Aly­taus sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pos: vie­no­se ga­li at­si­ras­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, ki­tų ga­li pri­reik­ti uk­rai­nie­čiams ap­gy­ven­din­ti (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Buvusiuose Vaikų globos namuose A.Juozapavičiaus gatvėje, prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, jau numatyta esant reikalui čia įkurdinti karius arba karo pabėgėlius.
Buvusiuose Vaikų globos namuose A.Juozapavičiaus gatvėje, prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, jau numatyta esant reikalui čia įkurdinti karius arba karo pabėgėlius.
Va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ti du spren­di­mai, su­si­ję su sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mu. Pa­ga­liau leng­viau ga­li at­si­kvėp­ti Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, įsi­kū­ręs pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12. Jam sa­vi­val­dy­bės ką tik iš­nuo­mo­tos ir ki­toms čia įsi­kū­ru­sioms įstai­goms su­teik­tos pa­tal­pos iš­brauk­tos iš par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Pas­ta­ra­ja­me ne­be­li­ko ir ki­tų pa­tal­pų mies­to cen­tre, Pul­ko g.1, kur bu­vo įsi­kū­ru­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Šios pa­tal­pos nie­ka­da ir ne­bu­vo par­da­vi­nė­ja­mos auk­cio­ne, tik skel­bia­mas nuo­mos kon­kur­sas. Jų da­lį iš­si­nuo­mo­jus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiai ben­dro­vei „Aly­taus bu­tų ūkis“, čia pla­nuo­ja­ma steig­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trą, ku­rį kur­tų ke­tu­rios mies­tie­čiams ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. Nors ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti bu­vu­sių Vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­tą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, ta­čiau nuo­mo­ti ne­bus sku­ba­ma, pa­sta­to ga­li pri­riek­ti dėl Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je į Lie­tu­vą ga­lin­tiems at­vyk­ti šios ša­lies gy­ven­to­jams.

Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras bu­vo su­ne­ri­męs dėl pa­skelb­to auk­cio­no

Va­sa­rio 1-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su Ver­slo kon­sul­ta­ci­niu cen­tru, ku­rio vie­nu iš da­li­nin­kų yra sa­vi­val­dy­bė, pa­si­ra­šė 114 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pų S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 nuo­mos su­tar­tį. Jos ga­lio­ji­mo lai­kas – iki 2023-ių­jų sau­sio pa­bai­gos.

Šias pa­tal­pas cen­tras pas­ta­ruo­ju me­tu iš sa­vi­val­dy­bės iš­si­nuo­mo­jo jos skelb­to vie­šo­jo kon­kur­so bū­du. Šio­je mies­to cen­tro vie­to­je Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras pa­tal­po­mis nau­do­ja­si nuo pat įsi­kū­ri­mo, jau 29-erius me­tus. Tik anks­čiau jam pa­tal­pos bu­vo su­tei­kia­mos pa­gal pa­nau­dą mo­kant tik ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Ka­dan­gi to­liau Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras to­kiais pa­grin­dais sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­mis įsta­ty­miš­kai nau­do­tis ne­be­ga­lė­jo, tu­rė­jo da­ly­vau­ti pa­skelb­ta­me jų nuo­mos kon­kur­se.

Ta­čiau cen­trą tie­siog pri­bloš­kė va­sa­rio 3-iąją sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta ži­nia apie jam iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų par­da­vi­mą vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, ku­ris tu­ri vyk­ti ko­vo 14–17 die­no­mis. Ja­me bū­tų par­duo­da­mos vi­sos sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios pa­tal­pos – 242 kv. met­rai S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12. Ki­tu plo­tu nau­do­ja­si ke­lios įstai­gos, ku­rios jau tu­ri re­a­lius pla­nus iš­si­kel­ti į sa­vo veik­lai pa­trauk­les­nes pa­tal­pas.

Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, su­šau­kęs sa­vo da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mą, nu­spren­dė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, kad bū­tų už­tik­rin­tas pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties ga­lio­ji­mas iki at­ei­nan­čių me­tų sau­sio pa­bai­gos.

Pra­šy­mas bu­vo iš­girs­tas. Va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta 242 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 iš­brauk­ti iš vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo.

 

Spren­di­mas va­din­tas ne­eko­no­miš­ku, bet cen­trą ke­ti­na­ma kur­ti

Va­sa­rio 24-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vie­ša­ja­me auk­cio­ne at­si­sa­kė par­duo­ti ir ki­tas pa­tal­pas Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.1. Be­je, toks šių bei S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 2-12 sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pų to­les­nis pa­nau­do­ji­mas bu­vo nu­ma­ty­tas dar 2015-ųjų rug­pjū­čio pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me.

Pul­ko g.1 pa­tal­po­se iki per­nykš­čio pa­va­sa­rio vei­kė sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Ją per­kė­lus į lik­vi­duo­tą Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą Mik­lu­sė­nų gat­vė­je, pa­tal­pos li­ko tuš­čios.

Nors mies­to ta­ry­ba prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo ap­si­spren­du­si Pul­ko g.1 321 kv. met­ro jai pri­klau­san­čias pa­tal­pas par­duo­ti vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, ta­čiau auk­cio­nas joms nie­ka­da ne­bu­vo skelb­tas. Mies­to ta­ry­bai pa­kei­tus spren­di­mą, jos bu­vo nuo­mo­ja­mos vie­šo­jo kon­kur­so bū­du.

Kaip va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, sep­ty­nis kar­tus pa­skel­bus nuo­mos kon­kur­są bu­vo iš­nuo­mo­tos tik 95 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos pir­ma­me aukš­te. Jas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui iš­si­nuo­mo­jo sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus butų ūkis“.

Šios ben­dro­vės di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Men­se­vi­čiaus tei­gi­mu, čia pla­nuo­ja­ma kur­ti Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trą, o ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl to­kio cen­tro stei­gi­mo va­sa­rio pra­džio­je pa­si­ra­šė ne tik „Aly­taus bū­tų ūkis“, bet ir dar dvi sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ bei Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ku­ria­me tarp vi­sų stei­gė­jų dau­giau­siai ak­ci­jų tu­ri mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Toks cen­tras bū­tų stei­gia­mas sie­kiant vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu ap­tar­nau­ti aly­tiš­kius, kad vie­no­je vie­to­je jie ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tų ke­tu­rių įmo­nių tei­kia­mas pa­slau­gas, su­si­tvar­ky­ti jų tei­kia­mų pa­slau­gų su­tar­tis, pa­čioms įmo­nėms at­pi­gin­ti pa­štu siun­čia­mus pra­ne­ši­mus apie mo­kė­ji­mus. Kaip bu­vo pa­ste­bė­ta ta­ry­bos po­sė­dy­je, nuo lie­pos dvi­gu­bai brangs­ta pa­što pa­slau­gos, įstei­gus mi­nė­tą Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trą, vie­na­me vo­ke bū­tų siun­čia­mi pra­ne­ši­mai ap­mo­kė­ji­mui už ke­tu­rių įmo­nių su­teik­tas pa­slau­gas, o at­si­skai­tan­tie­ji už pa­slau­gas in­ter­ne­tu, tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti vie­nu kar­tu ar­ba vie­nu pa­spau­di­mu.

Ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la to­kio cen­tro kū­ri­mą Pul­ko g.1 va­di­no ne­ūkiš­ku­mu, nes tam ga­li­ma pa­nau­do­ti „Dzū­ki­jos van­de­nų“, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ tu­ri­mas pa­tal­pas. Ir ta­ry­bos na­rio Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­ste­bė­ji­mu, tai ne­eko­no­miš­kas, ne­ap­skai­čiuo­tas, tei­siš­kai ne­pa­grįs­tas žings­nis.

Dau­gu­mai ta­ry­bos na­rių pri­ta­rus, kad sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pos Pul­ko g.1 bū­tų iš­brauk­tos iš vie­šo­jo auk­cio­no bū­du par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo, iš­ky­la klau­si­mas, kas bus da­ro­ma su čia li­ku­sio­mis lais­vo­mis pa­tal­po­mis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­jos A.Juo­nie­nės tei­gi­mu, dėl jų jau pa­skelb­tas nau­jas vie­ša­sis nuo­mos kon­kur­sas, 180 kv. met­rų ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai. Liktų laisvos tik minėto pastato rūsio patalpos.

Ir kal­bin­tas „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius Ju­ri­jus Čer­via­kov­skis, ir ARATC va­do­vas Al­gir­das Rei­pas var­di­jo tik tei­gia­mas bū­si­mo Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tro pu­ses: ap­tar­na­vi­mą žmo­nių vie­no­je vie­to­je, ben­drą plat­for­mą su­tar­čių pa­si­ra­šy­mui, kon­so­li­duo­tos pa­slau­gos at­pi­gin­tų kaš­tus įmo­nėms.

