Aly­tus per me­tus su­si­trau­kė 1 023 gy­ven­to­jais

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2019 Sausis 8
Aly­tu­je
Aly­tu­je 2018 me­tų pra­džio­je gy­ve­no 51,5 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų. Iš jų 61,9 proc. dar­bin­go am­žiaus, 24,2 proc. – pen­si­nio ir 13,9 proc. vai­kų (iki 15 me­tų). Gy­ven­to­jų su­dė­tis pa­gal ly­tį – 1 tūkst. vy­rų te­ko 1 tūkst. 190 mo­te­rų.     Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Metų sandūroje pasidomėjome, kaip Dzūkijos sostinė ir Alytaus apskritis atrodo remiantis Statistikos departamento duomenimis.

Iš­lie­ka ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per me­tus – nuo 2017-ųjų iki 2018-ųjų lie­pos – iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vo dau­giau nei 23 tūkst. žmo­nių. Tai – kiek dau­giau nei gy­ven­to­jų Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bė­je (pa­ly­gi­ni­mui: 2001 me­tais čia gy­ve­no 31 tūkst. 137 žmo­nės).

Aly­tu­je 2018 me­tų pra­džio­je gy­ve­no 51,5 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų. Iš jų 61,9 proc. dar­bin­go am­žiaus, 24,2 proc. – pen­si­nio ir 13,9 proc. vai­kų (iki 15 me­tų). Gy­ven­to­jų su­dė­tis pa­gal ly­tį – 1 tūkst. vy­rų te­ko 1 tūkst. 190 mo­te­rų.

De­mo­gra­finės se­nat­vės ko­e­fi­cien­tas, tai yra pa­gy­ve­nu­sių (65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus) žmo­nių skai­čius, ten­kan­tis šim­tui vai­kų iki 15 me­tų, 2014 me­tais bu­vo 159, o 2018 – jau 178. (Šis ko­e­fi­cien­tas iš­ves­tas re­mian­tis vi­sos Aly­taus ap­skri­ties duo­me­ni­mis).

Per me­tus Aly­tus su­si­trau­kė 1 tūkst. 23 gy­ven­to­jais: 2017-ųjų lie­pos 1 die­ną mū­sų mies­te gy­ve­no 52 tūkst. 51, o 2018-ųjų lie­pos 1 die­ną – jau tik 51 tūkst. 28.

Lė­čiau, ta­čiau ma­žė­ja gy­ven­to­jų ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je: 2017 me­tų lie­pos 1 die­ną čia gy­ve­no 26 tūkst. 280, o po me­tų – 26 tūkst. 13, tai yra jų skai­čius su­ma­žė­jo 267.

Įver­ti­nant gy­ven­to­jų vi­daus ir už­sie­nio mig­ra­ci­ją bei at­vyks­tan­čius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę gy­ven­ti, per 2017 me­tus su­ma­žė­ji­mas yra 2 tūkst. 431 as­me­niu. Pa­ly­gi­ni­mui, iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties 2017 me­tais iš­vy­ko 3 tūkst. 498 as­me­nys.

Ne­pai­sant to, kad gy­ven­to­jų aki­vaiz­džiai ma­žė­ja, mir­čių skai­čius iš­lie­ka pa­na­šus: 2013 me­tais Aly­tu­je mi­rė 2 tūkst. 332, o 2017 me­tais – 2 tūkst. 324 žmo­nės. Mū­sų mies­te re­čiau lan­ko­si gan­drai (Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je į pa­sau­lį at­ei­na vi­so re­gio­no, ne tik ma­žie­ji aly­tiš­kiai). 2018 me­tais gi­mė 596 kū­di­kiai, tai yra 74 ma­žiau nei 2017-ai­siais.

Ma­žė­ja ir moks­lei­vių Aly­taus ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se: 2017–2018 moks­lo me­tais jo­se mo­kė­si 6 tūkst. 939, o 2018–2019 me­tais – 6 tūkst. 743 moks­lei­viai.

