis. O čia - vis kiti turi..? Ir neblogai primokėdami iš biudžeto. Štai čia proto nereikia būnant teisininkams per tarpininkus teisininkus jei kas - į teismus ir dar primokant iš vargano biudžeto nemažas sumas. Juolab, kad sprendimai dar labai lėti ir dar daug vargo. Įvertinam, kad jei šilumos tinkluose ir valdybose po nepriklausomais ir su gerais atlyginimais. Vėl savivaldybei priklausančiuose šilumos tinkluose jei personalas ir gal su neblogais atlyginimais apie 15 etatų virš pusmečio dirba - kur pasiekti rezultatai? Nes pats gyvenu bute ir, kad pajausčiau jų tą sutaupymą, kažkaip nesijaučia realiai. Ir svarbiausia, ar tikrai anie derėtis nenorėjo? Nes pas juos ir situacija pasikeitus... Kaip ir visą laiką šių klausimų sprendimai turėjo būt svarstomi per tarybos išimtinę kompetenciją ir informuojant visuomenę. O čia kaip pogrindį... Juolab, savivaldybės administracijos direktorius šioje besibaigiančioje kadencijoje nėra tarybos narys ir už jų išimtinę kompetenciją jei bando - tai kam ta taryba reikalinga. Nes esmėj kadencijos 4 metai baigiasi ir tas pats - kas nepajudėta galutiniam taške. Juolab regis buvo įmanoma ir ES paramą panaudot jau. Nors dabar bando susigriebt, bet vėl anų įdirbio dėka. O kur pačių gabumų dėka..?

  Komentaras

  Kai šilumos vartotojai sutaupo po 5 milijonus eurų per metus, tie keli šimtai tūkstančių, sumokėtų ypač profesionaliems advokatams, atrodo kaip labai gera investicija. Be advokatų kontoros TGS Baltic atsakingai atlikto darbo šis projektas nebūtų pavykęs. Tą visada sakau (ir rašau) savo komentaruose. Kaip ir be mero p. Vytauto Grigaravičiaus, savivaldybės tarybos daugumos, UAB "Alytaus šilumos tinklai" valdybos ir kolektyvo indėlio. Kiekvienas šiame procese turėjo savo vaidmenį, ir visi darbą atliko. Todėl pasidžiaukime pergale, nes drįstu teigti, jog tai didžiausias dešimtmečio laimėjimas, kurio rezultais miestas džiaugsis daugybę metų.

  Komentaras

  Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie šį miestui naudingą sprendimą teisme, pasipylė komentatorių liaupsės valdžios Vytautams ir pilietininkams, vaje, kaip puikiai jie dirbo, kiek turto išsaugojo.
  Bet laurus čia pirmiausia kabinti ne jiems, o vilniečių teisininkų kontorai,, TGS Baltic", kurie atstovauja Alytaus miesto savivaldybę teismuose. Ir ne už gražias akis - už paslaugą jau sumokėta iš miesto biudžeto jau keli šimtai tūkstančių eurų. O iki proceso pabaigos milijono litų tikrai nepakaks.

Kiti straipsniai