Brangi savivaldos kanceliarija, arba be kaltės ne(kalti)? (11)

Dobilas Kurtinaitis: „Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos.“
Dobilas Kurtinaitis: „Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos.“
Įsi­ūbuo­tas va­di­na­mų­jų kan­ce­lia­ri­nių iš­mo­kų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams kri­ti­kos lai­ve­lis nie­kaip ne­ga­li grįž­ti prie ra­my­bės kran­tų. Kiek­vie­ną die­ną vis dau­giau ir dau­giau fak­tų gir­di­me dėl ne­tei­sin­gai pri­skai­čiuo­tų ir iš­mo­kė­tų kom­pen­sa­ci­jų įvai­rio­se Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se. Kaip yra iš tik­rų­jų ir ką rei­kė­tų da­ry­ti sie­kiant už­ge­sin­ti ki­lu­sius gais­rus?

TA­PI­NAS VĖ­LUO­JA

Ži­no­ma, čia dėl vis­ko „kal­tas“ Ta­pi­nas. Jis už­vi­rė šią rie­bią ko­šę, su­truk­dė ra­miai gy­ven­ti tau­tos iš­rink­tie­siems. Bet Ta­pi­nas pa­vė­la­vo. Bū­tų bu­vę pra­smin­giau vi­są šią in­for­ma­ci­ją apie to­kių iš­mo­kų ta­ry­bos na­riams mo­kė­ji­mą su­ži­no­ti dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ta­da rin­kė­jai bū­tų ga­lė­ję ob­jek­ty­viai ir tei­sin­giau įver­tin­ti kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir me­rus „nuo­pel­nus fi­nan­sų įsi­sa­vi­ni­mo sri­ty­je“.

 

AR PRI­KLAU­SO?

Vyks­tant šiai dis­ku­si­jai, daž­nai pa­si­girs­ta pa­mąs­ty­mų, kad an­tai iš­rink­tie­ji ga­lė­tų ir tu­rė­tų triūs­ti už dy­ką, ne­at­ly­gin­ti­nai. Taip da­rė­me kaž­ka­da. Taip ir da­bar el­gia­si kai ku­rie iš­rink­tie­ji. Jie su­tau­po ne­ma­žus sa­vi­val­dos pi­ni­gus.

Ta­čiau Sei­mui ra­ti­fi­ka­vus Eu­ro­pos vie­tos sa­vi­val­dos char­ti­ją, at­si­ra­do ga­li­my­bė mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kams ati­tin­ka­mas kom­pen­sa­ci­jas bei iš­mo­kas.

Sun­ku bū­tų už­gin­čy­ti fak­tą, kad, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, ga­li bū­ti ne­pa­ti­ria­mos di­des­nės ar ma­žes­nės iš­lai­dos. Juk ben­druo­me­nės iš­rink­ta­jam, at­si­pra­šius sa­vo tie­sio­gi­nio darb­da­vio, ten­ka da­ly­vau­ti ta­ry­bos bei ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, į juos rei­kia kaž­kaip at­ke­liau­ti, nau­do­ti tam tik­ras tech­ni­nes prie­mo­nes, pri­im­ti sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus, at­si­skai­ty­ti rin­kė­jams.

To­dėl mi­nė­ta Char­ti­ja ir nu­ma­to ga­li­my­bę „skir­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams ati­tin­ka­mas fi­nan­si­nes kom­pen­sa­ci­jas už iš­lai­das, pa­tir­tas vyk­dant pa­rei­gas, taip pat, esant rei­ka­lui, skir­ti kom­pen­sa­ci­ją už pa­tir­tus at­ly­gi­ni­mo nuos­to­lius ar at­ly­gin­ti už at­lik­tą dar­bą“.

O Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas jau dau­ge­lį me­tų nu­ma­to ga­li­my­bę ta­ry­bų na­riams gau­ti mi­nė­tas iš­mo­kas. Ta­čiau yra vie­nas bet. Tei­sė de­ta­liai reg­la­men­tuo­ti mi­nė­tų iš­mo­kų dy­džio pa­skai­čia­vi­mą yra pa­lik­ta pa­čioms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms. O čia ir pra­si­de­da vi­sas rei­ka­lo sma­gu­mas.

 

KAN­CE­LIA­RI­NĖS

Vie­nas mi­nė­to įsta­ty­mo punk­tas nu­sta­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos jo tu­rė­tos kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to, biu­ro pa­tal­pų nuo­mos, vie­šų ata­skai­tų rin­kė­jams pa­tei­ki­mo iš­lai­dos. Ir, ži­no­ma, di­džiau­sia pa­gun­da po­li­ti­kams ky­la siek­ti gau­ti kuo ap­va­les­nę „kan­ce­lia­ri­nių“ su­mą, pri­sta­tant ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­hal­te­ri­jai kuo dau­giau ku­ro įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tų.

Kū­ry­bai nė­ra ri­bų. Jei Aly­taus mies­te yra nu­sta­ty­tas dar vi­sai pa­do­rus „kan­ce­lia­ri­nių“ li­mi­tas (150 eu­rų mė­ne­siui), tai ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se šios iš­mo­kos lu­bos yra 3–4 kar­tus aukš­čiau. Ta­čiau nie­kas nie­kam ne­įro­dys, kad, at­lie­kant ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas Vil­niu­je, Kau­ne ar ko­kia­me nors ra­jo­ne, per mė­ne­sį rei­kia nu­va­žiuo­ti... 4000 km. Mū­sų mies­to po­li­ti­kų ape­ti­tas kuk­les­nis – apie 1000 km per mėn. Ar tiek tik­rai rei­kia, ap­tar­si­me vė­liau.

Kad bū­ta ne­są­ži­nin­gu­mo ir Aly­tu­je, liu­di­ja vien toks fak­tas, jog gū­džiais vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no me­tais (2020–2022), kai po­sė­džiai vyk­da­vo nuo­to­li­niu bū­du, o ben­dra­vi­mas su rin­kė­jais bu­vo sun­kiai įma­no­mas, apie pu­sė Aly­taus mies­to po­li­ti­kų (de­ta­lią in­for­ma­ci­ją ne­sun­kiai ga­li­te ras­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je), pri­sta­tę bu­hal­te­ri­jai ku­ro de­ga­li­nių če­kius, „pa­si­im­da­vo“ pil­ną por­ci­ją „kan­ce­lia­ri­nių“.

Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža da­lis mies­to ta­ry­bos na­rių gy­ve­na 1–2 km at­stu­mu nuo mies­to ro­tu­šės ir at­vyk­ti į po­sė­džius jiems tiek tik­rai ne­kai­nuo­ja. Čia, kaip sa­ko­ma, kiek­vie­no są­ži­nės rei­ka­las. Kiek jos ne­tu­ri, tiek ir pra­tur­tė­ji.

O kal­ba­me mes čia ne apie tai, di­de­lės ar ma­žos tos iš­mo­kos. Kal­ba­me apie tai, ar są­ži­nin­ga ir mo­ra­lu, kai po­li­ti­kas pa­tei­kia per mė­ne­sį su­rink­tą šūs­nį de­ga­li­nių ku­ro kvi­tų tik­rai ne­pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.

Pa­vyz­džiui, ar Jūs ga­lė­tu­mė­te pa­si­ti­kė­ti to­kia Aly­taus po­li­ti­ke, ku­ri šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, ne­pa­si­ro­džiu­si nė vie­na­me iš 14 po­sė­džių, iš­drį­so pa­si­im­ti vi­sų tri­jų mė­ne­sių 100 pro­cen­tų dy­džio iš­mo­ką?

 

DAR­BO UŽ­MO­KES­TIS

Mo­kė­ti už ofi­cia­liai pro­to­ko­luo­ja­mų ta­ry­bos, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų po­sė­džių lai­ką jau se­niai ta­pę įpras­tu ir ne­gin­či­ja­mu rei­ka­lu. To­kių dar­bo va­lan­dų per mė­ne­sį bū­na iki 20. Links­mo­ji da­lis mū­sų mies­te yra mo­kė­ji­mas už va­di­na­mą­ją ne­pro­to­ko­luo­ja­mą ir sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mą ta­ry­bos na­rio veik­lą.

Tie­są sa­kant, ke­le­tas ta­ry­bos na­rių pra­ei­to­je ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je bu­vo at­si­sa­kę to­kių iš­mo­kų, dar ke­le­tas de­kla­ruo­da­vo są­ži­nin­gai vi­du­ti­niš­kai 20 dirb­tų va­lan­dų per mė­ne­sį.

Gai­la, bet pri­va­lo­me pa­ste­bė­ti, kad šios ta­ry­bos na­rio veik­los ap­mo­kė­ji­mo iš­mo­kos, nors ir reg­la­men­tuo­tos tin­ka­mai, ta­čiau mė­ne­sis po mė­ne­sio dėl be­ne pu­sės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ne­są­ži­nin­go de­kla­ra­vi­mo vir­to tik­ru far­su.

Gi kas ga­li pa­ti­kė­ti, kad ta­ry­bos na­riui su­si­pa­žin­ti su jau pa­reng­tais ta­ry­bos do­ku­men­tų pro­jek­tais rei­kia... 70–80 va­lan­dų per mė­ne­sį. Tik­rai nie­kas ne­ma­tė ir ne­gir­dė­jo, kad ta­ry­bos na­rys bū­tų su­si­ti­kęs ir ben­dra­vęs su rin­kė­jais... 40–50 va­lan­dų per mė­ne­sį ar­ba to­kie su­si­ti­ki­mai vyk­tų... 8–9 val. per vie­ną die­ną.

Na ne­bent toks po­li­ti­kas įtrauk­tų į lai­ko ap­skai­tą ben­dra­vi­mą su... sa­vo ant­rą­ja pu­se... O vi­sas tas su­si­gal­vo­tas va­lan­das to­kiems po­li­ti­kams ne­są­ži­nin­gai de­kla­ra­vus, sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jo­je tai pa­virs­da­vo tūks­tan­čiais vė­liau iš biu­dže­to iš­mo­ka­mų eu­rų.

Ne­ži­nau, ar tarp vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių esa­me ly­de­riai, ta­čiau, su­dė­jus vi­sas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių gau­na­mas kom­pen­sa­ci­jas ir iš­mo­kas, tik­rai ne­at­si­lie­ka­me nuo Kau­no. Vis­gi ano­kia čia gar­bė. Vi­si ma­to tuos pri­ra­šy­mus, vi­si su­pran­ta kaip jie at­si­ran­da, ta­čiau nie­kas ne­drįs­ta nie­ko keis­ti. Ko­dėl? Rei­kia Ta­pi­no..?

 

AT­SA­KO­MY­BĖ

Sa­ko: vi­si taip da­rė. Su­prask, aš ne­kal­tas, ap­lin­ka kal­ta... Dai­ry­tis į Sei­mą, pro­ku­ra­tū­rą ar STT ir sa­ky­ti, kad jie tu­rė­jo ne­leis­ti to da­ry­ti, yra ma­žų ma­žiau­siai nai­vu.

Bū­tent Sei­mas pri­ėmė ati­tin­ka­mą įsta­ty­mą ir pa­ve­dė šį rei­ka­lą sa­vi­val­dai. Juk ji tam ir yra sa­vi­val­da, nuo­lat no­rin­ti kuo dau­giau ga­lių sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti klau­si­mus. Gal­vo­ti, kad vals­ty­bės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­jo sto­vė­ti su žva­ke prie kiek­vie­no ben­druo­me­nės iš­rink­to­jo, tik­rai ne­re­a­lu.

Ta­čiau ką ši­tiek me­tų vei­kė bū­tent už sa­vi­val­dos iž­do pi­ni­gus at­sa­kin­gi mies­tų ir ra­jo­nų me­rai? Ko­dėl jie bu­vo už­si­mer­kę prieš to­kią ne­tvar­ką ir to­le­ra­vo aki­vaiz­džius vie­tos po­li­ti­kų nu­si­žen­gi­mus? De­rė­tų pa­klaus­ti jų. Ir ne tik pa­klaus­ti.

At­sa­ko­my­bę tu­ri pri­si­im­ti ir tie mies­to po­li­ti­kai, ku­rie pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mė­ne­sis po mė­ne­sio vi­siš­kai ne­pa­grįs­tai de­kla­ra­vo ne­va dirb­tas va­lan­das, ku­rios per pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Aly­taus mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo ne vie­ną šim­tą tūks­tan­čių eu­rų.

Dar 2015 me­tais tuo­me­ti­nis me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo su­griež­ti­nęs ta­ry­bos na­rių iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ką, pa­rei­ka­la­vęs sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ti tik re­a­liai dirb­tas va­lan­das (ne dau­giau kaip vi­du­ti­niš­kai 20 val. per mė­ne­sį), už­drau­dė pri­ra­šy­mus, ta­čiau jau po ki­tų rin­ki­mų nau­ja­sis mies­to me­ras ir kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ne­tru­ko „pa­si­leis­ti plau­kus“.

Tad šian­dien tie nau­jai per­rink­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ku­rie pri­va­lė­tų at­ras­ti drą­sos są­ži­nin­gai pri­pa­žin­ti pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą dėl ne­pel­ny­tai pa­si­sa­vin­tų biu­dže­to lė­šų, tu­rė­tų su­grą­žin­ti į mies­to biu­dže­tą ne­tei­sin­gai pa­si­im­tus pi­ni­gus ir pa­dė­ti sa­vo man­da­tą.

 

KĄ DAR REI­KIA PA­DA­RY­TI?

Ga­li­ma drą­siai pa­sa­ky­ti, kad ir da­bar sa­vi­val­dy­bių me­rams ne­rei­kia lauk­ti jo­kių Sei­mo spren­di­mų ar Ta­pi­no nu­ro­dy­mų. Aki­vaiz­du, kad pa­čios sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, pa­gal da­bar vei­kian­čio Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ga­li su­si­tvar­ky­ti esa­mą ne­tvar­ką. Rei­kia tik no­ro.

 

VIE­ŠI PA­SIŪ­LY­MAI MIES­TO ME­RUI

Dėl kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų reg­la­men­ta­vi­mo:

– kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo, pa­tal­pų iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti per­ve­da­mos ne sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, o ad­mi­nist­ra­ci­jos tie­sio­giai pa­den­gia­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, su­tei­kiant ta­ry­bos na­riui per jo ka­den­ci­ją rei­ka­lin­gas dar­bui prie­mo­nes, pa­što pa­slau­gas, iš­ma­nų­jį mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną su rei­kia­mu ry­šio ir in­ter­ne­to pla­nu, IT prie­dus, o gy­ven­to­jų pri­ėmi­mui rei­kia­mas pa­tal­pas pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką su­tei­kiant pa­čia­me sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te;

– ta­ry­bos na­rio ata­skai­tų rin­kė­jams ren­gi­mo ir pla­ti­ni­mo iš­lai­das, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo iš­lai­das pa­gal kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui nu­sta­ty­tą vie­no­dą me­ti­nį li­mi­tą ap­mo­kė­ti tie­sio­giai sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jai ga­vus ati­tin­ka­mos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, spaus­tu­vės, pa­što, kur­je­rio ar pan. są­skai­tas;

– trans­por­to kom­pen­sa­ci­ją Aly­tu­je pa­skaičiuoti nustatant vidu­tinę galimą ridą per mėnesį (vykstant į posėdžius, į gyven­to­jų priėmimą bei susitikimus vidutiniškai po 10 kartų 5 km atstumu), tokiu būdu visa galima vidutinė rida sudarytų 200 km per mėn. O pagal dabartines kuro kainas mėnesio kompensacija už kurą sudarytų 30 eurų. Be to, pagal atitinkamą ridą būtina įvertinti ir paskai­čiuoti automobilio amortizaciją (nusidėvėjimą), o tai pagal 10 metų nusidėvėjimo normatyvą sudarytų vidutiniškai 70 eurų per mėn.

Tai­gi ben­dra trans­por­to kom­pen­sa­ci­ja (tiks­liau ją rei­kė­tų va­din­ti ju­du­mo kom­pen­sa­ci­ja) Aly­taus mies­te tu­rė­tų bū­ti 100 eu­rų per mė­ne­sį. Įver­ti­nus tai, kad bet ku­ris ta­ry­bos na­rys į po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus ga­li vyk­ti ne tik au­to­mo­bi­liu, bet ir vie­šuo­ju trans­por­tu, elek­tro­mo­bi­liu, dvi­ra­čiu ar pės­čio­mis, to­dėl šiai kom­pen­sa­ci­jai gau­ti ne­de­rė­tų rei­ka­lau­ti jo­kių ku­ro de­ga­li­nių do­ku­men­tų ir ją kaip fik­suo­tą iš­mo­ką neat­si­skai­ty­ti­nai ga­li­ma bū­tų mo­kė­ti kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui. Ta­čiau šią iš­mo­ką rei­kė­tų pro­por­cin­gai ma­žin­ti at­si­žvel­giant į kiek­vie­no ta­ry­bos na­rio ati­tin­ka­mo mė­ne­sio po­sė­džių lan­ko­mu­mą.

Dėl dar­bo už­mo­kes­čio iš­mo­kų reg­la­men­ta­vi­mo:

– už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką at­lie­kant ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, sa­vi­val­dy­bės ko­le­gi­jos po­sė­džiuo­se ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką mi­nė­tuo­se po­sė­džiuo­se pa­gal ofi­cia­liai pa­reng­tus ir pa­si­ra­šy­tus pro­to­ko­lus;

– už fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką ta­ry­bos frak­ci­jo­se, gru­pė­se, miš­rio­je gru­pė­je ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tą ir ta­ry­bos frak­ci­jos ar gru­pės pir­mi­nin­ko pa­si­ra­šy­tą pro­to­ko­lą;

– už sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pri­ėmi­mą ta­ry­bos na­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­ma už jo da­ly­vau­tą lai­ką pri­ėmi­me pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu pa­tvir­tin­tą ir ta­ry­bos na­rio pa­si­ra­šy­tą bei me­ro pa­tvir­tin­tą do­ku­men­tą.

To­kiu bū­du įver­ti­nus, kad mi­nė­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio sėk­min­gai veik­lai už­tik­rin­ti rei­kia­mas iš­lai­das tie­sio­giai ga­lė­tų ir tu­rė­tų ap­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio gau­ti­na mė­ne­sio neat­si­skai­ty­ti­na iš­mo­ka ga­lė­tų bū­ti 100 eu­rų, o ta­ry­bos na­rio dar­bo už­mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti kon­tro­liuo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės me­ro ir iš­mo­ka­mas ne pa­gal kiek­vie­no ta­ry­bos na­rio sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mą lai­ką, o tik už Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 16 straips­ny­je nu­ro­dy­tas ta­ry­bos veik­los for­mas, bū­tent už sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­liais do­ku­men­tais pa­grįs­tą tik­rai fak­tiš­kai dirb­tą ta­ry­bos na­rio dar­bo lai­ką.

Pa­gar­biai Do­bi­las Kur­ti­nai­tis

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tik Tapinas detaliau paanalizuoja, kaip išmokos atitinka čekučius.. Lyg Kauno ir Jonavos savivaldybės nenorėjo pradžioj teikt Tapinui išmokų suvestinių, vėliau pateikė. Ten tokių šedevrų yra ...

  Komentaras

  Įsivedat gooogle straipsnį "Kurie tarybos nariai 2022 metais alytiškiams kainavo brangiausiai ?" ir pamatysit kaip jie sėmė pinigėlius. Straipsnis išspausdintas portale alytusplius 2023-01-14

  Komentaras

  Įdomūs Lietuvoj su dvigubais standartais. Vieninteliai referendumai į es u bambalius, neišsiviešinę su kgb ir tinka es ir nato, net Putinas neeviešina. Vietoj darbo per es paramą, valstybę praskolinėja..

  Komentaras

  Pasirodo, kaip Seime konservatoriai prabilo apie pirmalaikius rinkimus, opozicinės partijos išsigando, nes. Net opozicijos lyderio nesugeba išsirinkt, ant tiek bejėgiai. Įstatymus dėl politikų išmokų kūrė pats Seimas, ištobulino iki.. beatsakomybės palikdami landas. Prie ko prisidėjo ir dalis savivaldybių polirikų, tobulindami Reglamentus. Pasirodo, dėl savęs jie vieningi.

  Komentaras

  Bet dėl išmokų Alytuj rylu. Vienok Tapinas šaunuolis, nes garsiausiai prabilo ir pasirodo, jei lyginam su rimtu teisingumu, ir be karo Lietuva lieka be valdžios. Nes konservatoriai su lyderiu pažėrė argumentuotą kritiką ir Prezidentui, kuris neišsklaido įtarimų dėl rinkimų, metinių deklaracijų. Kur Prezidentas sakė nežinojo dėl politikų išmokų dviprasmybių, nors skandalai ir anksčiau kildavo. Net Alytuj dėl išmokų ne kartą skambėjo atskiri politikai, bet labai mėgsta po nežiniukais dengtis. Nors Konst. 7 str.- nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Juo lab Alytuj tarybos nariams, kur pagrindinės kompetencijos strategijos, jie švietimo ir kitų pertvarkų rezultatas fiaskinis, reiškia nėra už mokėt išmokų. Susikūrė ponai sau sistemą be atsakomybės pasipinigaut iš valstybės.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.