Ant­ra­sis rin­ki­mų tu­ras Aly­taus ap­skri­ty­je api­pin­tas skun­dų ir gan­dų gau­sa

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (51)
2019 Kovas 18
nuotrauka
Alytaus miesto mero rinkimus laimėjęs socialdemokratas Nerijus Cesiulis savo varžovą antrajame rinkimų ture įveikė 16 proc. persvara. Alytaus rajono meru penktą kadenciją iš eilės perrinktas Algirdas Vrubliauskas, savo varžovą įveikęs 5 proc. persvara. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bai­gė­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas, ku­ria­me be­ne ar­šiau­sios ko­vos dėl pos­tų vi­rė Aly­taus ap­skri­ty­je. Aly­tiš­kiai ket­ve­riems me­tams val­džios vai­rą pa­ti­kė­jo jau­niau­siam iki šiol Aly­taus mies­to is­to­ri­jo­je me­rui so­cial­de­mok­ra­tui Ne­ri­jui Ce­siu­liui (37 m.). Jis sa­vo var­žo­vą, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vą Ge­di­mi­ną Dauk­šį, įvei­kė 16 proc. per­sva­ra. Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re sa­vo va­lios ne­iš­reiš­kė per 60 proc. gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus di­des­nių val­džios po­ky­čių ne­bus, mat penk­tą ka­den­ci­ją iš ei­lės iš­ko­vo­jęs da­bar­ti­nis me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas sa­vo var­žo­vą, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tą Au­ri­mą Trun­cę, įvei­kė bene to­kiu pat skir­tu­mu kaip ir per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus – 5 proc. Tie­sa, ra­jo­no gy­ven­to­jai me­rą rin­ko ak­ty­viau, sa­vo bal­są ati­da­vė kiek dau­giau nei pu­sė rin­kė­jų. Nau­ji sa­vi­val­dos vė­jai pa­pū­tė Laz­di­jų ra­jo­ne, o Va­rė­no­je rin­kė­jai pa­si­rin­ko tą pa­tį me­rą.

Aly­tu­je rin­ki­mai – ra­mūs

Iš vi­so 57 proc. bal­sa­vu­sių rin­kė­jų bal­sų su­rin­kęs N.Ce­siu­lis aki­vaiz­džiai pir­ma­vo tiek iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se, tiek tie­sio­gi­nio bal­sa­vi­mo sek­ma­die­nį me­tu. Apy­lin­kė­se už jį bal­sa­vo dau­giau kaip 9 tūkst. rin­kė­jų, o už iš vi­so 41 proc. bal­sų pel­niu­sį G.Dauk­šį – be­veik pus­sep­tin­to tūkst. gy­ven­to­jų. Ati­tin­ka­mai pa­štu – virš tūks­tan­čio ir dau­giau kaip 800 rin­kė­jų.

Iš vi­so Aly­taus mies­te sa­vo va­lią iš­reiš­kė dau­giau kaip 17 tūkst. rin­kė­jų, kai bal­sa­vi­mo tei­sę tu­ri dau­giau kaip 47 tūkst. Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių bu­vo pri­skai­čiuo­ta 2,27 proc.

Kaip tei­gė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kė, pa­žei­di­mų, skun­dų ne­už­fik­suo­ta, rin­ki­mai vy­ko daug­maž skaid­riai.

Apy­lin­kė­se ir pa­štu bal­sa­vo skir­tin­gai

Aly­taus ra­jo­ne bū­ta pa­grin­do abe­jo­ti rin­ki­mų skaid­ru­mu, nes ši apy­gar­da ant­ra­ja­me tu­re kaip nie­kur ki­tur pa­si­žy­mė­jo skun­dų ir po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų gau­sa.

A.Vrub­liaus­kas su­rin­ko 52 proc. rin­kė­jų bal­sų, A.Trun­cė – 47 proc.

Įdo­mių ten­den­ci­jų ga­li­ma pa­ste­bė­ti ofi­cia­lia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) tin­kla­la­py­je vrk.lt, kur la­bai ski­ria­si ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mai bal­suo­jant iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se me­tu. Di­džio­ji dau­gu­ma jų bal­sa­vo už kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tą į me­rus A.Vrub­liaus­ką. Pir­ma­ja­me tu­re pa­štu sa­vo bal­są už jį ati­da­vė 1,4 tūkst. rin­kė­jų, o už A.Trun­cę – 585 rin­kė­jai.

Ant­ro­jo tu­ro duo­me­nys dar iš­kal­bin­ges­ni. Su­skai­čia­vus sek­ma­die­nį apy­lin­kė­se bal­sa­vu­sių rin­kė­jų bal­sus, pa­aiš­kė­jo, kad ne­di­de­le bal­sų per­sva­ra, vos 16 bal­sų dau­giau, pir­ma­vo A.Trun­cė. Ta­čiau at­plė­šus ir su­skai­čia­vus iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se re­zul­ta­tus, aki­vaiz­džiai si­tu­a­ci­ja pa­kry­po A.Vrub­liaus­ko nau­dai. Už jį ant­ra­ja­me tu­re pa­štu bal­sa­vo 1 tūkst. 594 rin­kė­jai, o už A.Trun­cę – 910.

Su­su­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, A.Vrub­liaus­kas sa­vo var­žo­vą A.Trun­cę įvei­kė kiek dau­giau nei 5 proc. skir­tu­mu, ar­ba juos sky­rė per pus­sep­tin­to šim­to gy­ven­to­jų bal­sų.

Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja tarp šių dvie­jų var­žo­vų su­si­klos­tė ir per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Tą­kart A.Vrub­liaus­kas A.Trun­cę įvei­kė kiek dau­giau nei 6 proc. skir­tu­mu. Skir­tu­mas tik tas, kad ta­da ir apy­lin­kė­se be­veik pus­ket­vir­to šim­to bal­sų per­sva­ra pir­ma­vo kon­ser­va­to­rių at­sto­vas, o pa­štu skir­tu­mas tarp jų bu­vo 435 bal­sų, taip pat A.Vrub­liaus­ko nau­dai. Ly­gi­nant šias ten­den­ci­jas, ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad per šių me­tų rin­ki­mus Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas da­bar­ti­niu va­do­vu šiek tiek su­men­ko.

Be­je, šie­met iš kiek dau­giau nei 24 tūkst. rin­kė­jų sa­vo va­lią iš­reiš­kė kiek dau­giau nei pu­sė – per 12 tūkst. gy­ven­to­jų. Bu­vo su­skai­čiuo­ta per 1,5 proc. ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių. 2015 me­tais bal­sa­vo per 47 proc. rin­kė­jų, o ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių tą­kart bu­vo 2,29 proc.

Su­si­sie­kus su Jo­li­ta Gru­zins­kie­ne, Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­ke, ji tvir­ti­no, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­mi­si­ja jo­kių fik­suo­tų pa­žei­di­mų nė­ra ga­vu­si, tik ti­ki­no, jog rin­ki­mų ko­mi­si­joms dirb­ti truk­dė iš­skir­ti­nai LVŽS de­le­guo­ti ste­bė­to­jai. Jo­kių nu­si­skun­di­mų kon­ser­va­to­rių at­žvil­giu, kaip tei­gė J.Gru­zins­kie­nė, ne­bu­vo gau­ta.

Skun­dais pir­ma­vo Aly­taus ra­jo­nas

Re­mian­tis Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės duo­me­ni­mis, si­tu­a­ci­ja yra kiek ki­to­kia, ne­gu pa­tei­kė J.Gru­zins­kie­nė. Ti­ria­mų skun­dų, pra­dė­tų pa­tiks­li­ni­mų yra ir kon­ser­va­to­rių at­žvil­giu.

„Sek­ma­die­nį iš vi­so su­lau­kė­me 23 pra­ne­ši­mų, iš ku­rių 11 – Aly­taus ra­jo­ne, 9 – Laz­di­juo­se, 2 – Va­rė­no­je ir 1 – Prie­nuo­se. Dau­giau­sia skun­dų su­lau­kė­me dėl ga­li­mų agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mų, dėl bal­suo­to­jų pa­vė­žė­ji­mo, dėl įta­ri­mų rin­kė­jų pa­pir­ki­mu. Laz­di­juo­se įvy­ko kon­flik­tas tarp ste­bė­to­jų. Taip pat Aly­taus ra­jo­ne, Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je, su­ra­šy­tas vie­nas ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las dėl ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mo vie­šo­je vie­to­je. Ten iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­ti trys, įta­ria­ma, pa­pirk­ti, as­me­nys, ta­čiau jie ne­pa­tvir­ti­no šio fak­to“, – sa­kė K.Ja­nu­le­vi­čie­nė.

At­sto­vė tei­gė, kad šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ty­je ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro lai­ko­tar­piu bu­vo pra­dė­ti 7 pa­tiks­li­ni­mai: Aly­taus ra­jo­ne – 2, tiek pat Va­rė­no­je ir vi­si li­ku­sie­ji – Laz­di­juo­se. Ji ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad da­lis jų ga­li bū­ti pe­ror­ga­ni­zuo­ti į iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

K.Ja­nu­le­vi­čie­nė ti­ki­no, kad pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pa­ste­bė­jus rin­ki­mų skaid­ru­mui iš­ki­lu­sias grės­mes, ant­ro­jo tu­ro me­tu skir­ta  dau­giau dė­me­sio kai ku­riems at­ve­jams ir mes­tos di­des­nės tiek vie­šo­jo, tiek ne­vie­šo­jo pat­ru­liavimo pa­jė­gos. Tai­gi, pa­rei­gū­nai ant­ra­jam tu­rui bu­vo pa­si­ruo­šę ge­riau.

Iš gan­dų mai­še­lio

Tur­būt apie Aly­taus ra­jo­ne vi­so ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro me­tu sklan­džiu­sias pa­ska­las, ga­li­mus šiurkš­čius pa­žei­di­mus ga­li­ma bū­tų pa­ra­šy­ti kny­gą.

Ke­le­tą jų pa­vie­šin­si­me, ta­čiau skai­ty­to­jus įspė­ja­me, kad tai – iš gan­dų mai­še­lio sri­ties. Taip pat dėl ne­pa­tvir­tin­tų ir nie­kur ne­fik­suo­tų fak­tų, ne­skelb­si­me, su ku­rio­mis par­ti­jo­mis tai sie­ja­ma.

Kal­ba­ma, kad Aly­taus ra­jo­ne, li­kus maž­daug sa­vai­tei iki rin­ki­mų, agi­ta­ci­niu lai­ko­tar­piu, rin­kė­jams į na­mus bu­vo ve­žio­ja­mos dė­žu­tės sal­dai­nių. Iš­skir­ti­nai vie­no kai­mo žmo­nių na­muo­se agi­tuo­to­jai pa­ste­bė­jo vie­no­das sal­dai­nių dė­žu­tes, o gy­ven­to­jų pa­si­tei­ra­vus, ar tik pas juos ne­se­niai ne­bu­vo vie­nos par­ti­jos at­sto­vai, šie pa­tvir­ti­no, kaip ir fak­tą, kad sal­dai­nių at­ve­žė bū­tent jie.

Taip pat pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, kai rin­ki­mų agi­ta­ci­ja jau bu­vo drau­džia­ma, vie­nos par­ti­jos at­sto­vai va­ži­nė­jo pas gy­ven­to­jus į na­mus ir tę­sė agi­ta­ci­nius žy­gius.

Rin­ki­mų die­ną vie­nos par­ti­jos at­sto­vai lan­kė­si prie tų skir­tin­gų rin­ki­mų apy­lin­kių, ku­rio­se jie pa­tys ne­tu­rė­jo tei­sės bal­suo­ti. Re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­trau­kos ir vaiz­do įra­šai.

Taip pat re­dak­ci­ją pa­sie­kė gar­so įra­šas, ku­ria­me gir­dė­ti, kaip, ste­bė­to­jo pa­sa­ko­ji­mu, prie jo pri­ėjęs, aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad tau­re­lės mė­gė­jas, pa­klau­sė, kas da­bar čia tu­rė­tų su juo at­si­skai­ty­ti už tai, kad bal­sa­vo. Ste­bė­to­jas pa­klau­sė, o kas jam tai ža­dė­jo. Šis at­sa­kė, kad vie­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas ža­dė­jo jam už bal­są duo­ti 10 eu­rų. Ga­liau­siai šiam vei­kė­jui bu­vo iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Taip pat par­ti­jų at­sto­vai bu­vo pa­ste­bė­ti rin­ki­mų die­ną sto­vi­niuo­jan­tys prie par­duo­tu­vių, alaus ba­rų.

Ap­skun­di­mui – 24 va­lan­dos

Tai, kad Aly­taus ap­skri­tis iš vi­sos Lie­tu­vos per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš­si­sky­rė skun­dų kon­teks­te, pa­tvir­ti­no ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­si­tei­ra­vus, ar si­tu­a­ci­ją, kai tie­sio­gi­nio bal­sa­vi­mo sek­ma­die­nį re­zul­ta­tai yra pa­lan­kūs vie­nam kan­di­da­tui, o bal­sa­vi­mo pa­štu duo­me­nys – ki­tam, lai­ko nor­ma­lia, pir­mi­nin­kė vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Esą tam, kad bū­tų įro­dy­tas ne­skaid­ru­mo fak­tas, rei­kė­tų at­lik­ti ty­ri­mą, su­rink­ti įro­dy­mus, ta­čiau pir­miau­sia VRK tu­rė­tų pa­siek­ti skun­das. Bent jau pir­ma­die­nio ry­tą to­kių skun­dų pa­teik­ta ne­bu­vo. Rin­ki­mų re­zul­ta­tus ko­mi­si­jai ga­li­ma ap­skųs­ti per 24 va­lan­das nuo jų pa­skel­bi­mo.

Laz­di­juo­se – nau­ji vė­jai, Va­rė­no­je – tas pats me­ras

Skun­dais su Aly­taus ra­jo­nu be­si­var­žiu­sia­me Laz­di­jų ra­jo­ne pa­pū­tė nau­ji sa­vi­val­dos vė­jai, mat čia ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re per­ga­lę di­de­le per­sva­ra iš­ko­vo­jo LVŽS at­sto­vė Aus­ma Miš­ki­nie­nė. Už ją rin­kė­jai ati­da­vė 61 proc., o už vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą įstei­gu­sį Ar­tū­rą Mar­ge­lį – 37 proc. bal­sų.

Va­rė­nos ra­jo­ne gy­ven­to­jai me­ru dar kar­tą per­rin­ko vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Al­gio Ka­šė­tos są­ra­šas „Drau­ge su Ju­mis“ at­sto­vą Al­gį Ka­šė­tą (65 proc.), o už jo var­žo­vą, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tą Vi­dą Mi­ka­laus­ką, bal­sa­vo be­veik 34 proc. rin­kė­jų.

Druskininkiečiai savo merą išsirinko jau pirmajame ture. Juo užtikrintai tapo Ričardas Mali­nauskas (70 proc.), daugybę metų iki šiol vadovavęs kuro

 

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Mies­to la­bui dirb­si­me su vi­sais“

Cesiulis„Tik­rai ne­si­jau­čiu esan­tis eu­fo­ri­jos bū­se­nos, nuo­tai­kos dar­bin­gos. Šian­dien dir­bu sa­vo dar­be Aly­taus ko­le­gi­jo­je, o ne­tru­kus pra­dė­si­me dar­bus mies­to la­bui. Ma­nau, kad ma­no įdė­tas dar­bas po­li­ti­ko­je bu­vo vai­ni­kuo­tas per­ga­le.

Mes prieš pat ant­ro­jo tu­ro rin­ki­mus esa­me pa­sa­kę, kad į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pri­si­jung­ti kvie­si­me Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vus, „Aly­taus pi­lie­čius“, li­be­ra­lus ir kon­ser­va­to­rius. Ne­sa­me ka­te­go­riš­ki ir ki­tų par­ti­jų ar ko­mi­te­tų at­žvil­giu. Be abe­jo, kal­bė­si­me ir su ki­tais at­sto­vais ir kvie­si­me jung­tis prie mū­sų. Svar­biau­sia – rei­kia dirb­ti mies­tui, tad dirb­si­me su vi­sais.

Ant­ra­sis tu­ras bu­vo kiek įtemp­tes­nis – dau­giau de­ba­tų, dau­giau kri­ti­kos, dau­giau su­si­ti­ki­mų su žmo­nė­mis, vi­zi­tų įmo­nė­se. Džiau­giuo­si, kad, ma­ne iš­rin­kus me­ru, sa­vo kaip ta­ry­bos na­rio pos­tą už­lei­džiu ko­le­gei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei.

O pir­mie­ji dar­bai – su­for­muo­ti tvir­tą ko­a­li­ci­ją, pa­rem­tą dar­bais, o ne po­stais. Pa­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vus ir in­ven­to­ri­zuo­ti vi­sus pro­jek­tus bei veik­las, ku­rie bu­vo vyk­do­mi bu­vu­sių val­džių. Taip pat esu su­pla­na­vęs ap­lan­ky­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas ir su­si­pa­žin­ti su jų pro­ble­mo­mis.

Jau­niau­sio Aly­taus mies­to me­ro ti­tu­las man ne­su­tei­kia trū­ku­mų. Lie­tu­vo­je yra pui­kių pa­vyz­džių, kai jau­nes­ni už ma­ne me­rai pui­kiai val­do ir ko­or­di­nuo­ja vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas, jų veik­las. At­ei­nu va­do­vau­ti mies­tui ne dėl ti­tu­lų, o pa­nau­do­ti sa­vo pa­tir­tį, ži­nias ir Aly­tu­je ini­ci­juo­ti tei­gia­mus po­ky­čius“.

 

Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Ne­tu­ri­me tiks­lų už­im­ti ko­kius nors pos­tus“

Dauksys„Nuo­tai­ka ge­ra, bet ap­mau­do ne­slėp­siu. Tai na­tū­ra­lu, nes bu­vo įdė­ta daug dar­bo ir lai­ko. Aly­tiš­kiai tų po­ky­čių, ma­nau, tik­rai no­ri. Ir bu­vo iš ko rink­tis, pa­si­rin­ko ge­riau­sią žmo­gų, ku­ris su­ge­bė­jo gal aiš­kiau ir ge­riau pri­sta­ty­ti sa­vo pro­gra­mą. Juo la­biau pa­ti­kė­jo ne­gu ma­nim. Tai nie­ko ne­kei­čia. Žmo­nių nuo­mo­nė bu­vo to­kia ir mes ją ger­bia­me.

Šian­dien tik­rai dar ne­gal­vo­ju, ar ki­tuo­se rin­ki­muo­se vėl siek­siu bū­ti me­ru, ket­ve­rių me­tų dar­bas ta­ry­bo­je pa­ro­dys mū­sų dar­bus. Ir nuo to, kaip sek­sis juos įgy­ven­din­ti, pri­klau­sys ir to­les­ni spren­di­mai.

Nie­kas iš mū­sų ju­dė­ji­mo žmo­nių, pa­te­ku­sių į ta­ry­bą, ne­tu­ri tiks­lų už­im­ti ko­kius nors pos­tus, nes kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo už­si­ė­mi­mų, o ta­ry­bo­je mums svar­biau­sia pa­da­ry­ti dar­bus. Ne­tu­rė­jau tiks­lo bū­ti me­ru vien tam, kad bū­ti. Mes ne­tu­ri­me ir jo­kių ide­o­lo­gi­nių nu­si­tei­ki­mų, kad ne­dirb­si­me su vie­nais ar ki­tais. Tik­rai dirb­si­me kar­tu, jei­gu dar­bai bus mies­to la­bui.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­siam me­rui lin­kiu įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­mą ir iš­pil­dy­ti pa­ža­dus. Mes pri­va­lo­me di­din­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­kais, kad bal­suo­ti jų at­ei­tų ne tris­de­šimt ir ne ke­tu­rias­de­šimt pro­cen­tų gy­ven­to­jų, o di­džio­ji dau­gu­ma.

Na, o aš tik­rai tu­riu su­si­pla­na­vęs sa­vo gy­ve­ni­mą. Tu­rė­jau pla­ną ir sėk­mės, ir ne­sėk­mės at­ve­ju. Džiau­giuo­si, kad ma­ne pa­lai­ko ma­no šei­ma ir mes vi­si kar­tu liū­de­sy ir džiu­ge­sy. Man kaip žmo­gui tai svar­biau­sia“.

 

Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Ap­tar­si­me, kaip ko­re­guo­ti ke­tur­me­tį pla­ną ir iš­te­sė­ti tai, ką pa­ža­dė­jo­me“

Vrubliauskas„Tu­rė­jom dau­gu­mą pir­mą ka­den­ci­ją, ir da­bar tu­rė­si­me. Tai ge­ras re­zul­ta­tas. Žmo­nės mu­mis pa­ti­kė­jo, o ne tais ne­tik­rais pra­na­šais, ku­rie vis­kuo už­py­lė. Bet ne­no­rė­čiau da­bar leis­tis į iš­ve­džio­ji­mus. Aukš­čiau­sia­jam ir rin­kė­jams pa­de­dant tu­ri­me ge­rą re­zul­ta­tą. Da­bar dė­lio­ja­mės dar­bus, iš­gir­do­me vi­so­kių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų, pa­gei­da­vi­mų, į juos tu­rė­si­me at­si­žvelg­ti, pri­im­ti. Šian­dien pat ap­tar­si­me, kaip ko­re­guo­ti tą ke­tur­me­tį pla­ną ir iš­te­sė­ti tai, ką pa­ža­dė­jo­me.

Dau­gy­bę me­tų aš ir ma­no ko­man­da tu­rė­jo sėk­mę, nes steng­da­vau­si, kad žo­džiai ir dar­bai be­veik ne­si­skir­tų. Tai nė­ra leng­va, bet po­li­ti­ko­je tai bū­ti­na, jei­gu no­ri, kad žmo­nės ti­kė­tų ta­vi­mi kaip po­li­ti­ku ir at­ei­ty ga­lė­tum ti­kė­tis ge­rų re­zul­ta­tų.

Pir­ma­ja­me tu­re mus su var­žo­vu sky­rė be­veik du tūks­tan­čiai rin­kė­jų bal­sų, o da­bar apie 700. Rei­kia su­tik­ti, kad ki­tų pir­mo­jo tu­ro par­ti­jų ša­li­nin­kai ant­ra­ja­me tu­re rin­ko­si ma­no opo­nen­tą.

Kaip ir sa­kiau, ab­so­liu­čią dau­gu­mą tu­ri mū­sų par­ti­jos žmo­nės, ta­čiau pa­si­ra­šė­me ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su so­cial­de­mok­ra­tais. Su jais de­rin­si­me pro­gra­mi­nius da­ly­kus. Yra nu­ma­ty­tas po­kal­bis ir su Dar­bo par­ti­jos at­sto­vais, tad jei­gu jie su­tiks, ben­dra­dar­biau­si­me ir su jais. Sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju dar­bą su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vais. Ki­ta ver­tus, nė­ra jo­kios rau­do­nos li­ni­jos, kad su jais ne­ga­lė­tu­me kal­bė­tis“.

 

Au­ri­mas Trun­cė: „Lai­kas pa­ro­dys, kas iš tie­sų bu­vo ko­rek­tiš­kas, o kas ne“

Trunce„Esu pa­ten­kin­tas re­zul­ta­tais dėl to, kad rin­kė­jai šie­met man ir ma­no ko­man­dai iš­reiš­kė di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą ne­gu per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ne­slėp­siu, ap­mau­du, kad vis­kas su­si­klos­tė opo­nen­to nau­dai, nors, pri­pa­žin­siu, kad ne­su įsi­ti­ki­nęs, jog jis lai­mė­jo šim­tu pro­cen­tų skaid­riai.

Tai pa­ro­do ir tai, kad apy­lin­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs man, o iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se – iš­skir­ti­nai opo­nen­tui. Tu­ri­me la­bai daug fo­to­gra­fi­jų, įra­šų, fil­muo­tos me­džia­gos, pa­čių rin­kė­jų at­siųs­tos in­for­ma­ci­jos, ku­rie ga­li bū­ti kaip įro­dy­mai, kad per­ga­lė ne­bu­vo skaid­ri. Ne­at­me­tu ga­li­my­bės kreip­tis į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, jai pa­teik­ti me­džia­gą ir pra­šy­ti svars­ty­ti bal­sa­vi­mo na­muo­se ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nų tei­sė­tu­mą.

Rin­kė­jus už­tik­ri­nu, kad kiek ga­lė­da­mas steng­siuo­si įgy­ven­din­ti sa­vo duo­tus pa­ža­dus, nors leng­va ne­bus, nes val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­ri kon­ser­va­to­riai. Bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, dirb­siu gy­ven­to­jų ir mū­sų kraš­to nau­dai. Kaip be­bū­tų, dirb­ti ko­a­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais mes ne­ke­ti­na­me, nes ko­va ne­bu­vo ko­rek­tiš­ka. Ne­ke­ti­na­me iš­duo­ti sa­vo ver­ty­bių iš­lik­ti są­ži­nin­giems.

Šian­dien tu­riu vie­nin­te­lį no­rą – kad vie­ną die­ną pa­ga­liau vis­kas iš­lįs­tų į die­nos švie­są. Lai­kas pa­ro­dys, kas iš tie­sų bu­vo ko­rek­tiš­kas, o kas ne“.

 

 

 

 

  Komentaras

  Mes suteikiame garantijas verslo paskolos, automobilių pirkimo paskolos, namų pirkimo paskolos ir kitos asmeninės paskolos ir daug daugiau. Mes suteikiame ilgalaikes paskolas nuo 1 iki 50 metų maksimaliai su 3% palūkanų norma. Daugiau informacijos teiraukitės el. paštu: johndavidcredit@outlook.com

  Komentaras

  Sveiki
  Taip siekiama informuoti plačiąją visuomenę, kad ASIAN LINK LOAN COMPANY atidarė finansinę galimybę padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, pavyzdžiui, finansinės pagalbos. Taigi, jei jūs patiriate finansinių sunkumų arba esate finansinės problemos, ir jums reikia lėšų savo verslui pradėti arba turite apmokėti sąskaitas, ilgą ir trumpą laiką pasirinkdami mažą palūkanų normą 2% vienam anuliavimui asmenims ir įmonėms. Prašome susisiekti su mumis šiandien el. Paštu Adresas: (asialinkfinanceloan01@gmail.com) Biblija sako (Luko 11:10). tas, kuris siekia surasti; ir tas, kuris smūgia, atidarys duris. Taigi nepraleiskite šios galimybės, nes Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Prašau, kad tai yra rimtas mąstymas ir Dievas bijo žmonės, susisiekite su mumis šiandien šiuo el. Paštu: (asialinkfinanceloan01@gmail.com)
  Mūsų „Whatsapp“ numeris yra: +971507698043

  Komentaras

  Sveiki, mano vardas yra Walter Molina 1 metu gyvena Knoxville, JAV. 1 buvo išjungta 5 metus dėl sunkios ligos vadinama sunkiąja miastenija ir teko operuotis. 1 ir reikia daug pinigų operacijai, todėl 1 buvo nuspaustas galvoti apie tai, kur, kaip užsidirbti pinigų. 1 turėjo šiek tiek santaupų. Taigi 1 papasakojo mano dukra įdėti pinigus investicijoms. 1've matė liudijimų apie "Google" ir kitų socialinės žiniasklaidos tyrimų internete daug apie kai darau šį investicinė bendrovė ilgą laiką, bet niekada bandė jį anksčiau, mano dukra kreipėsi į įmonę ir paprašė daugiau informacijos apie jų aukos. Pasirašius reikiamus dokumentus, ji investavo pinigus į šią investavimo įmonės. Bet Dievas palaimino mane. Ji investavo į $ 3,000 suma padaryti $ 7000 pelno per penkias dienas. Penktą dieną, 1 paklausė investicinę bendrovę iš naujo investuoti $ 7000. Penktą dieną vėl gavo $ 15000.00 tiesiogiai perkeliamas į mano banko sąskaitą investicinės bendrovės ... tuo mažiau nei 2 savaites su tik $ 3000 Investicijos pabaigoje, 1 padarė iš $ 15,000 pelno, 1 nusprendėme eiti su šių investicijų pagalba 1 ir 1 padarė, kad galėtų mokėti ligoninės sąskaitą. Šiandien 01:00 stipri ir pajėgi, ačiū Dievui ir meilė šią įmonę ir 1 1 melstis, kad Dievas ir toliau laimina Jus gausiai. Jūs galite susisiekti su šį nuostabų bendrovė per šį laišką .. thompsonlewismilton@gmail.com Tai geriausias stebuklas, kad kada nors atsitiko man, bet šiandien man buvo suteikta galimybė vėl gyventi normalų gyvenimą. thompsonlewismilton@gmail.com

  Komentaras

  Gera diena,

    Nortion Loan Consultant yra čia, kad įsitikintumėte, jog gausite geriausią paskolą savo verslui arba apmokėsite sąskaitas. Tiesiog atsakykite į kelis paprastus klausimus ir susitarkite su sąlygomis.
    Kreipkitės į mus dabar už 2,5 proc. Paskolą visai paskolai, tai yra paprasta, greita ir patikima.

  Kontaktinė informacija

  EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

  TELEFONAS: +17815611941

  WHATSAPP: +15183806243

  FACEBOOK: Nortion Loan Consultant

  TWITTER: @nortionloanC

  INSTAGRAM“: @nortloankonsultantas

  Paskolos sandoris, kuriuo galite pasitikėti.

  Komentaras

  Per savivaldą Alytaus mieste 2 lygiai. Vienas kaip vaikų džiugesio lygio mosikuojam vėliavėlėm, nes valdžia pasikeitė. Arba pradedam prašyt ir įtikinėt save ten, kur net seniai nešviečia. Nes pradedam vertint pagal įstatymus ką turėjo nuveikt ir atsakyt besibaigiančios kadencijos tarybos nariai, kurie visi atsakingi ir atskaitingi bendruomenei, čia vaizdelis niaukiasi iškart. O jei dar pasigilini, kiek kuris iš 27 tarybos narių per kadenciją teikė alternatyvių siūlymų geresnių už esamus, kaip kur net kaip šoko būsena. Kaip taip galima? Žvilgtelėjam į mero konkrečią kompetenciją, rūpintis dėl savivaldybės raidos rodiklių analizės ir konkrečių strategijų gerint bei jų užtikrinimo - abu panašūs. Vienas besibaigiant kadencijai aiškinasi gal ir nelemta, kitas tą patį pradėt bando ir tai nesigauna. Nors pagal jau užimtas padėtis turi sugebėt pats vienas priekį, nesidairant į kitus kur ir regis daugumoj tie patys kaip po kuo pasinaudot, ir...? ir tie patys veideliai, per kuriuos ir...?

  Komentaras

  Alytaus mieste blaškosi buvusi - būsima kadencija su dalimi tais pačiais. Reiškia tik neseniai Alytaus miesto taryboje patvirtino 2019 metų biudžetą ir beveik vieningai. Net ir socdemai džiaugėsi, kad atiteko jų sritims.. Ir vėl būsimam tarybos posėdį šią savaitę vienas iš klausimų jau patvirtino biudžeto pakitimas. Reiškia net paskaičiuot truputį daugiau į priekį nesugebėjo džiūgaudami. Iš kart reikia pakitimus daryt ir dubliuotis kur iš kart reikėtų sugebėt gerai padaryti. Štai jum anų pabaiga ir tų pačių dalimi pradžia ant to paties slidinėjasi... Tai ką apie rimtas strategijas kalbėt. Taip gamyboje dirbtų - bankrotai per mėnesį kelis kart... O čia tikisi, buriasi kaip jie jau dabar kaip savo pasekmių įkaitai. Strategija iki 2021 metų ir silpna priimta tik nykt Alytui. Klausimas ar sugebės pasigerint, o ir tai vėl tas pats kas dubliuoja kur reikėjo nors būsimiems -sau palikt jei geriau ką siūlyt turi. Nors šiam momente nesimato, ką geriau siūlyt turi nei patys priėmė strategiją prieš mėnesį kažkur. Praktiškai vos ne kas žingsnį su logika prasilenkia... Sako darysim - iš kart klausimas tai ko nepadarė jau dabar kaip tarybos nariai?

  Komentaras

  Įdomi situacija Alytaus mieste po rinkimų. Iki šiol l nesimato būtent iš mero pozicijos pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - kur reali savivaldybės raidos rodiklių analizė ir konkrečios strategijos su aiškiais iškeltais tikslais gerint. Kur logiškai valdančioji pozicija gali formuotis kaip palaiko mero iškeltus konkrečius tikslus ir sugebantys juos vykdyti naudingai alytiškių labui. dabar kaip kalba dar jie aiškinsis, tai kodėl už merą kiti gal turi dėlioti prioritetus? Kaip jis turi būt priekį ir paskui save vest. Tai jei už jį turi dėlioti, tai pagal įstatymus gali tarybos nariai sudėlioti daugumą ir be mero. Ir tokių pavyzdžių yra Lietuvoje. ir kaip gali telktis apie merą, kuris dar tik aiškinasi ką daryti? Juk jau nuo pirmų šios kadencijos dienų reikia iš mero pozicijos priiminėt aiškius ir neatidėliotinus sprendimus. Jau dabar problemos savivaldybėje ir mieste pribrendę dėl, kad laiku neišspręstos besibaigiančioje dalimi tų pačių tarybos kadencijoje. O juk normaliai turi būt toks lyderis, kad ne tik naujos tarybos nariai, bet ir alytiškių bendruomenė jau aiškiai žinotų ko sieks šios kadencijos meras ir taryba, ir kaip. Ar ir toliau bankrotinasi ir Alytus kasmet mažėjant virš tūkstančio gyventojų, ar bando atsikelt ir eit į priekį? Nes dabar neaišku. po ko klausimas, tai kaip čia Alytuje renkasi valdžias, kad dar neaiškiau..? Kaip tų klausimų ypač po rinkimų jau neturi būt. Turi būt aišku, šio programos konkrečiai vardijant geriausios ir jis veda priekį aplink save telkdamas tuos, kurie palaiko ir prisijungia sugebėdami tai vykdyti. Ir atsakyti.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. - Dabar Alytaus mieste besibaigianti tarybos kadencija, kur į naują tarybą įsiliejo tik trečdalis naujų, kiti iš besibaigiančios kadencijos ir esmėj tos pačios neišspręstos problemos, kurias galima buvo spręst bet per juos ir.., - kas pasikeitė? Ir kas gali pasikeist? Kaip esmėj po politika kelios grupės po partijom ir judėjimais tik kaip išgyvent stengiasi... Švietimo reformos buksavimo esmė, vėl per kelias partijas ir judėjimus pedagogai pasiskirstę.... Kuriems ir tuštėjančiose mokyklose vis sunkiau išsilaikyt... Tas pats ir kitose miesto srityse... O iš mero kompetencijos pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) nesigirdi rimtos raidos rodiklių analizės, apart 5 tūkstančiai alytiškių sumažėjo per paskutinę kadenciją kur ir jam atsakomybė kaip tarybos nariui, visą miestą vienijančių ir stiprinančių konkrečių strategijų.

  Komentaras

  Alytaus mieste rinkimus sugebėjo ir po virš 30 metų kaip ir emocijų pagrindu prasivęst. kas per televiziją vienpusiškai ant ko daugiau parekalojo - tas atseit geresnis politikas. O deja rimtam miesto valdyme deja vyrauja įstatymai. Kur nepalieka erdvės emocijoms. ir tik pradedi kelt reikalavimus pagal įstatymus, ką konkrečiai pagal kompetencijas tarybos nariai turi daryt ir atsakyt -ir baigiasi mandrumai. Kaip ir po savaitės po rinkimų dar neaiškiau - nei prieš. Vėl tie patys, per kuriuos duobėj, ir ...? Praeitus rinkimus prasiforsavo buvusį komisarą į mero postą regis net 13 vietų taryboje turėjo. Didžiausias palaikymas visuomenės. Baigia kadenciją vos 3 vietas taryboj išlaikė. Mero poste tas pats kas pogrindį ir nuobodžiaujant.. Tik per kadenciją apie 5 tūkstančiai alytiškių sumažėjo, tos pačios esminės problemos lieka kaip nuo jų ir pradėjo. Ir buvo - būsiu žmonių meru. Na ir laikosi kaip žmonių.. Tik tie žmonės regis po keliomis šeimom. Kitiems - nykt ir vargt... Šis, bent kol kas, kaip idealiai kartoja -būsiu... Vėl tie patys prašo, tikisi... Taip virš 30 paskutinių metų... Po ko klausimas, po kiek opiumas Alytuj?

  Komentaras

  Kur pensininkai pavydą komentaruose mato ir kodėl pagal save vertina? Juk savivaldoje viską numato įstatymai. Ir pagrinde keli. Reiškia LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. aiškiai sako - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. LR Vietos Įst. 16 str., 2., 40) -tarybos, tai yra visų 27 tarybos narių išimtinė kompetencija savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimų išklausymas ir SPRENDIMŲ dėl jų priėmimo. Pagal 20 str., 3., 2) -meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. - tad kaip ir bendruomenės atstovo galima reikalaut, kur kaip šios besibaigiančios tarybos kadencijos tarybos nario bei kartu savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininko iniciatyvos, kad jau pagal įstatymus ir užimamas kompetencijas būt išspręsti klausimai dėl atliekų tvarkymo, švietimo reformų...? nes už tai, kad neišspręsti jau atsakomybė ir jam kaip besibaigiančios kadencijos tarybos nariui ir komisijos pirmininkui. Kaip iš būsimo mero - kur pagal kompetenciją išsami savivaldybės raidos rodiklių analizė ir konkrečios strategijos gerinti. Tad nereikia painioti rimtesni reiklumo demokratinėje santvarkoje su kaip atsiprašant, vergų nuolankumo kas kur ne taip, iš kart primeta kompleksus pagal save. Nes ir dabar tik prašo būsimo mero. Tai kodėl jis pats ne pirmas vardija šias problemas ir per rinkimus iš vis ką per susitikimus ten kalbėjo, kad dabar tik kaip graudūs prašymai. Kur kaip būsimas meras per rinkimus užgirdęs problemas jau turėjo sudėt jų sprendimus ir pirmas aiškint.

  Komentaras

  Dėl alytiškiams geresnės ar palankesnės atliekų tvarkymo tvarkos ko nereikalaujat iš šios besibaigiančios tarybos kadencijos kaip savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininko ir tarybos nario, kodėl šių klausimų ir galimų sprendimų svarstymas neiškeltas į tarybos išimtinės kompetencijos lygį ir nepasiekti pačių prašomi rezultatai? Juk pagal užimamas kompetencijos ir šioje taryboje tai galėjo atlikt. Nes ir dabar šių klausimų sprendimas priklauso nuo tarybos daugumos elgesio. kaip besibaigiančios tarybos kadencijos, taip ir naujos iš dalies tų pačių. Kur praktiškai ši vadinama nauja kadencija perima visas šios besibaigiančios, reiškia jų dalimi pačių neišspręstas problemas. Kur klausimas, tai jei iki šiol neišsprendė, tai kur garantija - kad dabar ir vėl tie patys išspręs?

  Komentaras

  gerb. MERE.labai didelis prašymas ( ko nieks nesugebėjo padaryti) priversti paskaičiavimą už šiukšles, kad mokėjimas būtų už žmogų, o ne už kvadratinius metrus.Kiekviena namų bendrija turi pirmini nkus ir buhalterius, togėl jie galėtų pateikri gyvebtojų skaičių ir jokio problemos nebūtų.O dabar tikras žmonių apiplėšimas...reiktų ir sąžinę turėt...
  Žemai lenkiamės prašydami ir laukdami prašymo išpilgymo.
  Sekmės Jums darbe.

  Komentaras

  Alytaus miestui jau kaip signalas tai, kad žiniasklaidoje jau pradeda rodytis informacija. Kad atskiri Alytaus rajono nariai, kurie neišsitenka jau rajono vejose, siūlo sujungti Alytaus rajoną su miestu. Kur tai nenauja iniciatyva. Asmeniškai mano pradinių iniciatyvų dėka dar anose Seimo kadencijose užregistruota Seime ir po to iš ministerijų buvo gavę abi Alytaus m. ir rajono savivaldybės dėl to atlikt gyventojų apklausas. Bet tuomet į akis klaba vienaip - už akių prieš. Nes net politikai praranda galimybes prisidarbint kai pį perteklinius valdininkų postukus. Tad apklausų ir nedarė. Vienok Alytaus rajono taryboje aršeja konkurencija, kur vietos ne visiems užtenka, todėl pradeda vystyti šią idėja. Nors realybėje dėl gyventojų mažėjimo anksčiau su tiek gyventojų buvo viena savivaldybė. Jau persipynę ir esmėj pagal įtakas Alytaus rajonas apie 30 procentų kaip ir prijungęs Alytaus miesto savivaldybę. Tad gal, kol Alytaus mieste vėl mandrai aiškinas, rajonas gal ryt/poryt pradeda apklausą.. Ir miestas vieną rytą atsibus rajono glėbį. Kur miesto valdžiai pasakys, galit kurį laiką kaip seniūnija likt, po to iškels į kokio mikrorajono tuščią mokyklą. Ten galės aiškintis...

  Komentaras

  Alytaus mieste per savivaldą nenori suvokt. Kad laikas labai greitai bėga ir tik reikia suspėti išnaudoti galimybes. Ir reikia jau atmint, kad už tai, kad ši besibaigianti kadencija neišnaudoja sustiprėt ES paramos kuri eina iki 2020 metų ir po to mažės, taip niekas sau neleidžia per Lietuvą. Net gretimos savivaldybės sugebėjo sustiprėt. Ir pereit į būsimą kadenciją daug sėkmingiau, nei Alytuj iki šiol pasižaisdami. Štai tik per kelis mėnesius buvusios-būsimos tarybos galėjo išnaudot situaciją. kaip pasirodė informacija, kad savivaldybė neišnaudoja 68 proc. paramos socialinėms reikmėms - galima buvo persidėrėti su ministerija ir šias lėšas skirt pav. Ulonų gatvėję panaikintam neįgaliųjų centro veiklai atstatyti. Ten kaip kartas tokios sumos ir trūko. Dėl švietimo reformų permest į tarybos išimtinę kompetenciją ir trumpai - kodėl meras ir švietimo skyrius bei savivaldybės kontrolieriai iki šiol neišsprendžia šios situacijos? Kodėl jei moka nepriklausomiems auditoriams, kur visi patys sugeba pasidaryt, kiek tai gali tęstis? Juk lėšų patiems trūksta ir nėra ko kitiems mėtyti? Reiškia pav. Kaune už tai bendruomenė - ramiai nežiūrėtų. Kaip Alytuj apačiose dejuoja trūksta lėšų ir piršto nekrutina situacijai gerinti. Nes ir iš kas surašyta visi kontūrai matosi - kaip reikia bandyt nors apylygiai konkuruot su gretimom sėkmingiau besivystančiom savivaldybėm. Ir net aplenkt. Kiek gi galima kaip iš paskos nespėt net paskui gretimas savivaldybes? Kam grimzt, jei galima ir į priekį eit?

  Komentaras

  Regis Alytaus mieste mandrumai per savivaldą nesibaigia ir rinkimams pasibaigus. Kur galima ir reikliau žvilgtelt į realybę. Palyginimui Kauno meras tik vieną kadenciją pabuvo taryboje ir perkando sistemą. Dar šios besibaigiančios kadencijos pradžioje kandidatuodamas ir laimėjęs rinkimus į merus iš kart užbrėžė tikslus. Kaune efektyvint savivaldybės veiklą, mažint aparatą trečdaliu, mažint paskolas ir užvest ekonomiką iki tiek, kad pasiektų gyventojų daugėjimą. Ką ir pasiekė ir jau būsimoje valdžioje tęsia. Alytuj besibaigiančiai kadencijai tarybai ir ypač savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkui kur šiose padėtyse dar dirba ir naujas meras labai daug priekaištų. Kad į reikiamą tarybos lygį neišvesti rimtų klausimų kaip dėl šilumos ūkio problemų svarstymai kur regis buvo kreiptasi į šią komisiją. Neatlikta švietimo reforma jau dabar spaudžia ir regis dar blogiau. jei vėl samdo nepriklausomą auditą dar primokėdami, kur aplink švietimo reformas patys sugeba atlikt. Ir dar tik aiškinsis Kaune būt nušvilpti. Nes ten sau žaisti per savivaldą neleidžia ir tai per brangu jiems. Alytuj kitaip - mandravojasi ir pabaigos nesimato...

  Komentaras

  Ar jums reikia skubios paskolos skoloms išieškoti, ar jums reikia nuosavybės paskolos, kad pagerintumėte savo verslą? Ar atmetėte bankai ir kitos finansų agentūros? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Ieškoti ne daugiau, kaip mes esame čia, kad padarytume visas savo finansines problemas praeityje.

  Tai lengva paskolos bendrovė. Siūlome paskolas tiems, kurie domisi protinga 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo $ 5,000.00 iki maksimalios $ 100,000,000.00.

  Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, nes didžiausias mūsų saugumas yra mūsų prioritetas.
  Susisiekite su mumis elektroniniu paštu: oceanfmortgages@gmail.com
  Linkėjimai
  Max Bent

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.