Be­si­trau­kian­čio ir vis la­biau sens­tan­čio Aly­taus šie­me­čia­me biu­dže­te – per 70 mln. eu­rų (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr
Sau­sio 28-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – šių me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės biu­dže­tą. Ja­me – per 70 mln. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je bu­vu­siu mies­to iž­du, jis di­des­nis dau­giau kaip 3 mln. eu­rų, o pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je val­dy­tu mies­to biu­dže­tu, jis ma­žes­nis maž­daug 5 mln. eu­rų. To­kie po­ky­čiai biu­dže­te per me­tus dau­giau­sia pri­klau­so nuo su­ren­ka­mų mo­kes­čių ir vals­ty­bės ski­ria­mų do­ta­ci­jų.

Švie­ti­mas kaip vi­sa­da „su­val­go“ di­dži­ą­ją da­lį biu­dže­to

Šie­me­tis per 70 mln. eu­rų sie­kian­tis Aly­taus mies­to biu­dže­tas su­si­de­da iš sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mų be­veik 33 mln. įvai­rių mo­kes­čių, be­veik 27 mln. eu­rų ski­ria­mos do­ta­ci­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to, dau­giau kaip 4 mln. eu­rų ki­tų pa­ja­mų ir dau­giau nei 6 mln. eu­rų, li­ku­sių iš per­nykš­čio biu­dže­to.

Kaip vi­sa­da, švie­ti­mas „su­val­go“ di­dži­ą­ją da­lį mies­to biu­dže­to. Šį­kart jam ati­duo­ta be­veik 32 mln. eu­rų ir tai su­da­ro 45 proc. vie­ti­nio iž­do. Po 13 proc. – maž­daug po 9 mln. eu­rų ten­ka sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mai ar­ba jos ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­val­džioms įstai­goms iš­lai­ky­ti ir sa­vi­val­dy­bės tur­tui val­dy­ti bei at­nau­jin­ti.

Per 8 mln. eu­rų, ar­ba 12 proc., šie­me­čio biu­dže­to ati­duo­ta so­cia­li­nei ap­sau­gai, ku­rio­je di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro mo­ka­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos, ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą ma­žas pa­ja­mas tu­rin­čioms šei­moms.

Dau­giau nei už 6 mln. eu­rų, ski­riant 9 proc. 2021-ųjų biu­dže­to, bus pri­žiū­ri­ma mies­to in­fra­struk­tū­ra, – tvar­ko­mos gat­vės, ša­li­gat­viai, par­kai, už­tik­ri­na­mos vie­šo­jo trans­por­to mies­te pa­slau­gos.

Po 4 proc., ar­ba po dau­giau nei 4 mln. eu­rų, ati­te­ko sa­vi­val­dy­bė­je esan­čioms kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­moms, 2 proc., ar­ba per 1 mln. eu­rų, – svei­ka­tos pro­gra­mai.

 

Iš­ko­vo­ta 1 mln. eu­rų pa­sko­la li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui

Per­nykš­čia­me mies­to biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta 1 mln. eu­rų pa­sko­la Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Be­veik 500 tūkst. šiam re­mon­tui dar gau­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to. Ta­čiau pra­si­dė­jus teis­mi­niams gin­čams dėl ran­go­vo pa­rin­ki­mo, sa­vi­val­dy­bė pra­ra­do vals­ty­bės skir­tas lė­šas mi­nė­to sky­riaus re­mon­tui, ne­pri­rei­kė im­ti ir nu­ma­ty­tos pa­sko­los.

Ši ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je iš pra­džių Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui bu­vo nu­ma­ty­ta iš ban­ko im­ti 800 tūkst. eu­rų pa­sko­lą ir iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ti 200 tūkst. eu­rų. Ta­čiau pri­tar­ta ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pa­teik­tam pa­siū­ly­mui im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą.

Taip pat pri­tar­ta ta­ry­bos na­rio Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­siū­ly­mui su­ma­žin­ti švie­ti­mo ug­dy­mą pa­pil­dan­čių pro­gra­mų ko­or­di­na­vi­mui nu­ma­ty­tas lė­šas 92 tūkst. eu­rų ir jas skir­ti mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Tad iš vi­so šie­me­čia­me mies­to iž­de Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui nu­ma­ty­ta be­veik 300 tūkst. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ga­vu­si teis­mo įpa­rei­go­ji­mą iš nau­jo ver­tin­ti ran­go­vų pa­teik­tus pa­siū­ly­mus anks­tes­nia­me re­mon­to dar­bų vie­ša­ja­me pir­ki­me, da­bar tai vyk­do. Po šio ver­ti­ni­mo pa­aiš­kės, ar mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus re­mon­tui už­teks biu­dže­te nu­ma­ty­tų ir paskolos pi­ni­gų.

 

„Svar­bu siū­ly­mus dė­ti į Skais­tės lū­pas, ta­da pra­eis“

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant šie­me­tį Dzū­ki­jos sos­ti­nės iž­dą net iš tri­jų ta­ry­bos na­rių – Vi­li­jos Ra­ma­naus­kie­nės, Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės ir Skais­tės Ul­čic­kai­tės su­lauk­ta pa­siū­ly­mų pa­di­din­ti lė­šas pro­jek­tui „Aly­tus – Lietuvos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“.

Biu­dže­to pro­jek­te tam šiais me­tais bu­vo nu­ma­ty­ta 15 tūkst. eu­rų. V. Ra­ma­naus­kie­nė ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė siū­lė iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šų mi­nė­tam pro­jek­tui pa­pil­do­mai skir­ti 85 tūkst. eu­rų. Ta­čiau pa­siū­ly­mas ta­ry­bos dau­gu­mos pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.

Ta­da S.Ul­čic­kai­tė pa­tei­kė siū­ly­mą „Aly­tus – Lietuvos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ iš to pa­ties šal­ti­nio fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti 50 tūkst. eu­rų – iki 65 tūkst. eu­rų ir tam bu­vo pri­tar­ta.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams ėmus ste­bė­tis, kiek ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus dėl to pa­ties pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo, me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­kar­to­jo daug kar­tų ta­ry­bos po­sė­džiuo­se skam­ban­čią fra­zę „Virš ta­ry­bos – mė­ly­nas dan­gus“.

O ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė pa­ste­bė­jo: „Svar­bu siū­ly­mus dė­ti į Skais­tės lū­pas, ta­da pra­eis.“

S.Ul­čic­kai­tė yra Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė mies­to ta­ry­bo­je, ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų bū­ti be­si­for­muo­jan­čio­je ta­ry­bos dau­gu­mo­je. Tad ste­bė­tis pri­ta­ri­mu jos pa­teik­tai min­čiai dėl fi­nan­sa­vi­mo pa­di­di­ni­mo tik­riau­siai ne­ver­ta.

 

Kiek biu­dže­to pi­ni­gų ten­ka vie­nam gy­ven­to­jui?

Iš šie­me­čio mies­to biu­dže­to vie­nam aly­tiš­kiui ten­ka 1 tūkst. 276 eu­rai. Dau­giau­sia iš šios su­mos per švie­ti­mo pro­gra­mą – 571 eu­ras. Per pa­čios sa­vi­val­dy­bės veik­los, jos tur­to val­dy­mo ir plėt­ros pro­gra­mas – po 160 eu­rų, per so­cia­li­nės ap­sau­gos pro­gra­mą – 147 eu­rai, per mies­to in­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ros pro­gra­mą – 112 eu­rų.

Po 45 eu­rus vie­nam aly­tiš­kiui duo­da­ma iš kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mų.

Ka­dan­gi tvir­ti­nant mies­to biu­dže­tą pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie gy­ven­to­jų po­ky­čius me­tų pra­džio­je, ji liu­di­ja ma­žė­jan­tį vi­sų gy­ven­to­jų skai­čių Aly­tu­je ir gau­sė­jan­čias sen­jo­rų gre­tas.

Vi­sų gy­ven­to­jų skai­čius per me­tus su­ma­žė­jo 569 – iki 55 tūkst. 472. Ta­čiau, pa­ly­gin­ti 2019-uo­sius su 2020-ai­siais, jų ma­žė­ji­mas ne­bu­vo toks spar­tus, – tuo­met jų su­ma­žė­jo be­veik 1 tūkst. 500.

Pen­si­nio am­žiaus aly­tiš­kių šių me­tų pra­džio­je yra 14 tūkst. 209, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais jų pa­dau­gė­jo 635. O pa­ly­gin­ti 2019-uo­sius su 2020-ai­siais, jų bu­vo pa­dau­gė­ję tik maž­daug 40. Tai liu­di­ja, kad aly­tiš­kiai per 2020-uo­sius la­biau pa­se­no.

Mies­te gy­ve­nan­tys vai­kai liu­di­ja kiek ki­to­kias ten­den­ci­jas. Jų iki 6 me­tų Aly­tu­je 2019-ai­siais bu­vo 2 tūkst. 851, 2020-ai­siais – 2 tūkst. 690. Per me­tus su­ma­žė­jo 161. Šių me­tų pra­džio­je mi­nė­to am­žiaus vai­kų mies­te – 2 tūkst. 691, pa­dau­gė­jo kuk­liai – vie­nu vai­ku.

Pa­ly­gin­ti 2019-uo­sius su 2020-ai­siais, vai­kų nuo 7 iki 17 me­tų bu­vo su­ma­žė­ję 327 – iki 5 tūkst. 286. 2021-ųjų pra­džio­je šios am­žiaus gru­pės vai­kų mies­te yra 5 tūkst. 177 ir per me­tus su­ma­žė­jo 109.

Mies­te esan­čių vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių il­gis – 199 ki­lo­met­rai, Aly­taus už­ima­ma te­ri­to­ri­ja – be­veik 4 tūkst. hek­ta­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ,,Kaip vi­sa­da, švie­ti­mas „su­val­go“ di­dži­ą­ją da­lį mies­to biu­dže­to. Šį­kart jam ati­duo­ta be­veik 32 mln. eu­rų ir tai su­da­ro 45 proc. vie­ti­nio iž­do.'' Galima aiškiau, kiek savivaldybė prisideda prie švietimo, kad nebūtų labai gąsdinantys skaičiai ir supriešinantys miesto bendruomenę. Didžioji pinigų suma tiesiai iš valstybės biudžeto ir keliauja į mokyklas. Labai įdomu kokia suma tikrojo švietimo finansavimo.

  Komentaras

  Ir įpusėjus kadencijai nesimato, kad taryboj viešai peisistatytų valdančios ir opozicinės koalicijos. Prisiimančios atsakomybes už kas vyko jau per 2 metus? Ir už kas vyks ateitį.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.