Luks­nė­niš­kių šei­mos spaus­tas sul­tis mėgs­ta ir vai­kai, ir se­no­liai (6564)

Rita KRUŠINSKAITĖ
Obuoliu derlius
Šiemet obuolių derlius rekordinis. Asmeninio albumo nuotr.
Šie­met, anks­ti už­de­rė­jus va­sa­ri­niams obuo­liams, ne­įpras­tai anks­ti pra­si­dė­jo ir sul­čių spau­di­mas. „Per 28 me­tus toks anks­ty­vas se­zo­nas pir­mas“, – sa­kė vos už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Aly­taus esan­čio­je Luks­nė­nų gy­ven­vie­tė­je šei­mos ver­slą „Obuo­li­nio sul­tys“ plė­to­jan­tis Al­gis Na­ru­še­vi­čius.

Na­ru­še­vi­čių šei­mos sul­čių spau­di­mo ver­slas pra­si­dė­jo nuo sul­čių spau­di­mo sa­vo po­rei­kiams. „Pa­si­ga­mi­nau ran­ki­nį spaus­tu­vą ir spau­dė­me sau, pa­ma­tę gi­mi­nai­čiai ir­gi pa­pra­šė iš­spaus­ti. Nuo to ir už­si­ve­dė vi­sas ši­tas rei­ka­las“, – pa­sa­ko­jo A.Na­ru­še­vi­čius. 

Šian­dien sul­čių spau­dyk­la „Obuo­li­nio sul­tys“, tei­kian­ti sul­čių spau­di­mo, pas­te­rizavimo ir pa­ka­vi­mo pa­slau­gas, ži­no­ma pla­čiai. Į Luks­nė­nus obuo­lius sul­tims spaus­ti žmo­nės ve­ža iš vi­sos Pie­tų Lie­tu­vos – Va­rė­nos, Laz­di­jų ra­jo­nų. Anot A.Na­ru­še­vi­čiaus, gal kam pa­to­giau, gal kam ko­ky­bė la­biau pa­tin­ka.

„Vi­sa rei­ka­lin­ga sul­čių ga­my­bos įran­ga – du spau­di­mo pre­sai, ke­tu­ri pas­te­rizavimo ka­ti­lai, at­lie­kų ša­li­ni­mo trans­por­te­ris – su­konst­ruo­ta tė­čio ran­ko­mis. Vis­kas pa­da­ry­ta taip, kad žmo­gus gau­tų kuo svei­kes­nį ir ko­ky­biš­kes­nį pro­duk­tą“, – aiš­ki­no A.Na­ru­še­vi­čiaus sū­nus Ša­rū­nas, pe­ri­man­tis iš tė­vų ver­slą.

Na­ru­še­vi­čių šei­ma drau­giš­ka ap­lin­kai – iš­spau­dų klien­tui iš­si­vež­ti ne­rei­kia, nes at­lie­kos ke­liau­ja pas ūki­nin­ką, ku­ris jas pa­nau­do­ja si­lo­so ga­my­bai.

„Esa­me iš­skir­ti­niai“

Anot Š.Na­ru­še­vi­čiaus, sul­čių spau­dyk­la „Obuo­li­nio sul­tys“ nuo dau­ge­lio ki­tų sul­čių spau­dyk­lų ski­ria­si tuo, kad jo­je nė­ra li­ni­jos, ku­rio­je vyks­ta ne­per­trau­kia­mas sul­čių spau­di­mo pro­ce­sas.

Tai lei­džia iš kar­to spaus­ti tiek obuo­lių, kiek klien­tas at­si­ve­žė, ne­ren­kant rei­ka­lin­go kie­kio, kad ap­si­mo­kė­tų pa­leis­ti li­ni­ją. „Spau­džia­me kiek­vie­ną die­ną, ka­da žmo­gui pa­to­gu, ne­svar­bu 20 ar 30 lit­rų. Mes spau­džia­me, o nau­do­jant li­ni­ją, to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma“,–apie rū­pes­tį klien­tų pa­to­gu­mu kal­bė­joŠ.Na­ru­še­vi­čius.

Be to, „Obuo­li­nio sul­čių“ spau­dyk­lo­je vi­są sul­čių ga­my­bos pro­ce­są nuo obuo­lių nu­plo­vi­mo (kiek­vie­no klien­to obuo­liai nu­plau­na­mi nau­ju van­de­niu) iki sul­čių iš­pils­ty­mo į pa­kuo­tes­ ga­li­ma ste­bė­ti.

Klien­tai tai įver­ti­na ir luks­nė­niš­kių s­pau­dyk­lo­je sul­tis spau­džia iš­ti­sus de­šimt­me­čius, nei­eš­ko­da­mi ki­tų spau­dyk­lų. „Kas­met su­si­tik­da­mi su tais pa­čiais žmo­nė­mis, tam­pa­me ar­ti­mi, da­li­ja­mės gy­ve­ni­mo džiaugs­mais ir bė­do­mis, tad va­sa­rai per­si­ri­tus į an­trą pu­sę jau imi lauk­ti su­si­ti­ki­mų“, – pa­sa­ko­jo jau­na­sis Na­ru­še­vi­čius.

Dar vie­nas „Obuo­li­nio sul­čių“ iš­skir­ti­nu­mas – dė­me­sys vai­kams. „Jei kar­tu su tė­vais ar se­ne­liais at­va­žia­vo ir vai­kų, jiems ne­rei­kia nuo­bo­džiau­ti. Be­lauk­da­mi ga­li pa­šo­ki­nė­ti ant ba­tu­to, pa­si­sup­ti sū­py­nė­se ar pa­meš­ke­rio­ti čia pat esan­čia­me tven­ki­nė­ly­je“, – var­di­jo pra­mo­gas vai­kams Š.Na­ru­še­vi­čius.  

Smal­ses­ni ma­žie­ji ga­li žiū­rė­ti, kaip obuo­liai tam­pa sul­ti­mis.

Gar­di­na ki­to­mis sul­ti­mis

Spau­di­mo se­zo­nas tra­di­ciš­kai pra­si­de­da aly­vi­niais ir ki­tų va­sa­ri­nių veis­lių obuo­liais, o jam įsi­bė­gė­jant, obuo­lių sul­tys gar­di­na­mos vy­nuo­gių, avie­čių, kriau­šių, mor­kų, mo­liū­gų, me­lio­nų, ši­lau­o­gių, šal­ta­lan­kių, apel­si­nų sul­ti­mis. „Ypač ska­nios šal­nų pa­kąs­tų vy­nuo­gių ir ro­jaus obuo­liu­kų sul­tys“, – sa­ko Š.Na­ru­še­vi­čius.

Sū­nui pri­ta­ria ir vy­res­ny­sis Na­ru­še­vi­čius. Anot jo, nors aly­vi­niai obuo­liai val­gy­ti ska­nūs, o pa­žiū­rė­ti gra­žūs, bet sul­tims ne­la­bai tin­ka, nes jų sul­tys ne­tu­ri ge­ro sko­nio, tar­si van­duo.

Di­de­lę sul­čių ga­mi­ni­mo pa­tir­tį tu­rin­čių vy­rų nuo­mo­ne, su obuo­lių sul­ti­mis ga­li­ma mai­šy­ti įvai­riau­sių uo­gų ir vai­sių, dar­žo­vių sul­tis. Svar­biau­sia, kad di­dži­ą­ją da­lį sul­čių su­da­ry­tų obuo­lių sul­tys. Pro­por­ci­jos tu­rė­tų bū­ti to­kios: 85–90 proc. obuo­lių sul­tys, o li­ku­sią da­lį ga­lė­tų su­da­ry­ti ki­to­kios.

„To­kio­mis pro­por­ci­jo­mis su­mai­šy­tos sul­tys bus ide­a­lios. Pa­si­rin­kus ki­to­kias pro­por­ci­jas, ka­da do­mi­nuos ki­tos sul­tys, mes ne­ga­lė­si­me at­sa­ky­ti už ko­ky­bę“, – aiš­ki­no Š.Na­ru­še­vi­čius.

Pils­ty­mas į bi­do­nus ne­po­pu­lia­rus

„Obuo­li­nio sul­ty­se“ pa­ga­min­tos sul­tys ne­pra­rūgs­ta, nes ne­tu­ri drum­zlių. Sul­tims pa­kai­tus iki tam tik­ros tem­pe­ra­tū­ros, nu­grie­bia­mos pu­tos, taip pa­ša­li­nant­ nuo­sė­das. Už­da­ro­je sul­čių spau­di­mo li­ni­jo­je to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma.

„Sul­tys pra­rūgs­ta to­dėl, kad drum­zlei pa­te­kus į kra­ne­lį, jis san­da­riai ne­už­si­da­ro. Taip pa­ten­ka oro ir pra­si­de­da rū­gi­mas. Sul­tis kai­ti­na­me iki 80 laips­nių karš­čio, kad žū­tų blo­go­sios bak­te­ri­jos ir bū­tų iš­sau­go­tos ge­ro­sios“, – aiš­ki­no Š.Na­ru­še­vi­čius.

Pa­ta­ruo­ju me­tu iš­po­pu­lia­rė­jęs sul­čių pils­ty­mas į pa­kuo­tes bai­gia iš­stum­ti iš­pils­ty­mą į klien­tų at­si­vež­tą ta­rą, daž­niau­siai bi­do­nus.

Š.Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, į bi­do­nus pa­gei­dau­ja su­pil­ti maž­daug kas de­šim­tas už­sa­ko­vas, ke­ti­nan­tis iš sul­čių raug­ti vy­ną ar jo­se kon­ser­vuo­ti bu­ro­kė­lius. Iš­spaus­ti bi­do­ną (be­veik 40 l) at­si­ei­na 7 eu­rus.

Luks­nė­niš­kiai sul­tis pils­to į 5 ir 3 lit­rų pa­kuo­tes. 3 l tvir­ta pa­sta­to­ma pa­kuo­tė su kra­ne­liu kai­nuo­ja 2,20 Eur. To­kia pa­ti 5 l  pa­kuo­tė kai­nuo­ja 2,70 Eur, o 5 l pa­kuo­tė, ku­riai rei­kia dė­žu­tės,– 2,40 Eur. Po­pie­ri­nė dė­žu­tė, ku­rią ga­li­ma nau­do­ti ne vie­ną kar­tą, kai­nuo­ja 0,3 Eur.

Daž­niau­siai vie­nas klien­tas at­si­ve­ža 3–4 mai­še­lius obuo­lių, iš ku­rių iš­ei­na 10–14 pa­kuo­čių ar­ba apie 70–80 lit­rų sul­čių.

Do­va­no­ja se­ne­liams

Šie­met jau bus ket­vir­ti me­tai, kai Na­ru­še­vi­čių šei­ma po 20 pa­kuo­čių sul­čių kas­met do­va­no­ja Drus­ki­nin­kų se­no­liams.

„Nu­ve­ža­me į „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­ją ir jie iš­da­li­ja ku­riems rei­kia. Kaip pa­tvir­ti­ni­mo, kad sul­tys tik­rai pa­te­ko se­ne­liams, pa­pra­šau se­no­lio su sul­čių pa­kuo­te nuo­trau­kos“, – pa­sa­ko­ja Š.Na­ru­še­vi­čius, ku­rio gy­ve­ni­mo kre­do – „Iš­mo­kai gau­ti, iš­mok ir duo­ti“.

  Komentaras

  You require an effective and environment friendly way to supervise your initiatives even when you are not round.

  You want tools that may keep you up-to-date all the time even when somebody's performing as a venture
  manager on your behalf or when you are far away from your computer.

  You can sit easily even when the wallet is in back pocket in any other case
  the remaining sorts make you are feeling a bit bump. So in all probability you're having gentle
  bulbs blinking in your head right now since using advertisements as a
  instrument can indeed provide help to out in generating extra site visitors into your own site.
  The charming unibody aluminum design provides an elegant contact Flyer and prime
  quality plastic handles with matte finish, all in a 420g pack light and portable.
  Ergonomic spill resistant keyboard and Lenovo's Ultra Nav System controls the mouse
  cursor utilizing the monitor point or contact pad,
  six cell battery offers 8 hrs of vastly improved battery life by adaptive snoozing approach for power saving and higher
  efficiency. These net service and API prediction techniques assume that all person-service invocation information are collected and the skilled mannequin will not change with the accumulation of
  recent QoS value arriving to the system.

  My web blog :: https://slot777wallet.com/online-slots-do-not-go-through-agents/

  Komentaras

  When you have loved another Bally slots, reminiscent of Blazing 7’s, Double Jackpot 7’s, or Blazing Seven Times Pay, then grasp
  on to your hats, as you get to play all of them when mini-symbols of
  each sport turn up on the principle reels. From 21st June
  you can guide two slots, both for a similar day or for different days.
  However, if you do have items which can be too heavy for one particular
  person, two people could exit the car. You can convey another individual that will help you,
  and just one particular person should exit the automobile.
  Viewers can see colors better, dangle with the motion much better and hear like you've by no means
  heard before. Are ready to see the following question in the GALGEN dialog.
  On a ring between the shutter mechanism and the knob C are a second series of notches, X,
  corresponding to e, the notch (and so the
  required slit width and publicity) will be chosen by turning the ring,
  the movement of the knob C is restricted by the setting (the patent shows the notches X
  on the wheel B1). And then, you can flip it on.