Kas pen­ke­rius me­tus Aly­tus au­go po 10 tūkst. gy­ven­to­jų

Apie mies­to dy­dį vi­sais lai­kais bu­vo spren­džia­ma pa­gal jo gy­ven­to­jų skai­čių, o Aly­tus dar ir tu­rė­jo gra­žias tra­di­ci­jas, kaip pa­gerb­ti va­di­na­muo­sius ju­bi­lie­ji­nius gy­ven­to­jus.

1959 me­tais Aly­tu­je gy­ve­no vos 12,3 tūkst. gy­ven­to­jų, o at­va­žiuo­ti gy­ven­ti mies­te bu­vo lei­džia­ma tik su Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to lei­di­mu, nes trū­ko gy­ve­na­mo­jo plo­to.

Vis­kas pa­si­kei­tė 7-aja­me de­šimt­me­ty­je, kai pra­dė­jo aug­ti pra­mo­nės gi­gan­tai, rei­kė­jo dar­bo jė­gos. 1976 me­tais Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bū­ta jau 47,8 tūkst. gy­ven­to­jų ir pra­dė­ta lauk­ti 50-tūks­tan­to­jo. Kai jis gi­mė, po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis de­di­ka­vo ei­lė­raš­tį, bu­vo su­da­ry­tos drau­di­mo su­tar­tys, įteik­ti var­di­niai at­mi­ni­mo me­da­liai.

60-tūks­tan­ta­sis aly­tiš­kis įre­gist­ruo­tas 1981 me­tais, o 70-asis – 1986 me­tais. Ki­taip sa­kant, Aly­tus au­go kaip ant mie­lių ir kas pen­ke­rius me­tus gy­ven­to­jų gre­tas pa­pil­dy­da­vo de­šimt tūks­tan­čių aly­tiš­kių. Tie­sa, 80-tūks­tan­to­jo gy­ven­to­jo gan­dras Aly­tui taip ir ne­be­at­ne­šė.

1988 me­tais Aly­tu­je bu­vo 72,4 tūkst., o 2010-ai­siais – jau tik 66 tūkst. gy­ven­to­jų.

  Komentaras

  Vilija Ramanauskienė dešimtis kartų tinkamesnė, protingesnė ir naudingesnė kaip merė palyginus su Laura Radzevičiūte. Daugėlą reikėtų iš viso išbraukti iš kandidatų į merus lyginant pagal sąžiningumą su Ramanauskiene.

  Komentaras

  Kaip savivaldybės sugeba ekonomiškai vystyt regionus - taip ir gyvena. Ar kaip užsidirba - tiek išlaiko biudžetinių. nes iš vietoj registruotų gyventojų pajamų mokesčio biudžetas formuojamas ir per tai priklauso nuo gyventojų skaičiaus kitimo. Yra savivaldybių kur gyventojų mažėjimas sušvelnintas ar net didėja. Biudžeto skolos sumažintos reiškia užsidirba ant savęs. išlaiko iš biudžeto išlaikomus valdininkus. Alytaus mieste jei biudžeto paskolų kažkur prieš kelis metus buvo apie 16 milijonų eurų tai yra daug. Nes paskolas savivaldybė ima refinansuot projektams. Tad projektai didieji pasibaigę reiškia lėšos sugrįžę. Normaliai tų paskolų gali laikytis keli milijonai. Tada kažkur normalu. Dabar gaunas kad kaip pertekliniai apie pusę iš biudžeto išlaikomų. Tame tarpe ir savivaldybės valdininkai. Kur nesulaikydami gyventojų mažėjimo jie ir lieka kaip pertekliniai. Tad daugumoj valstybinių institucijų prasidėję restruktūrizacijos, kur per pus retina. Reiškia jei ir toliau leidžia smukt ekonomikai -rodikliai dar prastėja. Dar daugiau nerimo likusiems išgyvent Alytuj. Tad jei nori alytiškiai užsitikrint geresnę ateity - per rinkimus turi rinkt atsakingus. Sugebančius. Sustabdyt sąstingį ir per ES paramos projektus kol eina ES parama, stengtis gyvint ekonomiką. Vystyt efektyviai atsiperkančius projektus. Kas šioje kadencijoj silpna vieta. Nes ir būsimiems rinkimams iš didelio kandidatų sąrašo su rimtom asmenybėm - kur tiesiai prisiimtų atsakomybes ir nors bandytų užvest - net per mažai tokių. Tad ir rinkimuose svarbiausia -kaip lyderiai elges. Ar patys eina į priekį ar per..? Kokio lygio kadrus rinkiminiuose sąrašuose surikiavę. Vadinas toks jų ir požiūris į savivaldą. Ypač mero poste, kuris pirmas turi būt problemų sprendime ir siūlyt jų sprendimų variantus ir esant reikalui kompromisų ieškot su interesų pusėm - problema šioje kadencijoj. Kur kuo daugiau užkuliusių - tuo daugiau įtampos, susipriešinimų, intrigų.. kas visumoj silpnina Alytų per savivaldą. Tad rinkimuose 2 keliai -ar alytiškiai nori stiprėt, ar ir toliau silpnėt.. Ir kaip bejėgiai tik konstatuot - sumažėjo per metus tiek ir tiek...? Dar daugiau pustuščių mokyklų ir...? O tai, jei tik kelių šeimų interesai dominuoja reiškia valdyme toli iki rimtos savivaldos. Nes rimta savivalda kaip gerinama bendra, daugumos alytiškių kur sudaro prie 50 tūkstančių -gerovė. ir jei tūkstančių per metus mažėja gyventojų -reiškia tūkstančiams blogėja. Valdomasi taip, kad dalis išgyvent Alytuj negali.

  Komentaras

  Pagirtina, kad nagrinėjama gyventojų mažėjimo tendencija. Nes yra savivaldybių, kur pasiekė gyventojų didėjimą ir biudžeto skolos minimalios. Kur apie tai pratylima Alytuj. Viskas priklauso nuo gyventojų mentalitetų. Kaip atsakingai renkas merą -tarybą. Nuo kurių kompetencijų ir priklauso gyventojų kitimas. Ar jiems gerėja savam regione, ar blogėja? Tad jei alytiškiai per rinkimus ir toliau stagnuoja, užtenka iš šou Svaro lygio valdžioje. Kur iš kart parodo kaip atsakingai atsineša į miesto valdymą. Jei nori pasiekt, kad nors lygiai galėtų konkuruot su gretimų kaimiškų savivaldybių merais kur stiprūs strategijose. Ir Alytų kaip atgal riedantį lenkia - miniapklausos parodė. Kad nemaža dalis alytiškių nenori stagnuot. Kaip ši kadencija baigia neįveikus švietimo pertvarkų, ką aplink savivaldybės sugebėjo pasidaryt. Na apie rimtas strategijas ir biudžeto paskolas mažint - neklausk ... Per ką Alytuj likusi dirbančiųjų biudžetinėse įstaigos didžioji dalis priešpensijinio amžiaus. Reikia pratraukt kelis metus nori -nenori.. Nes kitur nėra kur eit, su emigracija ir...? Tad per rinkimus pasirinkimas šia kryptim tik ..ką ir didžiausi reitingai rodo. Gaila, kad tokio stambesnio kalibro politikų daugiau neišsiugdyta. Kažkaip nepriauga rimtesnių.. O ir ši kadencija, kur jų veiklos rodiklis tik žvilgtelt į savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per paskutinius metus - kur superaktyvūs savi skundinėjime lyginant su prieš buvusiom kadencijom, čia ne tas kelias per savivaldą. Ir ar to reikia alytiškiams?

  Komentaras

  paklauskit politikų ar jiem tai įdomu. Tokia į meres kur eina Makštutienė yra kyšininko Masiulio statytinė. Alytuj daro panašiai kaip Masiulis Vilniuj. Įdarbinus žentą Matažinską miesto architektu. Tas renka kyšius ir dalijasi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.