Negalios kamuojamų žmonių teisių aktyvistai: „Mums trukdo gyventi visai ne negalia” (6992)

Lau­ra Ši­la­ly­tė
D.Markiniene
Kristina Dūdonytė: „Man ne kartą buvo sakoma, kad geriau nelaikyčiau valstybinių brandos egzaminų, nes jų neišlaikysiu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Tur­būt kiek­vie­nas, su­si­dū­ręs su ne­ga­lią tu­rin­čiu žmo­gu­mi, yra nu­su­kęs akis ir min­ty­se iš­ta­ręs ko­kią nors gai­les­čio ar ne­vil­ties fra­zę. Ne­ga­lia dau­ge­lio gal­vo­se sie­ja­si su su­ga­din­tu gy­ve­ni­mu, skur­du, var­gu, at­skir­ti­mi. Bet ar iš tie­sų ne­ga­lia su­griau­na gy­ve­ni­mą? Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tai ne­nei­gia, kad ne­ga­lia pa­kei­čia gy­ve­ni­mą, ta­čiau to­li gra­žu jo ne­su­griau­na. Di­džiau­sios kliū­tys – ne pa­ti ne­ga­lia, o ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka, pa­slau­gų trū­ku­mas bei ydin­gas ap­lin­ki­nių po­žiū­ris.

Gy­ve­na­me ste­re­o­ti­pų vi­suo­me­nė­je?

Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis aly­tiš­kis Al­gir­das Ja­ku­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pras­tą ne­ga­lios įvaiz­dį le­mia ste­re­o­ti­pai, ku­rie ky­la iš ne­ži­no­ji­mo ar­ba bai­mių.

„Ko­kią nuo­mo­nę apie ve­ži­mė­liu ju­dan­tį žmo­gų ga­li su­si­da­ry­ti 3–5 me­tų vai­kas, su nuo­sta­ba pirš­te­liu ma­mai ro­dan­tis, kaip žmo­gus va­žiuo­ja, o ma­ma, užuot pa­pras­tai pa­aiš­ki­nu­si, jog dė­dė su­si­žei­dė ko­jas, to­dėl ne­ga­li vaikš­čio­ti, vai­ką kaip nuo raup­suo­to­jo nu­tem­pia, kad tas vos ne oru pa­skren­da po­rą met­rų?“ – klau­sia Al­gir­das.

Jis yra tik­ras – ma­žiau­siai, ko rei­kia ne­įga­lie­siems, tai užuo­jau­tos ar iš­skir­ti­nio dė­me­sio. „Ge­riau­sia, kai ben­drau­ja­ma kaip ly­gūs su ly­giais, ta­da ir pa­tys žmo­nės su ne­ga­lia ne­per­si­i­ma gai­les­čiu sau“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Kas pa­de­da iš­veng­ti sa­vig­rau­žos? Su­vok­ti, kad gy­ve­ni­mas, tu­rint ne­ga­lią, taip pat yra gy­ve­ni­mas, tik ki­toks, Al­gir­dui pri­rei­kė lai­ko. Po įvy­ku­sios trau­mos vy­ras pats sa­ve mo­ty­va­vo ne­pa­si­duo­ti, ju­dė­ti to­lyn.

„At­si­dū­rus to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je yra du ke­liai. Vie­nas, ne­ve­dan­tis nie­kur, gu­lė­ti ir ap­verk­ti sa­vo li­ki­mą bei kap­ri­zais ir rei­ka­la­vi­mais šok­din­ti ar­ti­muo­sius. O ant­ra­sis – na­gais ir dan­ti­mis ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Al­gir­das džiau­gia­si pa­si­rin­kęs ant­rą­jį ke­lią. Tu­rė­da­mas ša­lia sa­vęs stip­rų ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mą bei di­de­lį ryž­tą „at­si­sto­ti ant ko­jų“, aly­tiš­kis pra­dė­jo kib­tis į gy­ve­ni­mą – ėmė vers­ti iš veng­rų kal­bos, įsi­trau­kė į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Kai pil­na dar­bų – nė­ra lai­ko min­tims, kad gy­ve­ni­mas ne­tu­ri pras­mės.

„Mo­ky­to­jai ne­ti­kė­jo, kad ga­liu tiek, kiek bend­ra­klasiai“

Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tė aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė ne­ga­lią tu­ri jau nuo gi­mi­mo. Mer­gi­na tu­ri ju­dė­ji­mo sun­ku­mų. Kris­ti­na pri­si­me­na, kad jau mo­kyk­lo­je ją nu­tei­ki­nė­jo kel­ti sau ma­žes­nius tiks­lus nei bend­ra­klasiai.

„Pa­vyz­džiui, man ne kar­tą bu­vo sa­ko­ma, kad ge­riau ne­lai­ky­čiau vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų, nes jų ne­iš­lai­ky­siu“, – pri­si­me­na mer­gi­na. Ta­čiau Kris­ti­na ne tik sėk­min­gai bai­gė mo­kyk­los eta­pą, bet ga­li pa­si­gir­ti ir tri­mis aukš­to­jo moks­lo di­plo­mais.

Kris­ti­na taip pat įsi­trau­ku­si į vi­suo­me­ni­nę veik­lą Aly­tu­je. „Jei bū­tum ne­lai­min­gas, tai liū­dė­tum, kad ko nors ne­pa­sie­kei, o kai vis­ką tu­ri, tai ir jau­tie­si lai­min­gas“, – sa­ko mer­gi­na.

Tik­ra­sis iš­šū­kis – ne­ga­lia ar ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka?

„Kol vie­ša, in­for­ma­ci­nė ir fi­zi­nė ap­lin­ka nė­ra pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems, tol ne­bus jo­kios in­teg­ra­ci­jos“, – to­kį ka­te­go­riš­ką at­sa­ky­mą pa­tei­ku­si Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Dai­va Mar­ki­nie­nė nė kiek ne­abe­jo­ja sa­vo žo­džiais.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, tai vie­nin­te­lis bū­das no­rint pa­dė­ti ne­įga­lie­siems tap­ti ly­gia­tei­se vi­suo­me­nės da­li­mi.

Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ap­klau­sų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na jos žo­džius – be­veik 37 proc. ap­klaus­tų res­pon­den­tų ti­ki­na, kad dėl ne­pri­tai­ky­tos ap­lin­kos ne­įga­lie­ji ne­ga­li pa­tek­ti į kul­tū­ros, spor­to ir lais­va­lai­kio ren­gi­nius. Dau­giau nei treč­da­lis žmo­nių ma­no, kad ko­ky­biš­kos me­di­ci­ni­nės ar­ba re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos nė­ra pri­ei­na­mos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Pa­klau­sus D.Mar­ki­nie­nės apie iš­šū­kius, ku­riuos ten­ka pa­tir­ti bet ko­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, mo­te­ris ga­li ne­su­sto­da­ma juos var­dy­ti.

„Sil­pna­re­giui ar­ba ne­re­giui per­ei­ti per gat­vę nė­ra taip pa­pras­ta, nes kiek­vie­na jų ga­li su­kel­ti kliū­čių. Kaip an­tai gat­vių ir san­kry­žų per­ėjos, ei­nan­čios per dvi­pu­sio eis­mo gat­ves, bei jas re­gu­liuo­jan­tys švie­so­fo­rai, ku­rių ža­lias sig­na­las de­ga ne tuo pa­čiu me­tu, bet sklei­džia vie­no­dą gar­są. Ką tuo­met da­ry­ti re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms? Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip jiems yra sun­ku“, – sa­ko D.Mar­ki­nie­nė.

Ne­įga­lie­ji Lie­tu­vo­je — ne­ma­to­mi?

„Ne­įga­lių žmo­nių ma­to­mu­mas yra es­mi­nė są­ly­ga sie­kiant už­tik­rin­ti jų tei­ses. Nes jei val­di­nin­kai ne­ma­to ne­įga­lių­jų, ne­pa­ti­ria jų spau­di­mo kaž­ką keis­ti, jie pa­pras­čiau­siai ne­su­si­mąs­to ir gal net ne­ži­no jų po­rei­kių“, – sa­ko Hen­ri­ka Var­nie­nė iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas vie­ni­jan­čio Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo.

Mo­te­ris pri­si­me­na sa­vo pir­mą­sias iš­vy­kas į Va­ka­rų ša­lis, kur ne­įga­lie­ji yra ma­to­mi: „Iš­vy­ku­si į ko­man­di­ruo­tę Olan­di­jo­je aš ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kiek daug yra žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią. O pas mus jų se­niau vi­sai ne­si­ma­tė. Tai tik­rai ne­reiš­kia, kad šių žmo­nių nė­ra. Jei jų ne­ma­to­me, ži­no­ki­te, tai blo­gas žen­klas. Tai reiš­kia, kad jie yra izo­liuo­ti ne­pri­ei­na­mo­je sa­vo na­mų ap­lin­ko­je ar­ba ato­kio­se glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. Lie­tu­vo­je žmo­nės su ne­ga­lia dar ne­iš­si­ko­vo­jo sa­vo tei­sių, to­dėl jų ma­to­me ma­žai.“

Vis­gi, pa­sak H.Var­nie­nės, pa­dė­tis Lie­tu­vo­je po tru­pu­tį kei­čia­si, ypač daug vil­čių tei­kia jau­no­ji kar­ta: „Žmo­nės su ne­ga­lia, ypač jau­ni, ne­be­no­ri slėp­tis, ne­ga­li pa­kęs­ti, kai jų gai­li­ma, jie tie­siog no­ri gy­ven­ti, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve, nes ma­to, kad nei vals­ty­bės, nei ki­tų glo­ba lai­mės ne­at­ne­ša. Ta­čiau, kad žmo­nės su ne­ga­lia ga­lė­tų bū­ti sa­va­ran­kiš­ki, jiems rei­kia ly­gių są­ly­gų ju­dė­ti mies­te, pa­tek­ti į pa­sta­tus, vi­suo­me­ni­nes erd­ves, rei­kia pri­ei­na­mų pa­slau­gų ir in­for­ma­ci­jos – tą vals­ty­bė pri­va­lo už­tik­rin­ti.“

 

  Komentaras

  Hey! This post couldn't be written any better! Reading this
  post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting
  about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will
  have a good read. Thank you for sharing!

  Feel free to surf to my site sbobet

  Komentaras

  While you choose the proper card, you are taken to the
  subsequent round, and it might proceed all the best way until
  you've got gambled your winnings 100x. You may accumulate your achieved win after every round, after which
  return to spinning the reels. Can substitute for any
  other symbol. Scatter symbol additionally serves instead for all other characters.
  We discovered that Mystery Stacks solely set up from time to
  time, however the wild image seconds to complete combinations every few spins.
  Then, the enchantment happens, as stacks change into gold before exposing a
  single type of random integer. State three at one go,
  and when you get any wins from the spin, the Mystery Stacks function begin. When you
  open three photos of considered one of the two
  heroes, you will win a progressive jackpot of the appropriate
  degree. Lastly, to keep away from having to touch our
  signature touchpad gadgets, your driver will ask
  if you’re pleased with all the pieces after which signal the order for you.
  You possibly can order the plaything just sitting at your
  hone solely. Moreover, it's also possible to examine greatest Blackberry contracts on this widget on-line with nice ease.
  Such toys comparable to slot vehicles and RC aeroplanes or RC helicopter are nice for children and elders too to have good mood at all times.

  Also visit my web site: สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Daftar 16 situs judi slot online terpercaya 2021 mudah menang ablbet.
  Situs judi slot online gacor sensational. Situs Judi Online - Online303
  adalah Cabang Resmi Terpercaya yang hadir khusus untuk Anda para pemain Terbaik kami dari seluruh bagian di Indonesia.
  Online303 merupakan wadah yang cocok untuk Anda dengan beragam jenis permainan yang tentunya telah
  Joker123 kami sediakan Spesial khusus untuk para Pemain Terbaik Kami.

  Oleh karena itu, untuk meramalkan hal ini, Anda harus bisa
  menetapkan tujuan kemenangan. Namun ada satu hal
  yang harus Anda ketahui bahwa Situs Judi Online Kami
  adalah satu-satunya Situs Judi Online Resmi yang sudah pasti memberikan berbagai Bonus hingga ratusan juta rupiah
  Setiap Harinya hanya ada di Slot Online. Menang adalah hal terpenting
  dalam judi online mengingat permainan ini sangat mudah untuk dimainkan dan dimenangkan, bahkan bagi yang masih pemula
  sekalipun. Tentunya dengan menyediakan mesin slot, pemilik kasino bisa memanfaatkan kondisi ini dengan baik.
  Buat kalian tertarik main slot mudah menang 2021 yang mau daftar judi slot terbaru di situs slot online terbaik mudah menang koko303 tapi masih
  ragu, lebih baik buang keraguan anda sekarang juga.

  Look into my web-site สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Whats up are using Wordpress for your site platform? I'm new to the
  blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Here is my web-site - planten kopen

  Komentaras

  5. After installing the emulator, open it and drag and drop the downloaded
  APK file into the software program display screen. Fully supporting its Wi-Fi capabilities,
  the Thunder low-cost phone additionally comes with the very best in on-line
  cellular software program. Modem speeds and standards
  Types of telephone line connectors
  Advantages/disadvantages of the varied connectors
  Power consumption vary of modem card
  Heat technology
  GEN-012 Batteries & AC Adapters
  Battery Meter Accuracy
  Standard battery
  Extended battery
  Extending battery life
  Japanese L20,30,50 External Battery Charger
  L20 AC Adapter rating
  GEN-013 Storage Devices
  Avatar Shark
  Iomega Zip
  GEN-014 Resetting the Libretto
  Hard Reset
  Soft Reset
  GEN-015 Port Replicators
  L20
  GEN-016 Drivers & Software
  Toshiba Drivers for the Libretto
  3rd Party Shareware, Utilities, & Freeware

  Installing software program
  ISW-001 Introduction
  ISW-002 How do I install software and not using a
  floppy drive?
  ISW-003 How do I set up software without a CD-ROM drive?
  ISW-004 How do I set up working techniques on my Libretto?

  ISW-005 ..Win95?
  ..DOS?
  ..Linux?

  Installing hardware
  IHW-001 Introduction
  IHW-002 How do I set up a new exhausting drive?

  IHW-003 How do I install a PCMCIA/Pc Card?
  IHW-004 How do I set up extra reminiscence/RAM?
  IHW-005 How do I set up the extended battery?

  Day-to-Day
  DTD-001 Introduction
  DTD-002 Keeping the Libretto operating nicely.

  My homepage: สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Thanks for any other informative blog. The place else may I am getting that type of information written in such a perfect means?
  I have a mission that I'm just now working on, and I've
  been on the glance out for such information.

  Also visit my web-site ... sbobet asia

  Komentaras

  My coder is trying to persuade me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the
  expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for
  about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any kind of help would be really
  appreciated!

  Also visit my blog - Ermelinda

  Komentaras

  A couple of are performed then archived so that the performance creates its personal documentation (not not like recordings or movies).
  If there's any component that doesn't have a corresponding facet in the alleged-infringing device or method, then the declare with that component isn't actually infringed.
  If the trip would fall on a vacation, odds are there
  will be quite a few individuals who will seize the empty slot immediately and costs normally improve as a result of elevated demand.
  Mark your calendars: EmacsConf 2020 will take place
  on November 28-29! DRAM storage cells take only a couple of quarter of the silicon space that SRAM cells take,
  and silicon space interprets into cost. In case you
  wish to take questions live, we recommend aiming for a 15-minute presentation for the standard time slot, and for 40-45 minutes for the Extended time
  slot. We remain totally committed to freedom, and we'll
  proceed using our infrastructure and streaming setup consisting entirely
  of free software program, a lot like the final EmacsConf.

  my blog; สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

Kiti straipsniai