Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų min­tys – pla­ka­tuo­se (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Migrantai Alytuje
Pla­ka­tuo­se skel­bia­ma apie tai, kad migrantai at­ėjo tai­ko­je siek­ti ap­sau­go­ti sa­vo gy­vy­bes, tu­rė­ti lais­vę, ku­rios ne­tu­rė­ta sa­vo ša­ly­se.
Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ant tvo­ros pa­ka­bi­no pla­ka­tus, ku­riuo­se iš­dės­tė sa­vo min­tis, ko­dėl jie čia at­si­dū­rė. Ne­ra­mu­mų bent kol kas jie ne­ke­lia. O Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tus, ga­li­mai ne­ra­mu­mus kė­lu­sius ir iš čia iš­vež­tus mig­ran­tus jau pa­kei­tė ki­ti.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tas 71 ne­le­ga­lus mig­ran­tas iš Af­ri­kos vals­ty­bių jo­kių ne­ra­mu­mų ne­ke­lia ir pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ant tvo­ros pa­ka­bin­ti trys pla­ka­tai ne­san­tai­kos ne­kurs­to. Tad jų ne­bus rei­ka­lau­ja­ma nu­ka­bin­ti.

Pla­ka­tuo­se skel­bia­ma apie tai, kad jie at­ėjo tai­ko­je siek­ti ap­sau­go­ti sa­vo gy­vy­bes, tu­rė­ti lais­vę, ku­rios ne­tu­rė­ta sa­vo ša­ly­se. Pra­ne­ša­ma, jog jie nė­ra po­li­ti­niai gin­klai, at­siųs­ti iš Bal­ta­ru­si­jos į mū­sų ša­lį. Jie pri­si­pa­žįs­ta ne­su­pran­tan­tys, kas vyks­ta.

To­kias min­tis pla­ka­tuo­se Aly­tu­je ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai iš­dės­tė pir­mą­kart po lai­ki­no įkur­di­ni­mo, – be­veik po mė­ne­sio.

Beje, vakar, rugpjūčio 2-ąją, vieno plakato nebeliko. Tikė­tina, kad jį nusikabino patys migrantai.

Kiek triukš­min­giau sa­vo min­tis pra­ėju­sią sa­vai­tę reiš­kė Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, ku­rie kaip ir Aly­tu­je laikinai įkurdin­ti bu­vo su­lai­ky­ti Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja.

Jie at­si­sa­kė mais­to, rei­ka­la­vo lais­vės. Pa­sie­nie­čiai dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

16 ga­li­mai ne­ra­mu­mus su­kė­lu­sių mig­ran­tų – Af­ri­kos vals­ty­bių ir vie­nas Ira­ko pi­lie­tis bu­vo iš­vež­ti į Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­trą, esan­tį Pa­bra­dė­je, Šven­čio­nių ra­jo­ne.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je iš 167 ne­tei­sė­tų mig­ran­tų bu­vo li­kęs 151. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je, kaip tvir­ti­no Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, Ve­re­bie­juo­se vėl anks­tes­nis ne­le­ga­lių mig­ran­tų skai­čius. Iš­vež­tus į mi­nė­tą cen­trą pa­kei­tė nau­jai at­vež­ti Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos pi­lie­čiai, su­lai­ky­ti pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja.

Ve­re­bie­juo­se dar yra lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tų Af­ri­kos vals­ty­bių ir Ta­dži­ki­jos pi­lie­čių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai