Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė: „Dvi­ra­tis ma­no gy­ve­ni­me – svei­ka­ta, drau­gys­tė su gam­ta ir ma­lo­nu­mas. Ir vis­kas – už dy­ką” (22)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Dvi­ra­tis Bro­nis­la­vai Tamulynienei – vi­sų pir­ma, ne­tar­ši su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.
Dvi­ra­tis Bro­nis­la­vai Tamulynienei – vi­sų pir­ma, ne­tar­ši su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.
Šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra nu­ties­ta be­veik 38 ki­lo­met­rai dvi­ra­čių ta­kų ir kas­met jie vis il­gi­na­mi. Aly­tiš­kė Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė, dvi­ra­tį pui­kiai val­dan­ti nuo de­šim­ties me­tų, dar ir šian­dien su vė­je­liu pra­le­kia mies­to gat­vė­mis. Sen­jo­ra tei­gia, kad tai da­ro ne dėl tau­pu­mo, juk jos am­žiaus žmo­nėms vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tai nė­ra bran­gūs, bet iš įpra­ti­mo ir pa­jau­tos, kad dvi­ra­čio pe­da­lų my­ni­mas – vie­nas iš ne­mo­ka­mų svei­ka­ti­ni­mo­si bū­dų.

Prieš ge­rus 200 me­tų – 1817-ais – vo­kie­čių ba­ro­nas Kar­las von Drai­sas iš­ra­do dvi­ra­tį. Dau­ge­lis iš­ra­di­mų per tiek me­tų pa­si­kei­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai, tik dvi­ra­čiai ne, daž­nai nu­skam­ba ir pa­ta­ri­mas – ne­iš­ra­di­nėk dvi­ra­čio. Tie­sa, va­di­na­ma­sis „ve­lo­ci­pi­de“, 1853 me­tais bu­vo pa­tobulintas, jam pri­dė­ti pe­da­lai.

Nors su­si­do­mė­ji­mas šia trans­por­to prie­mo­ne spar­čiai au­ga ir mū­suo­se, spor­tiš­kiau­sia­me mies­te Aly­tu­je il­gė­ja dvi­ra­čių ta­kai, ne­ga­li­me ly­giuo­tis su Liuk­sem­bur­gu, Olan­di­ja ar Bel­gi­ja. Ten dvi­ra­čių in­fra­struk­tū­ra ir pa­ti kul­tū­ra yra stip­riai iš­plė­to­ta. Vai­kai jais va­žiuo­ja į mo­kyk­lą, stu­den­tai – į pa­skai­tas, su­au­gu­sie­ji – į dar­bą, par­duo­tu­vę.

„Kai tė­vai man, de­šimt­me­tei, nu­pir­ko dvi­ra­tį, la­bai džiau­giau­si ir net di­džia­vau­si, nes kai­me tik vie­na jį tu­rė­jau. Bu­vo jis su mar­gu ap­sau­gi­niu tin­kle­liu, kad suk­ne­lės ra­tai ne­įtrauk­tų. Apie svei­ka­tą ta­da ne­gal­vo­jau“, – pa­sa­ko­ja B.Ta­mu­ly­nie­nė.

Tie­sa, lais­vo lai­ko pra­lėk­ti dvi­ra­čių jai lik­da­vo ne tiek ir daug. Va­sa­rą va­ži­nė­jo tik sek­ma­die­niais, grį­žu­si atos­to­gų iš Prie­nų gim­na­zi­jos, o vė­liau iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Šio­kio­mis die­no­mis lau­kė dar­bai lau­kuo­se. To­li­miau­sias rei­sas bu­vo iš But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos į Aly­tų, ap­lan­ky­ti li­go­ni­nė­je gu­lin­čios mo­ti­nos.

Po stu­di­jų ir pen­ke­rių me­tų dar­bo Šeš­to­kų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, 1961 me­tais B.Ta­mu­ly­nie­nė bu­vo pa­skir­ta va­do­vau­ti Aly­taus ra­jo­no Ta­ba­len­kos aš­tuon­me­tei mo­kyk­lai. Kaip pre­mi­ją už dar­bą ga­vo pa­sky­rą au­to­mo­bi­liui „Vol­ga“, ku­rią nu­si­pir­ko vos už 5 tūks­tan­čius rub­lių, kai rin­kos kai­na bu­vo apie 12 tūks­tan­čių rub­lių. Ta­da su dvi­ra­čiu at­si­svei­ki­no 25-eriems me­tams.

„Ka­dai­se ir Švie­ti­mo sky­rius te­tu­rė­jo gal tik vie­ną leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, tad jo dar­buo­to­jus su sve­čiais, vi­zi­ta­to­riais iš sos­ti­nės tek­da­vo ve­žio­ti į pir­tis, ko­le­gas, kai­my­nus – į ves­tu­ves, ki­tas šven­tes, uo­gau­ti, gry­bau­ti. Sma­gu bu­vo. Ben­zi­nas bu­vo pi­ges­nis už šian­die­ni­nį van­de­nį, lit­ras jo kai­na­vo 20 ka­pei­kų. Kar­tais iš ke­lio dar­bi­nin­kų ar pra­ei­vių ir links­mų re­pli­kų iš­girs­da­vau: „Žiū­rėk, bo­ba už vai­ro!“ Tik­rai, ta­da mo­te­ris už vai­ro bu­vo nau­jie­na“,– su šyp­se­na pri­si­me­na Bro­nis­la­va.

Au­to­mo­bi­lis B.Ta­mu­ly­nie­nei pra­ver­tė ir nuo 1971 me­tų dir­bant Švie­ti­mo sky­riu­je, o kai pa­ju­to me­tų naš­tą (kaip, be­je, ir „Vol­ga“), su au­to­mo­bi­liu at­si­svei­ki­no. „Nu­si­pir­kau dvi­ra­tį ir jau per dvi­de­šimt me­tų juo va­ži­nė­ju, ta­pau lanks­tes­nė, tar­si at­jau­nė­jau. Tu­riu em­pa­tiš­ką bi­čiu­lį, bu­vu­sį dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­rį, ku­ris ne­daž­nus ge­di­mus ope­ra­ty­viai pa­ša­li­na. Pa­kal­bė­siu ir apie ava­ri­jas. Džiau­giuo­si, kad vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį, te­ko iš­gel­bė­ti vai­ką, ku­ris stai­ga pa­lin­do po ra­tais. Pa­dė­jo dė­me­sys ir at­sar­gu­mas. Va­žiuo­jant dvi­ra­čiu, ant ma­nęs už­šo­ko ne­ap­dai­ri mo­te­ris, no­rė­ju­si ne vie­to­je per­ei­ti gat­vę“, – pa­tir­ti­mis da­li­ja­si pa­šne­ko­vė.

Ki­tą kar­tą gat­vė­je sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ją, va­žiuo­jan­čią pro ša­lį dvi­ra­čiu, par­bloš­kė stai­ga ati­da­ry­da­mas au­to­mo­bi­lio du­re­les. Ta­čiau nė vie­nu at­ve­ju jo­kių trau­mų mo­te­ris ne­pa­ty­rė.

„Įver­tin­da­ma Aly­tu­je dvi­ra­ti­nin­kams su­da­ry­tas są­ly­gas va­ži­nė­ti, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jos ne­blo­gos. Gat­vių dan­ga ly­gi. Tik yra ša­li­gat­vių su at­šo­ku­sio­mis ply­te­lė­mis. Tra­giš­kiau­sia dan­ga til­te­lio, jun­gian­čio Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ną su Jau­ni­mo par­ku – vie­nos duo­bės“, – ver­ti­na mū­sų mies­tą dvi­ra­ti­nin­ko žvilgs­niu.

Dvi­ra­tis Bro­nis­la­vai – vi­sų pir­ma, ne­tar­ši su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė, an­tra – svei­ka­ta ir ma­lo­nu­mas, o tre­čia – vi­sa tai gau­na­ma už dy­ką.

Pa­klau­sy­ki­te, ką apie dvi­ra­čio nau­dą svei­ka­tai sa­kė Klai­pė­dos spor­to cen­tro gy­dy­to­jas, ku­ris de­šimt­me­tį va­ži­nė­da­mas į dar­bą dvi­ra­čiu, su­ka­kda­vo kas­dien apie šim­tą ki­lo­met­rų ir ta­po daug svei­kes­nis: „Va­žiuo­jant dvi­ra­čiu, dir­ba vi­sas or­ga­niz­mas, for­muo­ja­si rau­me­nys, lai­kan­tys stu­bu­rą, ju­de­sių pa­kan­ka tiek są­na­riams, tiek šir­dies veik­lai, tad ge­rė­ja krau­jo­ta­ka. Vyks­ta in­ten­sy­vi me­džia­gų apy­kai­ta, ke­pe­nys grei­čiau ša­li­na ne­rei­ka­lin­gas me­džia­gas. Pe­da­lus mi­nan­tis žmo­gus dau­giau iš­ge­ria van­dens, tad in­ten­sy­viai va­lo­si or­ga­niz­mas. Ug­do­ma iš­tver­mė, ge­rė­ja nuo­tai­ka, ma­žė­ja ner­vi­nė įtam­pa, švie­sė­ja min­tys.“

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria dvi­ra­čiu va­ži­nė­ti kas­dien apie dvi va­lan­das gam­to­je, o ne tre­ni­ruok­lių sa­lė­je, taip tvir­tė­ja ne tik rau­me­nys, bet ir dva­si­nė svei­ka­ta. B.Ta­mu­ly­nie­nė šil­tuo­ju me­tu va­ži­nė­ja ir il­giau ir nuo­šir­džiai pa­ta­ria pa­mė­gin­ti sek­ti jos pa­vyz­džiu, juk už lan­go – nuo­sta­bus sau­lė­tas pa­va­sa­ris.

 

  Komentaras

  Hey, thanks for dropping by! If you're looking for high-class quality and top performance, look no further. I’m a veritably open-inclined, discreet, down-to-earth, and authentically good-looking girl who loves a good discussion and I’m interested in people. You’ll find I’m easy to talk to and sincere. And I really love what I do. Escorts in Gurgaon // Escort Service in Delhi // Aerocity escorts

  Komentaras

  Hey sweetheart! Wants me near you, I am Riya Patel here to spend the night with you. I am a young female escort from Delhi Russian Escorts I have various techniques to deal with your night freak. I am passionate and hot Model who always giving you desire & fun enjoyment just as your need. noida escorts || Independent Escorts in Delhi || Delhi Escort Agency faridabad escorts
  indirapuram escorts
  escorts in paharganj
  escorts in vasantkunj
  vasant vihar escort
  karolbagh escorts
  escorts in chankyapuri
  rohini escort service
  escort in manesar
  sohna escorts
  escorts in saket
  escorts in sushantlok
  greater kailash escort
  Delhi VIP Escorts
  VIP Escort Delhi

  Komentaras

  Gurugram Escort is your reliable, exclusive Aerocity Escorts for every occasion. Our High Class Escort Service in Delhi with exciting Models. for the gentleman of calibre and class. offers you an exquisite selection of Escort Ladies and exciting Models. Come and enjoy the pleasure of intimate encounters, of passion and discretion, with attractive Escorts. Independent Escorts in Delhi / Delhi Russian Escorts / Escorts In Aerocity

  Komentaras

  I'm might have as an alternative no longer found out this site web page. I expected to thank you for your time for this, specifically befuddling study !! I genuinely without question passed an impression of being paying little mind on to the whole scale it and from having you saved to fav to check out at new information in your web page.

