Ant­ra­sis rin­ki­mų tu­ras Aly­taus ap­skri­ty­je api­pin­tas skun­dų ir gan­dų gau­sa

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (64)
2019 Kovas 18
nuotrauka
Alytaus miesto mero rinkimus laimėjęs socialdemokratas Nerijus Cesiulis savo varžovą antrajame rinkimų ture įveikė 16 proc. persvara. Alytaus rajono meru penktą kadenciją iš eilės perrinktas Algirdas Vrubliauskas, savo varžovą įveikęs 5 proc. persvara. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bai­gė­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas, ku­ria­me be­ne ar­šiau­sios ko­vos dėl pos­tų vi­rė Aly­taus ap­skri­ty­je. Aly­tiš­kiai ket­ve­riems me­tams val­džios vai­rą pa­ti­kė­jo jau­niau­siam iki šiol Aly­taus mies­to is­to­ri­jo­je me­rui so­cial­de­mok­ra­tui Ne­ri­jui Ce­siu­liui (37 m.). Jis sa­vo var­žo­vą, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vą Ge­di­mi­ną Dauk­šį, įvei­kė 16 proc. per­sva­ra. Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re sa­vo va­lios ne­iš­reiš­kė per 60 proc. gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus di­des­nių val­džios po­ky­čių ne­bus, mat penk­tą ka­den­ci­ją iš ei­lės iš­ko­vo­jęs da­bar­ti­nis me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas sa­vo var­žo­vą, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tą Au­ri­mą Trun­cę, įvei­kė bene to­kiu pat skir­tu­mu kaip ir per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus – 5 proc. Tie­sa, ra­jo­no gy­ven­to­jai me­rą rin­ko ak­ty­viau, sa­vo bal­są ati­da­vė kiek dau­giau nei pu­sė rin­kė­jų. Nau­ji sa­vi­val­dos vė­jai pa­pū­tė Laz­di­jų ra­jo­ne, o Va­rė­no­je rin­kė­jai pa­si­rin­ko tą pa­tį me­rą.

Aly­tu­je rin­ki­mai – ra­mūs

Iš vi­so 57 proc. bal­sa­vu­sių rin­kė­jų bal­sų su­rin­kęs N.Ce­siu­lis aki­vaiz­džiai pir­ma­vo tiek iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se, tiek tie­sio­gi­nio bal­sa­vi­mo sek­ma­die­nį me­tu. Apy­lin­kė­se už jį bal­sa­vo dau­giau kaip 9 tūkst. rin­kė­jų, o už iš vi­so 41 proc. bal­sų pel­niu­sį G.Dauk­šį – be­veik pus­sep­tin­to tūkst. gy­ven­to­jų. Ati­tin­ka­mai pa­štu – virš tūks­tan­čio ir dau­giau kaip 800 rin­kė­jų.

Iš vi­so Aly­taus mies­te sa­vo va­lią iš­reiš­kė dau­giau kaip 17 tūkst. rin­kė­jų, kai bal­sa­vi­mo tei­sę tu­ri dau­giau kaip 47 tūkst. Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių bu­vo pri­skai­čiuo­ta 2,27 proc.

Kaip tei­gė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kė, pa­žei­di­mų, skun­dų ne­už­fik­suo­ta, rin­ki­mai vy­ko daug­maž skaid­riai.

Apy­lin­kė­se ir pa­štu bal­sa­vo skir­tin­gai

Aly­taus ra­jo­ne bū­ta pa­grin­do abe­jo­ti rin­ki­mų skaid­ru­mu, nes ši apy­gar­da ant­ra­ja­me tu­re kaip nie­kur ki­tur pa­si­žy­mė­jo skun­dų ir po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų gau­sa.

A.Vrub­liaus­kas su­rin­ko 52 proc. rin­kė­jų bal­sų, A.Trun­cė – 47 proc.

Įdo­mių ten­den­ci­jų ga­li­ma pa­ste­bė­ti ofi­cia­lia­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) tin­kla­la­py­je vrk.lt, kur la­bai ski­ria­si ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mai bal­suo­jant iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se me­tu. Di­džio­ji dau­gu­ma jų bal­sa­vo už kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tą į me­rus A.Vrub­liaus­ką. Pir­ma­ja­me tu­re pa­štu sa­vo bal­są už jį ati­da­vė 1,4 tūkst. rin­kė­jų, o už A.Trun­cę – 585 rin­kė­jai.

Ant­ro­jo tu­ro duo­me­nys dar iš­kal­bin­ges­ni. Su­skai­čia­vus sek­ma­die­nį apy­lin­kė­se bal­sa­vu­sių rin­kė­jų bal­sus, pa­aiš­kė­jo, kad ne­di­de­le bal­sų per­sva­ra, vos 16 bal­sų dau­giau, pir­ma­vo A.Trun­cė. Ta­čiau at­plė­šus ir su­skai­čia­vus iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se re­zul­ta­tus, aki­vaiz­džiai si­tu­a­ci­ja pa­kry­po A.Vrub­liaus­ko nau­dai. Už jį ant­ra­ja­me tu­re pa­štu bal­sa­vo 1 tūkst. 594 rin­kė­jai, o už A.Trun­cę – 910.

Su­su­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, A.Vrub­liaus­kas sa­vo var­žo­vą A.Trun­cę įvei­kė kiek dau­giau nei 5 proc. skir­tu­mu, ar­ba juos sky­rė per pus­sep­tin­to šim­to gy­ven­to­jų bal­sų.

Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja tarp šių dvie­jų var­žo­vų su­si­klos­tė ir per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Tą­kart A.Vrub­liaus­kas A.Trun­cę įvei­kė kiek dau­giau nei 6 proc. skir­tu­mu. Skir­tu­mas tik tas, kad ta­da ir apy­lin­kė­se be­veik pus­ket­vir­to šim­to bal­sų per­sva­ra pir­ma­vo kon­ser­va­to­rių at­sto­vas, o pa­štu skir­tu­mas tarp jų bu­vo 435 bal­sų, taip pat A.Vrub­liaus­ko nau­dai. Ly­gi­nant šias ten­den­ci­jas, ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad per šių me­tų rin­ki­mus Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas da­bar­ti­niu va­do­vu šiek tiek su­men­ko.

Be­je, šie­met iš kiek dau­giau nei 24 tūkst. rin­kė­jų sa­vo va­lią iš­reiš­kė kiek dau­giau nei pu­sė – per 12 tūkst. gy­ven­to­jų. Bu­vo su­skai­čiuo­ta per 1,5 proc. ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių. 2015 me­tais bal­sa­vo per 47 proc. rin­kė­jų, o ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių tą­kart bu­vo 2,29 proc.

Su­si­sie­kus su Jo­li­ta Gru­zins­kie­ne, Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­ke, ji tvir­ti­no, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­mi­si­ja jo­kių fik­suo­tų pa­žei­di­mų nė­ra ga­vu­si, tik ti­ki­no, jog rin­ki­mų ko­mi­si­joms dirb­ti truk­dė iš­skir­ti­nai LVŽS de­le­guo­ti ste­bė­to­jai. Jo­kių nu­si­skun­di­mų kon­ser­va­to­rių at­žvil­giu, kaip tei­gė J.Gru­zins­kie­nė, ne­bu­vo gau­ta.

Skun­dais pir­ma­vo Aly­taus ra­jo­nas

Re­mian­tis Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės duo­me­ni­mis, si­tu­a­ci­ja yra kiek ki­to­kia, ne­gu pa­tei­kė J.Gru­zins­kie­nė. Ti­ria­mų skun­dų, pra­dė­tų pa­tiks­li­ni­mų yra ir kon­ser­va­to­rių at­žvil­giu.

„Sek­ma­die­nį iš vi­so su­lau­kė­me 23 pra­ne­ši­mų, iš ku­rių 11 – Aly­taus ra­jo­ne, 9 – Laz­di­juo­se, 2 – Va­rė­no­je ir 1 – Prie­nuo­se. Dau­giau­sia skun­dų su­lau­kė­me dėl ga­li­mų agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mų, dėl bal­suo­to­jų pa­vė­žė­ji­mo, dėl įta­ri­mų rin­kė­jų pa­pir­ki­mu. Laz­di­juo­se įvy­ko kon­flik­tas tarp ste­bė­to­jų. Taip pat Aly­taus ra­jo­ne, Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je, su­ra­šy­tas vie­nas ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las dėl ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mo vie­šo­je vie­to­je. Ten iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­ti trys, įta­ria­ma, pa­pirk­ti, as­me­nys, ta­čiau jie ne­pa­tvir­ti­no šio fak­to“, – sa­kė K.Ja­nu­le­vi­čie­nė.

At­sto­vė tei­gė, kad šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ty­je ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro lai­ko­tar­piu bu­vo pra­dė­ti 7 pa­tiks­li­ni­mai: Aly­taus ra­jo­ne – 2, tiek pat Va­rė­no­je ir vi­si li­ku­sie­ji – Laz­di­juo­se. Ji ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad da­lis jų ga­li bū­ti pe­ror­ga­ni­zuo­ti į iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

K.Ja­nu­le­vi­čie­nė ti­ki­no, kad pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pa­ste­bė­jus rin­ki­mų skaid­ru­mui iš­ki­lu­sias grės­mes, ant­ro­jo tu­ro me­tu skir­ta  dau­giau dė­me­sio kai ku­riems at­ve­jams ir mes­tos di­des­nės tiek vie­šo­jo, tiek ne­vie­šo­jo pat­ru­liavimo pa­jė­gos. Tai­gi, pa­rei­gū­nai ant­ra­jam tu­rui bu­vo pa­si­ruo­šę ge­riau.

Iš gan­dų mai­še­lio

Tur­būt apie Aly­taus ra­jo­ne vi­so ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro me­tu sklan­džiu­sias pa­ska­las, ga­li­mus šiurkš­čius pa­žei­di­mus ga­li­ma bū­tų pa­ra­šy­ti kny­gą.

Ke­le­tą jų pa­vie­šin­si­me, ta­čiau skai­ty­to­jus įspė­ja­me, kad tai – iš gan­dų mai­še­lio sri­ties. Taip pat dėl ne­pa­tvir­tin­tų ir nie­kur ne­fik­suo­tų fak­tų, ne­skelb­si­me, su ku­rio­mis par­ti­jo­mis tai sie­ja­ma.

Kal­ba­ma, kad Aly­taus ra­jo­ne, li­kus maž­daug sa­vai­tei iki rin­ki­mų, agi­ta­ci­niu lai­ko­tar­piu, rin­kė­jams į na­mus bu­vo ve­žio­ja­mos dė­žu­tės sal­dai­nių. Iš­skir­ti­nai vie­no kai­mo žmo­nių na­muo­se agi­tuo­to­jai pa­ste­bė­jo vie­no­das sal­dai­nių dė­žu­tes, o gy­ven­to­jų pa­si­tei­ra­vus, ar tik pas juos ne­se­niai ne­bu­vo vie­nos par­ti­jos at­sto­vai, šie pa­tvir­ti­no, kaip ir fak­tą, kad sal­dai­nių at­ve­žė bū­tent jie.

Taip pat pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, kai rin­ki­mų agi­ta­ci­ja jau bu­vo drau­džia­ma, vie­nos par­ti­jos at­sto­vai va­ži­nė­jo pas gy­ven­to­jus į na­mus ir tę­sė agi­ta­ci­nius žy­gius.

Rin­ki­mų die­ną vie­nos par­ti­jos at­sto­vai lan­kė­si prie tų skir­tin­gų rin­ki­mų apy­lin­kių, ku­rio­se jie pa­tys ne­tu­rė­jo tei­sės bal­suo­ti. Re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­trau­kos ir vaiz­do įra­šai.

Taip pat re­dak­ci­ją pa­sie­kė gar­so įra­šas, ku­ria­me gir­dė­ti, kaip, ste­bė­to­jo pa­sa­ko­ji­mu, prie jo pri­ėjęs, aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad tau­re­lės mė­gė­jas, pa­klau­sė, kas da­bar čia tu­rė­tų su juo at­si­skai­ty­ti už tai, kad bal­sa­vo. Ste­bė­to­jas pa­klau­sė, o kas jam tai ža­dė­jo. Šis at­sa­kė, kad vie­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas ža­dė­jo jam už bal­są duo­ti 10 eu­rų. Ga­liau­siai šiam vei­kė­jui bu­vo iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Taip pat par­ti­jų at­sto­vai bu­vo pa­ste­bė­ti rin­ki­mų die­ną sto­vi­niuo­jan­tys prie par­duo­tu­vių, alaus ba­rų.

Ap­skun­di­mui – 24 va­lan­dos

Tai, kad Aly­taus ap­skri­tis iš vi­sos Lie­tu­vos per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš­si­sky­rė skun­dų kon­teks­te, pa­tvir­ti­no ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­si­tei­ra­vus, ar si­tu­a­ci­ją, kai tie­sio­gi­nio bal­sa­vi­mo sek­ma­die­nį re­zul­ta­tai yra pa­lan­kūs vie­nam kan­di­da­tui, o bal­sa­vi­mo pa­štu duo­me­nys – ki­tam, lai­ko nor­ma­lia, pir­mi­nin­kė vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

Esą tam, kad bū­tų įro­dy­tas ne­skaid­ru­mo fak­tas, rei­kė­tų at­lik­ti ty­ri­mą, su­rink­ti įro­dy­mus, ta­čiau pir­miau­sia VRK tu­rė­tų pa­siek­ti skun­das. Bent jau pir­ma­die­nio ry­tą to­kių skun­dų pa­teik­ta ne­bu­vo. Rin­ki­mų re­zul­ta­tus ko­mi­si­jai ga­li­ma ap­skųs­ti per 24 va­lan­das nuo jų pa­skel­bi­mo.

Laz­di­juo­se – nau­ji vė­jai, Va­rė­no­je – tas pats me­ras

Skun­dais su Aly­taus ra­jo­nu be­si­var­žiu­sia­me Laz­di­jų ra­jo­ne pa­pū­tė nau­ji sa­vi­val­dos vė­jai, mat čia ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re per­ga­lę di­de­le per­sva­ra iš­ko­vo­jo LVŽS at­sto­vė Aus­ma Miš­ki­nie­nė. Už ją rin­kė­jai ati­da­vė 61 proc., o už vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą įstei­gu­sį Ar­tū­rą Mar­ge­lį – 37 proc. bal­sų.

Va­rė­nos ra­jo­ne gy­ven­to­jai me­ru dar kar­tą per­rin­ko vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Al­gio Ka­šė­tos są­ra­šas „Drau­ge su Ju­mis“ at­sto­vą Al­gį Ka­šė­tą (65 proc.), o už jo var­žo­vą, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tą Vi­dą Mi­ka­laus­ką, bal­sa­vo be­veik 34 proc. rin­kė­jų.

Druskininkiečiai savo merą išsirinko jau pirmajame ture. Juo užtikrintai tapo Ričardas Mali­nauskas (70 proc.), daugybę metų iki šiol vadovavęs kuro

 

Ne­ri­jus Ce­siu­lis: „Mies­to la­bui dirb­si­me su vi­sais“

Cesiulis„Tik­rai ne­si­jau­čiu esan­tis eu­fo­ri­jos bū­se­nos, nuo­tai­kos dar­bin­gos. Šian­dien dir­bu sa­vo dar­be Aly­taus ko­le­gi­jo­je, o ne­tru­kus pra­dė­si­me dar­bus mies­to la­bui. Ma­nau, kad ma­no įdė­tas dar­bas po­li­ti­ko­je bu­vo vai­ni­kuo­tas per­ga­le.

Mes prieš pat ant­ro­jo tu­ro rin­ki­mus esa­me pa­sa­kę, kad į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pri­si­jung­ti kvie­si­me Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vus, „Aly­taus pi­lie­čius“, li­be­ra­lus ir kon­ser­va­to­rius. Ne­sa­me ka­te­go­riš­ki ir ki­tų par­ti­jų ar ko­mi­te­tų at­žvil­giu. Be abe­jo, kal­bė­si­me ir su ki­tais at­sto­vais ir kvie­si­me jung­tis prie mū­sų. Svar­biau­sia – rei­kia dirb­ti mies­tui, tad dirb­si­me su vi­sais.

Ant­ra­sis tu­ras bu­vo kiek įtemp­tes­nis – dau­giau de­ba­tų, dau­giau kri­ti­kos, dau­giau su­si­ti­ki­mų su žmo­nė­mis, vi­zi­tų įmo­nė­se. Džiau­giuo­si, kad, ma­ne iš­rin­kus me­ru, sa­vo kaip ta­ry­bos na­rio pos­tą už­lei­džiu ko­le­gei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei.

