Ba­li­niai vėž­liu­kai sau­giai žie­mos zo­o­lo­gi­jos so­de (50)

Rita KRUŠINSKAITĖ
Vezliukai
Sau­giai per­žie­mo­ję ba­li­niai vėž­liu­kai į gam­tą bus iš­leis­ti at­ei­nan­čių me­tų va­sa­ros pra­džio­je.  Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko nuotr. 
Spa­lio pra­džio­je Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke vy­ko „vėž­lia­ka­sis“. Par­ko dar­buo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos zo­o­lo­gi­jos so­do spe­cia­lis­tais iš gam­tos bu­vei­nių iš­ka­sė 42 ba­li­nius vėž­liu­kus ir per­kė­lė žie­mo­ti į zo­o­lo­gi­jos so­dą.

Šį ru­de­nį iš­kas­tos pen­kios va­sa­ros pa­bai­go­je iš kiau­ši­nių iš­si­ri­tu­sių vėž­liu­kų dė­tys, ku­rio­se ras­ta be­veik pus­šim­tis ma­žų vėž­liu­kų. Tarp jų bu­vo ir dė­tis re­kor­di­nin­kė, ku­rio­je ras­ta net 17 gy­vy­bin­gų vėž­liu­kų. Pa­pras­tai vie­no­je dė­ty­je bū­na 8–12 kiau­ši­nių, iš ku­rių dar ir ne vi­si bū­na ap­vai­sin­ti.

Zo­o­lo­gi­jos so­de per­žie­mo­ję vėž­liu­kai į na­tū­ra­lias gam­tos bu­vei­nes bus pa­leis­ti at­ei­nan­čių me­tų va­sa­ros pra­džio­je.

Di­džiau­sią grės­mę ba­li­niams vėž­liams mū­sų ša­ly­je ke­lia ap­leis­tos ir ne­tvar­ko­mos že­mės, nes kiau­ši­nius jie de­da re­ta au­ga­li­ja ap­žė­lu­siuo­se, smė­lė­tuo­se, sau­lės įšil­dy­tuo­se šlai­tuo­se. Jei pie­vos ne­nu­šie­nau­ja­mos ir ne­nu­ga­no­mos, aukš­ta žo­lė truk­do sau­lei įšil­dy­ti vir­šu­ti­nį dir­vos sluoks­nį, o šal­ta­kraujų vėž­lių kiau­ši­niams gy­vy­biš­kai svar­bu gau­ti pa­kan­ka­mą sau­lės ener­gi­jos kie­kį.

Vėž­liu­kai iš­si­ri­ta va­sa­ros pa­bai­go­je, ta­čiau daž­niau­siai lie­ka žie­mo­ti apie 10 cen­ti­met­rų po že­me. Pir­mo­ji gy­ve­ni­mo žie­ma vėž­liu­kams ypač svar­bi, nes jie ga­li žū­ti dėl per­mai­nin­gų žie­mos orų ar tap­ti leng­vu plėš­rū­nų gro­biu.

Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Kru­ge­lis pa­sa­ko­jo, kad par­ko dar­buo­to­jai kar­tu su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis jau apie 10 me­tų gel­bė­da­mi ba­li­nių vėž­lių jau­nik­lius sten­gia­si iš­sau­go­ti ir pa­di­din­ti šių gy­vū­nų po­pu­lia­ci­ją Lie­tu­vo­je.

„Kai su­si­rū­pin­ta ba­li­nių vėž­lių iš­sau­go­ji­mu, jų bu­vo pri­skai­čiuo­ja­ma vos po­ra šim­tų. Da­bar, pra­bė­gus de­šimt­me­čiams, lais­vė­je gy­ve­nan­čių vėž­liu­kų ga­li­ma pri­skai­čiuo­ti apie 800. Ta­čiau šis skai­čius ga­li dras­tiš­kai pa­si­keis­ti per vie­ną žie­mą, nes dėl hid­ro­lo­gi­nės saus­ros iš­džiū­vo daug van­den­vie­čių, su­si­da­rė ki­tos ne­pa­lan­kios są­ly­gos“, – sa­kė R.Kru­ge­lis.

Sie­kiant pa­di­din­ti ba­li­nių vėž­lių po­pu­lia­ci­ją, 2017 me­tų spa­lio mė­ne­sį pra­si­dė­jo pro­jek­tas „Gam­to­sau­gi­nių bei gam­tot­var­ki­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas iš­sau­go­jant ir pa­gau­si­nant ba­li­nių vėž­lių bei rau­don­pil­vių kū­mu­čių po­pu­lia­ci­jas“, ku­rio vie­nas iš tiks­lų yra iš­au­gin­ti ir grą­žin­ti į gam­tą virš 320 rau­don­pil­vių kū­mu­čių ir 300 ba­li­nių vėž­liu­kų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai