Ar rei­ka­lin­ga kon­ku­ren­ci­ja spor­te? (9)

Rū­te­nis An­dri­jaus­kas
Gediminas Daukšys: „Min­tys, kad vai­kų ug­dy­mas yra kaž­koks ver­slas, ma­ne, kaip tris vai­kus už­au­gi­nu­sį tė­vą, la­bai glu­mi­na ir ste­bi­na. Ma­nau, su ma­nim su­tiks dau­ge­lis vai­kus au­gi­nan­čių tė­vų.“
Gediminas Daukšys: „Min­tys, kad vai­kų ug­dy­mas yra kaž­koks ver­slas, ma­ne, kaip tris vai­kus už­au­gi­nu­sį tė­vą, la­bai glu­mi­na ir ste­bi­na. Ma­nau, su ma­nim su­tiks dau­ge­lis vai­kus au­gi­nan­čių tė­vų.“
Po­kal­bis su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ na­riu Ge­di­mi­nu Dauk­šiu

– Jūs bu­vo­te vai­kų spor­ti­nio ug­dy­mo krep­še­lio Aly­taus mies­te ini­cia­to­rius. Ko­dėl?

– Kad mo­ky­mo lė­šas švie­ti­mo pro­gra­moms ga­li­ma skir­ti tik krep­še­lio prin­ci­pu, nu­ro­do Švie­ti­mo įsta­ty­mas. De­ja, ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų bu­vo ne vie­nus me­tus ig­no­ruo­ja­ma ir pi­ni­gai vai­kų ug­dy­mo įstai­goms bu­vo ski­ria­mi be jo­kios tvar­kos. Džiu­gu, kad da­bar­ti­nė mies­to ta­ry­ba įve­dė tvar­ką ir moks­lei­vio krep­še­lį pra­dė­jo skir­ti taip, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me.

Kal­bant pla­čiau apie ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą, daž­nai žmo­nių va­di­na­mą po­pa­mo­ki­niais bū­re­liais, ma­nau, ver­tė­tų pri­min­ti, kad Lie­tu­vo­je jį su­da­ro su­dė­tin­ges­nė for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo ir pa­pras­tes­nė ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mos. Šios pro­gra­mos ski­ria­si sa­vo ap­im­ti­mi, truk­me, už­si­ė­mi­mų per sa­vai­tę skai­čiu­mi ir ki­tais švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro nu­sta­ty­tais kri­te­ri­jais. Vai­kams, lan­kan­tiems ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mas, ski­ria­mas 15 ar­ba 20 eu­rų per mė­ne­sį krep­še­lis, o for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čias ug­dy­mo pro­gra­mas – nuo 50 iki 100 eu­rų, pri­klau­so­mai nuo spor­ti­nių pa­sie­ki­mų.

– Ar ne­ky­la pa­vo­jus, kad, pa­si­nau­do­jant šia tvar­ka, vi­si tre­ne­riai su­re­gist­ruos vai­kus į bran­ges­nę pro­gra­mą ir tai bus ne­pa­ke­lia­ma naš­ta mies­to biu­dže­tui?

– Kal­bos, kad vi­si vai­kai su­si­re­gist­ruos į su­dė­tin­ges­nę ir „bran­ges­nę“ for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čią ug­dy­mo pro­gra­mą ir Aly­taus mies­to biu­dže­te mums ne­už­teks pi­ni­gų vi­siems krep­še­liams, man ke­lia juo­ką. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras nu­ro­dė, kad, no­rint vyk­dy­ti šios pro­gra­mos veik­lą, pa­vyz­džiui, leng­vo­jo­je at­le­ti­ko­je, pri­va­lai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos moks­lei­vių čem­pio­na­te ir pa­siek­ti mi­nist­ro įsa­ky­me nu­ro­dy­tus re­zul­ta­tus. Ki­tas pa­vyz­dys, jei­gu ug­dai vai­kus fut­bo­le, pri­va­lai žais­ti vai­kų Eli­ti­nės ar­ba I ly­gos Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se. Ži­nant, kad Eli­ti­nę ly­gą su­da­ro 8 ko­man­dos, o I ly­gą 12–16 ko­man­dų kiek­vie­no­je am­žiaus gru­pė­je, tai ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je kiek­vie­no­je am­žiaus gru­pė­je ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 20–26 gru­pės, pre­ten­duo­jan­čios į moks­lei­vių krep­še­lius. Šiuo me­tu šio­se ly­go­se vi­so­se am­žiaus gru­pė­se žai­džia 15 Aly­taus ber­niu­kų ir mer­gai­čių ko­man­dų ir kal­bė­ti, kad ar­ti­miau­siu me­tu ga­li 2–3 kar­tus pa­dau­gė­ti Aly­taus ko­man­dų šio­se vai­kų fut­bo­lo ly­go­se, yra dau­giau ne­gu nai­vu, nes to­kiu at­ve­ju ki­tiems mies­tams ne­lik­tų vie­tos jo­se. 

Ar ga­li kas nors pa­ti­kė­ti, kad Aly­tu­je at­si­ras tiek vai­kų ir jie žais taip ge­rai, kad iš Eli­ti­nės ir I ly­gos iš­stums vi­sas Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir ki­tų mies­tų ko­man­das? Kas ga­li skleis­ti to­kias ne­są­mo­nes? Kai apie „ne­kon­tro­liuo­ja­mą“ spor­to švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo gru­pių di­dė­ji­mą kal­ba ei­li­nis funk­cio­nie­rius – ga­li­ma nu­ra­šy­ti ne­kom­pe­ten­ci­jai. Bet kai to­kius „bau­bus“ ir me­la­gie­nas pra­de­da skleis­ti bu­vu­si Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė ar­ba Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, no­ri­si pa­sa­ky­ti: skai­ty­ki­te švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro įsa­ky­mus. 

– Sa­ko­ma, kad Fut­bo­lo aka­de­mi­ja – pri­va­tus ver­slas ir be sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos jis ne­iš­gy­ven­tų?

– Min­tys, kad vai­kų ug­dy­mas yra kaž­koks ver­slas, ma­ne, kaip tris vai­kus už­au­gi­nu­sį tė­vą, la­bai glu­mi­na ir ste­bi­na. Ma­nau, su ma­nim su­tiks dau­ge­lis vai­kus au­gi­nan­čių tė­vų. Ypa­tin­gai ne­ma­lo­nu, kai taip kal­ba švie­ti­mie­čiai. Tai tur­būt ir ro­do jų pa­čių po­žiū­rį į vai­kų ug­dy­mą, kaip į jų sa­vo­tiš­ką „ver­slą“.

Vai­kų ug­dy­mas yra vie­šo­ji pa­slau­ga ir vi­sos mo­kyk­los vie­no­dai fi­nan­suo­ja­mos vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis. Be biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mo ne­iš­gy­ven­tų ir ne­ga­lė­tų veik­ti jo­kia mo­kyk­la ar ug­dy­mo įstai­ga. Mo­kes­čius mes ir mo­ka­me tam, kad veik­tų švie­ti­mo įstai­gos, kad vai­kams bū­tų pri­ei­na­mos vi­sos švie­ti­mo pa­slau­gos, kad ga­lė­tu­me rink­tis mums la­biau­siai tin­kan­čią  mo­kyk­lą ar bū­re­lį. Fut­bo­lo aka­de­mi­ja „Dai­na­va“ pir­mo­ji vi­siš­kai įvyk­dė ir ati­tin­ka vi­sus švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, jos vyk­do­mą pro­gra­mą no­riai ren­ka­si jau­nie­ji aly­tiš­kiai, ir šie vai­kai tu­ri gau­ti to­kį pa­tį mū­sų mo­kes­čių fi­nan­sa­vi­mą, kaip ir bet ku­ris ki­tas aly­tiš­kis, spor­tuo­jan­tis pa­gal to­kią pa­čią pro­gra­mą. 

Ne­slėp­siu, ta­ry­bo­je yra da­lis, ku­ri vis dar ma­no, kad jie, o ne tė­vai, ga­li nu­spręs­ti, į ku­rią mo­kyk­lą tu­ri ei­ti vai­kas, ko­kį bū­re­lį jam lan­ky­ti ar ku­ris tre­ne­ris jiems ge­riau­sias. To­kie po­li­ti­kai gal­vo­ja, kad mū­sų su­mo­kė­tus mo­kes­čius ga­li nau­do­ti kaip sa­vo ir skirs­ty­ti ne pa­gal įsta­ty­mą, o pa­gal sa­vo už­gai­das. Ti­kiuo­si, toks po­žiū­ris yra pra­ei­tis, o ne mū­sų mies­to at­ei­tis.

– Ar šį krep­še­lį ga­lės gau­ti tik Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre bei Fut­bo­lo aka­de­mi­jo­je „Dai­na­va“ spor­tuo­jan­tys vai­kai ar vi­si?

– Ta­ry­bos nu­sta­ty­tą krep­še­lį gaus vi­si Aly­taus vai­kai, pa­si­rin­kę bet ku­rią spor­to ša­ką švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro įsa­ky­mų kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Jį vie­no­do­mis są­ly­go­mis ga­lės gau­ti ir dvi­ra­ti­nin­kai, ir krep­ši­nin­kai, ir ki­tų spor­to ša­kų jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Jis bus nau­do­ja­mas tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mams ir ki­toms ug­dy­mo reik­mėms. Aiš­ku, kuo dau­giau vai­kų ug­dys tre­ne­ris, kuo aukš­tes­nį meist­riš­ku­mą jo ug­dy­ti­niai pa­sieks, tuo di­des­nį at­ly­gi­ni­mą jis ga­lės gau­ti. Bet ar ne taip ir tu­ri bū­ti?

– Ar tik­rai rei­ka­lin­ga kon­ku­ren­ci­ja spor­te ar ji ne­pa­kenks vi­sai sis­te­mai?

– Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te – da­bar Aly­tu­je bū­tų vie­na par­duo­tu­vė ar­ba vie­na kir­pyk­la, ku­rio­je vi­sus kirp­tų pa­gal vie­ną brai­žą ar­ba plau­kus da­žy­tų vie­no­da spal­va. Ar no­rė­tu­mė­te gy­ven­ti to­kia­me mies­te? Kon­ku­ren­ci­ja ver­čia pa­si­temp­ti ir nuo­lat ge­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę bei įvai­ro­vę. Už no­ro iš­veng­ti bet ko­kios kon­ku­ren­ci­jos sly­pi no­ras su­si­kur­ti sau iš­skir­ti­nes są­ly­gas, tam tik­rą kom­for­to zo­ną. 

Keis­ta, kai kon­ku­ren­ci­jos bi­jo spor­ti­nin­kai, juk spor­tas sa­vo pri­gim­ti­mi yra kon­ku­ren­ci­ja. Val­di­nin­kai sa­ko: mes nu­me­si­me jums da­lį jū­sų su­mo­kė­tų mo­kes­čių ir vi­si „ei­li­niai“ tre­ne­riai kon­ku­ruo­ki­te tar­pu­sa­vy­je, tik ne­kon­ku­ruo­ki­te su įstai­ga, ku­rio­je dir­ba Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės vy­ras, ki­tų val­di­nin­kų ben­dra­par­tie­čiai ar gi­mi­nai­čiai. Jiems pri­va­lo­me su­da­ry­ti ki­to­kias – ge­res­nes ne­gu vi­siems „ei­li­niams“ aly­tiš­kiams – są­ly­gas. Tai yra kla­si­ki­nis po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ir ne­po­tiz­mo pa­vyz­dys.

Aly­tu­je dau­ge­lis ži­no – Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas spor­tui, šio sky­riaus spe­cia­lis­tė spor­tui, „Spor­to rū­mų“ di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jai, me­to­di­nin­kai ir dau­ge­lis ad­mi­nist­ra­to­rių yra vie­nos par­ti­jos na­riai, yra ir ki­tų par­ti­jų at­sto­vų. Ne­gi ge­ri va­dy­bi­nin­kai ir ad­mi­nist­ra­to­riai Aly­tu­je yra tik par­ti­niai? Aiš­ku, ne, bet ne­par­ti­nių nie­kas į ten ne­pri­ima.

Mano nuomone, tai yra ydinga, neorientuota į paslaugų kokybę ir socialinę atskirtį didinanti sistema, liaudyje vadinama „partijų lesyklėlė“, o vaikai ir treneriai jiems dažnai tik priedanga. Biudžeto pinigai vaikus ir jų trenerius pasiekia stipriai aptirpę, nes nemažą jų dalį „suvalgo“ šitas politinis anstatas. Štai dėl šios „lesyklėlės“ ir kovoja senoji sistema.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nieko nėra šlykščiau,kai traukia senus,nusipelniusius,fainus žmones,kurie dirbo Alytaus miestui,mokėjo mokesčius.Iš traukite dar ir senelius.Linkiu tėvelimas ,kuo geriausios sveikatos!p.s.ir mano pvz.tėvai labai geri ir sąžiningi žmonės,aš galbūt kažkam atrodau kitokia,tačiau mes visi gyvename kur kas kitoje aplinkoje ir visuomenėje...

  Komentaras

  Gerb. G. Daukšy, nekreipkite dėmesio į visokius "FBI" riaugėtojus. Jie dabar kabinsis ragais ir nagais, norėdami tas savo "lesyklėles" išsaugoti. Visi puikiai žino, kas tokius tekstus čia rašinėja. Palaikome ir palaikysime Jus ir Jūsų darbus

  Komentaras

  Dosje. I dalis.
  Tarybos narys ir buvęs kandidatas į Alytaus miesto merus bei Lietuvos futbolo federacijos „viceprezidentas“ G.Daukšys yra liūdnai pagarsėjusio veikėjo iš Tauragės A.Pukelio (Šviniaus) žmogus statytinis. Apie Šviniaus voratinkliais apraizgytą futbolo federaciją daug įdomios informacijos rasite blogerio S.Malinausko Youtube įrašuose, kituose viešuose informaciniuose šaltiniuose, spaudoje. Manoma, kad pagrindinė ir vienintelė reikšmingesnė G.Daukšio užduotis - stoguoti su "futbolu" siejamą verslą Lietuvoje ir ypač Alytaus taryboje. T.y. prastumti biudžetines lėšas, federacijoje balsuoti "kaip reikia" ar pan. Kodėl pasirinktas G.Daukšys? Gediminas yra paklusnus, nepretenzingas, lojalus šeimininkui ir, kas labai svarbu, neturi kriminalinės praeities šešėlių. Verslo pasaulyje teigiama - jis tėra vidutinių gabumų biznierius, tėvo bei buvusio daliai alytiškių nešusios solidžias pajamas Alytaus šampano gamyklos gen. direktoriaus Juozo Daukšio, tikėtina iš šampaninių pinigų sukurto vidutinio dydžio verslo (UAB Vėtrija) paveldėtojas ir sūnus. Jis taip pat turi brolį, buvusį Seimo narį Kęstutį. Tik nedidelė dalis alytiškių žino, kad Alytuje yra ir dar vienas Šviniaus stogas, tiksliau "pastogė". Taip pat Alytaus miesto tarybos narė Nijolė Makštutienė. Jos vyras niekuo neišsiskiriantis futbolo treneris. Su Šviniumi Makštučių šeimą sieja jų giminaičių sudaryta santuoka ir be abejo meilė pinigams. N.Makštutienės žentas, Alytuje liūdnai pagarsėjęs nušalintasis architektas Mindaugas Matažinskas ypač dažnas Šviniaus svečias Tauragėje. Ne vieną kartą abu buvo pastebėti bendraujantys vienoje iš centrinių Alytaus kavinių. Uždarame „futbolistų“ rate yra ir dar viena spalvinga asmenybė Žydrūnas Buzas iš Suvalkijos. Apie jį spauda rašiusi labai daug. Kalbama, kad Buzas taip pat dažnas Alytaus svečias, svajojantis čia šiltai įtupdyti savo sūnų „futbolistą“. Tuo ratas neužsidaro. Buvęs gen. komisaras V.Grigaravičius ar bet kuris garsiojo PK 6-ojo skyriaus agentas galėtų daug papasakoti apie spalvingos praeities, tiesa pastaruoju metu "garbingu" verslininku prisistatantį bei žmonos Renatos nuolat tendencingai komentuojant tam tikrus straipsnius palaikomą, Všį Futbolo akademija Dainava vadovą Rimą Kantaravičių. Galimai jis su G.Daukšiu ir nebe N.Cesiulio, kuriam balsai trapioje valdžios daugumoje labai reikalingi, pagalbos Alytaus taryboje „prastūmė“ projektą kaip iš biudžeto gauti arti 100 000 € lėšų privačiam verslui – minėtai futbolo akademijai Dainava. Didelė tarybos narių dalis taip ir nesuprato už ką prabalsavo! Tokią repliką G.Daukšys didžiuodamasis net kelis kartus po posėdžio kartojo artimam savo draugui UAB Autogika vadovui bei futbolo senjorui B.Geležiūnui. Alytiškiai tvirtina, kad ir B.Geležiūno verslų finansavimo startiniu pagrindu galimai pasitarnavo žymioji Alytaus šampano gamykla. Kitas strateginis šio rato tikslas – Alytaus miesto biudžeto lėšomis pastatyti uždarą futbolo maniežą. Kodėl? Kam naudinga? Kas kam pažadėjo atsidėkoti? Atsakymus sužinosite pasidomėję identišku sėkmingai įgyvendintu „projektu“ Tauragėje. Suintrigavo? Laukite dar aktualaus tęsinio apie tikrąją LR liberalų sąjūdžio reikšmę N.Makštutienės karjerai ir turtams. Apie „verslininkų“ slaptus politinius-finansinius susitarimus su Alytaus miesto meru N.Cesiuliu. Apie TS-LKD ketveriukės taryboje lesyklėles dvejose Alytaus įmonėse.

  Komentaras

  Pagaliau paviešinta tiesa ! Jau galvojom, kad tie šeimų klanai taip ir sėdės mums ant sprando. Linkime daugiau ryžto merui išoperuoti miesto piktžaizdes ir išrinksime jį antrai kadencijai. Nuoširdžiausia padėka G. Daukšiui už drąsą viešinant tai, ką visi seniausiai žino, bet tyli

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.