To­kį cen­trą, į ku­rį dirb­ti bū­tų per­ke­lia­mi mi­nė­tų įmo­nių dar­buo­to­jai, tie­sio­giai ap­tar­nau­jan­tys klien­tus, pla­nuo­ja­ma įkur­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

 

Me­ras: „Ne­sku­bė­si­me nuo­mo­ti“

Va­sa­rio 24-ąją bu­vo pri­im­tas spren­di­mas vie­šo­jo nuo­mos kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus g. 33, esan­tį dau­giau nei 3 tūkst. 300 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tą. Nuo­mos ter­mi­nas bū­tų pen­ke­ri me­tai, o pra­di­nis nu­om­pi­ni­gių dy­dis – 1,48 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį.

Čia vei­kė Vai­kų glo­bos na­mai, ku­rie da­bar va­di­na­si Šei­mos cen­tru. Pas­ta­ra­sis įsi­kū­ręs Vil­ties gat­vė­je, kur yra ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius. Glo­bo­ja­miems vai­kams jis tu­ri ke­tu­ris bu­tus ir vie­ną na­mą Aly­tu­je.

Mi­nė­tas pa­sta­tas yra tuš­čias nuo pra­ėju­sių me­tų sau­sio.

Svars­tant klau­si­mą dėl jo nuo­mos vie­šojo kon­kur­so bū­du, ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas siū­lė su šio pa­sta­to nu­oma ne­sku­bė­ti, nes jo ga­li pri­reik­ti pri­glaus­ti ka­ro pa­bė­gė­lius iš Uk­rai­nos. „Tik­rai ne­sku­bė­si­me nuo­mo­ti, tik­rai jo ga­li pri­reik­ti ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos“, – sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kodėl ir paskutiniam tarybos posėdį meras nesimato, kad būt pateikęs tarybai ir visuomenei, kiek paskolų ir strategijos mažint? Ne jau tai neįdomu tarybai ir visuomenei? Nors taryba kaip rinkti atsakingi ir atskaitingi gali visuomenei viešint apie paskolas, bet nei iš vieno iš 27 tarybos narių nesigirdi? Kaip sutartinai nemato, pratyli, ką tai reiškia?

  Komentaras

  Nereikėtų ir Lietuvai nusivadovauti iki tiek, kad šalies teritorija tampa tik galingiausiem pasaulio junginiams išbandyt naują karo techniką ir realizuot pasenusią. O patys žmonės bėga prieglobsčių prašyt į kitur. Reikia skirt kas dedas ir už kiek.

  Komentaras

  Ten kur apačioj patriotukai bando rašyt, ar žino? - Nueikit pasivaikščiot į Vidzgirio miškelį. Ten ant obelisko parašyta, kad 1941 metais užėjus vokiečiams, su vietinių. sušaudyta apie du tūkstančiai ir tuo metino Alytaus elitėlio. Čia įdomūs klausimai, vokiečiai jų nežinojo, tik vietinių dalis neapsikentę galįjo žonot ir už pakarų sutempt? Vėl 2 tūkstančiai, kai tuo met Alytuj gyventojų lyg negausiai, iš kur tiek surado? Alytuj užslėptos energijos, šaipos vieni iš kitų, šaipos, po to..?

  Komentaras

  Ko pikti patriotukai? Juk po Ukrainos įvykiais savo čiūdus per savivaldą yra kur maskuot. Sakysit, trukdo karas Ukrainoj susitelkt? Dar aerodromą tuščią dėl visko ko laikom. Ką gali žinot, gal kokiam atvejui prisireiks? Per tarybą alytiškiam paslaugų kainas kiek galėjo didino, čia neaišku kaip sugryž ateitį?

  Komentaras

  Ar žinote, kad Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 politikas po privačiu kaltinimu dėl neįtinkančių temų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumu vadinant niekinančiom triadom, kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, blogo linkūnt net šeimai..Vadinant žmogysta iki.., kad advokatė tablete gaivino. O jei būt neatgaivinus. O teisėja ne tik nestabdė politiko, net greitosios nekvietė, kad išsiaiškint kame alpinėjimų priežastys. Kaip net Alytaus m. savivaldybės Etikos komisijoj sprendime Nr.KPPn-16 kviestas politikas prie kolegų ateit ir aiškiai pasakyt į akis garbingai, ar ne jis rašinėjo tokiom triadom po Alytaus teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17, NEATĖJO.Žono dauguma politikų, teisėsaugos ir vis tiek išlenda kas nors nuo realybės atitrūkęs. Ant tiek Alytuj slopina laisvesnį žodį, ką rodo net savivaldybės valdininkų kolektyvinis pareiškimas dėl mobingo anais metais taryba viešai svarstyt ir visuomenei paviešint nedryso.