  Look at my web page 查看個人網站

  Komentaras

  Howdy, I do think your site may be having browser compatibility problems.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it's
  got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, wonderful site!

  Also visit my website; Palm Tree

  Komentaras

  This is the right website for everyone who hopes to find
  out about this topic. You know a whole lot its almost tough
  to argue with you (not that I really would want to…HaHa).

  You certainly put a fresh spin on a subject that's been discussed
  for ages. Great stuff, just wonderful!

  Also visit my homepage - 먹튀검증업체

  Komentaras

  If you are utilizing Three in UK, then the update might
  be acquired by you by connecting your handset to Kies. Availability of GPRS and Wi-Fi for
  connecting internet is quite apparent within the samsung galaxy
  s2 deals Besides, a plenty of internet apps akin to Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google
  Talk and Picasa integration are discovered out there for making the online expertise
  a real fun. The camera on the HTC One X is,
  like former HTC flagship the Sensation, eight megapixels,
  putting it on par with different manufacturers' flagships just
  like the Samsung Galaxy S2 and the Apple iPhone 4S. with a decision of 3264x
  2448, you possibly can expect the standard of still pictures to remain as excessive as those
  from the likes of the Sensation, but with new and improved lens know-how, every pixel now has extra mild squeezed into it,
  leading to noticeably sharper photos and improved colour rendering.
  The highly effective 1.5 GHz quad-core processor means that images are snapped nearly the instant that the capture button is pressed,
  while the high decision display supplies an incredible way to view your HD videos and photograph slideshows.
  Everything is properly laid out with the capture button inside simple reach.

  Here is my web page: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this site.
  I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now ;)

  Take a look at my web-site: joker123.net; antislave.Com,

  Komentaras

  Its such as you learn my thoughts! You appear
  to grasp so much about this, like you wrote
  the e-book in it or something. I feel that you simply could do
  with some p.c. to force the message house a bit, but other
  than that, that is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be
  back.

  Here is my web page - Palmbomen kopen

  Komentaras

  Temukan juga berbagai promo, cashback menarik hanya di situs slot Microgaming terpercaya atau agen slot Microgaming terbaik,
  seperti : Bonus cashback sebesar 5% berlaku juga untuk semua provider slot
  online lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai situs slot
  Microgaming on-line, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.
  Ada banyak keunggulan yang akan kalian peroleh nantinya jika
  bergabung bersama kami di situs slot Microgaming terpercaya di Indonesia.
  Karena ketika kamu menggunakan nafsu, mungkin kamu akan bermain tidak fokus.
  Biasanya kan bermain slot hanya menggunakan uang atau chip.
  Jika ingin melakukan pendaftaran di situs slot Microgaming guess rendah sangatlah mudah,
  dimana kalian hanya membutuhkan beberapa information legitimate antara lain seperti : Nama lengkap sesuai rekening, nomor rekening, nomor telepon dan e mail.
  Adapun sebagian satu layanan memuaskan yang bisa
  kamu dapatkan waktu udah melakukan daftar judi slot online terpercaya
  bisa kalian assessment pada pembahasan pada artikel kali ini.
  Agen fastbet99 telah menyediakan layanan deposit pulsa telkomsel.
  Maka, fastbet99 menerima semua jenis financial institution. Pada saat pendaftaran di formulirnya terdapat bank yang mesti dicantumkan oleh pemain. Adapun cara
  yang dilakukan adalah dengan menghubungi customer service dari agen judi slot Microgaming deposit 10rb.
  Anda dapat menemuinya di menu yang terletak pada bagian ujung bawah sudut layar.

  my blog post: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  Komentaras

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking
  forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Feel free to surf to my blog ... Palmbomen Kopen

  Komentaras

  I don't knoԝ if it's just me or if evеrybody else experiencing issues with your blog.
  It appears aѕ if some of the wгitten teⲭzt within ʏour posts are running off
  the screen. Can ѕomebody else pleɑse comment and let me now if this is happening to them too?
  This maʏ be a issuе with my broᴡѕxer becauszе I've
  hadd this happen before. Cheers

  Here is my homepage - ตรายาง

Kiti straipsniai