Negalios kamuojamų žmonių teisių aktyvistai: „Mums trukdo gyventi visai ne negalia” (6992)

Lau­ra Ši­la­ly­tė
D.Markiniene
Kristina Dūdonytė: „Man ne kartą buvo sakoma, kad geriau nelaikyčiau valstybinių brandos egzaminų, nes jų neišlaikysiu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Tur­būt kiek­vie­nas, su­si­dū­ręs su ne­ga­lią tu­rin­čiu žmo­gu­mi, yra nu­su­kęs akis ir min­ty­se iš­ta­ręs ko­kią nors gai­les­čio ar ne­vil­ties fra­zę. Ne­ga­lia dau­ge­lio gal­vo­se sie­ja­si su su­ga­din­tu gy­ve­ni­mu, skur­du, var­gu, at­skir­ti­mi. Bet ar iš tie­sų ne­ga­lia su­griau­na gy­ve­ni­mą? Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tai ne­nei­gia, kad ne­ga­lia pa­kei­čia gy­ve­ni­mą, ta­čiau to­li gra­žu jo ne­su­griau­na. Di­džiau­sios kliū­tys – ne pa­ti ne­ga­lia, o ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka, pa­slau­gų trū­ku­mas bei ydin­gas ap­lin­ki­nių po­žiū­ris.

Gy­ve­na­me ste­re­o­ti­pų vi­suo­me­nė­je?

Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis aly­tiš­kis Al­gir­das Ja­ku­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pras­tą ne­ga­lios įvaiz­dį le­mia ste­re­o­ti­pai, ku­rie ky­la iš ne­ži­no­ji­mo ar­ba bai­mių.

„Ko­kią nuo­mo­nę apie ve­ži­mė­liu ju­dan­tį žmo­gų ga­li su­si­da­ry­ti 3–5 me­tų vai­kas, su nuo­sta­ba pirš­te­liu ma­mai ro­dan­tis, kaip žmo­gus va­žiuo­ja, o ma­ma, užuot pa­pras­tai pa­aiš­ki­nu­si, jog dė­dė su­si­žei­dė ko­jas, to­dėl ne­ga­li vaikš­čio­ti, vai­ką kaip nuo raup­suo­to­jo nu­tem­pia, kad tas vos ne oru pa­skren­da po­rą met­rų?“ – klau­sia Al­gir­das.

Jis yra tik­ras – ma­žiau­siai, ko rei­kia ne­įga­lie­siems, tai užuo­jau­tos ar iš­skir­ti­nio dė­me­sio. „Ge­riau­sia, kai ben­drau­ja­ma kaip ly­gūs su ly­giais, ta­da ir pa­tys žmo­nės su ne­ga­lia ne­per­si­i­ma gai­les­čiu sau“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Kas pa­de­da iš­veng­ti sa­vig­rau­žos? Su­vok­ti, kad gy­ve­ni­mas, tu­rint ne­ga­lią, taip pat yra gy­ve­ni­mas, tik ki­toks, Al­gir­dui pri­rei­kė lai­ko. Po įvy­ku­sios trau­mos vy­ras pats sa­ve mo­ty­va­vo ne­pa­si­duo­ti, ju­dė­ti to­lyn.

„At­si­dū­rus to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je yra du ke­liai. Vie­nas, ne­ve­dan­tis nie­kur, gu­lė­ti ir ap­verk­ti sa­vo li­ki­mą bei kap­ri­zais ir rei­ka­la­vi­mais šok­din­ti ar­ti­muo­sius. O ant­ra­sis – na­gais ir dan­ti­mis ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Al­gir­das džiau­gia­si pa­si­rin­kęs ant­rą­jį ke­lią. Tu­rė­da­mas ša­lia sa­vęs stip­rų ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mą bei di­de­lį ryž­tą „at­si­sto­ti ant ko­jų“, aly­tiš­kis pra­dė­jo kib­tis į gy­ve­ni­mą – ėmė vers­ti iš veng­rų kal­bos, įsi­trau­kė į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Kai pil­na dar­bų – nė­ra lai­ko min­tims, kad gy­ve­ni­mas ne­tu­ri pras­mės.

„Mo­ky­to­jai ne­ti­kė­jo, kad ga­liu tiek, kiek bend­ra­klasiai“

Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tė aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė ne­ga­lią tu­ri jau nuo gi­mi­mo. Mer­gi­na tu­ri ju­dė­ji­mo sun­ku­mų. Kris­ti­na pri­si­me­na, kad jau mo­kyk­lo­je ją nu­tei­ki­nė­jo kel­ti sau ma­žes­nius tiks­lus nei bend­ra­klasiai.

„Pa­vyz­džiui, man ne kar­tą bu­vo sa­ko­ma, kad ge­riau ne­lai­ky­čiau vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų, nes jų ne­iš­lai­ky­siu“, – pri­si­me­na mer­gi­na. Ta­čiau Kris­ti­na ne tik sėk­min­gai bai­gė mo­kyk­los eta­pą, bet ga­li pa­si­gir­ti ir tri­mis aukš­to­jo moks­lo di­plo­mais.

Kris­ti­na taip pat įsi­trau­ku­si į vi­suo­me­ni­nę veik­lą Aly­tu­je. „Jei bū­tum ne­lai­min­gas, tai liū­dė­tum, kad ko nors ne­pa­sie­kei, o kai vis­ką tu­ri, tai ir jau­tie­si lai­min­gas“, – sa­ko mer­gi­na.

Tik­ra­sis iš­šū­kis – ne­ga­lia ar ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka?

„Kol vie­ša, in­for­ma­ci­nė ir fi­zi­nė ap­lin­ka nė­ra pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems, tol ne­bus jo­kios in­teg­ra­ci­jos“, – to­kį ka­te­go­riš­ką at­sa­ky­mą pa­tei­ku­si Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Dai­va Mar­ki­nie­nė nė kiek ne­abe­jo­ja sa­vo žo­džiais.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, tai vie­nin­te­lis bū­das no­rint pa­dė­ti ne­įga­lie­siems tap­ti ly­gia­tei­se vi­suo­me­nės da­li­mi.

Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ap­klau­sų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na jos žo­džius – be­veik 37 proc. ap­klaus­tų res­pon­den­tų ti­ki­na, kad dėl ne­pri­tai­ky­tos ap­lin­kos ne­įga­lie­ji ne­ga­li pa­tek­ti į kul­tū­ros, spor­to ir lais­va­lai­kio ren­gi­nius. Dau­giau nei treč­da­lis žmo­nių ma­no, kad ko­ky­biš­kos me­di­ci­ni­nės ar­ba re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos nė­ra pri­ei­na­mos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Pa­klau­sus D.Mar­ki­nie­nės apie iš­šū­kius, ku­riuos ten­ka pa­tir­ti bet ko­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, mo­te­ris ga­li ne­su­sto­da­ma juos var­dy­ti.

„Sil­pna­re­giui ar­ba ne­re­giui per­ei­ti per gat­vę nė­ra taip pa­pras­ta, nes kiek­vie­na jų ga­li su­kel­ti kliū­čių. Kaip an­tai gat­vių ir san­kry­žų per­ėjos, ei­nan­čios per dvi­pu­sio eis­mo gat­ves, bei jas re­gu­liuo­jan­tys švie­so­fo­rai, ku­rių ža­lias sig­na­las de­ga ne tuo pa­čiu me­tu, bet sklei­džia vie­no­dą gar­są. Ką tuo­met da­ry­ti re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms? Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip jiems yra sun­ku“, – sa­ko D.Mar­ki­nie­nė.

Ne­įga­lie­ji Lie­tu­vo­je — ne­ma­to­mi?

„Ne­įga­lių žmo­nių ma­to­mu­mas yra es­mi­nė są­ly­ga sie­kiant už­tik­rin­ti jų tei­ses. Nes jei val­di­nin­kai ne­ma­to ne­įga­lių­jų, ne­pa­ti­ria jų spau­di­mo kaž­ką keis­ti, jie pa­pras­čiau­siai ne­su­si­mąs­to ir gal net ne­ži­no jų po­rei­kių“, – sa­ko Hen­ri­ka Var­nie­nė iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas vie­ni­jan­čio Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo.

Mo­te­ris pri­si­me­na sa­vo pir­mą­sias iš­vy­kas į Va­ka­rų ša­lis, kur ne­įga­lie­ji yra ma­to­mi: „Iš­vy­ku­si į ko­man­di­ruo­tę Olan­di­jo­je aš ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kiek daug yra žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią. O pas mus jų se­niau vi­sai ne­si­ma­tė. Tai tik­rai ne­reiš­kia, kad šių žmo­nių nė­ra. Jei jų ne­ma­to­me, ži­no­ki­te, tai blo­gas žen­klas. Tai reiš­kia, kad jie yra izo­liuo­ti ne­pri­ei­na­mo­je sa­vo na­mų ap­lin­ko­je ar­ba ato­kio­se glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. Lie­tu­vo­je žmo­nės su ne­ga­lia dar ne­iš­si­ko­vo­jo sa­vo tei­sių, to­dėl jų ma­to­me ma­žai.“

Vis­gi, pa­sak H.Var­nie­nės, pa­dė­tis Lie­tu­vo­je po tru­pu­tį kei­čia­si, ypač daug vil­čių tei­kia jau­no­ji kar­ta: „Žmo­nės su ne­ga­lia, ypač jau­ni, ne­be­no­ri slėp­tis, ne­ga­li pa­kęs­ti, kai jų gai­li­ma, jie tie­siog no­ri gy­ven­ti, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve, nes ma­to, kad nei vals­ty­bės, nei ki­tų glo­ba lai­mės ne­at­ne­ša. Ta­čiau, kad žmo­nės su ne­ga­lia ga­lė­tų bū­ti sa­va­ran­kiš­ki, jiems rei­kia ly­gių są­ly­gų ju­dė­ti mies­te, pa­tek­ti į pa­sta­tus, vi­suo­me­ni­nes erd­ves, rei­kia pri­ei­na­mų pa­slau­gų ir in­for­ma­ci­jos – tą vals­ty­bė pri­va­lo už­tik­rin­ti.“

 

  Komentaras

  Hello there I am so grateful I found your weblog, I really
  found you by accident, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I
  am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read more, Please do keep up the superb jo.

  my web blog ... ceri138.com

  Komentaras

  Many of the
  Apple II ftp websites have various video games; see FAQ Section 5
  for where
  and methods to obtain. 2/faq/cdrom.html CDROMs and Apple
  IIs. 1.Three What other FAQs can be found for Apple IIs and the internet?
  2/faq/asoft.html Flopticals and Apple
  IIs. History What's the historical past of the
  numerous models in the Apple II collection? Such a thorough set will integrate very nicely with the remainder of the modular buildings collection!
  Those fast-paced motion movie scenes will probably be seen in readability with no picture remaining on the display screen after the film has
  went on. You'll be able to view the consequences
  while you're altering, immediately on the screen. The reels are crammed with lovely and traditional Asian symbols together with a lotus flower,
  pagodas, coy fish and the lucky kitty. Certain video games and other
  copy protected software program that used undocumented entry factors on the ROM
  01 is not going to work on the ROM 3.

  Due to software program compatability causes, the slots and related
  builtin ports are largely unique, except the board solely makes use of the
  slot for power however not speaking with the pc (usually solely
  accelerators, sound boards used for only output, and video boards).

  my web site ... สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  Komentaras

  Berikanlah batasan bermain slot on-line ini, supaya kamu tidak akan menyesal nantinya.
  Maksudnya supaya Anda tidak alami masalah memiliki arti saat lakukan penarikan. Ada
  yang bisa mengandalkan berbagai macam permainan online ini untuk memainkannya minimal deposit merupakan Rp 10.000,- sehingga Anda tidak tinggal membayar semua tujuan dan bisa melakukan promosi deposit Anda secara besar.
  Paling baru memungkinkan Kamu bagi kenal dengan cara apa paling baik untuk memaksimalkan kesempatan Kamu pada
  jagoan lagi meninggikan keagungan Kamu Mayoritas PlaynGo online
  shop memungkinkan pemain kepada memakai layanan Smartphone terkini secara Gratis Bettor yang ingin memiliki peluang lebih
  baik pejabat disaat menghasilkan pertaruhan semestinya menyetor sebanyak.
  Kemudian Kamu menyiapkan bankroll Anda waktu ini saatnya guna
  mulai merancang strategi most important-important Anda Sebagian besar Tiger77
  menawari petunjuk cuma-cuma berkaitan dengan cara apa
  menampilkan Slot Online Deposit 10rb . Kamu sanggup foremost-important dirinya beraneka tiger77 sampai Kamu
  terkena Slot88 yang inspirasi sejumlah keagungan Tertinggi Kamu
  melanjutkan bisa mengatrol penghasilan Kamu
  macam mana mengunjungi Tiger77 banyaknya memungkinkan sedang memvalidasi keberuntungan.
  Jikalau Anda bermain Slot Online Pasti Menang gimana TIGER77
  offline, Anda mestinya membuka kesukaran server HANDPHONE PINTAR Memvideokan Anda bisa menugasi sedang meraih sinyal gangguan server Telpon pintar Slot Online Gampang Menang .
  Apabila Kamu predominant Slot Online macam mana JOKER123 offline, Anda
  mestinya mengakses hambatan server HANDPHONE PINTAR Memotret Kamu mampu menugasi kembali menerima tanda-tanda ganjalan server Ponsel canggih Slot Online Terpercaya
  .

  Also visit my web site: สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Or change the English textual content just where you need it.

  With these contract cell phone deal you may also get free
  incentives including free speak time, free text for fast messaging, prompt cash again offers, free data usage
  and discounted charges. Therefore, we've obtained you the perfect mix to get you the utmost
  storage house in your house. Cold but in the case of something severe you really get apprehensive.
  This is just scratching the surface in the case of designing
  the home you reside. The facility Neb Ultra Nebulizer comes with a disposable neb kit.
  The opposite beneficial point about this fantastic machine is that it has
  a built in slot for Neb Kit which allows you to make use of this nebulizer palms free.
  The Intel486DX accommodates a floating level unit, the Intel486SX
  doesn't. Masih ada cara lain jika member tidak ingin melakukan deposit melalui pulsa,
  member juga dapat melakukan deposit melalui Bank dan Aplikasi Pembayaran loh!
  Kemungkinan sebagian orang yang belum kenali jika pola permainan judi situs judi slot
  online terbaik membuat senang dan bisa membuat ide keuangan pemain amburadul.
  Meskipun belum genap sepuluh tahun hadir menemani
  para bettor bermain, slot onlinemicrogaming telah banyak memberi keuntungan dari setiap jenis recreation yang ada.

  My homepage: https://Slot777Wallet.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95-...

  Komentaras

  Sorry, I figure I ought to add that this is just my opinion of their services.
  Think about which prospects will profit from your product or companies.

  So even if you're on a cash saving mode, you may nonetheless take pleasure in the good thing about buying as many items as you
  want via these money saving gives. Network advertising and marketing may
  be rather a lot of work for little or no payout except you match up the advantages of what you offer to the specific prospects who want that benefit.
  Do an internet search and find a discussion board that
  you simply enjoy and spend a little bit time there each day selecting up suggestions from others in the enterprise.
  Network advertising can take fairly a little
  bit of time to build as much as a profitable enterprise model.
  Your online business can use internet advertising to develop as effectively.
  As you might have seen, community advertising and marketing might be an excellent approach to earn a solid revenue,
  as long as you already know what you might be doing.
  The phrase "yes" is your income, so work on getting extra yes's than no's.
  For example, Loss of Frame is defined extra rigorously in the ESF
  specification than within the D4 specification, however it is
  defined in
  both.

  Also visit my web-site; สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done a great job. I'll certainly digg it and for my part recommend to my friends.

  I'm confident they'll be benefited from this web site.

  Look into my website ... pragmatic play

  Komentaras

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

  My web page: slot88

  Komentaras

  Grup Facebook juga jadi opsi yang lain. Jangan pernah ragu untuk bertanya
  kepada para pemain senior yang punya banyak pengalaman. Dengan menggunakan bantuan dari pemain atau petaruh
  senior, keuntungan yang benar - benar maksimal akan didapatkan semua pemainnya.
  Ada langkah yang bagus untuk memulainya, dimana pemain harus
  menerapkan trik dan strategi yang tepat. Semuanya akan terhindar dari yang
  namanya bosan atau kejenuhan. Maka dari itu, tak ada salahnya untuk meminta pendapat maupun saran kepada para petaruh senior.
  Petaruh harus selalu memahami bagaimana cara memilih dan menemukan bandar slot yang seperti itu.

  Jika menggunakan semua cara - cara yang ada di atas tadi, kemudahan dalam bermain akan selalu didapatkan para petaruhnya.
  Selanjutnya permainan slot Bikini Party ini adalah permainan slot seperti 5-gulungan dan 3-baris
  dengan 243 cara untuk menang. Transaksi bisa dilakukan dengan sangat cepat
  melalui situs yang terpercaya ini. Lewat pencarian via web, situs yang benar
  - benar bagus dan terpercaya akan mudah untuk didapatkan. Namun, dengan bermain slot pragmatic, transaksi deposit akan lebih mudah dengan bisa pilih sistem pembayaran deposit lewat pulsa.

  Kunci menang slot online lebih mudah dengan beemain di mesin yang sudah dikuasai dan pernah
  dimenangkan. Manfaat utama yang bisa didapatkan dari permainan judi di situs slot deposit pulsa adalah kebebasan dalam
  bermain.

  Also visit my page :: สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Bersama Situs Raja Judi Slot Segala Terbaik di Pragmatic88, hanya mengandalkan koneksi dunia maya,
  pejudi telah bisa bermain sport judi online
  kesukaannya. Babyslot menjadi salah satu agen slot
  online terbaik di 2021 yang memberikan promo Deposit pulsa tanpa potongan di Indonesia.
  Seorang petaruh yang major di agen slot deposit pulsa tanpa potongan itu juga tak akan cepat bosan dalam bermain. Kami juga menyediakan deposit slot pragmatic switch pulsa yang hanya dengan minimal deposit sebesar 25 ribu rupiah melalui beberapa supplier yang sudah
  terkenal bagi bettor indonesia, yaitu Telkomsel,
  XL, Indosat , TRi dan Axis. Anda juga harus ikuti banyak bonus yang tersedia di dalam judi slot tersebut.
  Juga mengulas seputar judi on-line di Indonesia.
  Tenang saja, jika sudah melihat semua record situs judi
  online terpercaya langsung saja daftar freebet terbaru
  untuk mendapatkan betgratis. Tapi jika masih merasa bingung,
  jangan sungkan untuk menghubungi customer service melalui fitur live chat
  dan whatsapp. Custom embroidery service have a inventory library of photographs that you can use royalty
  free. There are literally thousands of assets available online to fulfil your customized apparel
  needs. The availability of technologically superior or
  computerized gear for fabric printing and embroidery makes it doable for these firms to successfully create, design, and print breathtaking display
  printed or customized embroidered shirts with out asking from prospects like you to pay
  a lot for the said customized clothing.

  Also visit my web blog :: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Sebelum Anda mulai memainkan game ini, Anda harus mengatur degree taruhan dan nilai koin Anda.
  However, there is a high degree of volatility which is
  lower than good for a player who's just beginning out.
  Credible online ompanies are the proper platform to place an order for a variety
  of products. Using this one, you can flick thru the web products and make instantaneous purchases.

  Numerous small business go along with two containers to get
  extra detailed safeguarded distance training, however there are some people and never utilizing a everlasting deal with, therefore in lieu
  of redirecting their mailbox everytime folks shift, individuals decide a two pack.
  To begin with, this cellphone is pretty from all sides.
  The cell phone comes with a random entry reminiscence of
  768 MB. But their streaming potential has never lost that spark which has resulted
  on this magnificent cell phone. Pencetjudi menyediakan banyak permainan slot gacor seperti pragmatic,
  joker123, habanero, spadegaming dan lain-lain. Selain dikenal sebagai situs judi
  slot online terpercaya yang menyediakan permainan slot video games paling lengkap di Indonesia, Meteor88 juga menyediakan Bonus yang begitu
  lengkap dan Super fantastis untuk para pecinta permainan slot games di antaranya
  : Bonus New Member 100%, Bonus Deposit Harian 10%, Bonus
  Cash Back 15%, Bonus Rollingan 1% dan Bonus Refferal sebesar 20%.
  Bermain judi slot online uang asli di situs Meteor88 itu pasti gacor karena sangat mudah
  mendapatkan kemenangan seperti free spin, bigwin dan maxwin, jadi tunggu apalagi, segera daftarkan diri anda di situs judi slot online
  terpercaya indonesia Meteor88 karena menang itu sangat mudah anda raih.

  Feel free to surf to my page สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  Store the merchandise by high brand, color or materials.
  To top it off, toys at present have taken on a various nature and seamlessly mix schooling, growth and fun into handy
  masterpieces of entertainment. That means that dad and mom nowadays have
  the chance to determine their kids' interests and cater precisely to their tastes, making the playtime experience
  ever extra enchanting and memorable. The Fenrir - a Minmatar leap freighter
  - sacrifices cargo hold space to say first place with regards to speed and agility,
  making it a popular alternative for smaller cargos or harmful sizzling zones.
  In addition to creating and receiving calls, you can also stay linked with your cherished ones utilizing the high-finish messaging features of the machine.
  The better of all, you'll be able to improve the memory as much as 16 GB utilizing the external reminiscence
  card slot option. Supposing you've got neglected to avail your self
  of the GO command not too long ago, and the again-out now choice
  of recent, and went
  ahead and wiped your fundamental program out anyway.
  • For these who're newcomers can avail the Pre-designed Landing Pages.
  As with most items, there are many indicators, and present cards for main retailers and credit card corporations now carry their very own line.

  Also visit my blog: สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

Kiti straipsniai