Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras: ko­dėl ver­ta už­suk­ti vie­ti­niams ir tu­ris­tams?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Spalis 4
Algirdas Vrubliauskas ir centro direktorė Eglė Sereičikienė.
Simbolinę Kultūros centro atidarymo juostelę perkirpo rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir šio centro direktorė Eglė Sereičikienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį tre­čia­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te Pul­ko gat­vė­je nau­jų pa­tal­pų du­ris at­vė­rė šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Kul­tū­ros cen­tras. Ta pro­ga Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre skam­bė­jo mu­zi­ka, dai­nos, čia pat kros­ny­je ke­pė dzū­kiš­kos ban­dos, ga­ra­vo gry­bų sriu­ba, ūki­nin­kai ap­si­lan­kiu­sie­siems siū­lė sa­vo pro­duk­ci­jos, prie at­nau­jin­to cen­tro du­rų bu­vo su­ri­kiuo­ti vie­ti­nių me­ni­nin­kų pa­veiks­lai. Die­na tik­rai iš­skir­ti­nė, nes du­ris at­vė­rė kul­tū­ros erd­vė, ku­rio­je bus ga­li­ma vie­ti­niams ir tu­ris­tams su­si­pa­žin­ti su ku­li­na­ri­niu pa­vel­du, kū­ry­bin­gų dzū­kų dar­bais, jų įsi­gy­ti. Čia bus or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rių ama­tų edu­ka­ci­jos, bus ga­li­ma gau­ti in­for­ma­ci­jos apie ra­jo­ne vyks­tan­čius ren­gi­nius, me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vus, ama­ti­nin­kus, ūki­nin­kus bei jų dir­bi­nius ir pro­duk­ci­ją.

„Tai bus ry­šys tarp mies­to ir kaimo“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Kul­tū­ros cen­trui skir­tas pa­tal­pas jos pa­sta­te įren­gė vyk­dy­da­ma eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl pa­slau­gų ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo. Kul­tū­ros cen­trui įreng­ti skir­ta apie 12 tūkst. eu­rų.

Pir­ma­me tri­aukš­čio sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to aukš­te Kul­tū­ros cen­trui skir­ti trys ka­bi­ne­tai, į ku­riuos pa­da­ry­tas at­ski­ras įė­ji­mas. Iki šiol cen­tro dar­buo­to­jai bu­vo įsi­kū­rę tre­čia­ja­me aukš­te.

Kaip sa­kė ra­jo­no Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Eg­lė Se­rei­či­kie­nė, me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui ki­lo idė­ja cen­trui įreng­ti to­kias pa­tal­pas, ku­rio­se ne tik ga­lė­tų dirb­ti, bur­tis kul­tū­ros dar­buo­to­jai, bet ir ga­lė­tų bū­ti de­monst­ruo­ja­mi vie­ti­nių me­ni­nin­kų, ama­ti­nin­kų dar­bai, pri­sta­to­ma ūki­nin­kų ga­mi­na­ma ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pro­duk­ci­ja. Taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rių ama­tų edu­ka­ci­jos ar­ba mo­ky­mai.

Kaip Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo pro­ga sa­kė ra­jo­no me­ras, at­si­ra­do nau­ja erd­vė, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti, pa­žin­ti dzū­kiš­kus pa­pro­čius, ama­tus, pa­vel­dą: „To ne­tu­ri pa­mirš­ti mū­sų vai­kai, anū­kai. Šis cen­tras bus ir tam tik­ras ry­šys tarp mies­to ir kai­mo. Ti­kiu, kad į jį už­suks ir daug tu­ris­tų, nes kiek­vie­nais me­tais po­pu­lia­rė­ja va­di­na­ma­sis at­va­žiuo­ja­ma­sis tu­riz­mas.“

Nau­jų ra­jo­no Kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų pa­kvies­tas pa­šven­tin­ti kle­bo­nas, Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas, gar­bės ka­nau­nin­kas Arū­nas Už­upis pri­mi­nė, kad po­pie­žius Pran­ciš­kus šį spa­lį pa­skel­bė ypa­tin­guo­ju mi­si­jų mė­ne­siu. O mi­si­jos, de­ka­no pa­ste­bė­ji­mu, yra vi­sur, – ir čia ati­da­rant šį cen­trą, ir kiek­vie­no mū­sų na­muo­se.

Jis lin­kė­jo, kad Kul­tū­ros cen­tro pa­tal­po­se vieš­pa­tau­tų ra­my­bės an­ge­las, kad jo­se bū­tų da­li­ja­ma­si ge­ru­mu.

Sim­bo­li­nę cen­tro ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas ir Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė E.Se­rei­či­kie­nė.

Į cen­tro pa­tal­pų ati­da­ry­mą bu­vo su­si­rin­kęs ne­ma­žas bū­rys žmo­nių, tad vi­si vie­nu kar­tu į vi­dų net ne­ga­lė­jo pa­tek­ti. Gal tam pa­si­tar­na­vo nuo pat ry­to prie sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to skam­bė­ju­si ka­pe­los mu­zi­ka ir dai­nos.

Už­ėju­sie­ji į nau­jas cen­tro pa­tal­pas su­sku­bo do­mė­tis de­monst­ruo­ja­mais ama­ti­nin­kų dir­bi­niais ir ku­li­na­ri­niu pa­vel­du – mė­sos ga­mi­niais, sū­riais, šal­ta­lan­kių sul­ti­mis ir dar gau­sy­be gar­dė­sių. Kai kas su­ma­nė jų ir įsi­gy­ti.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jai sve­čius kvie­tė ap­si­lan­ky­ti kuo daž­niau, nes nie­ka­da čia ne­stigs de­monst­ruo­ja­mų įvai­riau­sių dir­bi­nių ir ga­mi­nių. Bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir su ra­jo­ne vyks­tan­čiais ren­gi­niais, lan­ky­ti­no­mis vie­to­mis, čia gy­ve­nan­čiais ama­ti­nin­kais ir ūki­nin­kais.

Cen­tre – trys de­šim­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų

Ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras tu­ri de­šimt sky­rių – Alo­vė­je, Dau­guo­se, But­ri­mo­ny­se, Pi­va­šiū­nuo­se, Pu­nio­je, Ne­mu­nai­ty­je, Luks­nė­nuo­se, Kro­kia­lau­ky­je, Sim­ne ir Mi­ros­la­ve. Čia dir­ba trys de­šim­tys kul­tū­ros dar­buo­to­jų.

Kad Kul­tū­ros cen­tras bū­tų ati­da­ry­tas kuo įspū­din­giau ir įsi­min­ti­niau, pa­si­sten­gė ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ben­druo­me­nės, ir ūki­nin­kai.

Gro­jo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Bal­kis“. Pi­va­šiū­nų ama­tų cen­tras čia pat įsi­reng­to­je kros­ny­je ke­pė dzū­kiš­kas ban­das ir kvie­tė jo­mis pa­si­vai­šin­ti. Mak­niū­nų ben­druo­me­nė „So­džius“ siū­lė pa­ra­gau­ti šil­tos gry­bų sriu­bos. Ūki­nin­kai de­gus­ta­ci­jai ne­gai­lė­jo sū­rių, mė­sos, duo­nos ga­mi­nių, o no­rin­čių­jų pa­ra­gau­ti at­si­ra­do ne­ma­žai.

Kad ir lie­tin­gas bu­vo šis tre­čia­die­nis – Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo die­na, ra­jo­no Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras su­ge­bė­jo pa­de­monst­ruo­ti svei­ka­tai nau­din­gų žai­di­mų. O kad cen­tre tik­rai vyks įvai­rių ama­tų edu­ka­ci­jos, liu­di­jo pas­ta­ro­sios su­reng­tos ir šio Kul­tū­ros cen­tro ati­da­ry­mo pro­ga, – ja­me bu­vo de­monst­ruo­ja­mas vil­nos vė­li­mas, kvi­lin­gas, ar­ba rank­dar­bių iš siau­rų su­suk­tų po­pie­riaus juos­te­lių ga­mi­ni­mas.

Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tras dar­bą pra­dė­jo su nau­jo­mis veik­lo­mis, ku­rio­mis ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir vie­ti­nių, ir tu­ris­tų su­si­do­mė­ji­mo. Me­ro A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, šia nau­ja kul­tū­ros erd­ve sie­kia­ma ne tik pa­žin­ties su ra­jo­nu: „Čia ga­lės ben­drau­ti kul­tū­ros dar­buo­to­jai, me­ni­nin­kai, ūki­nin­kai. Ti­kiuo­si, kad čia vi­sa­da bus daug ge­rų žmo­nių.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.