O pir­mie­ji dar­bai – su­for­muo­ti tvir­tą ko­a­li­ci­ją, pa­rem­tą dar­bais, o ne po­stais. Pa­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vus ir in­ven­to­ri­zuo­ti vi­sus pro­jek­tus bei veik­las, ku­rie bu­vo vyk­do­mi bu­vu­sių val­džių. Taip pat esu su­pla­na­vęs ap­lan­ky­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas ir su­si­pa­žin­ti su jų pro­ble­mo­mis.

Jau­niau­sio Aly­taus mies­to me­ro ti­tu­las man ne­su­tei­kia trū­ku­mų. Lie­tu­vo­je yra pui­kių pa­vyz­džių, kai jau­nes­ni už ma­ne me­rai pui­kiai val­do ir ko­or­di­nuo­ja vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas, jų veik­las. At­ei­nu va­do­vau­ti mies­tui ne dėl ti­tu­lų, o pa­nau­do­ti sa­vo pa­tir­tį, ži­nias ir Aly­tu­je ini­ci­juo­ti tei­gia­mus po­ky­čius“.

 

Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Ne­tu­ri­me tiks­lų už­im­ti ko­kius nors pos­tus“

Dauksys„Nuo­tai­ka ge­ra, bet ap­mau­do ne­slėp­siu. Tai na­tū­ra­lu, nes bu­vo įdė­ta daug dar­bo ir lai­ko. Aly­tiš­kiai tų po­ky­čių, ma­nau, tik­rai no­ri. Ir bu­vo iš ko rink­tis, pa­si­rin­ko ge­riau­sią žmo­gų, ku­ris su­ge­bė­jo gal aiš­kiau ir ge­riau pri­sta­ty­ti sa­vo pro­gra­mą. Juo la­biau pa­ti­kė­jo ne­gu ma­nim. Tai nie­ko ne­kei­čia. Žmo­nių nuo­mo­nė bu­vo to­kia ir mes ją ger­bia­me.

Šian­dien tik­rai dar ne­gal­vo­ju, ar ki­tuo­se rin­ki­muo­se vėl siek­siu bū­ti me­ru, ket­ve­rių me­tų dar­bas ta­ry­bo­je pa­ro­dys mū­sų dar­bus. Ir nuo to, kaip sek­sis juos įgy­ven­din­ti, pri­klau­sys ir to­les­ni spren­di­mai.

Nie­kas iš mū­sų ju­dė­ji­mo žmo­nių, pa­te­ku­sių į ta­ry­bą, ne­tu­ri tiks­lų už­im­ti ko­kius nors pos­tus, nes kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo už­si­ė­mi­mų, o ta­ry­bo­je mums svar­biau­sia pa­da­ry­ti dar­bus. Ne­tu­rė­jau tiks­lo bū­ti me­ru vien tam, kad bū­ti. Mes ne­tu­ri­me ir jo­kių ide­o­lo­gi­nių nu­si­tei­ki­mų, kad ne­dirb­si­me su vie­nais ar ki­tais. Tik­rai dirb­si­me kar­tu, jei­gu dar­bai bus mies­to la­bui.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­siam me­rui lin­kiu įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­mą ir iš­pil­dy­ti pa­ža­dus. Mes pri­va­lo­me di­din­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­kais, kad bal­suo­ti jų at­ei­tų ne tris­de­šimt ir ne ke­tu­rias­de­šimt pro­cen­tų gy­ven­to­jų, o di­džio­ji dau­gu­ma.

Na, o aš tik­rai tu­riu su­si­pla­na­vęs sa­vo gy­ve­ni­mą. Tu­rė­jau pla­ną ir sėk­mės, ir ne­sėk­mės at­ve­ju. Džiau­giuo­si, kad ma­ne pa­lai­ko ma­no šei­ma ir mes vi­si kar­tu liū­de­sy ir džiu­ge­sy. Man kaip žmo­gui tai svar­biau­sia“.

 

Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Ap­tar­si­me, kaip ko­re­guo­ti ke­tur­me­tį pla­ną ir iš­te­sė­ti tai, ką pa­ža­dė­jo­me“

Vrubliauskas„Tu­rė­jom dau­gu­mą pir­mą ka­den­ci­ją, ir da­bar tu­rė­si­me. Tai ge­ras re­zul­ta­tas. Žmo­nės mu­mis pa­ti­kė­jo, o ne tais ne­tik­rais pra­na­šais, ku­rie vis­kuo už­py­lė. Bet ne­no­rė­čiau da­bar leis­tis į iš­ve­džio­ji­mus. Aukš­čiau­sia­jam ir rin­kė­jams pa­de­dant tu­ri­me ge­rą re­zul­ta­tą. Da­bar dė­lio­ja­mės dar­bus, iš­gir­do­me vi­so­kių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų, pa­gei­da­vi­mų, į juos tu­rė­si­me at­si­žvelg­ti, pri­im­ti. Šian­dien pat ap­tar­si­me, kaip ko­re­guo­ti tą ke­tur­me­tį pla­ną ir iš­te­sė­ti tai, ką pa­ža­dė­jo­me.

Dau­gy­bę me­tų aš ir ma­no ko­man­da tu­rė­jo sėk­mę, nes steng­da­vau­si, kad žo­džiai ir dar­bai be­veik ne­si­skir­tų. Tai nė­ra leng­va, bet po­li­ti­ko­je tai bū­ti­na, jei­gu no­ri, kad žmo­nės ti­kė­tų ta­vi­mi kaip po­li­ti­ku ir at­ei­ty ga­lė­tum ti­kė­tis ge­rų re­zul­ta­tų.