  Best Escort Service in Jaipur
  Best Jaipur Escorts Service
  Best Jaipur Escort Service
  Best Escorts Service Jaipur
  Best Escort Service Jaipur

  Komentaras

  We are the top-degree escort dating wherein everything explored a clearly substantial time period plan, our workspace has an unequivocal drawing in is going with. I truly predicted to go through a vivified nighttime, then, at that trouble, go to our website online page.

  Model Escort Service in Jaipur
  Model Jaipur Escorts Service
  Model Jaipur Escort Service
  Model Escorts Service Jaipur
  Model Escort Service Jaipur

  Komentaras

  Grateful to you once more for the level of the records you skip on, a top-notch arrangement. I modified into astoundingly enchanted thru the element, it's miles unequivocally shifting I surely want to yield. I like wandering your web page considering the fact that I all around skirt deck articles like this one. Dazzling Work, I pretty much like that. Do Keep on sharing! Respects,

  Model Jaipur Escorts
  Model Jaipur Escort
  Model Escorts in Jaipur
  Model Escort in Jaipur
  Model Escorts Service in Jaipur

  Komentaras

  Impacting submit! I honestly like your craftsmanship. It satisfies me and I'm dazzled with the entirety of the contemplated plan for your scatter. I see that it unfathomably stood pulls out from one extra blog for me for the factor that that is dependably key for me. A duty of appreciation is all together for sharing.

  Independent Escort Service in Jaipur
  Independent Jaipur Escorts Service
  Independent Jaipur Escort Service
  Independent Escorts Service Jaipur
  Independent Escort Service Jaipur

  Komentaras

  This is the satisfactory put-up you've got shared, I sincerely predicted to offer you persevering thru records across the want. There are various virgins in our method, who do not remove up around inactively and prevent any deceptive of booking any of the juiciest children, electronic book dominatingly even as you see youngsters from our innovative appearances place.

  Independent Jaipur Escorts
  Independent Jaipur Escort
  Independent Escorts in Jaipur
  Independent Escort in Jaipur
  Independent Escorts Service in Jaipur

  Komentaras

  I'm no longer a touching piece looking on the net for articles that would banter with me and this is one in each one of them. This is a development that unequivocally expenses up via thought-controlled battles. The entire article is probably overpowering and purposely made.

  Escort Girls Service in Jaipur
  Jaipur Escorts Girls Service
  Jaipur Escort Girls Service
  Escorts Girls Service Jaipur
  Escort Girls Service Jaipur

  Komentaras

  I like your set up and all you proportion with us is monster and strikingly focal. I may uncommonly greater than, viable want to bookmark the internet web page so I can come right here every other possibility to get you, as you have had been given up showed. You are honestly a fit person I clearly have located in each occasion ever. I'm content material with the development you set up.

  Jaipur Escorts Girls
  Jaipur Escort Girls
  Escorts Girls in Jaipur
  Escort Girls in Jaipur
  Escorts Girls Service in Jaipur

  Komentaras

  Grateful, a ton for your installation, it impacts us to have a perseveringly making level of circles continuously for the duration of our existence, So kind for you, I aside from promise you could make a persistently making a degree of notable posts and permits ensured talk, components appreciation, surprising.

  Female Jaipur Escorts
  Female Jaipur Escort
  Female Escorts in Jaipur
  Female Escort in Jaipur
  Female Escorts Service in Jaipur

  Komentaras

  I count on that is a beast piece of the focal stored up with factors for me. Also, I'm happy looking at your article. Be that as it would, want to touch upon specific ways-finishing things, The web page fashion is disappointing, the articles are in reality bewildering Good paintings, beautiful necessities

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Escorts in Jaipur
  Escort in Jaipur
  Escorts Service in Jaipur

  Komentaras

  Stunning Blog! I absolutely want to thank you for the endeavors you have got made recorded as a variety reproduction of this submission. I'm targeting an increase to that a nearby need to confounding symptoms from you in the future other than. I predicted to thank you for this web page! An obligation of appreciation is all collectively for sharing.

  Jaipur Escorts
  Jaipur Escort
  Escorts in Jaipur
  Escort in Jaipur
  Escorts Service in Jaipur

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.