  Komentaras

  Ar žinote temsta, kad Alytaus naujienos turi veidaknygę facebook ? Beje, nulaužtas kotas irgi turi savo istoriją. Galite ten vienas kitą pakvieti į draugus ir atvirai, sąžiningai, garbingai, viešai padiskutuoti kaip Torpeda išlaužė

  Komentaras

  Alytuj dėl aerodromo 100 ha vertės įdomu, kam ponai laiko apskundę per teismus vilkinant, vietoj? Kad per tarubą sprest? Gal rusams desantuot, o gal pabėgimams nuosavais orlauviais, jei kas? Nes aną savaitę žiniasklaidoj rašė, kad dalis Ukrainoj oligarchų, verslininkų ir kitų aktyvistų privačiais reisais daugiausia per tas dienas nėrė į užsienius, atseit atostogaut?

  Komentaras

  Ypač didmiesčiuose visur pagal savo kompetencijas patys meras, ar sutelkia tokias komandas, kur patys sugeba teikt tarybai tvirtint strategijas dėl paskolų, švietimo reformų, vystymo strategijų ypač per es paramas, užtikrint salygas per tarybą strateginių investuotojų į pramonės parkus/lez pritraukimus. Tik Alytuj priešingai. Apie paskolas tylu. Dėl švietimo reformų ir vystymo strategijų buvo sukūrę iki šiol gausiausias darbo grupes ir fiasko. Dėl pramonės parko per smulkius paleista ir vietoj proveržio per strateginius stambius investuotojus nesimato, ar atsipirks į pramonės parko įrengimą savivaldybės investuoti 10 milijonai. Dėl aerodromo nei patys daro, nei kitiems leidžia neatsitiktinai per teismą įveliant, gal rusams desantuotis paruošę? Kieno interesams dirba Alytaus valdžia, taryba, meras?

  Komentaras

  Alytaus miesto interesai pralošė ir prie šio mero. Į tarybos rimtą lygį nepakylama. Pasekmės blogos. Apie paskolas tabu gal, kad nėra kuo girtis? Dėl pramonės parko, kur kitų pavyzdžiu ir Alytus galėjo per strateginį stambų investuotoją prasiveržt, per smulkius... Neverta buvo savivaldybei į pramonės parko kūrimą investuot 10 milijonų... Smulkūs būt ir taip bandę..Aišku, vietos pramonės likuęiams nekonkurencongi smulkūs, bet kokia kaina miestui? Dėl rimtovystymo per es paramos projektus negabūs, bet ir sugebančių neprasileidžia. Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų, vietoj operatyvaus sprendimo per tarybą įvelta per teismus. Matyt stengias, jei kas, kad rusai turėtų kur desantuotis? Trumpiau toliau vėliavėlėm mosuot.

  Komentaras

  Blogai, kaip meras pagal sav. Įst. 20 str. apibrėžtą konkrečią mero kompetenciją neišneša į tarybos išimtinę kompetenciją svarstyt klausimų apie paskolų dydį ir strategijas gražint. Tad priimant sorendimus tarybai ir bendruomenei aišku, ar? Reikia taupyt ir stengtis minimaliai iš esamų potencialų, ar gali sklaidytis naudojant papildomas lėšas. Jei tarybos atskiri nariai replikuoja, gal neefektyviausia paliekant tarybą šone, kur pagal kompetenciją visais atvejais atsakingi ir atskaitingi už paslaugų centro efektyvumą, kitur taip sau neleidžia apeit tarybą.

  Komentaras

  Dėl aptarnavimo centro vėl erzeliukas lygioj vietoj, kad. Meras neišneša šio klausimo svarstyt į tarybos lygio kompetenciją, kur prieš tarybos nariai komitetuose nuodugniai išnagrinėja ir optimaliausią variiantą parenka. Kad pagal Konst. 46 str,- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų bendrai gerovei. Pagal sav. Įst. 16 str.- tik tarybos išimtinė kompetencija svarstyt dėl įmonių plėtrų tikslų, modelių. Monopolinių įmonių vadovai gali tik siūlyt , bet sprendimus užtvirtina tik taryboj aritmetine balsų dauguma. Nes monopolinių įmonių vadovai į tarybą nerinkti ir tik vykdo tarybos tvirtintus sprendimus. Nes, be tarybos pritarimo kaip įgaliojimų viršijimai, nežinojimas ne atleidžia nuo atsakomybės. Kodėl tarybos nariai nereikalauja iš mero, kad per tarybą svarstytų ir baigt cirkus tarybą kaip šone palikt. Nes pagal įstatymus visais atvejai atsakingi ir atskaitingi žmonių rinkti 27 tarybos nariai. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Sprendimai turi būt aiškūs, kad jokių įtarimų neefektyvumų neliktų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.