Pir­ma­ja­me tu­re mus su var­žo­vu sky­rė be­veik du tūks­tan­čiai rin­kė­jų bal­sų, o da­bar apie 700. Rei­kia su­tik­ti, kad ki­tų pir­mo­jo tu­ro par­ti­jų ša­li­nin­kai ant­ra­ja­me tu­re rin­ko­si ma­no opo­nen­tą.

Kaip ir sa­kiau, ab­so­liu­čią dau­gu­mą tu­ri mū­sų par­ti­jos žmo­nės, ta­čiau pa­si­ra­šė­me ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su so­cial­de­mok­ra­tais. Su jais de­rin­si­me pro­gra­mi­nius da­ly­kus. Yra nu­ma­ty­tas po­kal­bis ir su Dar­bo par­ti­jos at­sto­vais, tad jei­gu jie su­tiks, ben­dra­dar­biau­si­me ir su jais. Sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju dar­bą su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vais. Ki­ta ver­tus, nė­ra jo­kios rau­do­nos li­ni­jos, kad su jais ne­ga­lė­tu­me kal­bė­tis“.

 

Au­ri­mas Trun­cė: „Lai­kas pa­ro­dys, kas iš tie­sų bu­vo ko­rek­tiš­kas, o kas ne“

Trunce„Esu pa­ten­kin­tas re­zul­ta­tais dėl to, kad rin­kė­jai šie­met man ir ma­no ko­man­dai iš­reiš­kė di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą ne­gu per 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ne­slėp­siu, ap­mau­du, kad vis­kas su­si­klos­tė opo­nen­to nau­dai, nors, pri­pa­žin­siu, kad ne­su įsi­ti­ki­nęs, jog jis lai­mė­jo šim­tu pro­cen­tų skaid­riai.

Tai pa­ro­do ir tai, kad apy­lin­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs man, o iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se – iš­skir­ti­nai opo­nen­tui. Tu­ri­me la­bai daug fo­to­gra­fi­jų, įra­šų, fil­muo­tos me­džia­gos, pa­čių rin­kė­jų at­siųs­tos in­for­ma­ci­jos, ku­rie ga­li bū­ti kaip įro­dy­mai, kad per­ga­lė ne­bu­vo skaid­ri. Ne­at­me­tu ga­li­my­bės kreip­tis į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, jai pa­teik­ti me­džia­gą ir pra­šy­ti svars­ty­ti bal­sa­vi­mo na­muo­se ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nų tei­sė­tu­mą.

Rin­kė­jus už­tik­ri­nu, kad kiek ga­lė­da­mas steng­siuo­si įgy­ven­din­ti sa­vo duo­tus pa­ža­dus, nors leng­va ne­bus, nes val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­ri kon­ser­va­to­riai. Bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, dirb­siu gy­ven­to­jų ir mū­sų kraš­to nau­dai. Kaip be­bū­tų, dirb­ti ko­a­li­ci­jo­je su kon­ser­va­to­riais mes ne­ke­ti­na­me, nes ko­va ne­bu­vo ko­rek­tiš­ka. Ne­ke­ti­na­me iš­duo­ti sa­vo ver­ty­bių iš­lik­ti są­ži­nin­giems.

Šian­dien tu­riu vie­nin­te­lį no­rą – kad vie­ną die­ną pa­ga­liau vis­kas iš­lįs­tų į die­nos švie­są. Lai­kas pa­ro­dys, kas iš tie­sų bu­vo ko­rek­tiš­kas, o kas ne“.

 

 

 

 

  Komentaras

  Gera diena,

  „Ethan Funding LTD“ siūlo paskolas nuo 10 000 EUR iki 20 mln. EUR su mažomis palūkanų normomis - 2% fiziniams asmenims ir 3% - juridiniams asmenims. Patikimas paskolos registravimas ir patikrinamos įkaito medžiagos ar paskolos draudimas yra mūsų paskolos pagrindinio proceso pagrindas.

  Susisiekite su mumis dabar el. Paštu: ethan.alex13.30@gmail.com

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Sveiki,

  Ar jums reikia patogios paskolos jūsų pasitenkinimui? Vietiniams ir tarptautiniams skolininkams siūlome prieinamą 3 proc. Paskolą. Esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški ir dirbame kartu. mes suteikiame ilgalaikę paskolą daugiausia nuo 2 iki 50 metų.

  Ar jums reikia tiesioginės, lengvos ir prieinamos paskolos, kad galėtumėte sumokėti už skolas, pradėti verslą ar dėl kokių nors kitų priežasčių? Jei taip, susisiekite su mumis ir pateikite paskolos prašymą.

  Šis pasiūlymas skirtas rimtiems žmonėms.

  Jei jus domina, susisiekite su mumis per:

  Paštas: easyloanfirm2020@gmail.com
  „WhatsApp“: +15125961871

  Mes esame sertifikuoti,
  patikimas, patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas.

  Geriausi linkėjimai,
  Derekas Douglasas
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% paprastas ir prieinamas paskolos pasiūlymas

  Komentaras

  Mano sūnus daugiau nei 5 metus buvo vežimėlyje. Aš ieškojau finansinės pagalbos, nes aš uždirbu 1000 eurų per mėnesį, turėjau sumokėti auklei 400 eurų. Elektra, dujos, vanduo, internetas, telefonas, vaistai, maistas visą mėnesį kainavo 550 eurų. Mes gyvename sunkiai, kukliai, nuo atlyginimo dienos iki atlyginimo dienos. Kančia buvo nepakeliama. Man tikrai reikėjo finansinės pagalbos. kasdien po darbo ieškosiu visų finansų svetainių ir skaitysiu įrašus apie paskolas, nes ieškojau geros kompanijos, kuri man pasiūlytų 60 000,00 eurų. Man labai reikėjo pinigų, kad galėčiau pradėti savo verslą ir tinkamai pasirūpinti savo ligoniais. Aš susidūriau su tiek daug skolinimo bendrovių. tačiau jie negalėjo man pasiūlyti paskolos, kol nesutikau ponios iš Lietuvos, kuri valdo finansinę bendrovę prieinamomis palūkanomis. Aš atsiunčiau prašymą ir ji buvo priimta. ši panele pasiūlė man paskolą. Esu nepaprastai dėkinga, kad ši ponia padėjo man ir mano sūnui finansiškai. mes geriau gyvename. Aš nuolankiai noriu jus informuoti, kad galite pasikliauti šia panele. Aš sakau jums nuoširdų žodį, kad gausite ir finansinę pagalbą, ir tikiuosi, kad perskaitysite šį pranešimą, šios įmonės adresas yra info.annie_finance@yahoo.com

  Komentaras

  Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Splatnost této půjčky může být stanovena na 240 měsíců, s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez jakéhokoli navýšení. Vezměte si plnou půjčku a své prostředky vyplaťte do 24 hodin. Chcete-li si půjčit, napište na: bez cahgye: jiril0250@gmail.com

  Komentaras

  Im Theresa Oliver pagal vardą. bet aš gyvenu JAV, prieš keletą mėnesių buvau finansiškai įtempta ir dėl savo nevilties mane apgavo keli interneto skolintojai. Dėl savo profesijos, nes esu vieniša motina, turinti 2 vaikus ir visas pasaulis atrodė, kad tai kabo ant manęs, ir aš skundžiuosi ir diskutuoju su mano draugu, gyvenančiu (LENKIJA), kuris mane nukreipė labai patikimam skolintojui, vadinamam (ponia Antonia Rowan) iš (CREDIT-SUISSE) paskolų tarnybų, ji buvo gelbėtoja, kurią Dievas siuntė gelbėti mano šeimos, pasiimant 85 000,00 USD paskolą su 3% palūkanų norma, be jokio streso, susisiekite su savo credit-suisse147@hotmail.com

  Komentaras

  GEROS DIENOS MANO Lietuvos žmonės
  MANO TESTAS, KAIP GAUTI PASKOLĄ NAMAI PIRKTI NAMĄ IŠ TIKROS IR TIKROS PASKOLOS ĮMONĖS, KURIOS KALBĖJO „JOSE Luis“ paskolas, Aš šiandien esu labai laimingas ir dievas JOSE „jose luis“ paskolos (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  Mano vardas maria, aš esu iš Lietuvos, pastaruosius 5 mėnesius ieškojau tikros paskolų bendrovės, kad nusipirktų namą, kurį gavau, buvo daugybė nesąžiningų akcijų, kurios privertė mane jomis pasitikėti ir dienos pabaigoje, jie paėmė mano pinigus nieko neduodami mainais, visos viltys buvo prarastos, susipainiojau ir nusivyliau, niekada nenorėjau turėti nieko bendra su paskolų bendrovėmis internete, todėl nuėjau pasiskolinti pinigų iš draugo, pasakiau visa tai, kas nutiko, ir ji pasakė, kad gali man padėti
  ji žino paskolų bendrovę, kuri gali man padėti bet kokia paskolos suma
  reikalinga man su labai žema 2% palūkanų norma, kad ji ką tik gavo
  paskolą iš jų, ji nurodė man, kaip kreiptis dėl paskolos, aš padariau
  kaip ji man sakė, kreipiausi į juos el. paštu: (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
   , Aš niekada netikėjau, bet aš stengiausi ir, savo nuostabai, gavau paskolą per 24 valandas, negalėjau patikėti,
  Aš vėl esu laiminga ir turtinga ir dėkoju Dievui, kad tokia paskola
  tokių apgaulingų įmonių vis dar egzistuoja po sukčiavimo visur,
  Prašau patarti visiems, kuriems reikia paskolos, el. pašto adresą
   (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
    jie niekada tavęs nepavers ir
  jūsų gyvenimas pasikeis taip, kaip mano. Greitai susisiekite (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  šiandien ir gaukite iš jų paskolą, Dievas palaimina Jose Luis paskolas už jų tikrą paskolos pasiūlymą.
   Įsitikinkite, kad susisiekėte su savo paskolos paskolomis, nes sėkmingai gavau paskolą iš šios įmonės be streso. Apsilankykite jų el. Laiške (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com).

  Komentaras

  Spolehlivá a seriózní nabídka finanční úvěrů pro celou Českou republiku. Nabízím vám úvěry od 40.000 Kč až do 10.000.000 Kč. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. Vytvoření konkrétní nabídky zcela zdarma a nezávazně na emailu: sopuchmichal2@gmail.com whatsapp +420723453979

  Komentaras

  Good Day,

  Are you in any kind of financial loan problem,or do you need a quick loans to clear up your debit and get back to business At very low interest rate? If yes,interested customers are to kindly contact us now via Email below: Benitaloaninvestment@hotmail.com or whatsapp: +27793133801

  Our Services Include the Following:

  * Loans for blacklisted customers:
  * Debt consolidation loans:
  * Car Loans:
  * Business Loan:
  * Personal loan:
  * International Loans:
  * Education Loans:
  * Mortgage:
  * Refinancing Loans:
  * Home Loans:

  Contact us via whatsapp: +27793133801
  Email: Benitaloaninvestment@hotmail.com

  Komentaras

  Sveiki visi!
  Aš esu Edita, šiuo metu gyvenu Vilniuje, Lietuvoje. Šiuo metu esu našlė su dviem vaikais ir birželio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai, ir dauguma bankų atmetė mano kreditą. Bet kaip Dievas norėtų, Dievo vyras mane supažindino su privačių paskolų davėju, kuris man suteikė 80 000 eurų paskolą ir šiandien yra verslo savininkas, o mano vaikams šiuo metu sekasi gerai, jei turite susisiekti su bet kuria įmone, norėdami užtikrinti paskolą be užstato, be kredito patikrinimo, nepasirašydami pasirašymo tik su 2% palūkanų norma ir geresniais paskolų grąžinimo planais bei tvarkaraščiu, susisiekite su ponu Dante Paola el. paštu: dantecooperativehelp@hotmail.com Jis nežino, kad tai darau, bet aš dabar toks laimingas ir nusprendžiau žmonėms daugiau sužinoti apie jį, taip pat noriu, kad Dievas jį labiau palaimintų. Norėdami susisiekti su juo per jo el. Pašto adresą: dantecooperativehelp@hotmail.com, jei norite gauti greitą pokalbį arba „WhatsApp“ / +35677926593

  Dėkoju
  Edita

  Komentaras

  Sveiki, Ar jums skubiai reikia verslo paskolos, asmeninės paskolos ar hipotekos paskolos? Jei taip, patariu susisiekti su mumis „Sunshine Financial Group“ per šį el. Pašto adresą (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), kad gautumėte paskolą per 24–48 valandas. Mes siūlome garantuotą pagalbą paskolai gauti.

  Mūsų organizacija padeda gauti paskolą asmenims, kuriems skubiai reikia finansinės pagalbos, ir tai darome jau daugiau nei 5 metus.

  Mes teikiame paskolas visame pasaulyje.

  Savybės ir privalumai
  Nesvarbu, ar ieškote papildomų pinigų automobiliui ar namui įsigyti, paskolą skolai išvalyti ar net vestuvėms, pasitikėkite SFGI, kad tai būtų įmanoma. SFGI paskola suteikia jums prieigą prie visų rūšių paskolų

  Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis
  El. Paštas: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Telefonas (WhatsApp): (+447903159998)

  Ačiū
  Susan Benson

  Komentaras

  Mes suteikiame garantijas verslo paskolos, automobilių pirkimo paskolos, namų pirkimo paskolos ir kitos asmeninės paskolos ir daug daugiau. Mes suteikiame ilgalaikes paskolas nuo 1 iki 50 metų maksimaliai su 3% palūkanų norma. Daugiau informacijos teiraukitės el. paštu: johndavidcredit@outlook.com

  Komentaras

  Sveiki
  Taip siekiama informuoti plačiąją visuomenę, kad ASIAN LINK LOAN COMPANY atidarė finansinę galimybę padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, pavyzdžiui, finansinės pagalbos. Taigi, jei jūs patiriate finansinių sunkumų arba esate finansinės problemos, ir jums reikia lėšų savo verslui pradėti arba turite apmokėti sąskaitas, ilgą ir trumpą laiką pasirinkdami mažą palūkanų normą 2% vienam anuliavimui asmenims ir įmonėms. Prašome susisiekti su mumis šiandien el. Paštu Adresas: (asialinkfinanceloan01@gmail.com) Biblija sako (Luko 11:10). tas, kuris siekia surasti; ir tas, kuris smūgia, atidarys duris. Taigi nepraleiskite šios galimybės, nes Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Prašau, kad tai yra rimtas mąstymas ir Dievas bijo žmonės, susisiekite su mumis šiandien šiuo el. Paštu: (asialinkfinanceloan01@gmail.com)
  Mūsų „Whatsapp“ numeris yra: +971507698043

  Komentaras

  Sveiki, mano vardas yra Walter Molina 1 metu gyvena Knoxville, JAV. 1 buvo išjungta 5 metus dėl sunkios ligos vadinama sunkiąja miastenija ir teko operuotis. 1 ir reikia daug pinigų operacijai, todėl 1 buvo nuspaustas galvoti apie tai, kur, kaip užsidirbti pinigų. 1 turėjo šiek tiek santaupų. Taigi 1 papasakojo mano dukra įdėti pinigus investicijoms. 1've matė liudijimų apie "Google" ir kitų socialinės žiniasklaidos tyrimų internete daug apie kai darau šį investicinė bendrovė ilgą laiką, bet niekada bandė jį anksčiau, mano dukra kreipėsi į įmonę ir paprašė daugiau informacijos apie jų aukos. Pasirašius reikiamus dokumentus, ji investavo pinigus į šią investavimo įmonės. Bet Dievas palaimino mane. Ji investavo į $ 3,000 suma padaryti $ 7000 pelno per penkias dienas. Penktą dieną, 1 paklausė investicinę bendrovę iš naujo investuoti $ 7000. Penktą dieną vėl gavo $ 15000.00 tiesiogiai perkeliamas į mano banko sąskaitą investicinės bendrovės ... tuo mažiau nei 2 savaites su tik $ 3000 Investicijos pabaigoje, 1 padarė iš $ 15,000 pelno, 1 nusprendėme eiti su šių investicijų pagalba 1 ir 1 padarė, kad galėtų mokėti ligoninės sąskaitą. Šiandien 01:00 stipri ir pajėgi, ačiū Dievui ir meilė šią įmonę ir 1 1 melstis, kad Dievas ir toliau laimina Jus gausiai. Jūs galite susisiekti su šį nuostabų bendrovė per šį laišką .. thompsonlewismilton@gmail.com Tai geriausias stebuklas, kad kada nors atsitiko man, bet šiandien man buvo suteikta galimybė vėl gyventi normalų gyvenimą. thompsonlewismilton@gmail.com

  Komentaras

  Gera diena,

    Nortion Loan Consultant yra čia, kad įsitikintumėte, jog gausite geriausią paskolą savo verslui arba apmokėsite sąskaitas. Tiesiog atsakykite į kelis paprastus klausimus ir susitarkite su sąlygomis.
    Kreipkitės į mus dabar už 2,5 proc. Paskolą visai paskolai, tai yra paprasta, greita ir patikima.

  Kontaktinė informacija

  EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

  TELEFONAS: +17815611941

  WHATSAPP: +15183806243

  FACEBOOK: Nortion Loan Consultant

  TWITTER: @nortionloanC

  INSTAGRAM“: @nortloankonsultantas

  Paskolos sandoris, kuriuo galite pasitikėti.

  Komentaras

  Per savivaldą Alytaus mieste 2 lygiai. Vienas kaip vaikų džiugesio lygio mosikuojam vėliavėlėm, nes valdžia pasikeitė. Arba pradedam prašyt ir įtikinėt save ten, kur net seniai nešviečia. Nes pradedam vertint pagal įstatymus ką turėjo nuveikt ir atsakyt besibaigiančios kadencijos tarybos nariai, kurie visi atsakingi ir atskaitingi bendruomenei, čia vaizdelis niaukiasi iškart. O jei dar pasigilini, kiek kuris iš 27 tarybos narių per kadenciją teikė alternatyvių siūlymų geresnių už esamus, kaip kur net kaip šoko būsena. Kaip taip galima? Žvilgtelėjam į mero konkrečią kompetenciją, rūpintis dėl savivaldybės raidos rodiklių analizės ir konkrečių strategijų gerint bei jų užtikrinimo - abu panašūs. Vienas besibaigiant kadencijai aiškinasi gal ir nelemta, kitas tą patį pradėt bando ir tai nesigauna. Nors pagal jau užimtas padėtis turi sugebėt pats vienas priekį, nesidairant į kitus kur ir regis daugumoj tie patys kaip po kuo pasinaudot, ir...? ir tie patys veideliai, per kuriuos ir...?

  Komentaras

  Alytaus mieste blaškosi buvusi - būsima kadencija su dalimi tais pačiais. Reiškia tik neseniai Alytaus miesto taryboje patvirtino 2019 metų biudžetą ir beveik vieningai. Net ir socdemai džiaugėsi, kad atiteko jų sritims.. Ir vėl būsimam tarybos posėdį šią savaitę vienas iš klausimų jau patvirtino biudžeto pakitimas. Reiškia net paskaičiuot truputį daugiau į priekį nesugebėjo džiūgaudami. Iš kart reikia pakitimus daryt ir dubliuotis kur iš kart reikėtų sugebėt gerai padaryti. Štai jum anų pabaiga ir tų pačių dalimi pradžia ant to paties slidinėjasi... Tai ką apie rimtas strategijas kalbėt. Taip gamyboje dirbtų - bankrotai per mėnesį kelis kart... O čia tikisi, buriasi kaip jie jau dabar kaip savo pasekmių įkaitai. Strategija iki 2021 metų ir silpna priimta tik nykt Alytui. Klausimas ar sugebės pasigerint, o ir tai vėl tas pats kas dubliuoja kur reikėjo nors būsimiems -sau palikt jei geriau ką siūlyt turi. Nors šiam momente nesimato, ką geriau siūlyt turi nei patys priėmė strategiją prieš mėnesį kažkur. Praktiškai vos ne kas žingsnį su logika prasilenkia... Sako darysim - iš kart klausimas tai ko nepadarė jau dabar kaip tarybos nariai?

  Komentaras

  Įdomi situacija Alytaus mieste po rinkimų. Iki šiol l nesimato būtent iš mero pozicijos pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., 2) - kur reali savivaldybės raidos rodiklių analizė ir konkrečios strategijos su aiškiais iškeltais tikslais gerint. Kur logiškai valdančioji pozicija gali formuotis kaip palaiko mero iškeltus konkrečius tikslus ir sugebantys juos vykdyti naudingai alytiškių labui. dabar kaip kalba dar jie aiškinsis, tai kodėl už merą kiti gal turi dėlioti prioritetus? Kaip jis turi būt priekį ir paskui save vest. Tai jei už jį turi dėlioti, tai pagal įstatymus gali tarybos nariai sudėlioti daugumą ir be mero. Ir tokių pavyzdžių yra Lietuvoje. ir kaip gali telktis apie merą, kuris dar tik aiškinasi ką daryti? Juk jau nuo pirmų šios kadencijos dienų reikia iš mero pozicijos priiminėt aiškius ir neatidėliotinus sprendimus. Jau dabar problemos savivaldybėje ir mieste pribrendę dėl, kad laiku neišspręstos besibaigiančioje dalimi tų pačių tarybos kadencijoje. O juk normaliai turi būt toks lyderis, kad ne tik naujos tarybos nariai, bet ir alytiškių bendruomenė jau aiškiai žinotų ko sieks šios kadencijos meras ir taryba, ir kaip. Ar ir toliau bankrotinasi ir Alytus kasmet mažėjant virš tūkstančio gyventojų, ar bando atsikelt ir eit į priekį? Nes dabar neaišku. po ko klausimas, tai kaip čia Alytuje renkasi valdžias, kad dar neaiškiau..? Kaip tų klausimų ypač po rinkimų jau neturi būt. Turi būt aišku, šio programos konkrečiai vardijant geriausios ir jis veda priekį aplink save telkdamas tuos, kurie palaiko ir prisijungia sugebėdami tai vykdyti. Ir atsakyti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.